دانلود مقاله ساختار اقتصادی واجتماعی حاشیه شهرمشهد وانحرافات اجتماعی

word قابل ویرایش
72 صفحه
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

ساختار اقتصادی واجتماعی حاشیه شهرمشهد وانحرافات اجتماعی

چکیده

درکشورما جریان سریع شهرنشینی در۲۰سال گذشته حاشیه نشینی واسکان غیررسمی رابه دنبال داشته واین پدیده درحال رشدمشکلات اجتماعی,اقتصادی,فرهنگی,امنیتی وزیست محیطی فراوانی رادراغلب کلان شهرهای ایران به وجودآورده است . مشهد پس ازتهران بزگترین کلان شهرکشوربوده و رشدسریع شهرنشینی رادرچندسال گذشته تجربه کرده است . بخش عمده این رشدبه حاشیه شهرمشهداختصاص داردکه جمعیتی معادل۶۵۰هزارنفرووسعتی بیش

از۲۰۰کیلومترمربع راشامل می شود . شهرنشینی شتابان وادامه روندکنونی برنامه ریزی ها,جمعیت شهری بیشتریرادرآینده به سوی این منطقه شهری سوق داده ومشکلات شهری بیشتری به وجودخواهدآورد . مناطق حاشیه نشین این شهرکانون هزینه ها,کمبودها,نارضایتی ها,ناهنجاری های اجتماعی,روانی وفرهنگی ومسائل ضدامنیتی شده است وبدیهی است درآیندهای نه چندان دورودرصورت بی توجهی به آن سبب ناامن شدن شهرمشهدخواهدشد .
مادراین پژوهش قصدداریم درمطالعه مقایسه ای ساختار اقتصادی واجتماعی مناطق حاشیه ومرکزشهر
مشهددرگرایش جوانان به انحرافات اجتماعی رادرسال ۱۳۸۴موردبررسی قراردهیم .

متن سازمان اجتماعی,ارتباطات میان اعضاءراتعیین می کند. ساترلندبه جای اصطلاح ناهمامنگی میان ساخت اجتماعی,نسبیٌت ساخت اجتماعی راترجیح می دهد . کلووارد واوهلین معتقدندکه هنجارهای اجتماعی دوجنبه دارند . هنجارهامرزبین عمل درست ونادرست رامعلوم می کنند. فرصت های نابرابر
اساس فرضیه کلووارد واوهلین است وارتباط بین بزهکاران باسابقه ومبتدی های جوان رامهم می دانند.

نظریه آنومی مرتون موقعیت فردرااساسا از لحاظ فرصت های مجاز می نگرد . کلووارد واوهلین ازنظریه مرتون تفاوت فرصت دسترسی به راههای مجازوازنظریه شاو ومک گی انتقال فرهنگی وازنظریه ارتباطات مختلف ساترلندتفاوت دسترسی به راههای غیرمجازرامی گیرند .به نظرآنهانوع بزهکاری ومیزان دسترسی ساکنان به راههای غیرمجازراساخت اجتماعی تعیین می کند وارزشهای مناطق جرم خیزضدارزشهای جامعه به هنجاراست, شاو ومک گی نظام اجتماعی این مناطق را بی سازمان می نامند .

واژه های کلیدی: شهرنشینی,حاشیه نشینی,مرکزنشینی,کلان شهر,بی سازمانی اجتماعی,پیوندافتراقی,ساخت اقتصادی واجتماعی, انحرافات اجتماعی ,سرمایه اجتماعی .

– مقدمه
شهر نشینی بیش از پنج هزار سال قدمت دارد . تا سال ۱۹۰۰ از هر هشت نفر ، فقط یکی در مناطق شهری زندگی می کرد . اما در پایان قرن کنونی نیمی از جمعیت جهان شهر نشین بوده که دو سوم از این جمعیت ۳ میلیاردی در کشورهای جهان سوم زندگی می کنند (گِِیلبرت وگاگلر ، ۱۳۷۵ : ۷ ).

بررسی تحولات شهر نشین کشورها نشان می دهدکه کلان شهرهای محدودی بخش عمده ای از جمعیت مناطق شهری و امکانات توسعه اقتصادی کشور را به خود جلب و جذب نمودند و چون زیر ساخت های آماده ای وجود نداشت لذا تبعات اقتصادی – اجتماعی نا خواسته فراوانی را بر نظام اجتماعی این کشورها تحمیل کرده است . زیرا در محیط شهر سازمان اجتماعی ، نوع احساسات ، ذهنیات و نظام معیشت با جوامع پیشین تفاوت اساسی پیدا می کند( گی روشه ، ۱۳۷۵ : ۸۵ – ۵۹).

کلان شهر مشهد ( دومین کلان شهر پس از تهران و بزرگترین کلان شهر مذهبی ) دو ویژگی و خصلت منحصر به فرد دارد که در سایر کلان شهرها چنین موقعیتی وجود ندارد . اولین ویژگی ممتاز آن وجود زیارتگاه هشتمین امام شیعیان حضرت امام رضا ( ع ) می باشد ویژگی عمده دیگر شهر مشهد همجواری و نزدیک بودن مرزهای آن با کشور افغانستان می باشد و از آنجا که عمدتاُ افاغنه در حاشیه شهر مشهد ساکن شده اند در وهله اول بیشترین تأثیر را بر ساکنین این مناطق به جا می گذارند که جای تأمل و تعمق بیشتری دارد. ما در این تحقیق در صدد پاسخگویی به سؤالات زیر می باشیم

۱- اندازه جامعه ای که فرد در آن زندگی می کند چگونه و تا چه حدی بر شیوه زندگی ، روابط اجنماعی و شخصیت او تاثیر می گذارد ؟
۲ – روابط وساختاراجتماعی مناطق حاشیه نشین چگونه است ؟
۳- عوامل فردی واجتماعی موثردرگرایش به انحرافات اجتماعی جوانان درمناطق حاشیه ومرکزکدامند؟
۴- آیا بین ساخت اجتماعی – اقتصادی مناطق حاشیه نشین با گرایش به انحرافات اجتماعی و رفتاری جوانان ارتباطی وجود دارد ؟
۵ – آیا منشأ و ریشه بروز انحرافات اجتماعی از مناطق حاشیه نشین سر چشمه می گیرد ؟
۶- راهکارهای سازگاری هر چه بیشتر میان جمعیت حاشیه نشین و مرکز چه می باشد ؟

۷- راهکارهای کاهش انحرافات اجتماعی و رفتاری جوانان در حاشیه شهر مشهد با توجه به ساخت اقتصادی – اجتماعی آن مناطق در مقایسه با متن چیست ؟
باطرح سوال های فوق,ابتدالازم است به طوراجمالی به نظریه هاو نتایج تجربی حاصل ازتحقیقات پیشین درزمینه گرایش جوانان به انحرافات اجتماعی باتوجه به ساخت اقتصادی واجتماعی دردوجامعه مرکزوحاشیه پرداخته شود .

مبانی وچارچوب نظری پژوهش
اصحاب مکتب جامعه شناسی شهری شیکاگو یعنی پارک ، برجس و مکنزی نخستین کسانی بودند که مواد اولیه جامعه شناسی جرایم شهری را وارد حوزه مطالعات اجتماعی کرده و اصول و روش هایی برای شناسایی , کشف و سرانجام کنترل آن پیشنهاد نموده اند . افزون بر این ها ، بررسی جرایم شهری در جامعه شناسی معاصر بیشتر کار آن دسته از جامعه شناسانی بوده که می خواسته اند از بعد ساختاری, بنیادی یا جهانی به موضوع بپردازند . در این زمینه پژوهش های جامعه شناسی گرانسنگی در سالهای اخیر انجام شده که در آنها مسأله آسیب شناسی رفتاری شهرنشینان بعنوان تابعی از تحولات اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است .
نظریه بی سازمانی اجتماعی بر تراکم جرایم در محیط هایی شهری تکیه دارد که هنجارها و قواعد زندگی عمومی در آنها از استواری و نهادینگی مورد انتظار بی بهره است. معمولاً مشخصات چنین محیط های شهری به ویژه در مناطق جرم خیز پیرامون شهرهای بزرگ یا شهرهای در حال رشد مورد استفاده قرار می گیرد که در آنها انبوه جمعیت بی شکل و ناهمگن و بی بهره از الگوهای مشروع و معتبر نظارتی آمادگی آن را می یابد که در سایه محرومیتهای موجود و نیز وسوسه های فرهنگ پرزرق و برق شهری احیاناً به شیوه های نامشروع و خلاف در جهت دستیابی به هدف های عالی تر زندگی متوسل شود.(هارالامبوس و هولبورن ، ۱۹۹۰ :۳۴۷)

کلوآرد (۱۹۵۹) مفهوم ساختارفرصت رابا افزودن یک متغیر دیگر تحت عنوان «دستیابی به وسایل نامشروع» به متغیری که مرتون تحت عنوان «دستیابی به وسایل مشروع» مطرح کرده بود،توسعه می دهد و خاطرنشان می سازد که دستیابی به مؤلفه های یادگیری و فرصت از طریق هر قسم از وسایل چه مشروع و چه نامشروع جزیی از ساختارهای اجتماعی هستند. یکی دیگر از نظریات کلوآرد درباره

انحراف عبارت است از: ((اقشارمختلف فر صت های گوناگونی برای کسب نقش های انحرافی فراهم می آورند و این کار عمدتاً از طریق دستیابی به پاره فرهنگهای انحرافی و فرصت های به دست آمده برای ایفای چنین نقشهای اجتماعی انحرافی انجام می گیرد.)) (چارلز گروثرز، ۱۷۲:۱۳۷۹-۱۴۲).

– نظریه پیوند افتراقی که به مفاهیم گوناگون ترجمه شده ، ادوین ساترلند در این نظریه بر این نکته تأکید دارد که فرآیند یادگیری رفتار مجرمانه به وسیله دوستان فرد مجرم تعیین می شود . در پاسخ به این سؤال که چگونه مردم ، هنجارها و ارزشها و رفتارهای انحرافی را یاد می گیرند ، ساترلند جواب داده که در اثر معاشرتی که با دیگران دارند . (پسر نوح با بدان بنشست / خاندان نبوتش گم شد) مهمترین نکات در رابطه با این نظریه این است که رفتار تبهکارانه ، مانند سایر رفتارها آموختنی است.فراگیری رفتار مجرمانه مستلزم یادگیری تکنیک ها و گرایش های مناسب برای ارتکاب جرم است. طول مدت و شدت تماس هادرتعیین تاثیراین پیوندها وارتکاب جرم هم اهمیت دارد.
(ستوده : ۱۴۶-۱۴۲).

بدین سبب می توان حاشیه نشینی را مفهومی چند بعدی در نظر گرفت. در مورد میزان انطباق یا عدم انطباق جنبه های مختلف حاشیه نشینی ، گرچه می توان انتظار هماهنگی و انطباق آنها را داشت اما در مورد هر شهر خاص به نظر می رسد باید دست به مطالعه میدانی زد.
چارچوب نظری این پژوهش ترکیبی ازنظریه های فوق الذکرساختارفرصت,دستیابی به فرصت های انحرافی ویادگیری اجتماعی , بی سازمانی اجتماعی و سرمایه اجتماعی می باشد .

در پایان نکات عمده مطالب را در چند جمله بیان می داریم . باید دانست جامعه خود جرم زاست و جرم و کجروی ، طبیعی هر جامعه است . بدین ترتیب جامعه بدون کجروومنحرف هم نخواهیم داشت. افراد منحرف ناقض نظم اجتماعی اند و اگر جرم از حالت عادی و طبیعی بودن خارج شود حالت آسیب به خود می گیرد که باید برای حفظ نظم و تعادل به نوعی کنترل اجتماعی پرداخت.

یافته های مختلف در کلان شهرهای امریکایی که مورد مطالعه صاحبنظران مکتب شیکاگو قرار گرفته و کاهش آسیب های اجتماعی را از مرکز شهر به سمت پیرامون نشان داده در بسیاری از کلان شهرهای کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای شرقی تایید نشده است. در کلان شهرهای این کشورها بخش فقیرتر شهر ، نزدیک به حومه ها دیده شده است. برای نمونه ، در کلان شهرهای کشورهای در حال توسعه مکان مربوط به «دار و دسته های تبهکار» عمدتاً در حاشیه های شهرها ، اجتماعات خشونت آمیز سیاسی درمراکز شهرها و اجتماعات پانکی های خیابانی در مکان خاصی از شهر استقرارداشته اند.

جمعیت کلان شهرها در کشورهای در حال توسعه آمیخته ای ازگروه ها و اقوام و طبقات اجتماعی متعددی است که با یکدیگر هماهنگی ندارند. این ناهمگونی ساختارهای خشک اجتماعی را می شکنند و موجب ایجاد تحرک ، بی ثباتی ، ناامنی و بروز آسیب ها و کجروی های اجتماعی نظیر قانون شکنی ، بزهکاری جوانان و انواع رفتارهای جمعی می شوند (توسلی ، ۱۳۷۴ :۱۸).

در پژوهش حاضر مانند هر تحقیقی دیگر که طالب وفاداری به اصول روش شناختی است ، مرور منابع مرتبط از اهمیتی وافر برخوردار خواهد بود. زیرا با بررسی آثار دیگران و پی بردن به نکات قوت و ضعف تحقیقات انجام شده و همچنین با درنظر گرفتن مفاهیم ، نظرات و روشهای بکار رفته و تکنیکهای جمع اوری اطلاعات در تحقیقات مورد نظر می توان تجاربی ارزنده بدست آورد.

جستجوی مطالعات انجام شده نشان داد که تحقیقی با عنوان پژوهش حاضر نه تنها در استان بلکه در سطح کشور نیز انجام نشده است. اما تحقیقات دیگری که تا حد زیادی با موضوع پژوهش انحرافات اجتماعی و حاشیه نشینی ارتباط داشتند به شرحی است که در این قسمت می آید.
– آلونک نشینی در تهران (شهرنشینی شتابان و ناهمگون) :

این پژوهش توسط «دکتر پرویز پیران» عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و در سال ۱۳۶۶ انجام گرفت.
در این پژوهش ، چارچوب عملیاتی دارای ۲ مرحله است :
الف- جامعه آماری تحقیق : اجتماع های آلونک نشین ساکن مناطق ۲،۴،۸،۱۰،۱۵،۱۶ و ۲۰ شهرداری تهران با تخمین حدود ۸ هزار خانوار ، ساکن بیش از ۵ هزار آلونک.
ب- مراحل عملیات پژوهش : مراحل عملیاتی تحقیق از سه مرحله کلی تشکیل می گردد :
۱- منابع مربوط به موضوع جمع آوری و از نظر مفاهیم اساسی ، تاریخچه شکل گیری اجتماع ، شیوه بررسی ، نوع نمونه گیری و نظایر آن تحلیل محتوا می شود .
۲- در این مرحله ، تحقیق زمینه سنجی هم بر اساس تک نگاری هر منطقه آلونک نشین و هم بر اساس پیمایش آماری یک دهم خانوارهای ساکن اجتماع از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسش نامه ها ، اطلاعات زمینه ای جمع آوری و استخراج می شود .

۳- در مرحله سوم با بهره گیری از اطلاعات بدست آمده از مرور منابع و هم از تحقیقات زمینه سنجی چاچوبی جدید تدوین ، و پژوهش اصلی برای کل پیمایش تحلیلی آغاز می شود.

بطور کلی ، با توجه به تک نگاری اجتماع های آلونک نشین ، فرضیه اساسی پژوهش در سطح کلان تأیید می گردد. بدین معنا که با شروع توسعه برون زا و تحمیلی کشور از طریق سرمایه گذاری های روبنایی حاصل از درآمد نفت ، قطب های توسعه برون زا در مراکز استان ها و به ویژه در مرکز اداری کشور ، شکل می گیرد به نحوی که بخش اعظم امکانات به قطب های یادشده سرازیر می گردد. با تمرکز امکانات و درآمد و شغل در نقاط محدود ، آرایش فضایی جامعه به هم خورده و تمرکز فضایی در قطب های یادشده حاصل می آید. بهمراه تمرکز فضایی ، نرخ مبادله بین شهر و روستا و شهرهای کوچک و مراکز توسعه برون زا به زیان روستا و شهرهای کوچک تغییر می کند و واردات ، جانشین تولیدات روستایی و بطور کلی داخلی می شود . نتیجتاً روستا به زائده ای بر ساختار جامعه بدل می شود و علت وجودی خود را از دست می دهد(پیران،۱۳۶۶: ۵۷).

– اسکان غیررسمی در کلان شهر مشهد «نمونه موردی ، ده متری کمربندی ساختمان». این مطالعه در سال ۱۳۸۰ توسط «دکتر حسین حاتمی نژاد» در مشهد انجام گرفته است : در این مطالعه آورده شده است که ساکنان منطقه مذکور خود به تنهایی حدود ۳۰ درصد کل اسکان غیررسمی مشهد را شامل می شود. جالب توجه آن است که در نظام سکونتگاهی خراسان ، شهر سبزوار که دومین رتبه جمعیتی استان را داراست ، کمتر از این «شهر غیررسمی» جمعیت دارد …

در این مطالعه پس از بررسی اوضاع اقتصادی – اجتماعی و کالبدی محله موردنظر بر اساس اطلاعات مندرج در بیش از ۸۰۰ پرسشنامه ، استدلال شده است که حاشیه نشینی مترادف با زندگی نابهنجار و جرم خیز نیست و حاشیه نشینان این منطقه بیشتر از آنکه زندگی انگلی وابسته به شهر مشهد را داشته باشند, ضمن مشارکت در تأمین اقتصاد کلان شهر مشهد ، بدون تحمیل هیچ گونه بار مالی بر دوش دولت ، دارای خوداشتغالی و استقلال اقتصادی نسبی بوده و در بسیاری موارد مازاد تولید خود را در اختیار ساکنان رسمی شهر قرار می دهند . بنابراین با توجه به معیارهای عدالت اجتماعی یعنی نیاز ، استحقاق و منفعت رسانی به عموم ، بایستی در برنامه ریزی هایی توسعه شهری دراولویت قرارگیرندواوضاع اقتصادی – اجتماعی و کالبدی آنها ساماندهی شود.

– ساترلند در مطالعات خود محیط های آلوده و جرم خیز را عامل رشد خرده فرهنگ های مختلف می داند . جان میز رابطه خرده فرهنگ لیورپول را به طور وسیع شرح داد .
وی مدعی است اولین کسی که اصطلاح خرده فرهنگ متخلف را در سال ۱۹۵۸ به کار برده است اسپنلی نیز اولین کسی است که زندگی پست را توصیف کرده است .
هاریت ویلسون با تحقیق از ۵۲ خانواده در شهر ونیز راجع به بزهکاری اطفال به سبک برت ، بگت و مانهایم ، اثر خود را درباره روابط بین عواملی مانند بیکاری ، طبقه اجتماعی و تبهکاری انتشار داد. (مساواتی آذر ، ۱۳۷۴ : ۲۴).

در تحقیقات پارسونز و نظریه «فرهنگ ویژه جوانان» این دیدگاه مطرح شده است که فرهنگ جوانان با نقش مردان که هسته مرکزی فرهنگ بزرگسالان را در جامعه تشکیل می دهد ، در تعارض آشکار است. زیرا جوانان به جای تأکید بر انجام کار مفید و به جای تطبیق با نظام ارزشی متداول ، برعکس بر ارزش های ضدمعروف اصرار بیشتری می ورزند و در مقابل به بهره گیری از لذات و بی توجهی به مسئولیت ارج بیشتری می نهند (پارسونز ، ۱۹۵۱ : ۸۵).

تحقیق دیگری که کوهن با یانگ انجام داده در زمینه جرم ، مسائل اجتماعی ، دستکاری خبر و وسایل ارتباط جمعی به رابطه بین خرده فرهنگ های خاص با وسایل ارتباط جمعی پرداخته است. کوهن و یانگ در این مطالعه به تأثیرات این وسایل در اشاعه رفتارهای خاص در جوانان پرداخته اند.
(هیبدیگ ، ۱۹۹۸ : ۱۷۸).

تئوری بی سازمانی اجتماعی شاو و مک کی (۱۹۴۲) و اخیرا کار انجام شده به وسیله بورسیک (۱۹۸۸ و ۱۹۸۶) ، سمپسن (۱۹۸۵ ، ۱۹۸۶ و ۱۹۸۷) و دیگران بر روی سازگاری گروهی نسبت به فرآیندهای اجتماعی ،از قبیل شهرنشینی وتغییر الگوهای رشد اقتصادی ، بیشتر از بزهکاری فردی تاکید می نمایند (رز و کیلر ، ۱۹۹۸ : ۲) .
بر طبق تئوری بی سازمانی اجتماعی ، سرمایه اجتماعی پایه و اساس کنترل اجتماعی است ، به خاطر این که آن نیروی جمعی بیرونی را برای تحمیل نظم به وجود می آورد . آن چیزی است که گروه ها را نسبت به تحمیل هنجارها و در نتیجه نسبت به افزایش سطوح کنترل غیر رسمی شان توانا می سازد . بنابراین ، اجتماعات سازمان نیافته تا حدودی گرفتار جرم و شرایط منفی دیگر می باشند ، به خاطر این که آنها قادر به انباشت سرمایه اجتماعی لازم نیستند (رز و کیلر ، ۱۹۹۸ : ۸) .

۱-۸- فرضیه های تحقیق
فرضیه کلی :
به نظر می رسد ساختار اجتماعی و اقتصادی حاشیه نشینی زمینه گرایش به انحرافات اجتماعی راافزایش می دهد.
فرضیه های جزئی :
۱- هرچه دسترسی به فرصتهای انحرافی اقتصادی واجتماعی ویادگیری رفتارهای مجرمانه درجامعه حاشیه بیشتر, گرایش به انحرافات اجتماعی جوانان بیشتر.
– زمانی که در جامعه شرایطی به وجود آید که در آن جوانان فرصت های ناچیزی برای دسترسی به ساختارهای اجتماعی و فرهنگی وا براز وجود داشته باشند ، خرده فرهنگ های انحرافی شدیدتر خود را نشان می دهد و چون تمام اعضای جامعه از دسترسی به فرصت های لازم برای کسب موفقیت برخوردار نیستند به گروههای معینی درداخل ساختاراجتماعی فشار بیشتری برای انحراف وارد می آید.

۲- هرچه سرمایه اجتماعی درجامعه (حاشیه / مرکز)بیشتر,گرایش جوانان به انحرافات اجتماعی کمتر.
کلمن سازمان اجتماعی را پدید آورنده سرمایه اجتماعی در نظر می گیرد ، ولی معتقد است که سرمایه اجتماعی با کارکردش تعریف می شود . به زعم وی سرمایه اجتماعی شیئی واحدی نیست بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند : هم آنها جنبه ای از ساخت اجتماعی هستند و کنش های معین افراد را در درون ساختار تسهیل می کنند . سرمایه اجتماعی مانند شکل های دیگر سرمایه مولد است ودستیابی به هدف های معین رادر نبودآن دست یافتنی نخواهد بود, امکان پذیرمی سازد (کلمن ، ۱۳۷۷ : ۴۶۴) .

۳- هرچه بی سازمانی اجتماعی درجامعه حاشیه بیشتر, گرایش به انحرافات اجتماعی جوانان بیشتر.
– جابه جایی زیاد جمعیت،فقر،عدم مالکیت ثبات درسکونت وتحرک دائمی ،ضعف همبستگی و کنترل اجتماعی از شکل گرفتن جامعه ای با ثبات جلوگیری می کند وبی سازمانی اجتماعی منتهی می شود.

روش تولیداطلاعات
۱- جامعه آماری
جمعیت این تحقیق عبارت از جوانان دختر و پسر(دامنه سنی ۱۸- ۲۹ سال) مناطق حاشیه نشین و مرکز نشین شهرستان مشهد در سال ۱۳۸۴ می باشد .
تعداد جمعیت مناطق حاشیه نشین بر اساس ارزیابی جمعیت از ۱۲ زاغه درون و حاشیه شهر مشهد ۵۰۰/۶۸۸ نفر جمعیت برآورد گردیده است که ۹۹۱۲۸ نفر از این تعداد جوانانی هستند که در دامنه سنی مورد نظرجامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند.(طرح ساماندهی حاشیه شهر ، ۱۳۸۴ : ۲).
سایر جمعیت شهرستان مشهد در ۱۲ منطقه شهرداری ۸۰۰/۴۳۳/۲ نفر می باشد که از این تعداد ۰۰۰/۲۴۰ نفر از جوانان مشمول طرح تحقیق می گردند .
۲- نمونه و نمونه گیری و روش برآورد حجم نمونه

انتخاب نمونه های تحقیق مبتنی بر روش های نمونه گیری احتمالی بوده است . شیوه نمونه گیری به کار گرفته شده در تحقیق ، نمونه گیری تصادفی سیستماتیک چند مرحله ای خوشه ای می باشد .

اطلاعات مربوط به نقشه کل مناطق ۱۲ گانه شهرداری مشهد و محور های حاشیه نشین مورد بررسی قرار گرفته است . ابتدا هر منطقه به عنوان یک خوشه و در اولین مرحله و در هر خوشه تعداد خیابان بلوک ها ، کوچه ها و محله ها برآورد گردیده و بر اساس نمونه گیری تصادفی متناسب با جمعیت ، حجم نمونه از هر خوشه تعدادی خیابان انتخاب شده و در مرحله دوم به شیوه نمونه گیری تصادفی تعدادی از محله ها در چار چوب نمونه قرار گرفته اند .

و سپس در مرحله سوم به شیوه نمونه گیری تصادفی منظٌم در محله مورد نظر خانه ها و اماکنی که در طرح قرار گرفتند ، اطاعات لازم از جوانان دختر یا پسر مشمول طرح ، بدست آمد .

دقیقا مشابه با طرح فوق در محورها و شهرک های ۱۲ گانه حاشیه شهر نیز چنین مراحلی طی گردید و اطلاعات لازم از جوانان مشمول طرح( دختر یا پسر) متناسب با جمعیت ، حجم نمونه (۳۵۰ نفرجوانان مرکزو۳۵۰نفرجوانان حاشیه) بر اساس فرمول شارپ و کوکران تعیین گردید .

در این تحقیق با توجه به فرضیه ها ، به دنبال بررسی ساخت اقتصادی ، اجتماعی در گرایش به انحرافات اجتماعی و رفتاری جوانان هستیم . متغیر وابسته گرایش به انحرافات اجتماعی و رفتاری و متغیر مستقل ساخت اقتتصادی ، اجتماعی می باشد . لذا سعی شده تا با تنظیم پرسشنامه ای در قالب طیف لیکرت به مقیاس میانگین شاخص های متغیر وابسته و معنادار بودن تفاوت بین آنها در گروه جوانان حاشیه نشین و جوانان مرکز نشین شهر مشهد پرداخته شود .

گویه های پرسشنامه بر گرفته از مبانی نظری و مشاهده مشارکتی در حوزه تحقیق ، در قالب ۱۴ شاخص ، معرف اجزای ساخت اقتصادی ، اجتماعی است .
در کل سعی بر این بوده تا با توجه به متغیرها در دو گروه جوانان حاشیه نشین و مرکز نشین به گونه ای مقایسه ای و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به بررسی فرضیه مورد نظر (ساخت اقتصادی ، اجتماعی در گرایش به انحرافات اجتماعی و رفتاری جوانان) بپردازیم .

– تحلیل یافته ها
– شاخص سرمایه اجتماعی
برای اطمینان از معناداری تفاوتهای مشاهده شده در زمینه سرمایه اجتماعی در دو منطقه از آزمون برابری میانگینها استفاده شد. نتایج این آزمون نشان می دهد که تفاوت مشاهده شده در بین دو گروه به لحاظ آماری معنادار نیست( ۰٫۳۶۲= sig و ۰٫۹۱۱ = t).

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 72 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد