دانلود مقاله خسارت گیاه بالارونده Cocculus pendulus به درختان کنار در جنگل حفاظتی گنو در استان هرمزگان

word قابل ویرایش
4 صفحه
21700 تومان

چکیده

با هدف تعیین علت خشکیدگی درختان کنار در سطح 50 هکتار در جنگل گنو بندر عباس، 30 درخت آلوده بطور تصادفی نمونه گیري شد، جهت اطمینان ازعدم آلودگی به پاتوژنها در محیطهاي عمومی قارچ و باکتري کشت وعلائمی مشاهده نگردید. براي شناسایی گیاه بالارونده روي درختان خسارت دیده، نمونهها جمع آوري و با ثبت خصوصیات گیاه و با مراجعه به منابع معتبر گیاه هرز pendulus Cocculus با نام محلی زامور یا ایشک شناسایی شد. این گونه با سایه اندازي، پیچیدن ساقه رونده دور شاخه و رقابت ریشه اي در ابتدا باعث ضعف فیزیولوژیکی و با رشد خود در نهایت موجب خشک شدن درختان میشوند، بعد از خشک شدن کامل کنار، گیاه نیمه انگل که از میزبان به عنوان تکیه گاه، پناه و پرستار استفادهمی نمایند، نیز خشک می شود.

واژههاي کلیدي: کنار، منطقه حفاظتی گنو، Cocculus pendulus ، خشکیدگی، بندرعباس.

مقدمه

استان هرمزگان با مساحتی بالغ بر 68472 کیلومتر مربع ، داراي پوشش متنوعی است که مهمترین جوامع گیاهی موجود عبارتند از جامعه کنار ، کهور، آکاسیا و جامعه گز و در قسمتهاي ماندابی خلیج فارس و دریاي عمان جامعه حرا و چندل و به علت شور وقلیایی بودن خاكهاي جلگه اي و ساحلی جامعههاي شورپسنددر سطح وسیعی در مناطق مختلف مشاهدهمی گردد 2)، .(4 یکی از جوامع مهم کنارمی باشد که گونه اصلی این جامعه ( ( Zizyphus spina Christi در برخی مناطق دچار ضعف فیزیولوژیکی، بیمار و خشک شده است. از مهمترین کانونهاي آلوده و خسارت کنار در استان ، جنگلهاي حفاظتی گنومی باشد. جنگل حفاظتی گنو یکی از مهمترین ذخیرگاههاي ژنتیکی فون و فلور در جنوب کشورمی باشد که حفاظت از منطقه فوق براي مسئولین و متخصصان بسیار ضروري است و در صورت ازبین رفتن برخی از گونههاي با ارزش مناطق فوق اکوسیستم منطقه دستخوش تغییر خواهد شد.

کیان نجفی و همکاران در سال 1384 در پژوهشی که روي پوشش گیاهی منطقه گنو براساس مکتب براون - بلانکه توسط انجام دادند، 20 جامعه گیاهی و یک زیر جامعه تشخیص دادند.شکل گیري این جوامع ناشی از شرایط متنوع اکولوژیکی، شامل شرایط اقلیمی حاکم بر منطقه، ارتفاع از سطح دریا، شیب و مشخصات خاك است که سبب شد ه زیستگاههاي متعدد و مناسبی براي رشد و نمو بسیاري از

گونهها و جوامع گیاهی فراهم شود . جوامع - Artemisio lehmannianae Aceri monspessulani- Juniperetum excelsae,
Amygdaletum scopariae بیشترین و جوامع Prosopidetum julifloraeو Hammadetum salicornicae کمترین غناي گونهها را


681 بیولوژي علفهايهرز

در بین جوامع این منطقه دارا میباشند(.(4 کنار((Zizyphus spina Christi از درختان بومی نواحی گرمسیري جنوب کشور و در استان هرمزگان به صورت پراکنده یا به صورت جنگلهاي کوچک دیدهمی شود. ارتفاع آنها گاهی به 10 متر هممی رسد. شاخههاي آن سفید رنگ که گوشوارك آن به خار تبدیل شده است. برگها کشیده به شکل تخم مرغی و قلبی شکل که سه رگبرگ برجسته اصلی که وارد پهنک برگمی شود. میوه آن شفت ، گرد، زرد رنگ و خوشمزه و خوراکی است. چوب آن قابلیت ارتجاعی خوبی دارد و استفاده صنعتی دارد و از برگ ساییده آن به عنوان سدر به بازار عرضهمی شود، بهمین خاطر به درخت کنار سدر هم گفتهمی شود. پوست درخت کنار داراي مقداري تانن است که در دباغی مورد استفاده قرارمی گیرد، نام محلی این درخت در تمام مناطق جنوب کنار و در کتابها سدر و سدره نیز آمده است 1)، 3، 5، .(7

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 4 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

تحقیق در مورد ویژگیهای چوب درختان جنگلهای آمازون

word قابل ویرایش
10 صفحه
18700 تومان
ويژگيهاي چوب درختان جنگلهاي آمازونمنطقه تامبوپاتا واقع در جنوب بخش پروئي جنگل آمازون شامل گونه هاي بسيار متنوعي از گياهان چوبي وانواع جنگلي است. با آزمايش روي چوبهاي جمع آوري شده از پوشش گياهي ساحل پايين دست رودخانه ،جنگل دشت سيلابي ،جنگل با خاك رسي روي يك تراس مرتفع ،جنگل با خاك ماسه اي و جنگل مردابي مي توان ...

تحقیق در مورد معرفی درختان و جنگلها

word قابل ویرایش
19 صفحه
18700 تومان
معرفی درختان و جنگلهاچگونه درختان رشد وزندگی می کنند؟درختان رستنی هایی با تنه های چوبی هستند که می توانند در طول سال رشد کرده و بزرگ می شوند. آنها با توجه به تنه واحد و اصلی کاملا از درختچه ها متمایز هستندو یکی از شاخه های آنها نسبت به بقیه شاخه ها از رشد بیشتری برخوردار می باشد.که«سرگروهthe leader» خوانده می ...

بررسی کارکردهای زیست توده وگیاهان موجود در جنگل های شهری

کارکردهاي زیست توده گیاهان موجود در جنگل هاي شهري تولید کنندگان اولیه هستند که در جذب دي اکسید کربن و رها سازي اکسیژن از طریق فتوسنتز نقش ایفا می کنند. نرخ سالانه رهاسازي اکسیژن و ترسیب دي اکسید کربن وابسته به ظرفیت فتوسنتزي گیاهان است که ترکیب گونه ها ، سن و ساختار پوشش سبز شهري بر آن موثرند(.(26 پوشش سبز ...

دانلود فایل پاورپوینت منابع طبیعی و جنگلهای استان هرمزگان

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مساحت                   801 هزار هکتار بیشترین سطح جنگلهای این ناحیه درمیان استانهای کشور با گونه هاي شاخص :انواع آكاسيا(  چتری ، تج ،مغير) كهور، چوچ ،كلير  و ... اسلاید 2 : تاکنون در ناحیه رویشی خليج فارس و درياي عمان 45100 هکتار جنگلهای دست کاشت ایجاد ...

مقاله ژئومورفوتوریسم و مقایسه ی روش های ارزیابی ژئومورفوسایت ها در توسعه ی گردشگری ( مطالعه ی موردی : استان هرمزگان )

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ژئومورفوتوريسم و مقايسه ي روش هاي ارزيابي ژئومورفوسايت ها در توسعه ي گردشگري (مطالعه ي موردي: استان هرمزگان ) چکيده ژئومورفوسايت ها از جمله مفاهيم جديد با ارزشهاي علمي ، اکولوژيکي ، فرهنگي ، زيبايي و اقتصادي هستند که بر شناخت مکان هاي ويژه ي گردشگري تاکيد ميکنند، در اين مقاله با استفاده از مقايسه ي دو روش ...

مقاله بررسی فنولوژی ( تغییرهای حیاتی ) گونه اندمیک و دارویی مُورخوش در منطقه کوه گنو استان هرمزگان

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي فنولوژي (تغييرهاي حياتي ) گونه اندميک و دارويي مُورخوش در منطقه کوه گنو استان هرمزگان چکيده مطالعه تغييرهاي حياتي (فنولوژيکي ) گياهان براي تنظيم برنامه هاي بهره برداري ، تعيين ميزان ترکيب هاي شيميايي و مواد مفيد، مبارزه با علف هاي هرز و آفت هاي گياهي، شناخت ارزش هاي غذايي گياهان ، جمع آوري بذرها، تو ...

مقاله بررسی اکولوژیکی ده گونه گیاه اسانس دار استان هرمزگان

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی اکولوژیکی ده گونه گیاه اسانس دار استان هرمزگان چکیده در این تحقیق ده گونه مهم و شاخص اسانس دار استان هرمزگان از خانواده نعناع (Labiatae) به نامهای اسطوخدوس راست (Lavandula stricta)، پونه کوهی (Mentha mozafariani)، مریم گلی مصری (Salvia aegyptiaca)، مریم گلی کارواندری (Salvia mirzayanii)، مریم گلی خلیج ...

مقاله تأثیر خشکه دارها بر تنوع گونه ای و فراوانی تجدیدحیات طبیعی درختان در اکوسیستمهای طبیعی جنگل های گیلان

word قابل ویرایش
29 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** تأثير خشکه دارها بر تنوع گونه اي و فراواني تجديدحيات طبيعي درختان در اکوسيستمهاي طبيعي جنگل هاي گيلان چکيده آينده جنگلهاي طبيعي وابسته به تجديد حيات درختان آن است . در اين تحقيق تأثير درختان سرپاخشک (خشکه دارها) بر تنوع گونه اي و فر ...