دانلود مقاله تجزیه و تحلیل آموزش دانشگاه

word قابل ویرایش
30 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

تجزیه و تحلیل آموزش دانشگاه

واحد آموزش و آگاهی رسانی
آموزش، آگاهی‌رسانی و فرهنگ سازی نقش عمده‌ای در توسعه و ثمردهی طرح‌های فناوری اطلاعات دارد. در این راستا واحد آموزش و آگاهی‌رسانی مرکز علاوه بر ایفای مأموریت فوق در دانشگاه وظیفه‌ی سرویس دهی به بخش بزرگی از کلاس‌های آموزشی مرتبط با فناوری اطلاعات برای گروه های آموزشی مختلف دانشگاه را نیز بر عهده دارد. رئوس وظایف این واحد به شرح زیر است:

– مدیریت سایت مرکزی دانشجویان
– ارائه خدمات آموزشی عملی به کلاس‌های مبانی کامپیوتر
واحد برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی راه و روشی منظم و سیستماتیک برای هدایت فعالیت های انسانی برای اهداف ومقاصد مشخص است. برنامه ریزی درسی و آموزشی، ترکیب پیچیده ای از اهداف آموزشی، محتویات دوره، استراتژیهای آموزشی، پیامدهای یادگیری، تجارب آموزشی، ارزیابی محیط آموزشی، روش های یادگیری،

برنامه زمان بندی شده برنامه کاری وعملیاتی و… میباشد که نیازمند توانائیهای عملی، خلاقیت، تحقیق و تفحص، صرف وقت و دقت نظر است و برای شناسایی نواقص احتمالی، ضرورت انجام برنامه به صورت پایلوت وتحقیق بررسی نتایج کار ضروری است.

ساختار و اعضا واحد:
مسئول واحد برنامه­ریزی:

مشاورین واحد برنامه­ریزی:
– تشکیل جلسه شورای برنامه ریزی مرکز به صورت دوهفته یکبار با حضور اعضاء
– شرکت مسئولین وصاحبان فرایندهای آموزشی به صورت موردی بر حسب نیاز
– ارائه طرح های برنامه ریزی (مطابق با نیازها و درخواست های مربوطه)
اهداف و فعالیتها:

* بازنگری و بهینه سازی برنامه های موجود
*هدایت برنامه های آموزشی از وضعیت سنتی به سمت برنامه های نوین
*تغییردر نحوه طراحی برنامه ها (از وضعیت تک رشته ای به سمت چند رشته ای یا Integration)
* بررسی استانداردهای برنامه آموزشی رشته های مختلف آموزشی علوم پزشکی در سطح ملی و بین المللی

* استفاده از توانایی دانشکده ها و همکاری گروه های آموزشی و صاحبان رشته های آموزشی در خصوص بازنگری برنامه های تجربه شده و تغییرات مورد نیاز
* تطبیق برنامه های موجود با استانداردهای آموزشی ملی
* بررسی برنامه ها در سطح میانی (غیر متمرکز) و بررسی نتایج و ارسال گزارشات

* طراحی برنامه های سطوح میانی (غیر متمرکز و منطقه ای)
* هدایت برنامه ها در سطوح استراتژیکی ، تاکتیکی و عملیاتی
* تحقیق ومطالعه نتایج برنامه های ارائه شده

سیر برنامه ریزی آموزشی در برنامه های جدید آموزشی:
۱- سنجش واعلام نیازبه تغییر برنامه
۲- بررسی وضع موجود (مطالعات توصیفی)
۳- بررسی آئین نامه ها وقوانین
۴- بررسی نظرات صاحب نظران ومنابع معتبر علمی
۵- تعیین اهداف برنامه

۶- تعیین راهکارهای دستیابی به اهداف برنامه
۷- تدوین برنامه ریزی عملیاتی و اجرایی
۸- کارشناسی و تایید برنامه تدوین شده
۹- اجرای برنامه در سطح آزمایشی (مطالعه مداخله ای)
۱۰- رفع نواقص واجرای مجدد

۱۱- تثبیت برنامه جدید
سیر پروژه های بازنگری وبهینه سازی برنامه های آموزشی موجود:
– بررسی برنامه های موجود (از جنبه های مختلف )
– مطالعات توصیفی در خصوص برنامه تجربه شده
– بررسی محتوای برنامه موجود

– بررسی نظر صاحبان برنامه های موجود با استفاده از بررسی آئین نامه ها وقوانین موجود
– تدوین برنامه تغییر یافته وبیان اصلاحات وضرورت اصلاحات
– تدوین برنامه عملیاتی

– بررسی نظرات مدرسین و دانشجویان در مورد برنامه جدید وزارتی
– اجرای برنامه تغییر یافته (در سطح پایلوت)

×ارزشیابی برنامه­های آموزشی و ارائه بازخورد اصلاحی
×برنامه­ریزی کارگاه­های آموزشی ویژه مدرسین با توجه به نیاز سنجی و تغییر و تحولات برنامه­های آموزشی به طور مستمر و به روز

×ایجاد بستر تغییر در نحوه طراحی برنامه­ها (از وضعیت تک رشته­ای به سمت چند رشته­ای)
شرح وظایف مسئول آموزش مداوم دانشگاه
سیاستگذاری در راستای پیشبرد اهداف آموزش مداوم و نیل به استانداردهای لازم
– ایجاد هماهنگی بین قسمت های برنامه ریزی و اجراء و تسهیل فرآیندهای مشترک بین این دو بخش

– نظارت بر بخش های برنامه ریزی و اجرائی برنامه های آموزش مداوم
– هماهنگی با معاونت آموزشی در فرآیندهای جاری و گزارش مستمر عملکرد آموزش مداوم به ایشان

– هماهنگی با اداره کل آموزش مداوم و پیگیری اجراء کلیه دستورالعمل های ابلاغی
– هماهنگی و ایجاد ارتباط با دیگر بخش های دانشگاهی و خارج دانشگاهی در راستای توسعه کمی و کیفی برنامه های آموزش مداوم تحت نظر معاونت آموزشی دانشگاه

– نظارت بر امور اداری و مالی آموزش مداوم در حد اختیارات قانونی

کد نیازهای کیفی
R.1.1 زمان لازم برای دسترسی به اطلاعات مشخص باشد زمان پاسخگویی
R.1.2 نرم افزارموردنیاز سیستم باید تهیه شود هزینه
R.1.3 سیستم عامل به کار رفته درآن حدالامکان گرافیکی باشد سهولت در استفاده
R.1.4 سیستم دارای شبکه باشد نوع رابط
انواع نیاز ها

نیازهای کیفی

نیازهای عملیاتی
کد نیازهای عملیاتی نوع
R.1.1 سیستم بایدمشخصات دانشجوراثبت کند E

R.1.2 سیستم بایداطلاعاتی درمورددروس واساتید مربوطه راداشته باشد H
R.1.3 سیستم باید برای هردانشجوشماره یدانشجویی را تنظیم کند E
R.1.4 سیستم برنامه ای کامل برای صدورکارت دانشجویی وفرم های مختلف را دارا باشد H
R.1.5 سیستم بتواندنمرات دانشجویان راثبت کند E

R.1.6 سیستم بتواند درسی را ازلیست انتخاب واحد دانشجو حذف یا اضافه کند E

نام سناریو:ثبت نام دانشجو
اکتور:دانشجو
نوع:اصلی
هدف:ارائه ی حداکثردروس بدون تلاقی به دانشجو
شرح:دانشجو باید تعرفه ی خود را ارائه دهد.

 

پس از بررسی فرم تاییدیه ثبت نام به اوداده می شود.

اکتور سیستم
۱٫درخواست فرم ثبت نام
۲٫بازکردن فرم ثبت نام
۳٫واردکردن مشخصات

۴٫ارائه ی مشخصات
۵٫ذخیره ی اطلاعات
۶٫خروج از برنامه

نام سناریو:حذف واضافه ی دروس
نوع:اصلی
هدف:اضافه کردن یاحذف دروسی به علت تداخل یا غیره
شرح:دانشجو تقاضای حذف واضافه دروس رامی کند وفرم تاییدیه دریافت می کند.
اکتور سیستم
۱٫دانشجوتقاضای حذف یااضافه کردن رامی دهد

۲٫نمایش فرم انتخاب واحد
۳٫دروس مربوط به دانشجوراکنترل می کند
۴٫مراحل حذف واضافه راانجام می دهد
۵٫ذخیره اطلاعات انجام می دهد
۶٫خروج

نام سناریو:صدور کارنامه
اکتور:دانشجو
نوع:اصلی
هدف:صدورکارنامه جهت نمایش نمره ها
شرح:دانشجو باید تقاضای صدورکارنامه را بکندوبعدازکنترل وچاپ کارنامه به اوداده می شود.
اکتور سیستم
۱٫درخواست فرم صدور کارنامه

۲٫نمایش فرم
۳٫واردکردن نمرات و اطلاعات لازم
۴٫معدل گیری
۵٫ذخیره ی اطلاعات
۶٫چاپ کارنامه

نام سناریو:ثبت نام(انتخاب واحد)
اکتور:مسئول ثبت نام
نوع:اصلی
هدف:ثبت نام دانشجو با ارائه ی حداکثر دروس بدون تداخل
شرح:ابتدا باید بعد از تقاضای دانشجو برای ثبت نام مسئول ثبت نام بعداز نمایش فرم ثبت نام مراحل ثبت نام راانجام دهد وفرم ثبت نام را به اوتحویل دهد.
اکتور سیستم

۱٫درخواست فرم ثبت نام
۲٫نمایش فرم ثبت نام
۳٫واردکردن مشخصات (دادن شماره دانشجویی وکد درس)
۴٫ذخیره اطلاعات
۵٫دادن تعرفه ی مالی
۶٫رؤیت انتخاب واحد

۷٫خروج
نام سناریو:ثبت نمرات
اکتور:مسئول ثبت نام
نوع:اصلی
هدف:ثبت نمرات دانشجویان جهت صدورکارنامه وتکمیل پرونده ی دانشجویی
شرح:ابتدا فرم ثبت نمرات را نمایش داده ونمرات راوارد کرده وبعد از آن ذخیره می کند وبعد خروج از آن.

اکتور سیستم
۱٫ابتدامسئول ثبت نام تقاضای نمایش فرم مربوط به ثبت نمرات را می کند
۲٫نمایش فرم انجام میشود
۳٫نمرات ثبت می شود
۴٫ارائه ی نمرات
۵ . ذخیره ی نمرات انجام می شود

۶٫خروج از برنامه
نام سناریو:دادن شماره ی دانشجویی
اکتور:مسئول ثبت نام
نوع:اصلی
هدف:دادن شماره ی دانشجویی جهت داشتن شماره ی منحصر به فرد
شرح:دانشجو برای گرفتن شماره ی دانشجویی به مسئول ثبت نام مراجعه می کند.
اکتور سیستم
۱٫درخواست فرم شماره دانشجویی
۲٫نمایش فرم شماره های دانشجویی
۳٫الویت بندی

۴٫کنترل جهت ثبت شماره دانشجویی
۵٫وارد کردن شماره به فرم
۶٫ذخیره اطلاعات و ارسال به تعریف دانشجو
۷٫خروج از برنامه

نام سناریو:حذف واخذ دروس
اکتور:مسئول ثبت نام

نوع:اصلی
هدف:حذف واخذ تعدادی از دروسی که دانشجو می خواهد
شرح:مسئول ثبت نام درخواست نمایش فرم مربوط به حذف واخذ دروسی برای دانشجو را می کندوبعد از آن این حذف واخذ انجام می گیرد.
اکتور سیستم
۱٫درخواست فرم حذف واخذ

۲٫نمایش فرم انجام میشود
۳٫اطلاعات لازم راوارد می کند
۴٫اطلاعات مربوطه ذخیره می شود
۵٫خروج

نام سناریو:صدور کارنامه
اکتور:مسئول ثبت نام
نوع: اصلی
هدف:صدور کار نامه جهت اطلاع دانشجویان از نمرات آنها
شرح:ابتدا مسئول ثبت نام تقاضای فرم صدور کارنامه رامیکند وبعد از کنترل آن کارنامه صادر می شود.
اکتور سیستم
۱٫درخواست نمایش فرم صدور کار نامه
۲٫نمایش فرم صدور کار نامه

۳٫وارد کردن اطلاعات مربوطه
۴٫ذخیره ی اطلاعات
۵٫چاپ اطلاعات
۶٫خروج از برنامه

نام سناریو:ثبت انتخاب واحد
اکتور:مسئول ثبت انتخاب واحد
نوع:اصلی
هدف:جهت تکمیل پرونده وثبت شدن واحدهایی که دانشجو انتخاب کرده وتاییدیه مالی دریافت کند
شرح:ابتدا دانشجو فرم انتخاب واحد راپرکرده بعد جهت ثبت به مسئول آن می دهد وبعد از آن مسئول ثبت کارهای لازم را انجام می دهد.

اکتور سیستم
۱٫ابتدا مسئول ثبت تقاضای پیداکردن لیست را ازسایت می کند
۲٫فایل باز می شود
۳٫تعداد انتخاب واحد (عملی – نظری) راوارد می کند
۴٫ذخیره ی اطلاعات
۵٫ خروج از برنامه

نام سناریو:صدورکارت دانشجویی
اکتور:مسئول صدورکارت
نوع:اصلی
هدف:صدورکارت دانشجویی جهت ورود وخروج به دانشگاه وجلسات امتحانی
شرح:مسئول تعریف اطلاعات دانشجویی مربوط به دانشجو را وارد می کند ونهایتا صدورکارت انجام می شود.
اکتور سیستم
۱٫تقاضای فرم صدور کارت

۲٫نمایش فرم
۳٫ورود مشخصات
۴٫ثبت مشخصات (درمردان وضعیت نظام وظیفه)
۵٫صدورکارنامه
۶٫چاپ کارنامه
۷٫خروج

چارت سازمانی

چارت عملیاتی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 30 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد