دانلود مقاله بررسی اثربخشی اینترنت بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

word قابل ویرایش
6 صفحه
5700 تومان

چکیده:

موسسات آموزش عالی به طور افزایشی فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عنوان ابزاری برای یادگیری ، همکاری، ارتباط،توسعه،برنامه درسی و توسعه کار پذیرفته اند.گستردگی طیف اطلاعات و روزآمد بودن آن، اینترنت را نخستین شاخص تجلی عصر اطلاعات ساخته است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر کاربرد اینترنت بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی سمنان می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی تعداد ۳۶۴ نفر از آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند، روش پژوهش به لحاظ هدف کاربردی، ابزار جمع آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می باشد.نتایج بدست آمده حاکی از آن است که فن اوری اطلاعات و ارتیاطات بخصوص اینترنت تاثیر بسزایی بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانشجویان ایفا می نماید، به عبارتی فن اوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر بدون انکاری بر رسالت دانشگاه ها در ابعاد آموزش و پرورش دارد.

واژگان کلیدی: فن آوری اطلاعات و ارتباطات، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان، اینترنت، عملکرد و پیشرفت تحصیلی

.۱ مقدمه
یکی از موضوعات مورد توجه پژوهشگران تعلیم و تربیت، چگونگی عملکرد تحصیلی فراگیران و بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن می باشد .عواملی چون، کادر آموزشی، وسایل کمک آموزشی، درآمد والدین، شغل پدر و مادر، انجام دادن تکالیف درسی، تحصیلات پدر و مادر و علاقه مندی فراگیر در پیشرفت تحصیلی مؤثر می باشند .در بین این عوامل، اینترنت جزء وسایل کمک آموزشی جدید به شمار می آید و جایگاه آن در خودشکوفایی و بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان می تواند قابل بررسی باشد (یعقوبی و چیذری،. (۱۳۸۵

امروزه این سؤال در بین همه جوامع مطرح است که »فن آوری در فعالیت های انسانی چه نقشی را باید ایفا کند ؟« پاسخ برخی صاحب نظران این است که؛ فن آوری نحوه ایجاد ارتباط نزدیک بین شرایط و محیط های درونی(یا حقیقی) و شرایط و محیط های بیرونی)(یا ساختگی به وسیله انسان ) است .فن آوری باید خادم آموزش باشد، نه ناخدای آن(هیأت کارنگی به نقل از عابدی، .(۱۳۸۴در حال حاضر ، کلاس های درس غرق در هنجارهای فرهنگی و اعمالی است که بسیاری از آنها طی دهه ها ثابت بوده اند.کاربرد فن آوری اطلاعاتلزوماً این هنجارها و اعمال را در کلاس تغییر نمی دهد، مگر آنکه معلم یا عوامل دیگر، عادات و رویه های جدید را تأیید کنند.

نفیسی ( ( ۱۳۸۲ در پاسخ به این که فن آوری اطلاعات استعداد انجام چه کارهایی را در آموزش و پرورش داراست چنین اظهار می کند :تسهیل دست یابی همگان به فرصت های یادگیری با کیفیت خوب و به بهای مناسب، از میان برداشته شدن محدودیت های ناشی از زمان یادگیری، طول یادگیری، مکان یادگیری، فاصله میان فراگیر و منابع یادگیری از جمله معلم .به کمک فن آوری اطلاعات و ارتباطات امکان ارائه آموزش فراگیرمحور در طول حیات فرد با هزینه کمتر، سرعت بیشتر و کیفیت مطلوب تر متناسب با نیازها و توانایی های فرد فراهم می شود.

بنابراین بکارگیری اینترنت و رایانه در آموزش یک مقوله فراگیر است که فقط به وجود رایانه و اینترنت مربوط نیست و وجود سایر زمینه ها، چون نرمافزارهای مناسب آموزش، فرهنگ سازی استفاده از آن، مهارت کافی مدرسین و معلمین نیز ضروری است .بنابراین آماده سازی مدرسین و آشنا نمودن آن ها به فن آوری در کنار تأمین رایانه در کلاس درس و شاید مهم تر از آن باید تلقی گردد.

از مهم ترین ره آورد های فن آوری اطلاعات می توان به شبکه اینترنت اشاره کرد .اینترنت نامی است که بر سیستمی گسترده و جهانی شامل مردم، اطلاعات و رایانه نهاده شده است .گستردگی طیف اطلاعات و روزآمد بودن آن، اینترنت را نخستین شاخص تجلی عصر اطلاعات ساخته است .این دو نوع

۱

عامل با خدمات گسترده ی اینترنت گروه های گوناگون استفاده کنندگان از جمله پژوهشگران، اساتید و دانشجویان و دیگر گروه ها را به استفاده از این شبکه ی جهانی ترغیب کرده است .با توجه به تأثیر انکارناپذیر شبکه اینترنت در

دست یابی به اطلاعات و گسترش روند پژوهش انتظار می رود که این شبکه بر رفتار اطلاع یابی دانشجویان و پژوهشگران ایرانی نیز تأثیر بگذارد .ماهیت آموزش عالی به علت پیشرفت فن آوری اطلاعات و ، ارتباطات در حال تحول بوده و این فن آوری بر رسالت دانشگاه ها در ابعاد آموزش و پرورش تأثیر به سزایی گذاشته است (الیور، .(۲۰۰۱
نوع و میزان بهره گیری از اینترنت در بسیاری از مراکز آموزشی ما با توجه به این که اینترنت جزو پراستفاده ترین فن آوری ها محسوب می شود، به طور دقیق مشخص نیست و مسئولان و متولیان آموزش به درستی نمی دانند دانشجویان به چه میزان و چگونه از اینترنت استفاده می کنند؟ در بهره گیری کدام یک از کارکردهای اینترنت (آموزشی، پژوهشی، ارتباطی) قوی و کدام یک ضعیف عمل می کنند .از این رو، به منظور استفاده بهینه و مطلوب از اینترنت در مراکز آموزش عالی نیازمند آگاهی و شناخت از وضعیت فعلی هستیم، چرا که با شناخت و آگاهی نسبت به این امر می توان زمینه مساعد جهت بهره گیری مؤثرتر از اینترنت را برای فراگیران فراهم نمود و به آن ها امکان داد تا بتوانند با استفاده از اینترنت و خدمات متعدد آن بدون محدودیت مکانی و زمانی در یک تجربه عمومی و آموزشی شرکت کنند و با افراد دیگر وارد تعامل و ارتباط شوند (اندرسونی و الومی .(۲۰۰۵)

در راستای موضوع این تحقیق پژوهش های متعددی در داخل و خارج از کشور انجام شده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد