بخشی از مقاله

چکیده :
بیسکوییت یکی از محصولات بر پایه غلات است .که به علت قابل در دسترس بودن، تنوع زیاد و قیمت کم و همچنین زمان ماندگاري بالا از محبوبیت ویژه برخوردار است . کیفیت و کمیت بیسکوییت به عنوان یکی از مهمترین و پر مصرف ترین فراورده هاي غلات تحت تاثیر عوامل کیفی و کمی ترکیبات مورد استفاده در آن است. . میوه گیاه سنجد حاوي میزان بالایی از ترکیبات مفید مانند فلاونوئیدها ، ترکیبات تریپنوئیدي ،اسیدهاي چرب مفید، قند ها و مواد معدنی است.در این تحقیق ویژگی هاي شیمیایی ، فیزیکی آرد کامل سنجد و آرد گندم و اثر آرد کامل سنجد بر خواص بیسکویت مورد بررسی قرار گرفت.به این منظور در فرمول بیسکویت کاکائویی،آرد کامل سنجد جایگزین پودر کاکائو شد(به میزان (%5و خواص حسی، شیمیایی و رئولوژیکی آن ها بررسی و مقایسه شد.نتایج نشان داد که دو نمونه بیسکویت تولید شده از نظر خواص حسی و ظاهري با هم اختلاف معنی دار دارند. نتایج آزمون هاي شیمیایی نشان داد که بین میزان خاکستر و فیبر و چربی و قند بیسکویت سنجدي و کاکائویی اختلاف معنی داري وجود داشته ولی در میزان اسیدیته و پراکسید اختلاف معنی داري وجود نداشت . به دلیل بالا بودن میزان فیبر و خاکستر استفاده از آرد کامل سنجد باعث بهبود خصوصیات کیفی خمیر و خصوصیات ظاهري محصولات حاصل از آن می شود و می توان از آن در محصولات مختلف غذایی به عنوان یک افزودنی مفید و عملگرا استفاده نمود.

کلمات کلیدي : آرد گندم ،بیسکویت ، سنجد ، خواص فیزیکو شیمیایی، خواص رئولوژي


مقدمه


غلات و فراورده هاي حاصل از به عموان مهمترین تامین کننده مواد غذایی از اهمیت خاصی برخوردار هستند. از فراورده هاي حاصل از غلات مثل آرد ، نان و بیسکویت بسیار مورد توجه قرار گرفته و مطالعات زیادي نیز در این باره انجام شده است. بیسکویت یکی از مهمترین فراورده هاي آردي است که به علت سهولت نگهداري و مصرف و تولید،تنوع زیاد وقیمت نسبتا پائین آن رواج و محبوبیت زیادي دارد. مواد اصلی تشکیل دهنده بیسکویت شامل آرد شکر و روغن است. 10)،. (11 در تولید بیسکویت از گندم هاي ضعیف و کم پروتئین استفاده می شود زیرا استفاده از گندم هاي سخت در تهیه بیسکویت موجب مصرف بالاي روغن و شکر براي بدست آمدن محصول تردتر خواهد شد(. (12 کمیت و کیفیت بیسکویت به عنوان یکی از مهم ترین و پر مصرف ترین فراورده هاي غلات تحت تاثیر چند عامل از جمله کمیت وکیفیت ترکیبات مورد استفاده است. فرمولاسیون بیسکویت غالبا داراي 30 تا % 70 چربی و 7 تا % 20 آب بر اساس میزان آرد می باشد. بیسکوییت هاي سفت و شیرینی هایی که با چاي مصرف می شوند به طور صنعتی و به طور عمده شامل 15.4- 5.3%پروتئین ، 30-3/1% چربی ، 78-%5/7کربوهیدرات ، %22.2/2 تا 31فیبررژیمی و7.5-%2 آب هستند(. (9

تیره سنجد مرکب از گیاهانی به صورت درخت یا درختچه ، غالبا خاردار، داراي سه جنس ایلاگنوس ، هیپوفا و شفردیا می باشد(. (20 سنجد از خانواده Elaeagnaceae و جنس Elaeagnus با نام علمی Elaeagnus angostifolia است. این میوه بومی نواحی شمال اسیا تا هیمالیا و اروپا است(. ( 2 میوه گیاه سنجد حاوي مقادیر قابل توجهی ترکیبات فلاونوئیدي ، تریپنوئیدي ، گلوکز ، فروکتوز ، اسید فنولیک ، اسید کافئیک و اسید -4هیدروکسی بنزوئیک اسید می باشد. سنجد همچنین داراي املاح زیادي همچون پتاسیم ، منیزیم ، آهن ، روي ، سدیم ، کلسیم و مس را دارا است.

در طب سنتی ایران میوه سنجد به عنوان یک عامل ضد درد در بیماران مبتلا به ورم مفاصل و به عنوان یک داروي ضد تشنج به حساب می آید(2،. ( 3 گزارشاتی مبنی بر اثرات ضد التهابی پوست و میوه سنجد ، اثرات ضد درد میوه و پوسته و دانه و همچنین اثرات خواب آوري هسته سنجد ارائه شده است. این میوه در درمان اسهال آمیبی مورد استفاده قرار می گیرد . بنابر این به دلیل وجود مواد معدنی ویتامینی و برخی خواص مفید دیگر در این تحقیق اثر افزودن آرد سنجد درخواص فیزیکی ،شیمیایی ، ارگانولپتیکی بیسکویت کاکائویی مورد ارزیابی قرار گرفت. سایاد و همکاران (2000) به بررسی اثر میکرویو بر خشک کردن و مقاومت مکانیکی بیسکوئت پخته شده پرداختند.نتایج نشان داد که میزان شکست ها با استفاده ازفرایند میکرویو از 61 درصد به 5 درصد کاهش یافت و مقاومت مکانیکی آنها افزایش یافت که این امر مربوي به پخش یکنواخت رطوبت در بیسکویت در طی فرایند میکرویو بود .

گالاگر و همکاران (2001) به ارزیابی جایگزین هاي قند در تولید بیسکویت هاي خمیر کوتاه پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در سطوح پائین و متوسط استفاده از جایگزین هاي قند،الیگوفروکتوزها میتوانند به صورت موفق براي کاهش قند در بیسکویت هاي خمیر کوتاه استفاده قرار مورد بگیرند .

مواد و روش ها


آرد گندم نول مخصوص بیسکویت با در صد استخراج 75 از کاخانه آرد لاله اصفهان تهیه شد.سنجد از نوع واریته تهیه شد و سپس با آسیاب همراه با هسته پودر شده وتا زمان شروع تحقیق در دماي -18 درجه سانتیگراد نگهداري شد. شکر ، نمک ، پودر کاکائو ، پودر زرده تخم مرغ ، لیسیتین ، بیکربنات سدیم ، روغن وشربت اینورت نیز از فروشگاه مواد غذایی تهیه شد. مواد شیمیایی مورد استفاده در آزمایشات نیز از نوع ساخت شده توسط شرکت مرك آلمان استفاده شد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید