بخشی از مقاله


چکیده

زمینه و هدف: اکسیتوسین هورمونی است که نقش آن در بـسیاري از رونـدهاي فیزیولوژیـک مـشخص شـده اسـت.از سـویی مطالعـاتجدید نشان دهنده نقش این هورمون در حوزه روانشناختی انسان مانند احساس دوست داشتن، میزان اضـطراب، روابـط عـاطفی زوجـین و بـروز رفتارهاي مادري میباشد. هدف این مطالعه بررسی نقش اکسیتوسین بر میزان اضطراب در زایمان طبیعی است.

مواد و روش کار: این پژوهش به روش کوهورت آیندهنگر بر روي زنان در حال زایمان در بهمن و اسـفند مـاه سـال1386، در زایـشگاهبیمارستان امام حسن مجتبی شهرستان داراب انجام شد. در این پژوهش دو گروه مورد و کنترل، به تعداد هر گروه 40 نفر، مـورد بررسـی قـرار گرفتند و تفاضل میزان اضطراب زنانی که وارد فاز فعال زایمانی شده واکسی توسین دریافـت کـرده بودنـد بـا اسـتفاده از مقیـاس اشـپیل برگـر، درمقایسه با گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفت. داده هاي بدست آمده با استفاده از آزمون هاي آماري کاي دو، T مستقل و T زوجـی مـورد آنالیز قرار گرفت و P<0/05 معنی دار تلقی گردید.

یافتهها: میانگین سنی زنان در گروه مورد24/3سال و در گروه کنترل25/3سال بود(P=0/35)از لحاظ تعداد زایمان نیز، میـانگین تعـدادزایمان در گروه مورد 3 و در گروه کنترل 2/9 بود ( .(P= 0/84 همچنین دو گروه از نظر وضعیت اقتصادي- اجتماعی و تحصیلات بـا یکـدیگر اختلافی نداشتند. (P=0/07 ) میانگین میزان اضطراب در دو گروه مورد بررسی قبل از دریافت اینداکشن با هـم تفـاوتی نداشـت (P=0/05 ) امـا بعد از دریافت اکسی توسین، میانگین میزان اضطراب در گروه مورد 27/4 و در گروه کنترل 32/3بود که بیانگر کاهش بیـشتر میـزان اضـطراب در گروه مورد نسبت به کنترل بـود (P=0/04) میـزان اضـطراب درگـروه مـورد قبـل و بعـد از دریافـت اینداکـشن بـه ترتیـب 54/7 و 27/4 بـود
.(P=0/000) همچنین در گروه کنترل نیز میانگین میزان اضطراب قبل و بعد از دریافت اینداکشن به ترتیب 50/8 و 32/3 بود. (P=0/000)

نتیجهگیري: یافتههاي حاصل از این پژوهش نشان داد که اثر اکسیتوسین بر کاهش میزان اضطراب مـوثر اسـت و مویـد سـایر مطالعـاتانجام شده توسط پژوهشگران در سایر کشورها می باشد. (طبیب شرق، دوره10، شماره1، بهار87ص53تا(58

کلیدواژه ها: اکسیتوسین ، اضطراب، زایمان طبیعی

مقدمه

اکــسی توســین هورمــونی اســت از جــنس پپتیــد کــه در هیپوتــالاموس ســاخته شــده و از بخــش خلفــی هیپــوفیز ترشــح می گردد.((1 نقش این هورمون در رونـدهاي فیزیولوژیـک نظیـر پیــشرفت مراحــل زایمــان ، زایمــان، بازگــشت تغییــرات دســتگاه تناسلی از جمله رحم به حالت اولیه بـه صـورت تـدریجی بعـد از زایمان و شیردهی به اثبات رسیده است. بجز نقشهاي نـام بـرده، مطالعات جدید نشان میدهند این هورمون در بروز رفتارهاي


مربوط به روابط بین فردي از جمله رابطه عـاطفی مـادر و نـوزاد، وضعیت روانی، احساس دوست داشتن در روابط زوجـین و هـم در روابــط مــادر و کــودك نقــش بــسیار مهمــی دارد. از

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید