بخشی از مقاله

چکیده :

نتایج تحقیقات نشان از کمبود نیروهای مدیریتی و افزایش نیاز سازمانها به مدیران به مراتب توانمندتر، مستعد تر ، ماهرتر و شایسته تر از مدیران امروزی ، در سالهای آینده دارد و حقیقت این است که شناسایی بهرهگیـری از مـدیران شایسـته، یکی از اساسی ترین چالشهای پیش روی سازمانها برای عبور از شرایط دشوار فردا است.

در واقع اجرای فرایندهای مربوط به مدیریت دانش از قبیل تسهیم دانش میان کارکنان و مدیران رده های بـالا زمینـه را برای اجرای جانشین پروری در سازمانها فراهم می کند.

مدیریت دانش برای تمام شرکت ها به ویژه درمحیط رقابتی کنونی به ابزاری اسـتراتژیک و کلیـدی تبـدیل شـده اسـت. علاوه براین دانش منابع انسانی یک موضوع مهم برای پیاده سازی نظام جانشینی اسـت. بـا مـروری برمطالعـات متوجـه شدیم که بسیاری از مولفه های مدیریت دانش به عنوان عوامل تعیین کننده موفقیت جانشین پروری نقـش حیـاتی را ایفا می کند.

واژگان کلیدی : دانش، یادگیری ،مدیریت دانش ، جانشین پروی

× 155

Examine the role of organizational knowledge management succession planning

MOHAMMADREZA SHAHABI
Office Manager OF Hormozgan Cement Company

REZA FENJANCHI
PhD student of economics


Abstract:


Test results show an increasing shortage of management and organizations need managers are far more powerful, more vulnerable, more skilled and competent managers, in the coming years is to identify the use of the managers, and the truth capable, organizations in the most fundamental pieces challenges crossed tomorrow is a tough situation.

The implementation of knowledge management processes such as knowledge sharing between employees and upper level managers in organizations provide the basis for implementing succession planning.

Knowledge management for all companies, especially in today's competitive environment has become a key strategic tool.

Furthermore, knowledge of human resources to implement the succession is an important issue.

The study found that many of the elements of knowledge management as determinants of successful succession planning plays a vital role.

× 156

مقدمه :

در سال های اخیر، مدیریت دانش به موضوعی مهم و حیاتی در متون تجاری تبدیل شده است. جوامع علمی و تجاری، بـر ایـن باورند که سازمانهای دارای قدرت دانش، میتوانند برتری های بلندمدت خود را در عرصههای رقابتی حفظ کنند .منابع نقـد و بررسی و چشم اندازهای رقابتی سازمانها، نشاندهنده تاثیرات این دیدگاه در عرصههای استراتژیک سازمانهای تجاری اسـت. اگر سازمانی به راحتی نتواند شکل صحیح دانش را در جایگاه مناسب آن تشخیص دهد، بیگمان در عرصههای رقابتی با مشکل جدی روبهرو خواهد شد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید