whatsapp call admin

دانلود مقاله بررسی میزان اثربخشی و تعیین جایگاه مؤلّفههای اثرگذار در میزان درجه تب اقتصاد مقاومتی؛ با استفاده از رویکرد A.H.P فازی

word قابل ویرایش
14 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگیها و تأکید روی مزیتهای تولید داخل و تلاش برای خوداتکایی است و منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد نهادینه شده فعال، پویا و فراگیر است که در آن هر نوع بحران اقتصادی در مدت زمان اندک قابل شناسایی و کنترل میباشد. در جهت تعیین اولویت میان نظامهای مدیریتی در برخورد با اقتصاد مقاومتی، شاخصهای اثرگذار شناسایی شد (با توجه به مناسبتترین معیارها) و در مجموع پس از انجام مصاحبههای تخصصی به صورت پرسشنامه، ارزش وزنی شاخصها براساس الگوی مقایسات زوجی تعیین و با بهرهگیری از روش منعطف و کاربردی تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در محیط نرمافزاری بررسی و میزان اثرات نظامهای مدیریتی در اقتصاد مقاومتی مشخص شد. نتایج نشان میدهد که، در بین شاخص های تأثیرگذار در میزان درجه تب اقتصاد مقاومتی، شاخص خوداتکایی با هدف کاهش واردات با وزن ۰٫۴۸۴ در بالاترین اولویت نسبت به شاخصهای دیگر قرار دارد و نظام مدیریت فرهنگی و اجتماعی با توجه به وزن نهایی ۰٫۵۹۶ بیشترین اثر را بر میزان درجه تب اقتصاد مقاومتی دارا میباشد. این نتیجهگیری میتواند در تعیین سیاستها و جهتگیریهای آتی مدیریت اقتصاد مقاومتی مورد استفاده قرار گیرد.

واژگان کلیدی: اقتصاد مقاومتی، درجه تب، AHP فازی

مقدمه

اقتصاد مقاومتی، مقصد نیست، مسیر است. مقصد، همان جهاد اقتصادی است. اما گام اول در هر نوع جهاد

فیسبیلاالله، مقاومت است؛ »الذین قالوا ربنا االله ثم استقاموا….« پس اقتصاد مقاومتی، نوعاً برای دوره گذار

است. گذار به افقی آرمانی. در این دوره گذار، مهمتر از همه آن است که اولاً بدانیم مقاومت در مقابل چه؟ که؟ چگونه؟ و ثانیاً از فرصتها برای تثبیت آرمانهای اقتصادی، استفاده حداکثری داشته باشیم. امروز دیگر بر

کسی پوشیده نیست که مشکل اقتصاد ایران، مشکل طرف عرضه است؛ مشکلی که امروز خودش را در کاهش

ظرفیتهای تولیدی، افزایش بیکاری و سوزاندن سرمایههای انسانی(تخصصزدایی به جای تخصصزایی) و

انواع و اقسام مشکلات دیگر نشان میدهد.

همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی
۲

بنابراین طراحی ساختارها و نهادهای متناسب با اصول و اهداف نظام اسلامی دغدغهای است که همواره

فراروی اندیشمندان و صاحبنظران اسلامی بوده است. این دغدغه خصوصاً پس از وقوع انقلاب اسلامی تشدید شده و تلاشهای فراوانی برای نیل به آن صورت پذیرفته است. چنین خواست عمومی تحت عنوان

طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در کلام رهبری انقلاب نیز انعکاس یافته و در حال حاضر به مطالبات

عمومی مبدل شده است.

در شرایطی که اقتصاد کشور در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته و هر ساله حجم مبادلات و تجارت

خارجی کشور اسلامی ایران موجب ایجاد محدودیتهای جدی در روابط بازرگانی خارجی کشور شده است.

ابتداییترین پیامد این تحریمها تحمیل هزینههای سنگین به اقتصاد ملی است که ادامه روند کنونی را بسیار

سخت و حتی در مواردی غیر ممکن میسازد.

پایداری ملی، جایگزینی و بهرهگیری از توانمندیهای موجود خدادادی برای رفع محدودیتها، صرفه-

جویی، افزایش بهرهوری، انضباط کاری، درک صحیح از شرایط موجود، اتخاذ سیاستهای درست و نگاه تولیدی از جمله تمهیداتی است که فعالان بخش عمومی وخصوصی برای تحقق این مهم ضروری میدانند.

در این تحقیق، در بخش اول، پس از بیان مفهوم اقتصاد مقاومتی، به بررسی مهمترین معیارهای تصمیم-

گیری در بهبود عملکرد اقتصاد مقاومتی پرداخته و در بخش دوم پس از شرح مبانی نظری به کمک

تکنیک(AHP)1 فازی، به کمک پرسشنامههای حضوری از افراد خبره، به بررسی و بیان میزان درجه اثرگذاری

مهمترین نظامهای مدیریتی در بهبود اقتصاد مقاومتی پرداخته شد. در نهایت در بخش سوم، با توجه به نتایج حاصل از بررسی به عمل آمده، نتیجهگیری گردید و پیشنهادهایی برای رفع مشکلات و نارساییهای موجود در امر توسعه اقتصاد مقاومتی و بهینهسازی استراتژیهای مدیریتی ارائه شد.

بخش اول

-۱ اقتصاد مقاومتی و راهکارها

-۱-۱ مفهوم اقتصاد مقاومتی در مقایسه با مفاهیم استقلال و خودکفایی

مفهوم اقتصاد مقاومتی در واکنش به فشارهای اقتصادی و تحریمهای اقتصادی کشورمان، مطرح شد. اگر

چه بین این مفهوم و مفاهیم استقلال اقتصادی و خودکفائی مشترکاتی وجود دارد لیکن با دقت در شرائط اجتماعی و سیاسی دوره وضع این اصطلاح، مفهومی متفاوت از آن فهمیده میشود. توضیح اینکه مفاهیم استقلال اقتصادی و خودکفایی تنها ناظر به نیازمندیهای داخلی اقتصاد و راهبردهای و راهکارهای پاسخ به

آنهاست. مقصود از استقلال و خودکفایی این است که جامعه بتواند نیازمندیهای خود را در حد بالایی از رفاه

تولید کند و ناگزیر به وارد کردن کالا از خارج نباشد. اگر چه مفهوم اقتصاد مقاومتی در شرائطی مطرح شده

است که به خاطر تحریمهای اقتصادی، مسأله کارآفرینی و تولید ملی و خودکفائی در آن پررنگ شده است اما

از سوی دیگر از سوی مقام معظم رهبری عنوان میشود که شرائط فعلی کشورمان، شرائط شعب ابی طالب

۱ – Analytical Hierarchy Process

۳

نیست؛ بلکه شرائط بدر و خیبر است. در سال دوم هجری پیامبر اکرم(ص) در مقابل غصب اموال مسلمانان

توسط مشرکین مکه، گروههای نظامی را بر اساس قواعد و قوانین خاصی اعزام کردند تا کاروانهای تجاری مشرکین مکه و به خصوص قریش را تهدید کنند. در این میان اموال هیچ کاروان تجاری مصادره نشد؛ به جز

یک مورد که به خاطر خودسری فرمانده مسلمین، مورد عتاب قرار گرفت. هدف اساسی از اعزام این دستهها و

عقد پیمانهاى نظامی با قبیلههایی که در مسیر تجارت مکیان میزیستند آگاه ساختن قریش از قدرت نظامی و

نیرومندى مسلمانان بود. خصوصاً هنگامی که خود پیامبر در آنها شرکت میکرد و با گروه انبوهی سر راه

کاروان قریش توقف مینمود. رهبر عالیقدر اسلام میخواست به حکومت مکّه بفهماند که همه خطوط بازرگانی شما در اختیار ما است و ما هر موقع بخواهیم میتوانیم جلو بازرگانی شما را بگیریم. در نتیجه قریش
دریافت شاهراه بازرگانی آنها در دست مسلمانان قرار گرفته است. اگر آنان در لجاجت خود باقی بمانند و از

نشر و تبلیغ آیین اسلام جلوگیرى کنند و مسلمانان محیط مکّه را اذیت کنند، شریانهاى حیاتی آنان قطع

خواهد شد. خلاصه، هدف این بود که قریش بیدار شوند و با در نظر گرفتن این مراتب به مسلمانان آزادى تبلیغ بدهند و راه را براى زیارت خانه خدا و ترویج آیین یکتاپرستی باز کنند تا اسلام با منطق نیرومند خود در قلبها نفوذ کند و در پرتو آزادى، نور اسلام در تمام نقاط شبه جزیره و مرکز عربستان جلوهگر شود. همین استراتژی سبب بروز جنگ بدر شد (آیت االله جعفر سبحانی، ۱۳۸۵، ص.(۸۳

نتیجه اینکه الگوی اقتصاد مقاومتی یک الگوی اسلامی است که کیفیت تعامل و ارتباط اقتصادی با

کشورهای خارجی را تعیین میکند؛ به گونهای که از سویی ناظر به اوضاع داخلی اقتصاد کشور و پوشش نقاط

ضعف است و از سوی دیگر با اتکا بر نقاط قوت اقتصاد داخلی، حقوق پایمال شده ملت را از کشورهای متجاوز استیفاء کرده و زمینهساز هدایت بشر است.

بیماری را در بستر در نظر بگیرید که در دوره نقاهت به سر میبرد و در مقابله با بیماری خود دچار تب میشود. این تب ناشی از مقابله سیستم ایمنی و دفاعی بدن بیمار میباشد که با بیماری مقابله میکند. اگر

اقتصاد ایران را اقتصادی بیمار در نظر بگیریم میتوان با شناخت معیارهای مهم با توجه به شاخص درجه تب

این اقتصاد بیمار، میزان اثرگذاری هر نظام مدیریتی را برای بهبود و مقابله با بیماری اقتصاد تعیین نمود.

-۲-۱ شناسایی شاخصهای تأثیرگذار و تعیین گزینههای برتر

پس از انجام مطالعات اسنادی و کتابخانهای، انجام مصاحبه با چند تن از استادان دانشگاه و کارشناسان،

نخست، شاخصهای تأثیرگذار به عنوان مهمترین معیارها در بهبود اقتصاد مقاومتی شناسایی و گزینش شد.

سپس این شاخصها بر پایه همگنی، در چند گروه عمده، طبقهبندی شدند. توضیح برخی زیرشاخصها به

شرح زیر ارائه میشود:

اصول اقتصاد مقاومتی

چهارچوب تحلیلی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اصول و قواعد چند گانهای است که در ادامه معرفی شدهاند:

همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی
۴

انتخاب جایگزین مناسب برای درآمد نفتی

برای حل مشکل نفتی بهترین راه جایگزین کردن نفت با سایر کالاها و خدمات در کشور است تا اقتصاد

کشور دیگر وابسته به نفت نباشد. به همین علت مجلس سعی دارد بودجه را بر مبنای اقتصاد غیرنفتی ببندد و

سیاسیون نیز در حال گمانهزنی برای یافتن بهترین جایگزین نفت در اقتصاد کشور هستند. این تحریمها جز هیاهوی کاذب چیز دیگری نیستند و امید ما به تداوم تحریم نفتی است؛ ولی قطعاً این تحریمها مقطعی بوده و بیشتر یک جنگ تبلیغاتی-روانی است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 14 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد