دانلود مقاله بررسی و ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث پالایشگاه نفت کاسپین

word قابل ویرایش
8 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

یکی از روشهای مدیریت زیست محیطی، استفاده از ارزیابی اثرات زیست محیطی می باشد. از جمله پروژه های مشمول قانون ارزیابی، پالایشگاه است. ارزیابی اثرات زیست محیطی A)عغ) بـه عنـوان ابـزاری بـرای کـاهش اثرات و پیامد فعالیت های مختلف بر محیط زیست، در جهت رسیدن به توسعه پایدار می باشد. ارزیابی اثـرات زیست محیطی(Aعغ) احداث و بهره برداری از پالایشگاه کاسپین در زمینی که با تالاب بین المللـی گمیشـان حدود ۵ کیلومتر فاصله دارد را به روشهای چک لیست ساده و ماتریس لئوپلد مورد بررسـی قـرار مـی دهـد.

پالایشگاه نفت کاسپین با ظرفیت پالایش ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام دریای خزر در روز احداث خواهد شـد. بـا توجه به سهم ۱٫۵ میلیون بشکه در روز ایران از نفت دریای خزر و مصرف فـرآورده هـای پالایشـگاهی توسـط استانهای شمالی و شمال شرق کشور، هیات دولت تصمیم به احداث این پالایشگاه را در شـمال کشـور گرفتـه است. با توجه به موقعیت مکانی حاشیه رودخانه اترک از نظر محرومیت، دسترسی و امکان تامین زیر سـاختها، مناطق محروم شرقی استان گلستان برای احداث پالایشـگاه انتخـاب گردیـد. البتـه مکـان یـابی احـداث ایـن پالایشگاه به صورت مفصل و مبسوط توسط شرکت مهندسین مشاور صدر صنعت انجـام شـده و در نهایـت دو گزینه برای احداث پالایشگاه انتخاب شد. از دیدگاه ارزیابی زیست محیطی، احداث پالایشگاه نفت کاسپین در منطقه گمیشان با توجه به امتیازات منفی بالا و لزوم انجام هزینه های گزاف برای کاهش اثرات منفی و اجرای برنامه های مدیریت و پایش پر هزینه، نسبت به یک پالایشگاه نفت نرمال، توصیه نمی شود.

کلمات کلیدی

ارزیابی اثرات زیست محیطی، کاسپین، پالایشگاه، نفت، ماتریس لئوپولد، چک لیست ساده، گمیشان

مقدمه

یکی از روشهای مدیریت زیست محیطی، استفاده از ارزیابی اثرات زیسـت محیطـی مـی باشـد. از جملـه پـروژه هـای مشمول قانون ارزیابی، پالایشگاه است. ارزیابی اثرات زیست محیطی A)عغ) به عنوان ابزاری برای کاهش اثرات و پیامد فعالیت های مختلف بر محیط زیست، در جهت رسیدن به توسعه پایدار می باشد. با کمک این ابزار می توان آثـار مختلـف فعالیتهـای انسان را بر محیط زیست در دو فاز ساختمانی و بهره بـرداری مـورد بررسـی قـرار داد، و در نهایـت بـا بکـارگیری راهکارهـای مدیریتی مناسب به تقلیل این آثار بر محیط زیست پرداخت.

هر یک از این روشها مختلف و متعددی برای ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه ها وجود دارد که هر یک آنها با توجه به اطلاعات موجود در دسترس، بودجه، زمان و … براساس قابلیت استفاده از آنها در یک پروژه، انتخاب میشوند.

در هر یک از این روشهای تحلیل اثرات و ارزیابی اهداف مختلفی را مورد نظر قرار مـی دهنـد. در پـروژه فـوق از روش چک لیست ساده و ماتریس لئوپولد استفاده شده است.

روش کار

ارزیابی اثرات زیست محیطی

جهت ارزیابی زیست محیطی پالایشگاه کاسپین از روشهای چک لیست و ماتریس ایرانی استفاده شده اسـت. در روش چک لیست ساده (کیفی) اهمیت اثرات سازگار و ناسازگار احتمالی فعالیت های پروژه در فازهای ساخت و ساز و بهـره بـرداری بر پارامترهای زیست محیطی شناسائی شده و پس از معیار گذاری نسبت به حذف عناصر زیست محیطی بی اثر و یا دارای اثر بسیار ناچیز اقدام شده است و ماحصل عملیات غربالگری، جهت ارزیابی در ماتریس ایرانی انتخاب و به مرحله بعد جهت امتیاز دهی (کمی) انتقال داده می شوند.

-ارزیابی به روش چک لیست

اثرات ناشی از پروژه احداث پالایشگاه کاسپین بر حسب نوع و اهمیت، در رابطه با عوامل محیطی بصورت نشانه گذاری در یک جدول طبقه بندی شده، و در نهایت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

-دوران ساخت و ساز

با توجه به چک لیست ارائه شده در گزارش، کلیه فعالیت های دوران ساخت و ساز بر پارامترهای زیست محیطی بویژه در محیط فیزیکی و بیولوژیک دارای اثرات ناسازگار و با قطعیت می باشند؛ ولیکن عمده این اثرات منفی، کوتاه مدت با قابلیت برگشت پذیری ارزیابی شده اند که با پایان یافتن عملیات ساخت و ساز و برچیده شـدن تجهیـزات و کمـپ هـای موقـت ایـن دوران خاتمه می یابد و در دوران بهره برداری با تاثیرات متفاوت وارد خواهد شد. در محیط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیـز ماهیت اثرات، عمدتا سازگار و کوتاه مدت می باشند که قابلیت ایجاد تغییرات مثبت در ساختار منطقه را خواهد داشت.

-دوران بهره برداری

در دوران بهره برداری در صورت عدم بکارگیری سیستم های کنترلی نیز عمده تـاثیرات طـرح بـر پارامترهـای زیسـت محیطی ناسازگار و بلند مدت ارزیابی شده اند؛ بطوریکه اثرات منفی برگشت ناپذیر می باشند ولیکن تاثیرات طـرح بـر محـیط اجتماعی، اقتصادی از ماهیت سازگار برخوردار است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 8 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد