دانلود مقاله بررسی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی استان ایلام

word قابل ویرایش
8 صفحه
5700 تومان

چکیده

مدیریت دانش، فرایند گسترده ای است که امر شناسایی، سازماندهی، انتقال و استفاده صحیح از اطلاعات و تجربیات داخلی سازمان را مورد توجه قرار می دهد. امروزه دانش مهم ترین دارایی سازمان ها محسوب می شود. هدف این پژوهش شناخت عوامل مؤثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش بوده تا از آن طریق بتوان به بهترین شکل سیستم مدیریت دانش را در سیستم بانکداری در بانک کشاورزی ایلام بکار گرفت.

روش تحقیق این پژوهش از نظر نحوه گردآوری دادهها توصیفی و از نوع پیمایشی میباشدبرای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه که حاوی ۳۰ سوال در خصوص مدیریت دانش بود استفاده شد. که داداه ها از طریق دو روش جمع آوری کتابخانه ای و میدانی گرداوری شدند.

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانیواستقرار مدیریت دانش، همچنین بین حافظه سازمانی و استقرار مدیریت دانشارتباط معنی داریوجود داشته اما ارتباط بین اثرتکنولوژی اطلاعاتبر استقرار مدیریت دانشمعنی دار نبوده است.در این پژوهش روایی سوالات براساس نظر خبرگان تایید گردیید و پایایی آن براساس آلفای کرونباخ .۸۴ بدست امده است که نشان از پایایی تحقیق می باشد.

واژگان کلیدی : مدیریت دانش ،ساختار سازمانی ،فرهنگ ،فناوری

Influencing Factors of Knowledge Management in Agricultural Bank of Ilam

Abstract:

The Present Paper at first explains Knowledge Management and its Process, then its necessity and its Process, Then its necessity and importance in banking system, althoush inrecent years, Knowledge management has been popular, especially in edncation and trade areas, but there are different cases in connection with banking system yet. This Paper Follows the effective Factors on establishing knowledge management system in order to use knowledge manasement systemeasily in all kinds of banking systems so the process of creating and sharing knowledge in

economical and banking organizations, especially ind saderat bank is expressed as a case study. Knowledge management, is and extended process which pays attention to recosnition, transfer and correct use of

interal information and experiences. Today knowledge is considered the most important income of organizations. The Present paper is to recognize effective factors on establishing knowledge management and the effect of organizational culture, information technology, knowledge resources and Drganizational memory on establishing

knowledge management is also discussed. The research method here in terms of Practical objectives and approach is descriptive and survey- based. To gather

information, the guestionaire. Containing 30 guest ions on Knowledge management was used.

To develop and improve knowledge management, organizatations should achieve Proficiency in 5 essential activity. These 5 Skills are as Follows:
Find the systematic solation of problem.
Have an ability to learn from others ‘ success and apply new opproaches.

Use the Previons and current experiences.
Compare themselves with learning from successful organizations.

Have the abilty to transfer knowledse quickly and effectively in all levels of organization.

Keywords: knowledge management, organizational structure, culture, technology

۱

مقدمه

مدیریت دانش طیف وسیعی از فعالیتها است که برای مدیریت، مبادله، خلق یا ارتقای سرمایههای فکری در سطح کلان به کار می رود. مدیریت دانش طراحی هوشمندانه فرایندها، ابزار، ساختارها با قصد افزایش، نوسازی، اشتراک یا بهبود استفاده از دانش است که در هر کدام از سه عنصر سرمایه فکری یعنی ساختاری، انسانی و اجتماعی نمایان میشود.

به طور کلی سازمانها به دو دسته داراییها (سرمایه) تکیه میکنند: دارایی ملموس و دارایی ناملموس. آنچه تا چندی پیش مورد توجه سازمانها بود کسب و بهینهسازی داراییهای ملموس مانند ماشینآلات و تجهیزات بود. اما امروزه سازمانها دریافتهاند که دارایی ناملموس مانند سرمایه فکری، تجربیات، دانش سازمانی و اطلاعات موجب موفقیت و بقای آنها میشود. به طور کلی میتوان گفت سازمانهای آینده سازمانهای دانشمحور خواهند بود. سرمایه دانشی دارایی نهفته و پنهانی سازمانها است که با مدیریت و اداره آن میتوان به مزیت های رقابتی دست یافت. در واقع دانش به عنوان منبعی برای بقای سازمانها ضروری به نظر می رسد. و شرط موفقیت سازمانها رسیدن به یک دانش و فهم عمیق در تمامی سطوح است به نحوی که پیتر دراکر راز موفقیت سازمانها را در قرن ۲۱ مدیریت دانش میداند. و میتوان گفت: با توجه به اینکه امکان سنجی طراحی سیستمهای مدیریت دانش برای سازمانها با رویکرد حداقل ویژگیهای مورد نیاز با یک سیستم یکپارچه قابل اجراست، با این حال بااین بررسی می خواهیم استنباط کنیم که سیستمهای مدیریت دانش برای هر سازمان باید متناسب با ساختار و ویژگی های آن سازمان باشد یاخیر؟ و در هر زیر سیستم آیاقابلیتهای بالای فنی و اجرایی وجود دارد؟ در این پژوهش تاثیر فرهنگ سازمانی ،حافظه سازمانی ،منابع دانشی ،تکنولوژی اطلاعات بر مدیریت دانش در بانک کشاورزی ایلام بررسی شده است.

پیشینه تحقیق

مطالعات متعددی در رابطه با ارزیابی اثرات پیادهسازی بحث مدیریت دانش در اکثر نقاط جهان صورت گرفته شده است و به واسطه این مطالعات انواع مدلهای مدیریت دانش مطرح شده و نیز سیاستهایی برای پیاده سازی و اثرگذاری بیشتر آن تدوین گردیدهاند.

در این زمینه میتوان به تحقیقی که سال ۲۰۰۲ توسط moffettet با عنوان بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش انجام شده اشاره کرد که نتایج آن نشان میدهد که برخورداری از رویکرد ترکیبی که دربرگیرنده عوامل اجتماعی و تکنولوژیکی باشد ایدهآل است. و نیز مقاله ای در رابطه با طبقهبندی سطوح مدیریت دانش و اثر آنها روی اجرای خدمات که توسط H.I. Hsiao, R.G.M. Kemp, J. G.A.J. vander Vors نگارش شدهاند، اشاره داشت. در سال Terry Lam, Michael X.J . Han -2005 یک مطالعه روی استراتژیهای مدیریت دانش ارائه دادند و انواع استراتژی را با توجه به سطوح شغلی مدیران، انواع مدیریت سازمان، و وظایف پرسنل سازمان را بیان نمود. در سال ۲۰۰۷ میلادی Marshall, Ronan McIvor, Richard Lamming Donna به مطالعه تاثیرگذاریها و برآیندها یا سودمندیهای حاصل از اجرایی شدن مدیریت دانش پرداختند در مطالعه آنها نشان داده شده است که آن دسته از شرکتهایی که توانسته بودند به گسترش روابط ترکیبی و یکدست با عرضهکنندگان از یکسو و عوامل تسهیل کننده از سویی دیگر اقدام کنند موفقیت بیشتری در پیادهشدن برونسپاری کسب نموده اند.

تحقیقات داخلی نیز در این رابطه صورت گرفته است که میتوان به نحقیقات دکتر مهرآذر در رابطه با اسقرار مدیریت دانش در دانشگاهها اشاره داشت. (مهرآذر .(۱۳۸۹ در تحقیقات دیگر که توسط چنگیز والمحمدی در رابطه با تعیین و اولویتبندی عوامل اصلی اجرای موفقیتآمیز مدیریت دانش در سازمانهای کوچک و متوسط انجام شده (۱۳۸۸) که نتایج آن نشان میدهد دو عامل رهبری و پشتیبانی مدیریت ارشد سازمان و فرهنگ سازمانی به عنوان مهمترین عوامل اصلی موفقیت در مدیریت دانش می باشند. حسن قلیپور و حسن جعفری در تحقیقی به بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش پرداختهاند که نتایج این تحقیق به دستهبندی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان میانجامد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 8 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد