دانلود مقاله تأثیر سبک زندگی اسلامی بر فرهنگ و اقتصاد

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان


مقدمه

اسلام آخرین و کاملترین دین در میان ادیان الهی است که بهواسطه یکی از بهترین بندگانش برای هدایت بشر آورده شده

است و بهراستیکه خداوند فرمودهاِنﱠاست:الدّینَ» عِندااللهَ الاسلام.«َ این آیه ازآنروست که دین اسلام دربرگیرنده احکام و

فرمانهایی است که زندگی شریفترین مخلوقات تا روز قیامت بر اساس آن بناشده و همه را مکلف به انجام آنها نموده است و عمل به این احکام و فرمانهای الهی، زندگی به سبک اسلامی را به وجود میآورد؛ زندگی که انسان در آن معنا مییابد و اگر در

چهارچوب سبک اسلامی باشد همان حیات طیبه است. حیات باارزشی که اگر خصوصیات و ویژگیهایشبهنحو اَحسَن شناخته و اقامه شوند، نه اسلام به خطر میافتد و نه احدی میتواند در جهت تضعیف آن برآید.

با نظر به اینکه سبک زندگی مسلمانان با توجه به دین شکل میگیرد، پس رابطه عمیقی بین باورها و ارزشهای دینی و سبک زندگی آنها وجود دارد و در عصر معاصر نیز که کشورهای غربی، عزم خود را جزم کردهاند تا تمام کشورهای اسلامی را از هر

نظر تحت سیطره خود درآورند و فرهنگ و باورهای غلط خود را چنان برجستهنمایند که دیگر هیچ اثری از اسلام باقی نماند.

آنگاهکه یک فرهنگ تاریخی میشود و درونمایهها و بنمایههای یک تمدن میگردد، تاریخی شدن آن فرهنگ و تمدن، سبب

پایداری سنت به شمار میآیند. سنت اسلامی از منظر ما از آبشخور وحی و قرآن و نهجالبلاغه و روایات سیراب میشوند و امری

است قدسی و آسمانی و ملکوتی که مرزهای شفاف و روشنی با خرافه گرایی و تجرد دارد، و به نظر میرسد که منشور ارائهشده از سوی مقام معظم رهبری تمامی مؤلفههای سبک زندگی اعم از: هویت، ارزشها، نظام آموزش، زبان و ادبیات، خانواده، ساختار اجتماعی، دینداری فردی و اجتماعی، نظام اقتصادی فردی و خانواده، فنآوری و... با مباحث دینی و اسلامی پیوند خورده است.

درباره موضوع اصلی این مقاله که بررسی تأثیر سبک زندگی اسلامی بر فرهنگ و اقتصاد است باید گفت که در این خصوص

رابطه فرهنگ با سبک زندگی اسلامی و یا اقتصاد با سبک زندگی اسلامی بهصورت جداگانه در میان مفاهیم موردنظر تا حدودی بررسی گشته ولی ازنظر تجمیع این دو مؤلفه (فرهنگ و اقتصاد) و بررسی ارتباط دوگانه با یکدیگر در سبک زندگی اسلامی

پژوهشی رخ نداده است لذا از این حیث این مقاله برجسته بوده و بر آن هستیم تا در این مقاله به این نکته بپردازیم که آیا میان سبک زندگی اسلامی و دو مقوله فرهنگ و اقتصاد رابطهای مثبت برقرار است یا خیر؟

.3 (آلعمران،(19

*بحث و بررسی

.1 سبک و سبک زندگی در لغت و اصطلاح:

»سبک در لغت به معنای طرز، شیوه و روش است، شیوه مشخصی که در انجام گرفتن کاری یا ساختهشدن چیزی به کار میرود و در اصطلاح یعنی روش خاص ادراک و بیان افکار بهوسیله ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تغییر سبک ادبی و

وجه خاص خود را ازلحاظ صورت و معنا القا میکند و آن به نوبه خود وابسته به طرز تفکر گوینده یا نویسنده درباره حقیقت

است و سبک به معنای عام یعنی تحقق ادبی یک نوع ادراک در جهان کهخصایص اصلی مدوّل خویش میسازد.«ُ

اما درباره سبک زندگی دهخدا اینگونه مینویسد: حیات، مهیا، نقیض مرگ، زندگانی، مقابل مردگی، آن صفتی است مقتضی حس و حرکت، معنی زندگی}در حیوان{آن است که حیوان را ادراک محسوسی است و به اختیار خویش حرکتها میکند.ِ

پس زندگی و حیات در لغت زیستن وزندگی کردن است و در اصطلاح در دو معنای عام و خاص بهکاررفته است که به شرح

ذیل است:

تعریف عام: »درباره تمام موجودات زنده به کار میرود و عبارت است از بهرهمندی هر موجود زنده، از اوصافی چون ادراک، احساس، حرکت، تغذیه، رشد و....«
تعریف خاص: »آنکه فقط در مورد انسان به کارمی رود، با توجه به مبانی معرفتی، اعتقادی و افکار و اندیشه انسانها فرق

میکند. افرادی که در عالم حس، ووَهم و خیال به سر میبرند، خواهان زندگی مادی و طبیعی هستند وزندگی را به معنای بهرهگیری هرچه بیشتر از لذتهای مادی، شهوت و غضب است.«ّ

.2 نگاهی به مفهوم سبک زندگی

با توجه به تعاریف ذکرشده در مبحث قبل سبک زندگی را از سه رویکرد میتوان مورد بررسی قرارداد:

الف ـ رویکرد روانشناسانه: که به ارزشها، هنجارها و منشأ رفتارها توجه ویژهتری میشود و جایگاهی همچون اصطلاح »شخصیت« و »منش« دارد.
ب ـ رویکرد جامعهشناسانه: توجه به رفتارها و نمودهای رفتاری است.

ج ـ رویکرد دینشناسانه: مجموعهای از رفتارهای سازمانیافته که متأثر از باورها و ارزشها و نگرشهای پذیرفتهشده فرد یا

گروهی از افراد شدهاند.«ْ

.4 علیاکبر دهخدا، لغتنامه دهخدا، ج 28، تهران، موسسه انتشارات دهخدا،1363 .5 همان، جلد 28

.6 احمد حسین شریفی، همیشهبهارـ اخلاق و سبک زندگی اسلامی ـ چاپ اول، قم انتشارات معارف، ص 17

سبک زندگی به هستی و وجود فرد وحدت میبخشد و این وحدت بخشی اصلیترین ویژگی سبک زندگی است که به فرد اجازه میدهد تا برای دستوپنجه نرم کردن یا معماهای حاصل در تغییر اجتماعی، آمادگی بیشتری داشته باشند.«َ
رفتارهای موقتی یا موردی افراد یا گروه را نمیتوان سبک زندگی تلقی کرد،مثلاً اگر کسی یکبار کراوات بزند نمیتوان گفت

که این پوشش سبک زندگی او شده است و... . پس سبک زندگی که یک شخص در زندگی برای خود برمیگزیند، ارتباط

مستقیمی با باورها و ارزشهایش دارد. انسان با توجه به شناخت از زندگی برای رسیدن به یک زندگی آرمانی و ایدئال در تلاش

است و برای شکلدهی به این نوع از زندگی به شیوه خاصی عمل میکند. این سبک زندگی است که به زندگی و خود شخص هویت و ارزش میبخشد و درواقع رفتار فرد یا جامعه را از رفتار افراد یا جوامع دیگر ممتاز میسازد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 11 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله شبکه های ماهواره ای در تغییر سبک زندگی خانواده و راهکارهای ترویج سبک زندگی اسلامی بر اساس آموزه های اهل بیت ( علیه السلام )

word قابل ویرایش
17 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهرسانه در دنیای امروز، پیوند "فرهنگ" و ارتباطات است. فرهنگ و ارتباطات در روابط، هم زیست و در عمل انفکاکپذیرند. به گفته "کرس" جامعه شناس آلمانی، هر رفتار و عمل فرهنگی رویدادی فرهنگی است و هر کنش ارتباطی رویدادیفرهنگی محسوب می شود(.(Kress,1988:1-3 به نظر "تامیلسون" متفکر و پرفسور انگلیسی جامعه شناسی فرهنگی ...

دانلود مقاله سبک زندگی فرهنگی رانندگان ابزاری برای تبیین رفتار ترافیکی آنها ) مطالعه موردی : رانندگان درون شهری تبریز (

word قابل ویرایش
20 صفحه
21700 تومان
مقدمه و بيان مسئله امروزه از تصادفات رانندگی به عنوان معضلی بزرگ که سالمت و ایمنی عمومی را به خطر انداخته یاد میشود. همزمان با افزایش ترافیک در بسیاری از کشورهای در حال توسعه این مشــکل روز به روز پیچیده و خطرناکتر میشــود)آیتی،.)5 :1380 طبق آمار سازمان پزشکی قانونی کشــورتعداد جانباختگان ناشــی از بروز تصاد ...

دانلود فایل پاورپوینت سند توسعه زیست محیطی در برنامه پنجم توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : و سخر لکم فی السموات و ما فی الارض جمیعا منه ان فی ذالک لایات لقوم یتفکرون ( جاثیه – 13 ) و آنچه در آسمان ها و آن چه در زمین است به سود شما رام کرد ، همه از اوست قطعا در این امر برای مردمی که می اندیشند نشانه هایی است . اسلاید 2 : پيشگفتار —چش ...

دانلود فایل پاورپوینت صهیونیسم و تأثیرات منفی آن برفرهنگ وتمدن اسلامی

PowerPoint قابل ویرایش
40 صفحه
23700 تومان
 اسلاید 1 :  فهرست   1.نگاهی به دین یهود            2.نژاد پرستی یهود از منظر قرآن کریم 3.اعمال یهود نسبت به اسلام 4.اعمال یهود نسبت به رسول اکرم(ص) 5.توطئه های یهود بعد از وفات حضرت رسول(ص) 6.یهود و همزیستی مسالمت امیز با مسلمانان! 7.صهیونیسم چیست؟ 8.مراحل تکون و تحول تاریخی صهیونیسم 9 ...

مقاله رابطهی سبک زندگی اسلامی با رضایت شغلی در معلمان مقطع دبیرستان شهر بندرعباس

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
رابطهی سبک زندگی اسلامی با رضایت شغلی در معلمان مقطع دبیرستان شهر بندرعباس   چکیده این تحقیق با هدف بررسی رابطهی سبک زندگی اسلامی با رضایت شغلی در معلمان مقطع دبیرستان شهر بندرعباس انجام شد. پژوهش حاضر در زمرهی تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان مقطع دبیرستان شهر بندرعبا ...

مقاله تعیین مدل دستیابی به سبک زندگی اسلامی مبتنی بر فرهنگ

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تعیین مدل دستیابی به سبک زندگی اسلامی مبتنی بر فرهنگ چکیده: هر جامعه برای شکلگیری و رشد اجتماعی، نیازمند بهرهمندی از الگوهای متعدد رفتاری و کنشی در سطوح گوناگون است. مدتی است که در جامعه ما نیز به این موضوع توجه میشود، طبیعی است به اقتضای اسلامی بودن جامعه ایرانی، بر سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی تأکید ویژهای ...

مقاله صله ی رحم و سبک زندگی اسلامی

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
صله ي رحم و سبک زندگي اسلامي چکيده در فرهنگ اصيل اسلامي، جامعه به منزله ي خانواده بزرگي است که هر يک از اعضاي آن نسبت به ديگران ، وظايف و مسئوليت هايي دارد وپذيرفتني نيست اعضاي اين مجموعه ، جز به تامين نياز مندي هاي شخصي و فراهم آوردن رفاه و آسايش فردي و خانوادگي نينديشند. دين مبين اسلام علاج هر واقع اي ر ...

مقاله سبک زندگی و هویت فرهنگیِ تلفیقی در ایران

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
سبک زندگی و هویت فرهنگیِ تلفیقی در ایران چکیده این مقاله به مطالعهی نظری ارتباط میان دو مفهوم سبک زندگی و هویت فرهنگی در بستر فضای اجتماعی ایران میپردازد. هدف اصلی این مطالعه مروری بر مفاهیم و برخی از نظریههای مطرح شده در زمینهی سبک زندگی و هویت فرهنگی جامعهی ایران میباشد. بدین منظور از نظریهی سبک زندگی آنت ...