دانلود مقاله بررسی نقش محیط بر ساختار سازمانی در سازمان های مجازی

word قابل ویرایش
12 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

در سال های اخیر پیشرفت چشمگیر در عرصه الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر به پیدایش گونه جدید و فزاینده ای از سازمان ها با عنوان سازمان های مجازی شده است. این سازمان ها، سازمانهای پیچیده ، پویا و متحولی هستند که در آنها مرزهای موجود از بین رفته است. ورود فناوری اطلاعات تغییراتی در ساختار این سازمان ها به وجود آورده است. در واقع امروزه سرعت، یک مزیت رقـابتی و مهمترین ثروت بـرای کاسـتن زمـان پاسخگویی و بهبود انعطاف پذیری در عصر جدید موسوم بـه عـصر ارتباطات و اطلاعـات می باشـد. سـازمان های مجـازی کـه امـروزه بـا سرعت بالایی در حال شکل گیری هستند به طرق مختلف روش های کسب و کار را تغییر داده اند. محیط منبع تعیین کننده مأموریت و تداوم بخش عملیات سازمانهاست و دائماً در حال تغییر و تحول است، شناخت مستمر آن برای موفقیت، بقا و توسعه سازمان ها ضروری است. ساختارهای سـازمانی سـنتی، دیگـر نمی توانند با این تحولات سازگار باشند زیرا محیط جدید کـسب و کـار نیازمنـد سازگاری مداوم و واکنش های فوری است. بدون شک یکی از زمینه های پرچالش مدیریت بسترسازی به منظور رفع مـشکلات و موانـع رشـد سـازمان ها مـی باشد. عموماً بنای ساختار اولیه سازمان ها به گونه ای است که تغییر بنیادی به منظور تسهیل در روند رشد آنها مستلزم صرف هزینه ها و زمان قابل توجه می باشد. علت این امر فرض اولیه عدم لزوم تغییر ساختار سازمان در بدو شکل گیری بنیان های سازمانی می باشد. حال آن که دلایل متعدد از جمله تغییر نگرش ها و دگرگونی رفتـار و روابـط درون سـازمانی، تغییـر مـداوم بسترهای اطلاعاتی و افزایش روز افزون حجم اطلاعاتی، طراحی ساختارهای پویای سازمانی را ضروری می نماید. امروزه مطالعه تأثیر محیط بر جنبه های مختلف سازمان از جمله ساختار سازمان از اهمیت فوق العادهای برخوردار است. در این مقاله سازمان های مجازی از نظر ساختار و محیط سازمانی مورد بررسی قرار گرفته اند.

واژه های کلیدی: ساختار سازمانی، سازمانهای مجازی، محیط سازمانی.

مقدمه

جهانی شدن اقتصاد و تجارت موجب افزایش تعداد سازمانهای بدون مرز و گسترش سازمانهایی با پراکندگی جغرافیایی بالا گردیده است، برای تطابق با این تغییرات در زمینه کسب و کار، سازمانها ملزم شدند تا تغییرات بنیادین در ساختار خویش اعمال نمایند که از آن جمله میتوان به کوچک شدن سایز سازمانها و گسترش ارتباطات شبکهای در میان آنها برای موفقیت خود در بازارهای رقابتی امروز اشاره نمود. تغییرات محیط باعث تغییرات شگرفی در ساختار سازمان ها شده است ، به طوری که دیگر ساختارهای سنتی جوابگوی تغییرات محیطی نیستند و بسیاری از سازمان های بزرگ گذشته به خاطر ناتوانی در تطبیق خود با محیط از بین رفته اند. در عصر حاضر سازمانها با محیطی متغیر و نامطمئن روبرو میباشند که لازمه ادامه حیات در آن انعطافپذیری بالا و توان پاسخگویی سریع نسبت به نیاز بازار میباشد. در عین حال فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات به عنوان شتاب دهنده این تغییرات از اهمیت بالایی برخوردار است. پیشرفت هایی که در تکنولوژیهای ارتباطی صورت گرفته، به سازمانها امکان داده است تا ساختارهای توزیع شدهای را با کمک افرادی که در مکانهایی متفاوت مشغول کار هستند، ساخته و نگهداری کنند. ساختار سازمان های مجازی، یک فضای کاری الکترونیکی است که در واقع همان آیینه تمام نمای سازمان است. این ساختارها باید به راحتی پیشرفت کنند، همچنین باید تمامی بخش ها با همدیگر تعامل دو طرفه داشته باشند تا به اهداف سازمان نایل گردند. ساختار ارتباطی یک سازمان مجازی ممکن است استعدادهای متفاوتی را بر اساس ابعاد مختلف ساختار نمایش دهد. سازمان مجازی در برخی موارد شبیه سازمانهای سنتی است و در برخی موارد متفاوت از آنها. شباهت آنها در تناسب ساختار کاری و کار آیی ذهنی است. در حالی که پیرامون کارآیی عینی با هم تفاوت دارند. سازمان ها در اصل بر اساس تصورات و دانستنی های بنیانگذران، مسئولان ومتخصصان آن شکل می گیرندبرای تأسیس هر سازمان و پیشبرد فعالیت ها می توان ازطریق فرایندهای نظری سازمان به طراحی و تحلیل پرداخت با توجه به موانع ادارکی انسان، بعضی مواقع مشکل شناسایی هویت سازمان پیش می آیددرتبیین محیط سازمان چنین مسئله ای نیز یافت می شود محیط سازمانها را عموماً خود سازمان ها به وجود می آوردند.

سازمانهای مجازی

یکی از ساختارهای جدید سازمانی همان سازمان های مجازی است. تعریف استانداردی از این نوع سازمان ها در دسترس نیست. در دهه ۱۹۵۰ پیتر دراکر برای نخستین بار توصیف جدیدی از سازمان را با حضور کارکنان دانش مدار مطرح کرد. الوین تافلر ایده خلق سازمان های مجازی را بسط و گسترش داد. اصطلاح سازمان مجازی، اولین بار توسط موشوویتز در سال ۱۹۸۶ مطرح شد. مالون و دیویدو اولین کسانی بودند که به طور دقیق و سازگار ایده بنگاه مجازی را در کتاب خود مطرح نمودند. به نظر اکثر نویسندگان سازمانهای مجازی بر پایه دو اصل اساسی شکل گرفته اند، نخست پیشرفت در تکنولوژی محاسباتی که امکان دسترسی، پردازش و انتقال سریع و به روز اطلاعات را ممکن می سازد و دیگری خلاقیت در سازماندهی مجدد سازمان ها جهت انطباق با تغییرات سریع محیطی و بازارهای غیر قابل پیش بینی جهانی و خواسته های مشتریان. برخی مـــؤلفان سازمان مجازی را سازمانی می دانند که فعالیتهای خود را به دیگر سازمانها واگذار کرده و درنتیجه وجود آن وابسته به وجود متعلقات دیگر سازمانهاست و خود وجود خارجی ندارد. برخی دیگر سازمان مجازی را الگوی اجتماعی تلقی می کنند که افراد و گروه های کاری را در اماکن جغرافیایی مختلف به هم پیوند می زند و امکان ایجاد ارتباط و تعامل میان آنها را فراهم می سازد. ما سازمان مجازی را سازمانی میدانیم که از لحاظ جغرافیایی تجزیه گشته و اعضای آن ملزم به پیروی از هدف یا علاقهای مشترک و بلند مدت هستند و وظایف خود را از طریق تکنولوژیفناوری اطلاعات انجام میدهند. مشخصه کلیدی سازمانهای مجازی، میزان زیاد ارتباطات غیر رسمی است. به خاطر عدم وجود قوانین، هنجارها و شیوههای رسمی، روابط غیر رسمی بسیار زیادی لازم است. سازمان مجازی در واقع نوعی از

سازمانهای شبکهای هستند که فاقد هسته مرکزی دائمیاند. در ساختار شبکهای یک هسته مرکزی مسئول برقراری ارتباط با واحدهای تأمین کننده خدمات اساسی سازمان است. این هسته از طریق شبکههایی با واحدهای مذکور مرتبط میشود و فعالیتهای مورد نظر سازمان را توسط آنها انجام میدهد، البته باید توجه داشت که سازمانهای مجازی از هسته مرکزی دائمی استفاده نمیکنند و صرفاً از طریق ائتلافهای موقتی شکل می گیرند. در این سازمانها روابط رسمی منفعل و غیر شخصی هستند و شامل استفاده از وسایلی چون گزارشها و جلسات ساختارمند میشوند. این یکی از کارکردهای سلسله مراتب رسمی است که در این سیستم جاسازی شده است. شبکههای رسمی و تحمیلی نشانگر اقتدار مشروع یک سازمان از طریق چارت سازمانی هستند. در مقابل روابط رسمی، روابط غیر رسمی قرار دارند که شخصی، برابر و پویا هستند. روابط غیر رسمی شامل وسایلی چون ملاقاتهای رو در رو و ایمیل میشوند. از نظر تاریخی، سازمانهای مجازی از ایمیل (پست الکترونیک) برای تقسیم اطلاعات و هماهنگ کردن کارها استفاده می کنند. استفاده از ایمیل به این گروهها امکان میدهد تا هر زمان که لازم است، قطع نظر از جایی که اقامت دارند، به اظهار نظر فنی بپردازند. این استفاده از ایمیل به یک گروه امکان میدهد تا هویت خود را بدون نیاز به محیط فیزیکی مشترک ، بسازند و ثبات بخشند. هم چنین امکان میدهد که هستی گروه بدون همراهی مرئی، ادامه پیدا کند. زیربنای اصلی تمام تغییرات در ساختارهای سازمانی، گرایش به ایجاد و توسعه نظامهای یکپارچه رایانهای بوده که با پیشرفتهای بوجود آمده در فناوری اطلاعات همراه است. چرا که فناوری اطلاعات ساز و کار اصلی در سازمان مجازی است. در ادبیات موضوع سازمان های مجازی چهار نوع رویکرد متفاوت دیده میشود:

.۱برخی سازمان مجازی را اساساً یک سازمان الکترونیکی یا روی خط میدانند.

۲٫ عده ای سازمانهای مجازی را ساختارهای سازمانی میدانند که بر مبنای همکاریهای دو جانبه و به جهت تسهیم تواناییها، مهارتها، دانش و منابع یکدیگر یا به منظور تولید کالا با خدماتی خاص یا بهرهبرداری از فرصتی ویژه گرد هم آمدهاند. در این سازمانها به جای آن که IT و ارتباطات از راه دور یک ویژگی سازمانی باشند یک مولفه اساسی سازمانی هستند.

۳٫ بعضی نویسندگان برای مفهوم سازمان مجازی، مفهوم سازمان الکترونیک یا روی خط و مفهوم شبکهای موقت از افراد، عقاید، تواناییها و منابع را که به منظور هدفی خاص گرد هم میآید به تنهایی یا به جای یکدیگر به کار میبرند.
۴٫ دیدگاهی که بیشتر از بقیه مور توجه قرار میگیرد عبارتست از نگریستن به سازمان مجازی به منزله شبکه موقتی از شرکتها، تأمینکنندگان، مشتریان و رقبا که به کمک تکنولوژی فناوری اطلاعات با هم مرتبط بوده، مهارتها و هزینهها، ریسک و منافع خود را تسهیم نموده و به بازار دسترسی پیدا میکند. اینگونه سازمان به کمک تکنولوژی فناوری اطلاعات می تواند بر محدودیتهای زمانی، مکانی و شکلهای ثابت سازمانی غلبه کنند. در این نوع مخصوص از سازمانها، هر شرکت قصد دارد مزیت اصلی رقابتی خود، مانند محصولات اصلی، فرآیندهای اصلی، شایستگی اصلی و… را در تصرف خویش داشته باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 12 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد