بخشی از مقاله

مديريت مالي (فرعي) يكي از ماژول هاي اين برنامه نظارت و كنترل بر كليه هزينه‌هاي جاري و عمراني مرتبط با نگهداري و تعمير تجهيزات، ساختمانها و ادوات يك سازمان بوده بطوريكه با اجراي پياده سازي سيستم استاندارد هزينه، مديريت هاي گردش كار، تجهيزات و كالا را كنترل و مديريت را در امر تصميم گيري بسيار توانمند و پشتيباني مي‌نمايد

. اين ماژول با ثبت كليه اطلاعات مالي و هزينه‌ها، سازمان را در جهت كاهش 15 الي 20 درصدي هزينه‌هاي سوق خواهد داد. 1- تعريف موجوديت‌ها و اطلاعات اوليه سيستم بودجه و هزينه‌يابي تجهيزات


2- ثبت كليه هزينه‌هاي اجراي فعاليت‌هاي نگهداري وت عمير
3- ارائه آمارها و شاخص‌هاي استاندارد مديريت مالي سازمان
4- تهيه و ارائه انواع گزارشات متناسب با نياز سازمان
5- ……..
مديريت پيمانها (فرعي) اين ماژول از برنامه كليه پيمانهاي سازمان را از زمان تهيه شرح كار، برگزاري مناقصات، عقد قرارداد …. تا اتمام پيمان، تحت كنترل و نظارت اطلاعاتي قرار داده و قادر است با ارتباط ميان مديريت كار، تجهيزات، مالي و … سوابق روند فعاليت هاي خصوصي و استفاده از خدمات خارج از سازمان را به شكل كاملاً سيستماتيك ثبت وكنترل نمايد. 1- ثبت و ايجاد بانك اطلاعاتي پيمانها، مناقصات و …


2- ايجاد سيستم ارزيابي فني خدمات خارج از سازمان
3- تهيه، ثبت و سوابق صورت وضعيت ها متناسب با اجراي فعاليت‌ها
4- ثبت شرح كار، شرايط خصوصي قراردادها و مقايسه با آخرين استانداردهاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
5- ………..

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید