بخشی از مقاله

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر کتابهای کمک آموزشی بر رشد تحصیلی دانش آموزان ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی منطقه صوفیان در سال تحصیلی َُ- ٍُ است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی است. جامعه آماری شامل تمامی معلمان پایه ابتدایی منطقه صوفیان بوده که تعداد آنها ًٍٍ نفر می باشد. که از این جامعه به روش نمونه گیری تصادفی ساده و طبق جدول مورگان ٌَّ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته است. برای برآورد پایایی پرسشنامه ها از آلفای کرانباخ استفاده گردید که مقدار پایایی برای پرسشنامه مذکور (َُ(./ محاسبه گردید. در ضمن روایی آنها توسط کارشناسان حوزه علوم تربیتی مورد تایید قرار گرفته است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و درصدها )، استفاده شده است.

نتایج نشان داد که میزان استفاده از وسایل کمک آموزشی توسط معلّمان ابتدایی درجریان

تدریس در سطح نسبتا مطلوبی است همچنین میزان همکاری مدیران و عوامل اجرایی با معلمان ابتدایی در استفاده از وسایل کمک آموزشی در حد مطلوبی گزارش گردید اما اعتقاد اولیاء دانش آموزان به این امر کمتر بود. همچنین نتایج نشان داد استفاده از وسایل کمک آموزشی در ایجاد انگیزه به تحصیل و عامل رشد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی نقش بسزایی داشت.

واژگان کلیدی : دانش آموزان ابتدایی ، معلمان ابتدایی ،تکنولوژی آموزشی، پیشرفت تحصیلی


مقدمه و هدف

تردیدی نیست که وسایل آموزشی در هموار ساختن راه د شوار تعلیم و تربیت و تدریس نقش ارزند ه ای د ارند و مربیانی که در نظامهای پیشرفته آموزشی حد اکثر استفاد ه را از این وسایل و مواد میکنند بیش از پیش به ارزش کمکی این وسایل معترف اند . هرچند که اطلاق لفظ کمک به وسایل آموزشی مفهوم درستی نیست. اما عبارت وسایل کمک آموزشی امروزه رایج شد ه و به نظر میرسد که مسؤولان آموزشی نیز آن را قبول کرد هاند. لیکن آنچه که از همه مهمتر است این است که امروزه وسایلی با نام کمک آموزشی تهیه و در سطح گسترد ه ای در اختیار دانشآموزان و معلمان قرار میگیرد که هیچ یک از شرایط یک وسیله آموزشی را ند ارند و متأسفانه نظام آموزشی نیز در این مورد نه تنها سکوت کرد ه بلکه گاهی به تائید آن نیز میپرد ازد شاهد هستیم که کتابهای مختلفی تحت عنوان کتابهای کمک آموزشی و کمکدرسی در سطح گسترد ه چاپ می شوند که اکثراً با مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش به این کار اقد ام میکنند. کتابهایی که به سادگی هرآنچه را که مؤلفان کتب درسی در دهه حاضر تلاش در علمی و پژوهشی کردن کتب درسی داشتهاند را پنبه کرد ه وتمامی این تلاشها را ناکام گذاشتهاند. این گونه کتابها با تهیه جواب یکد ست به کلیه سؤالات و پرسشهای کتب درسی از بحث و آزمایش کنید پاسخ فکر کنید و پژوهش کنید و... به زعم خویش به دانشآموزان در یادگیری کمک میکنند.


پیشرفت سریع و توأم با جهش های بلند در علوم و تکنولوژی در نیمه دوم سده اخیر وظیفه سنگینی در مقایسه با دوره های گذشته بر دوش همه مسئولان اجتماعی در سطح تصمیم گیری به ویژه به عهده مسئولان آموزش و پرورش کشور قرار داده است. بسیاری از روانشناسان برای ایجاد پیشرفت علوم و فنون دانش های جدید تکنولوژی آموزشی و


استفاده از وسایل و مواد کمک آموزشی را توصیه می کنند چرا که تکنولوژی آموزشی در مباحث تربیتی به بهره گیری از سرعت،دقّت و سهولت در امر آموزش و یادگیری می گردد (پیری، احد و همکارانٌٍََ ).

آموزش مستلزم تمرین و یادگیری است و تکنولوژی، کاربرد موثر وسایل کمک آموزشی است و تکنیک های مختلف زمانی به مدارس ما راه خواهند یافت که معلمان به آن آشنا و معتقد شوند و به اعتقاد خود عمل کنند. زیرا استفاده بهینه و کسب مهارت در هر کاری مستلزم استفاده و به اجرا گذاشتن آن امر می باشد. استفاده از وسایل کمک آموزشی موجب می شود که دانش آموزان از همهحواسّ خود جهت یادگیری مطالب استفاده کنند چرا که وسایل کمک آموزشی اساس قابل لمس را برایتفکّر و ساختن مفاهیم فراهم می سازد و در نتیجه از میزان عکس العمل گفتاری دانش آموزان می کاهد(سیف، علی اکبر

ًٌََ).

امروزه مسئولان آموزش و پرورش ومعلّمان باتجربه در کنار هم ضرورت شناخت و استفاده وسایل و مواد کمک آموزشی را بیش از هر زمان دیگر درک و احساس کرده اند. تا جامعه فردا به سعادت بیشتر دست یابد. بنا بهاهمیّت وسایل و مواد کمک آموزشی و مقایسه آن با انتظاراتی که از به کارگیری این وسایل در جریان تدریس می رود، این تحقیق در پی آن است که بداند تاثیر وسایل کمک آموزشی(کتابهای کمک آموزشی) بر رشد تحصیلی دانش آموزان ابتدایی منطقه صوفیان چگونه است؟

هدفکلّی بررسی تاثیر کتابهای کمک آموزشی بر رشد تحصیلی دانش آموزان ابتدایی از دیدگاه

معلمان ابتدایی منطقه صوفیان در سال تحصیلی َُ-ٍُ

اهداف جزئی


1 -بررسی میزان استفاده از کتابهای کمک آموزشی در تدریس، توسطمعلّمان
ابتدایی
2 -بررسی میزان همکاری مدیران و عوامل اجرایی مدرسه بامعلّمان ابتدایی در
استفاده از کتابهای کمک آموزشی
3 -بررسی میزان همکاری اولیاء دانش آموزان با معلّمان ابتدایی در استفاده از
کتابهای کمک آموزشی
4 -بررسی تأثیر کتابهای کمک آموزشی بر ایجاد علاقه و انگیزه در دانش آموزان
ابتدایی
5 -بررسی تأثیر استفاده از کتاب های کمک آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان ابتدایی
فرضیه های تحقیق
1 -میزان استفاده از وسایل کمک آموزشی (کتابهای کمک آموزشی و ...)، در بین
معلمان ابتدایی مطلوب نیست.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید