بخشی از مقاله


چکیده:

این نکته در همه ی قوانین اداری سازمان های جهان مسجل گشته است، که برای رسیدن به اهداف موجود در هر ارگان نیاز به وجود یک عنصر رهبری و مدیریتی قوی می باشد، بنابراین لازم است که ما برای استحکام بخشی به پایه های هدایت یک سازمان راهکارهایی را بسنجیم که سبب ثبات این هدایت و افزایش میزان بهره وری در نظام اداری گردد، از این رو ما در این مقاله بر آنیم بیشتر حول این موضوع در قالب راهکارهای سنجیده شده پیرو این موضوع در جهان و استفاده از راهکارهای انجام شده جهت تثبیت امر مذکور و ارتقاءبخشی آن در نظام اداری کشورمان باشیم.

واژگان کلیدی:ثبات مدیریت – عدم ثبات مدیریت ، ایران ، جهان ، اهمیت ثبات مدیریت

سؤال : برای جدی شدن مسئله ی ثبات مدیریت در کشورمان چه راهکارهایی پیشنهاد می شود؟

مقدمه :

مدیریت آمیخته از سه چیز است این سه چیز عبارت اند از: علم ، هنر و فن بنابراین می توان نتیجه گرفت که مدیریت ذاتی ، اکتسابی و تجربی است. پس می توان گفت که هنر مدیریت (ذاتی)، علم مدیریت(اکتسابی) و فن مدیریت (تجربی) است. (صافی احمد، (1373

در توضیح موارد فوق می توان گفت که، شخصی که مدیر می شود باید اولاً دانش مدیریت را از طریق تحصیل در رشته ی مدیریت، فن مدیریت را از طریق انجام تجارب موقت مدیریتی مثل: قائم مقامی و معاونت ها کسب کرده باشدو مهمترین نکته این است ، کسی که به عنوان مدیر انتخاب می شود هنر اداره کردن در وجودش به طور ذاتی نهادینه شده باشد.

مدیریت را می توان هنر کار کردن با و به وسیله ی دیگران برای تحقق اهداف سازمان تعریف کرد.(علاقه بند علی ،1392، ص(6

همچنین دکتر صافی در کتاب مدیریت و برنامه ریزی آموزش و پرورش مدیریت را علم هماهنگی منابع مادی و انسانی در جهت تحقق اهداف معین شده سازمان تعریف کرده است. (صافی احمد، 1373، ص (13

در این مقاله بر آنیم که به بررسی این مسئله بپردازیم که با توجه به اینکه مسئله ثبات مدیریت در دنیا به یک امر ضروری تبدیل گشته چرا در ایران آنچنان که باید و شاید جدی نشده است.

در ادامه مقاله به بررسی عارضه یابی مسئله عدم ثبات مدیریت می پردازیم.

- عارضه یابی مسئله عدم ثبات مدیریت

تعریف عارضه یابی:

فرایند شناسایی نشانه و بررسی مشکلات و توانایی پی بردن به علت رخداد آن ها و در ادامه دادن راه حل و پیشنهاد برای رفع آن ها (هدایت کارگر آشوری)

برای عارضه یابی و حل مسئله در ارتباط با مسئله ی عدم ثبات مدیریت لازم است که به بررسی کامل ارتباط های اصلی میان مسائل و اهداف کلی پرداخت و در نهایت توان بالقوه ی سازمان را برای ایجاد تغییرات در آن سنجید.(نگاهی آسیب شناسانه به مفهوم مدیریت مشارکتی، کارگر آشوری)

از متداولترین راه ها برای کم رنگ تر کردن مسئله ی عدم ثبات مدیریت و عارضه یابی آن نهادینه کردن مفهوم مدیریت مشارکتی در سازمان هاست.

طبق نظریه ها و شیوه های جدید مدیریت بهترین و مرسوم ترین شیوه ی مدیریت ، مدیریت از پایین به بالا است.(همان مفهوم مدیریت مشارکتی) در این شیوه مدیریتی بر خلاف شیوه ی عکس آن ، که شخص مدیر بر صندلی مدیریت تکیه کرده و به نوعی سلطه گری می کند، شخصی که به عنوان مدیر انتخاب می شود موظف است که چه در تصویب و چه در انجام طرح ها از نظرات و طرح های تمامی کارشناسان خود برای پیشبرد اهداف سازمان و نهایی کردن آن ها استفاده کند.

به کار بردن این شیوه دارای مزایایی نیز می باشد از جمله :

- افزایش انگیزه کار در کارکنان به دلیل توجه به نظرات آن ها و احترام گذاری به آنان

- برقراری یک ارتباط متقابلانه و متعاملانه بین کارکنان و مدیران

این ارتباط می تواند در جهت افزایش ارتباط کاری و عاطفی بین مدیر وکارکنان مؤثر باشد و به نوعی این ارتباط و رضایت دو طرفه ضامن حفظ مدیر در جایگاه مدیریت باشد.

از مطالب پیشین می توان این را استنباط کرد که یکی از عارضه های عدم ثبات مدیریت کم رنگ بودن جایگاه مدیریت مشارکتی است.

در سال 1377 تحقیقی مبنی بر عدم وجود ثبات مدیریت در بخش های مختلف اداری- تجاری – اقتصادی انجام گرفت ، با تأکید بر اینکه مسئله ثبات مدیریت در کشورما هنوز مسأله ی تازه و جوان است و به طور گسترده هنوز فراگیر نشده است.

در این تحقیق چند دلیل برای توجیه عدم ثبات مدیریت در کشور آورده شده است که عبارت اند از :

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید