دانلود مقاله بررسی اثر عملکرد زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی

word قابل ویرایش
36 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

موضوع تحقیق : بررسی اثر عملکرد زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی

هدف تحقیق: هدف این تحقیق بررسی اثر عملکرد زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی می باشد . و این تحقیق با توجه به سه معیار اصلی و زیر معیارهای هر یک از این معیارها عملکرد زنجیره تامین را مورد ارزیابی قرار می دهد . وسیله ارزیابی ایجاد شده منعکس کننده کارایی خدمات برای صنعت ، اثر بخشی عملیات برای تامین کنندگان خدمات و کارایی خدمات برای دریافت کننده ها ست و عملکرد سازمانی نیز با توجه به دو معیار اصلی و زیر معیارهای این معیارها مورد ارزیابی قرار می گیرد . به این امید که تحقیق موجود گامی در جهت توسعه به کارگیری معیارهای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین و عملکرد سازمانی باشد و بتوان این دو را در راستای یکدیگر و در جهت توسعه صنایع ایران به کار گرفت .

مسئله تحقیق : آیا بین عملکرد زنجیره تامین و عملکرد سازمانی رابطه_ ای وجود دارد ؟
فرضیه تحقیق : عملکرد زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی تاثیر مستقیم دارد .
: منابع بر عملکرد سازمانی تاثیر مستقیم دارند .
: خروجی ها بر عملکرد سازمانی تاثیر مستقیم دارند .

محدوده ی زمانی : از بهمن ماه ۱۳۸۵ تا شهریور ماه ۱۳۸۶
محدوده ی مکانی: صنایع ایران در شهرهای مختلف کشور ( تهران ، اصفهان ، یزد ، شیراز ، و….. )
جامعه آماری: شرکت های تولیدی از صنایع ایران (صنایع ماشین سازی ،
صنایع لاستیک ، صنایع قطعه سازی ، و……. )

نمونه آماری : ۸۷ شرکت از صنایع ایران در شهرهای مختلف ( تهران ،
اصفهان ، یزد ، شیراز ) ازجمله صنایع ماشین سازی ، قطعه
سازی ، لاستیک ، کاشی و……
لغات کلیدی :زنجیره تامین ، عملکرد سازمانی ، معیارهای ارزیابی عملکرد
زنجیره تامین
زنجیره تامین : به طور رسمی ، زنجیره تامین فرآیندی منسجم است که در آن مواد خام به محصول نهایی تبدیل شده و بعد از آن به مشتریان تحویل داده می شود . ( از طریق توزیع ، خرده فروشی ها یا هر دو ) یک زنجیره تامین شامل چهار سطح ۱٫ تامین ، تولید ، توزیع و مشتری ها می
– باشد .

عملکرد سازمانی: عملکرد سازمانی به کمک چندین بعد تعریف می شود:
مشتری ( سطوح و گرایش ها در رضایتمندی مشتری ، حفظ مشتری ، و …) ، مالی ( قابلیت سودآوری ، سهم بازار ، ROI) منابع انسانی ( رضایتمندی کارکنان توسعه کارکنان و..) و اثر بخشی سازمانی ( شاخص های عملکردی عملیاتی ، تولید و تحویل ، سیکل زمانی و…)

خلاصه ارزیابی معیارهای عملکرد
سیستم ارزیابی عملکرد باید تاکیدش را بر سه نوع مجزا از معیارهای عملکرد شامل : معیارهای منابع (R) ، معیارهای خروجی (O) ، معیارهای انعطاف پذیری (F)بگذارد . هر یک از این سه نوع معیارهای عملکرد اهداف مختلفی دارند که در جدول (۱) توضیح داده شده اند . سیستم ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با ید هر یک از این سه نوع (F,O,R) را اندازه گیری کند . چنانچه هر نوعی از این معیارها درمجموع برای موفقیت عملکرد زنجیره تامین ضروری هستند . هر یک از این سه نوع معیارها خصوصیات مهمی دارند و هر یک از این معیارها بر معیارهای دیگر تاثیر می گذارد . و تاثیر متقابل بین این سه نوع معیار در شکل شماره (۱) توضیح داده شده اند .

 

جدول شماره(۱) اهداف انواع معیارهای عملکرد
purpose goal نوع معیار عملکرد
مدیریت منابع کار برای سودمندی حیاتی است سطح بالای از کارایی منابع

با خروجی غیر قابل پذیرش مشتریان به زنجیره های تامین دیگر برگشت داده می شوند . سطح بالای خدمت به مشتری خروجی
در یک محیط نامطمئن زنجیره تامین باید قادر به پاسخگویی تغییرات باشد. توانایی پاسخگویی به تغییرات محیطی انعطاف پذیری

شکل شماره (۱) سیستم ارزیابی زنجیره تامین

۱- منابع
معیارهای منابع شامل سطوح موجودی ، نیازمندیهای پرسنلی ، تجهیزات مورد استفاده و انرژی مورد استفاده و هزینه می باشد . ارزیابی منابع بخش مهمی از سیستم ارزیابی می باشد.
در زیر مثالی از معیارهای عملکرد منابع زنجیره تامین آورده شده است :
هزینه کل منابع استفاده شده :
۱٫ هزینه توزیع : کل هزینه توزیع شامل هزینه حمل و نقل و هزینه
باربری
۲٫ هزینه تولید : کل هزینه تولید شامل نیروی کار ، نگهداری و هزینه – های مجدد کار
۳٫ موجودی : هزینه های مرتبط با نگهداری موجودی
– سرمایه گذاری موجودی : ارزش سرمایه گذاری نگهداری موجودی

– کهنگی و منسوخ شدن موجودی هزینه های مرتبط با کهنه شدن
موجودی ؛ گاهی اوقات در بر گیرنده استهلاک موجودی است .
– کار در جریان ساخت : هزینه های مرتبط با کار در جریان ساخت .
– کالای تمام شده : هزینه های مرتبط با نگهداری موجودی های

کالای تمام شده
۴٫ نرخ بازده سرمایه گذاری (ROI) :معیارهای سودمندی سازمان . نرخ بازده سرمایه گذاری به طور کلی توسط نرخ خالص سود به کل دارا یی ها به دست می آید .
۵٫ نسبت گردش موجودی کالا : نسبت بهای تمام شده موجودی کالای تمام شده به موجودی کالا
۶٫ نسبت خالص سرمایه در گردش : خالص سرمایه در گردش به کل دارایی
– خالص سرمایه در گردش : کل بدهی ها منهای کل داراییها

خروجی ها پاسخگویی مشتری ، کیفیت و کمیت محصول نهایی تولید شده ، می باشد .
در مجموع معیارهای خروجی بر پایه ی افق های زمانی کوتاه و محدود می باشند . معیارهای عملکرد خروجی تنها نباید با اهداف استراتژیک سازمانی مطابق باشند ، بلکه از آنجایی که اهداف استراتژیک به طور کلی در تامین نیازمندیهای مشتری مورد نظر هستند ، این معیارهای عملکرد خروجی باید با اهداف و ارزشهای مشتری نیز مطابق باشند . در زیر یک مثال از معیارهای عملکرد خروجی زنجیره تامین ذکر شده است :
۱٫ فروش : درآمد کل

۲٫ سود درآمد کل منهای هزینه
۳٫ نرخ تکمبل : نسبت سفارشات تکمیل شده
– هدف نائل شدن به نرخ تکمیل : تا چه حدی به یک هدف نرخ تکمیل نائل شده ایم .
– متوسط اقلام نرخ تکمیل ک مجموع نرخ تکمیل به تعداد اقلام تولید شده
۴٫ تحویل های به هنگام این معیارها عملکرد تحویل محصول یا سفارش یا اقلام را اندازه گیری می کنند .
– تاخیر محصول : زمان تحویل منهای تاریخ سررسید

– متوسط تاخیرات سفرش : مجموع تاخیرات به تعداد سفارشات تقسیم می شود .
– درصد تحویل به هنگام : درصد سفارشاتی که به موقع یا قبل از تاریخ سررسید تحویل داده شده اند .

۵٫ فقدان موجودی سفارش انجام نشده : این معیارها عملکرد موجودیت محصول یا سفارش یا آیتم را اندازه گیری می کنند .
– احتمال فقدان موجودی : احتمال اینکه آیتمی برای موجودی مورد نیاز است ولی آن ایتم وجود ندارد .
– میانگین سطح سفارش انجام نشده : تعداد اقلام شفارش انجام نشده به دلیل فقدان موجودی .
۶٫ زمان پاسخگویی به سفارش : مقدار زمان بین یک سفارش و مطابق آن تحویل سفارش .
۷٫ lead time تولید : کل مقدار زمان مورد نیاز برای تولید یک آیتم خاص یا گروهی از آیتم ها .
۸٫ تعداد آیتم هایی که نادرست ساخته شده اند و یا نادرست تحویل داده شده اند .

۹٫ شکایات مشتری : تعداد شکایات ثبت شده مشتری .
انعطاف پذیری :
بعضی از فواید سیستم های زنجیره تامین منعطف :
– تقلیل تعداد سفارشات انجام نشده
– تقلیل تعداد فروش های از دست رفته

– تقلیل در تعداد تاخیر سفارشات
– افزایش رضایتمندی مشتری
– توانایی پاسخگویی و مد نظر داشتن تغییرات سفارشات به طور فصلی
– توانایی پاسخگویی و مد نظر داشتن دوره های نبود عملکرد تولیدی (خرابی ماشین )
– توانایی پاسخگویی و مد نظر داشتن دوره های فقدان عملکرد تامین کننده ها
– توانایی پاسخگویی و مد نظر داشتن دوره های فقدان عملکرد تحویل

– توانایی پاسخگویی و مد نظر داشتن محصولات جدید ، بازارهای جدید یا رقبای جدید
انعطاف پذیری در موفقیت زنجیره تامین واقعا ضروری و حیاتی است زیرا زنجیره تامین در یک شرایط نا مطمئن قرار دارد .
خواننده ی علاقه مند می تواند ، برای بازنگریهای جامعی از ادبیات در انعطاف پذیری سیستم به Sethi, sethi 1991Gupta , Goyal(1989) مراجعه کند . نویسنده چهار نوع انعطاف پذیری سیستم را تعریف می کند . که در جدول شماره (۲) شرح داده شده اند .
جدول شماره (۲) انواع انعطاف پذیری سیستم

تعریف نوع انعطاف پذیری
توانایی تغییر سطوح خروجی محصولات تولید شده انعطاف پذیری حجم
توانایی تغییر داده های تحویل برنامه –
ریزی شده انعطاف پذیری تحویل
توانایی تغییر محصولات تولید شده انعطاف پذیری ترکیبی

توانایی معرفی و تولید محصولات جدید که شامل تعدیل محصولات موجود نیز
می شود. انعطاف پذیری محصولات جدید

فصل دوم :

ادبیات تحقیق

۱٫ ارزیابی عملکرد هنگامی که یک رویه ، یک مدل، یک رویکرد و یا یک مورد مطالعاتی و یا هر تحقیق دیگری که بر عهده گرفته شده است ؛ عموما بعضی از معیارهای عملکرد سیستم ارائه شده اند و شاید تجزیه و تحلیل شده اند .به طور خاص در سیستم های تولید وتوزیع و موجودی تعداد زیادی از انواع مختلف معیارهای عملکردی برای توصیف سیستم ها ارائه شده اند؛ اینچنین تعداد زیادی از معیارهای عملکردی موجود، انتخاب معیار عملکرد را مشکل می سازد. به طور کلی تحقیق ارزیابی عملکرد بر تجزیه و تحلیل سیستم های ارزیابی عملکرد ، طبقه بندی معیارهای عملکرد و سپس مطالعه ی معیارها در یک طبقه و ایجاد قاعده ی عملی و ایجاد چارچوبها تمرکز می کنند؛ که به وسیله آن سیستم های ارزیابی عملکرد برای انواع مختلفی از سیستم ها توسعه داده می شوند.

Beamon (1996) تعدادی از خصوصیاتی که در ایجاد سیستم ارزیابی عملکرد مؤثر هستند را ارائه داده است و بنابراین می توانند در ارزیابی کردن این سیستم های ارزیابی استفاده شوند.این خصوصیات شامل: جامعیت (ارزیابی همه جنبه های مربوط) ، جهانی بودن (اجازه ی مقایسه و تطبیق تحت شرایط عملیاتی مختلف) ، قابلیت اندازه گیری (داده های مورد نیاز قابل اندازه گیری باشند) ، وثبات (سازگاری اهداف با معیارهای سازمانی) می باشند. در کنار تجزیه و تحلیل معیارها و بر پایه اثر بخشی آنها، bench marking یک روش مهم دیگری است که در ارز یابی معیارهای عملکرد استفاده شده است . bench marking می تواند به طور مفیدی به جای ابزار شناسایی فرصت ها ی محیطی به کار گرفته شود. Camp (1989) بحث های جامعی از bench marking به طور عا لی فراهم می کند.

به منظور مطالعه ی تعداد زیادی از معیا رهای عملکرد موجود ، محققان آنها را طبقه بندی کرده اند .Neely (1997) و همکارانش تعداد کمی از طبقات شامل : کیفیت ، زمان انعطاف پذیری و هزینه را در مقاله ای ارائه دادند . این طبقه بندی ابزاری مفید در تجزیه و تحلیل سیستم می باشد پس مدل می تواند lead time تولیدی یا تاریخ سررسید عملکرد را به وسیله تغییر ترکیب (شکل) سیستم مقایسه کند . در این روش تنها یک نوع معیار ، زمان انتخاب شده است . اما در این طبقه بندی معیارهای خاص خیلی متفاوتی از زمان می تواند مورد

استفاده قرار گیرد .بنابراین معیارها در یک طبقه بندی می توانند مقایسه و تجزیه و تحلیل شوند . بنابراین معیارهای عملکرد انتخابی می توانند به سادگی طبقه بندی شوند.
Neely (1995) و همکارانش اشاره می کنند که چارچوبهای ارزیابی مختلفی توسعه داده شده ا ند ودیگران معیاری را برای طراحی سیستم
ارزیا بی عملکرد فراهم کرده اند. به هر حال به طور کلی یک رویکرد سیستماتیک قابل اجرا برای ارزیابی عملکرد نمی تواند توسعه داده شود. زیرا انواع مختلف سیستم ها به ویژگی های سیستم ارزیابی خاصی احتیاج دارند. بنابراین کارهای قبلی در صدد توسعه ی ، چارچوبهای اندازه گیری عملکرد متنوع برای انواع مختلف سیستم هایی که در خصوصیات حیاتی معینی مشارکت دارند ، می باشند .

۲٫ معیارهای عملکرد زنجیره ی تا مین
مدلهای زنجیره تامین به طور برجسته ای دو معیار عملکردی مختلف را مورد مطالعه قرار می دهند :
۱٫ هزینه ۲٫ ترکیبی از هزینه ها و پاسخ گویی به مشتری

هزینه ها شامل هزینه های عملیا تی و هزینه های موجودی می باشند .معیارهای پاسخ گویی به مشتری شامل :Lead time و احتمال عدم وجود موجودی و نرخ تکمیل می باشد. جدول۱بعضی از معیارهای موجود در زنجیره تامین و مطابقت معیارهای عملکردی استفاده شده را خلا صه کرده است .آن مدلهای عملکردی لیست شده را به عنوان اهداف استفاده می_ کند که هر کدام برای تابع قرار دادن محدودیت های عملیاتی متنوع حداقل یا حداکثر شده اند .(منبع جرح و تعدیل از Beamon (1998))
جدول شماره (۳) مدله کردن معیارهای عملکرد زنجیره تامین

نویسندگان معیارها
Cohen and Lee(1988)
Cohen and Lee(1989)
Cohen and Moon (1990)
Lee and Feitzinger (1995)

Pyke and Cohen (1993)
Pyke and Cohen (1994)
Tzafestas and Kapsiotis (1994) هزینه
Arntzen et al.(1995) هزینه و زمان فعالیت
Altiok and Ranjan (1995)

Christy and Grout(1994)
Cook and Rogo wski (1996)
Davis (1993)
Ishii et al .(1988)
Newhart et al (1993)

Towill(1991)
Towill et al. (1992)
Wikner et al. (1991) هزینه و پاسخگویی به مشتری
Lee and billington (1993) پاسخگویی به مشتری

Voudouris(1996) انعطاف پذیری
معیارهای دیگر زنجیره تامین به عنوان عاملی درخور برای تجزیه و تحلیل زنجیره تامین تعریف شد ه اند.اما نمی توانند در تحقیق مدله کردن زنجیره تامین استفا ده شوند .اگرچه این معیار ها ممکن خصوصیات مهمی از زنجیره تامین باشند ،استفاده آنها در مدلهای زنجیره تا مین رقابتی است اگر چه که این معیارها ممکن خصوصیا ت مهمی از زنجیره تامین باشند ، استفاده آنها در مدلهای زنجیره تامین سخت است زیرا ماهیت کیفی چنین معیارهایی باعث می شود ترکیب آنها با مدلهای کیفی مشکل شود.برای مثال معیارها اینچنین هستند: رضایت مشتری Christopher 1994) ( ، جریان اطلاعات (Nicoll 1994) ، عملکرد تامین کننده (Davis 1993)

و مدیریت ریسک (Johenson, Randph, 1995)
2.1.ارزیابی معیارهای عملکرد زنجیره تامین
هزینه ، زمان فعالیت ، پاسخگویی مشتری و انعطاف پذیری همه به عنوان معیار های عملکرد زنجیره ی تامین هر یک به تنهایی یا مشترکا استفاده می شوند با وجود این معیارهای استفاده شده تا حدی دارای
ضعف های مهمی هستند.

۲٫۱٫۱٫ معیارهای عملکرد زنجیره تامین منفرد (single )
استفاده از یک معیار عملکرد به دلیل سادگی اش دارای جذابیت است. اگر چه یک شخص باید اطمینان داسشته باشد که اگر یک معیار تنها استفاده شود، این معیار به اندازه کافی عملکرد سیستم را توصیف می کند. Beamon 1996 تنوع معیارهای عملکرد زنجیره تامین فردی راشناسایی و
ارزیابی کرده است. نویسنده نتیجه گرفت که ضعف های مهم در هر یک از معیارهای عملکرد ارزیابی شده نشان داده شده اند و بر معیارهایی مثل جامعیت ، جهانی بودن ، وقابلیت اندازه گیری و ثبات پایه ریزی شده اند.

مکررا دائمی ترین ضعف معیارهای عملکرد (درزمینه) جامعیت آنها بود. برای اینکه یک معیار جامع باشد، باید تمام جنبه های مربوط به زنجیره تامین را اندازه گیری کند.
۲٫۱٫۲٫ هزینه به عنوان یک معیار عملکرد زنجیره تامین منفرد

هزینه به عنوان معیار عملکردی انتخابی برای بسیاری از مدلهای زنجیره تامین شرح داده می شود. اگرچه هزینه به عنوان یک منبع اندازه گیری مهم می با شد ولی تکیه کردن به هزینه به عنوان تنها معیار عملکرد منجر به نزول و سقوط می شود. Maskell 1991 محدودیت های مدیریت حسابداری سنتی زیادی را شناسایی کرده است . مشکلات شامل فقدان وابستگی طبقه بندی های هزینه ، هزینه تغییر شکل و ترکیب (خصوصا در طبقه های بالا ) و عدم انعطاف پذیری و همچنین گزارشاتی که خیلی دیر ارزیابی می شوند.
Lee and Billington 1992 دامهای بسیاری را در مدیریت زنجیره تامین شناسایی کردند و یک دام ارزیابی نادرست هزینه های موجودی شناسایی شده است .اکثر نویسندگان در شناسایی هزینه ها ی موجودی دو تا از هزینه های معمول را از قلم انداخته اند:

۱٫ کهنگی (منسوخ شدگی)
۲٫اصلاح کار به خاطر تغییرات مهندسی
این مشکل با محاسبه هزینه های جاری، و در طبقه ی بالای محاسباتی هزینه های موجودی حذف شده ، بزرگتر شده است. وجود مدلهای
زنجیره ی تامین نوعا خودشان برای معیارهای هزینه سنتی محدود شده اند و هنوز فواید مدیریت هزینه استرا تژیک زنجیره تامین مورد استفاده قرار نگرفته اند. Govidarajan , Shank (1992) Barker (1996) به مسائل مدیریت هزینه استراتژیک در زنجیره تامین محتوایی اشاره می کنند.
۲٫۱٫۳٫ معیارهای عملکرد زنجیره تامین و اهداف استراتژیک

Maskel (1991) نوعی از معیارهای عملکرد مورد نیاز برای یک سازمان تولیدی را پیشنهاد کرده است که مستقیما با انتخاب استراتژی تولیدی به وسیله شرکت در ارتباط می باشد. دو دلیل برای ثبات و نگهداری این روابط ذکر شده اند:
۱٫ شرکت ممکن تعیین کند که آیا عملکرد آن اهداف استراتژیکش را تامین می کند.
۲٫ کارکنان در سازمان بر روی آنچه اندازه گیری شده تمرکز می کنند، بنابراین معیارهای عملکرد مسیر شرکت را هدایت می کنند.
زمینه مفهومی

SCM با اداره کردن روابط up stream and down stream با تامین کننده ها و مشتریان با حداقل هزینه برای زنجیره، به طور یکجا ارزش مشتری برتر را فراهم می کنندChristopher 1998) ). کاربرد زنجیره نیازمند به این است که جنبه های درونی معیارهای عملکرد که مشتمل بر هر دو جنبه “وظایف بین فردی “و “مشارکت ” می باشد، توسعه داده شوند و از نگاه به درون و نگرش به خود در رویکرد مدیریت اجتناب

می شود (Holmberg 2000) و با یکپارچه کردن دقیق عملکردهای درونی در یک شرکت و اثر بخشی ارتباطاتشان با عملیات بیرونی اعضای شرکت در زنجیره به این امر نائل می شویم. به منظور این هدف یک
ارزیابی عملکرد مناسب راهنمایی برای موفقیت کاربرد SCM می باشد . (Lee , Billington 1992)

(Konard , Mentzer 1991) ارزیابی عملکرد را به عنوان اثر_ بخشی وکارایی در انجام یک وظیفه تفویض شده در ارتباط با چگونگی رسیدن به یک هدف ، تعریف می کنند. در زمینه زنجیره تامین و لجستیک کارایی مرتبط می شود با حدی که اهداف تکمیل شده اند. واین اهداف می توانند شامل این اهداف می توانند شامل lead time و احتمال عدم موجودی و نرخ تکمیل می شود. اثربخشی مقدار استفاده منابع را اندازه گیری می کند این اندازه گیری می تواند شامل هزینه های موجودی و هزینه های عملیاتی باشد. در حا لی که خیلی از شرکت ها هر دو جنبه عملیاتی را تشخیص می دهند. در تشخیص این شرکت ها از درک نمای یک چارچوب متعادل برای ارزیابی عملکرد، ناتوان هستند و این امر باید برای مدیریت عملکرد در زنجیره

تامین تجزیه شود. به طور نمونه یک شرکت ممکن بر عملیات اثربخش تمرکز کند در حالی که شرکت های دیگر بیشتر به کارایی خدمات در زنجیره تامین علا قه مند هستند. اختلاف در دیدگاهها SCP ، به تناقض در معیارهای عملکرد استفاده شده در بین اعضای شرکت ها در زنجیره ی تامین، منجر می شود ودر نتیجه باعث بهینه سازی فرعی عملکرد زنجیره گسترده تامین می شود .(Jayarm ,Bech tel 1997 ;Sheffi , Caplice 1995 ; Gunasekaran et al 2000) . معیارهای عملکرد سنتی مثل سودمندی، برای اندازه گیری SCP خیلی مربوط نیستند؛ زیرا آنها به داشتن تمرکز فردی تمایل دارند و کاهش عرصه های گسترده برای بهبود عملکرد را مورد توجه قرار می دهند.

Jayarm , Bechtel 1997 استفاده از معیارهای یکپارچه و منسجم را مورد حمایت قرار می دهند. در مجموع معیارهای غیر یکپارچه بیشتر از معیارهای عملکرد فردی، شرکت ها را بر می انگیزاند که عملکرده زنجیره گسترده را مورد توجه قرار دهند. یک مثال از یک معیار یکپارچه شده چرخه cash to cashکه حیطه عملکردی و مرزهای سازمانی برای نشان دادن چگونگی عمل کردن همه ی اعضای شرکت ها را در زنجیره ومحرک ها را برای شرکت ها در ارتباط با کارکردن با دیگران در زنجیره ترویج می دهند. در مقابل معیارهای غیر یکپارچه شده فقط نگرشی در مسائل

بالقوه در شرکت های فردی در زنجیره ی تامین فراهم می کنند.
به جز معیارهای عملکرد منسجم در SCP چارچوبهای مفهومی نیز وجود دارد. اخیرا (۱۹۹۶) یک علم رده بندی برای طبقه بندی بهبود (اصلاح) زنجیره ی تامین ارائه شده است. طبقه بندی بهبود (اصلاح) زنجیره ی تامین ارائه شده است . Vanhoek (1998) یک چارچوبی در سطوح شرکتی یکپارچه در زنجیره تامین و همچنین استراتژی پذیرفته
شده ای را پیشنهاد می کند. ( Beamon (1999 یک چارچوب ارزیابی عملکردی برای زنجیره تامین تولیدی توسعه داد .که در آن منابع خروجی و قابلیت انعطاف که ترکیبات ضروری برای SCP در نظر گرفته شده اند. Singh , Shah ( 2001) چارچوبی را برای bench marking درونی SCP فراهم می کند.

Gunasckaran ( 2001) و دیگر همکارانش یک مدل مفهومی برای SCP در سه سطح مدیریت توسعه می دهند. بسیاری از شرکت ها هنوز زنجیره تامین شان را در روشهای مختلفی براساس چگونگی تمایل اعضای شرکتشان، اداره می کنند. دلیل اصلی عدم توا فق اهداف و معیارهای عملکرد در فعالیت های زنجیره تامین می باشد . (Tan et al 1999)
فرآ یندهای زنجیره تامین معیارهای ارزیابی شاخص های عملکردی
مشتری گرایی ۱٫قابلیت اعتماد زنجیره

۲٫مسؤلیت پذیری و انعطاف پذیری – عملکرد تحویل
– عملکردتکمیل سفارش
– اجرای کامل سفارش

– زمان پاسخگویی زنجیره
– قابلیت انعطاف پذیری تولید

درونی گرایی ۱٫ هزینه ها

۲٫دارایی – کل هزینه های مدیریت لجستیک
– سودمندی ارزش افزوده
– هزینه فرایند مرجوعی
– زمان چرخه cash to cash
– روزهایی که موجودی در زنجیره وجود دارد
– گردش دارایی
جدول ۴معیارهای عملکرد SCOR برای یک زنجیره ی تامین

Tan et al بین مفاهیم SCP موجود، و مدل مرجع عملیات زنجیره تامین توسعه داده شده به وسیله ی هیئت زنجیره ی تامین (cf . Stwart,1995) چارچوب مفیدی را فراهم می کند که عملکرد اعضای شرکت ها در یک زنجیره ی تامین را در نظر می گیرد. مدل SCOR فعالیت های موجود در زنجیره ی تامین را به عنوان یک سری از فرایند های سازمانی به هم پیوسته (منسجم) با هر سازمان فردی شامل چهار ترکیب : برنامه، منابع، تولید، و تحویل بررسی می کند. هر یک از این اجزا یک فرایند بحرانی (مهم ) را در زنجیره تامین با چهار معیار ارزیابی ۱٫ قابلیت اعتماد زنجیره_ ی تامین

۲٫ قابلیت انعطاف و پاسخگویی ۳٫ هزینه ها ۴٫ دارایی در نظر می گیرد.
دو معیار اول روابط اثر بخشی (مشتری گرایی) اندازه گیری عملکرد را مورد بحث قرار می دهند. در حالی که دو معیار دیگر روابط کارایی
(درون گرایی ) معیارهای عملکرد یک شرکت را مورد بحث قرار می_ دهند.

معیارهای مشتری گرایی با چگونگی و کیفیت تحویل محصولات به مشتری مرتبط می شود. برای مثال عملکرد تحویل کالا و معیارهای درون گرایی با کارایی عملیات زنجیره ی تامین مرتبط می شوند. به عنوان مثال مدت زمان چرخه cash to cash (cf. Geary , 2001) Mentzer , konrad (1991) مطابق مدل SCOR نشانه ای را، به عنوان کیفیت (چگونگی) اثربخشی شرکتی که در ایجاد ارزش مشتری منابع را مورد استفاده قرار می دهد، فراهم می کند. آن نشانه (شاخص) انتظارات عملکردی اعضای شرکت را هم بر روی ورو دی ها هم بر روی خروجی ها از جنبه فعالیت_ های زنجیره تامین در نظر می گیرد. ارزیابی شاخص ها و معیار ها ی ارزیابی عملکرد در مدل SCOR بین اعضای زنجیره ی تامین

Cf. Stephens 2000)) در جدول ۲ نشان داده شده است، چارچوب مفیدی را برای ساختار و ابزار مشابهی را برای ارزیابی SCP در زمینه لجستیک حمل و نقل فراهم می کند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 36 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد