دانلود مقاله بررسی تاثیر کتابهای کمک آموزشی بر رشد تحصیلی دانش آموزان ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی منطقه صوفیان درسال تحصیلی

word قابل ویرایش
16 صفحه
21700 تومان

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر کتابهای کمک آموزشی بر رشد تحصیلی دانش آموزان ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی منطقه صوفیان در سال تحصیلی َُ- ٍُ است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی است. جامعه آماری شامل تمامی معلمان پایه ابتدایی منطقه صوفیان بوده که تعداد آنها ًٍٍ نفر می باشد. که از این جامعه به روش نمونه گیری تصادفی ساده و طبق جدول مورگان ٌَّ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته است. برای برآورد پایایی پرسشنامه ها از آلفای کرانباخ استفاده گردید که مقدار پایایی برای پرسشنامه مذکور (َُ(./ محاسبه گردید. در ضمن روایی آنها توسط کارشناسان حوزه علوم تربیتی مورد تایید قرار گرفته است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و درصدها )، استفاده شده است.

نتایج نشان داد که میزان استفاده از وسایل کمک آموزشی توسط معلّمان ابتدایی درجریان

تدریس در سطح نسبتا مطلوبی است همچنین میزان همکاری مدیران و عوامل اجرایی با معلمان ابتدایی در استفاده از وسایل کمک آموزشی در حد مطلوبی گزارش گردید اما اعتقاد اولیاء دانش آموزان به این امر کمتر بود. همچنین نتایج نشان داد استفاده از وسایل کمک آموزشی در ایجاد انگیزه به تحصیل و عامل رشد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی نقش بسزایی داشت.

واژگان کلیدی : دانش آموزان ابتدایی ، معلمان ابتدایی ،تکنولوژی آموزشی، پیشرفت تحصیلی


مقدمه و هدف

تردیدی نیست که وسایل آموزشی در هموار ساختن راه د شوار تعلیم و تربیت و تدریس نقش ارزند ه ای د ارند و مربیانی که در نظامهای پیشرفته آموزشی حد اکثر استفاد ه را از این وسایل و مواد میکنند بیش از پیش به ارزش کمکی این وسایل معترف اند . هرچند که اطلاق لفظ کمک به وسایل آموزشی مفهوم درستی نیست. اما عبارت وسایل کمک آموزشی امروزه رایج شد ه و به نظر میرسد که مسؤولان آموزشی نیز آن را قبول کرد هاند. لیکن آنچه که از همه مهمتر است این است که امروزه وسایلی با نام کمک آموزشی تهیه و در سطح گسترد ه ای در اختیار دانشآموزان و معلمان قرار میگیرد که هیچ یک از شرایط یک وسیله آموزشی را ند ارند و متأسفانه نظام آموزشی نیز در این مورد نه تنها سکوت کرد ه بلکه گاهی به تائید آن نیز میپرد ازد شاهد هستیم که کتابهای مختلفی تحت عنوان کتابهای کمک آموزشی و کمکدرسی در سطح گسترد ه چاپ می شوند که اکثراً با مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش به این کار اقد ام میکنند. کتابهایی که به سادگی هرآنچه را که مؤلفان کتب درسی در دهه حاضر تلاش در علمی و پژوهشی کردن کتب درسی داشتهاند را پنبه کرد ه وتمامی این تلاشها را ناکام گذاشتهاند. این گونه کتابها با تهیه جواب یکد ست به کلیه سؤالات و پرسشهای کتب درسی از بحث و آزمایش کنید پاسخ فکر کنید و پژوهش کنید و... به زعم خویش به دانشآموزان در یادگیری کمک میکنند.


پیشرفت سریع و توأم با جهش های بلند در علوم و تکنولوژی در نیمه دوم سده اخیر وظیفه سنگینی در مقایسه با دوره های گذشته بر دوش همه مسئولان اجتماعی در سطح تصمیم گیری به ویژه به عهده مسئولان آموزش و پرورش کشور قرار داده است. بسیاری از روانشناسان برای ایجاد پیشرفت علوم و فنون دانش های جدید تکنولوژی آموزشی و


استفاده از وسایل و مواد کمک آموزشی را توصیه می کنند چرا که تکنولوژی آموزشی در مباحث تربیتی به بهره گیری از سرعت،دقّت و سهولت در امر آموزش و یادگیری می گردد (پیری، احد و همکارانٌٍََ ).

آموزش مستلزم تمرین و یادگیری است و تکنولوژی، کاربرد موثر وسایل کمک آموزشی است و تکنیک های مختلف زمانی به مدارس ما راه خواهند یافت که معلمان به آن آشنا و معتقد شوند و به اعتقاد خود عمل کنند. زیرا استفاده بهینه و کسب مهارت در هر کاری مستلزم استفاده و به اجرا گذاشتن آن امر می باشد. استفاده از وسایل کمک آموزشی موجب می شود که دانش آموزان از همهحواسّ خود جهت یادگیری مطالب استفاده کنند چرا که وسایل کمک آموزشی اساس قابل لمس را برایتفکّر و ساختن مفاهیم فراهم می سازد و در نتیجه از میزان عکس العمل گفتاری دانش آموزان می کاهد(سیف، علی اکبر

ًٌََ).

امروزه مسئولان آموزش و پرورش ومعلّمان باتجربه در کنار هم ضرورت شناخت و استفاده وسایل و مواد کمک آموزشی را بیش از هر زمان دیگر درک و احساس کرده اند. تا جامعه فردا به سعادت بیشتر دست یابد. بنا بهاهمیّت وسایل و مواد کمک آموزشی و مقایسه آن با انتظاراتی که از به کارگیری این وسایل در جریان تدریس می رود، این تحقیق در پی آن است که بداند تاثیر وسایل کمک آموزشی(کتابهای کمک آموزشی) بر رشد تحصیلی دانش آموزان ابتدایی منطقه صوفیان چگونه است؟

هدفکلّی بررسی تاثیر کتابهای کمک آموزشی بر رشد تحصیلی دانش آموزان ابتدایی از دیدگاه

معلمان ابتدایی منطقه صوفیان در سال تحصیلی َُ-ٍُ

اهداف جزئی


1 -بررسی میزان استفاده از کتابهای کمک آموزشی در تدریس، توسطمعلّمان
ابتدایی
2 -بررسی میزان همکاری مدیران و عوامل اجرایی مدرسه بامعلّمان ابتدایی در
استفاده از کتابهای کمک آموزشی
3 -بررسی میزان همکاری اولیاء دانش آموزان با معلّمان ابتدایی در استفاده از
کتابهای کمک آموزشی
4 -بررسی تأثیر کتابهای کمک آموزشی بر ایجاد علاقه و انگیزه در دانش آموزان
ابتدایی
5 -بررسی تأثیر استفاده از کتاب های کمک آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان ابتدایی
فرضیه های تحقیق
1 -میزان استفاده از وسایل کمک آموزشی (کتابهای کمک آموزشی و ...)، در بین
معلمان ابتدایی مطلوب نیست.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 16 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

بررسی تاثیر رضایتمندی شغلی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی منطقه ۶ آموزش و پرورش

word قابل ویرایش
47 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته آمار
 مقدمه:رضايتمندي شغلي معلمان از عوامل مهمي است كه پيوسته در توسعه تكنولوژيك مورد توجه قرار مي‌گيرد، مطالعه و بررسي تاريخچه توسعه و تحول جوامع تكنولوژيك نشان مي‌دهد كه رضايتمندي شغلي نيروي انساني ماهر و تعليم يافته در تبديل جوامع به جوامع تكنولوژيك تاثير انكارناپذيري داشته است.از آنجا كه هر فردي سعي دارد شغلي ...

دانلود مقاله بررسی تأثیر شادابی و نشاط در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مدارس شهری شهرستان میاندوآب درسال تحصیلی

word قابل ویرایش
14 صفحه
21700 تومان
چکیدهیادگیری انسان و ساماندهی رفتار کودک در گرو نشاط و شادابی و هیجانات مثبت اوست و خلاقیت، شکوفایی استعدادها در گرو نشاط و انبساط روحی انجام میشود. شکی نیست که یکی از وظایف مهمتربیتی مدیریت و برنامهریزی آموزشی مدارس، تشویق کودکان به مشارکت و تعاون در همه امور است و آنان میتوانند با تدوین برنامهریزی آموزشی من ...

دانلود مقاله تاثیر تدریس توام با نقاشی ( درسهای ریاضی و علوم ) بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس دوم دوره ابتدایی

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
چکیدهتحقیق حاضر در پی بررسی تاثیر تدریس توام با نقاشی در درسهاي ریاضی و علوم بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس دوم دوره ابتدایی در دبستان عترت، ناحیه دو آموزش و پرورش شهرستان ارومیه است. تحقیق حاضر از نوع شبه تجربی و به صورت اقدام پژوهی است. جامعه آماري تحقیق حاضر، کلیه دانش آموزان پایه دوم مدرسه ابتدایی عترت ...

دانلود مقاله بررسی رابطه هوش معنوی و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان ارزوییه

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
چکیدهاین مقاله در بین 200 نفر از دانش اموزان شهر ارزوییه در سال 94-93 وبه روش توصیفی و ازنوع همبستگی انجام شده است. براي گرداوري داده ها از دو پرسشنامه"پیشرفت تحصیلی هرمنس" و پرسشنامه"هوش معنوي" اسفاده شد . در گرداوري داده ها از امار تصیفی و امار استنباطی براي تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون و همبستگی پیرسون ا ...

دانلود مقاله بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی دانشآموزان و مهارتهای ارتباطی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان ایذه

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
چکیدههدف از این مقاله، بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ابتدایی شهر ایذه در سال تحصیلی 93-94 انجام شده است. پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته (کمی و کیفی) و روش همبستگی است. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه مهارتهای ارتباطی محقق ساخته براساس الگوی کوئیندام و لیری متشکل از 45 سؤ ...

مقاله بررسی تأثیر بازخورد در ارزشیابی تکوینی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی ٩٠ – ٨٩

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
بررسي تأثير بازخورد در ارزشيابي تکويني بر پيشرفت تحصيلي درس رياضي دانش آموزان دختر پايه پنجم ابتدايي شهرستان مياندوآب در سال تحصيلي ٩٠ – ٨٩ چکيده : هدف از اين تحقيق تعيين تأثير بازخورد ارزشيابي تکويني بر پيشرفت تحصيلي دانش آمـوزان دختـر پايـه پنجم ابتدايي شهرستان مياندوآب بوده است . روش تحقيق در پژوهش حاض ...

مقاله بررسی رابطه ارگونومی محیطی مدارس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ) مطالعه موردی ، مدارس ابتدایی شهری میاندوآب )

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی رابطه ارگونومی محیطی مدارس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ) مطالعه موردی،مدارس ابتدایی شهری میاندوآب) خلاصه هدف از این پژوهش، بررسی رابطه ارگونومی محیطی مدارس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهری میاندوآب می باشد،که در این پژوهش دو بعد از ابعاد ارگونومی(مهندسی انسانی وفیزیولوژی کار)مورد بررس ...

مقاله بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و مهارتهای ارتباطی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان ایذه

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و مهارتهای ارتباطی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان ایذه چکیده هدف از این مقاله، بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ابتدایی شهر ایذه در سال تحصیلی 93-94 انجام شده است ...