بخشی از مقاله


چکیده

در سالهای اخیر، رابطه دوجانبه " کامپیوتر - انسان" مورد توجه بسیاری از مدیران کسب و کار قرار داشته است. اما همزمان با افزایش امکان انتقال عکس، صدا، فیلم و تعامل بیشتر میان انسانها در فضای مجازی، این رابطه بتدریج جای خود را به رابطه کامپیوتر محور "انسان - انسان" میدهد. شبکه های اجتماعی مجازی یکی از بارزترین نوع ارتباطات انسانی کامپیوتر محور می باشند. این پدیده در حال تأثیر گذاری تدریجی در رویه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بشر می باشد از اینرو از دایره توجه مدیران هوشمند کسب و کار دور نمانده است. امروزه تمام کسب و کارها را در دنیا راه انداختن یک صفحه در شبکه اجتماعی به تعامل فعال با مشتریان و مخاطبین خود پرداخته و مشتریان جدید جذب کرده اند.حضور همه جانبه آحاد مردم از اقشار مختلف در شبکه های اجتماعی باعث شده است که کسب و کارها از این طریق، نبض بازار خود را در دست گرفته و تعامل زنده، واقعی وصمیمانه ای با مخاطبین خود داشته باشند. در این مقاله برآنیم به بررسی نقش رسانه های اجتماعی بر تبلیغات و بازاریابی بپردازیم.

واژه های کلیدی:رسانه 1 ، رسانه اجتماعی2، تبلیغات 3، بازاریابی 4

1 Media 2 Social Media 3 Advertising
4 Marketing
270

International Conference on Management

Study the impact of social media on marketing and advertising

Rostam ,porrashidi, 1; samaneh, mehdizadeh; mahdiyeh ,sheikhpour

1Department of managment, kerman azad University, kerman ,Iran 2 the teacher of elmi-karbordi bazrgani, kerman ,Iran

3 Sama technical and vocatinal training college , Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran

Abstract

In recent years, "computer - human" as the bilateral relations has been considered by many business managers. But coincide with increasing the possibility of transferring images, sounds, movies and more interaction among people in the cyberspace this relationship gradually replaced with, " man - man" computer-based relationship. The virtual social networks are one of the most distinctive kind of computer-based, human communication . It is the gradual impact on the procedure of social, economic, cultural of mankind therefore not far from the attention of intelligence business managers. Today, all businesses in the world have enable interact with their customers and clients and attract new clients , by instigating a page on the social network. The omnipresence different classes of people in social networks have caused that businesses in this way, has taken pulse of the its market and Interact alive, real and intimate with their audiences. In this paper, we attempt to investigate the importance of social media on marketing and advertising.

Keywords: media, social media, advertising, marketing

271

مقدمه

امروزه رسانهها از جمله قدرتمندترین ابزارهای در اختیار بشر محسوب میشوند. واقعیت این است که جهان در حال حاضر وارد عصر تازهای شده است که در آن رسانههای الکترونیک حاکمیت بلامنازعی در تمامی عرصههای زندگی بشر ایجاد کردهاند وبهطور غیرقابل باوری با شتاب در حال ایجاد تغییرات بسیار گستردهتری در تمامی شئونات زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه امروز هستند .امروزه رسانه های اجتماعی به یک مهارت جدید و مهم برای همه و حتی برای کسانی که حتی درک بسیار بالایی از فناوری ندارند، تبدیل شده است. در سال های اخیر دسترسی میلیون ها کاربر در سراسر جهان به رسانه های و شبکه های اجتماعی باعث شده است تا این رسانه ها درکانون توجه جوامع مدرن و افراد زیادی قرارگیرند و از محبویت قابل توجهی به خصوص در میان نسل جوان برخوردار شوند. شناخت صحیح از این رسانه ها باعث می شود تا کاربران بیش از پیش بتوانند از این ابزارها استفاده مفید و موثر داشته باشند. از آنجا که در دنیای امروز تبلیغات و بازاریابی یکی از موثر ترین عوامل در راستای تأثیرگذاری بر روی افراد و ملت ها میباشد که از طریق آن میتوان به خواسته ها و بر آوردن نیاز های افراد پاسخ داد. پس از گذشت زمان رسانه توانسته است در زمینه تبلیغات بسیار مؤثر و تأثیر گذار عمل کند و همچنین درآمد خوبی هم در این زمینه کسب نماید و همچنین توانسته در تأثیر گذاری بسیار موثر باشد.مقاله حاضر با این دیدگاه به بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی بر تبلیغات و بازاریابی میپردازد.

بیان مسئله:

امروزه انسان ها در هر نقطه از کره ی خاکی، تنها با چند کلیک می توانند با میلیون ها و میلیاردها انسان دیگر در هر جای دیگر جهان ارتباط برقرار کنند. ارتباطات انسانی شکل وسیع، پویا و پیچیده ای به خود گرفته است و این پویایی به مردمان دور از کانون های قدرت، امکان ابراز وجود و ایجاد تاثیر بیشتر در جامعه را داده است به گونه ای که رسانه های اجتماعی امروزه به بخش جدایی ناپذیر زندگی بسیاری از مردم تبدیل شده است. شبکه های اجتماعی بخشی از رسانه اجتماعی هستند که با اهداف مختلفی ایجاد شده اند و کاربران بسیار زیادی را به خود جذب کرده اند. امروزه بعضی از شبکه های اجتماعی با سرویس هایی که ارائه می دهند و با کاربری هایی که دارند، خود به یک رسانه خبری تبدیل شده اند و اثرات عمیقی بر وقایع مختلف در دنیای واقعی گذاشته اند .شبکه های اجتماعی روی زندگی افرادی که در آن ها عضو هستند هم بسیار تأثیرگذارند. اینترنت در حال حاضر به یک بخش ضروری از زندگی روزمره اکثر مردم تبدیل شده است ، خرید آنلاین ، همکاری، کنترل و نظارت، تماشای اطلاعات، ایجاد ویدئو کنفرانس با دوستان در خارج از کشور وب سایت ها و وبلاگ ها (از جمله میکرو وبلاگ) در به دست آوردن محبوبیت در سراسر جهان اهمیت ویژه ای دارند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید