دانلود مقاله شریک بودن الزامات منبع

word قابل ویرایش
13 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

شریک بودن الزامات منبع

اسم جهانی فضا : دادههای قابل دسترسی به منابع مو جود oosa باید قادر باشند که مو جوئدهای oosa الی دیگر ار با موضوع روشن وبه قید امنیت کافی بدون وابستگی زیاد به محل یا همتا سازی دست یابند .

• تاسیسات metadafa: مهم برای کشف ،طب کردن ، موجودهای ردیابی آن بایدممکن ابشد که بای دسترسی و تکثیرآن ،تراکم ،ومدیریت موجود matadade درعرض محدود یتها ی اداری را اجازه می دهند .
• خودمختاری محل :مکانیزها برای دست یافتن منابع درعرض پایگاه ها در حالیکه به کنترل محلی نیاز داشته باشند .
• منبع مصرف داده : مکانیز های وطرحهای کلی و استاندارد برای جمع آوری و مبادله مصرف منابع مانندمصرف داده در عر ض سازمانها به منظورحسابداری یا صورت می باشد .
۲ . ۳ بهینه سازی
بهینه سازی به فنهای سابق منابع به طور مو ثری اشاره یم نماید که مصرف کننده الزامات تا مین کننده را تضمین بدهد. بهینه سازی به هر دو تا مین کننده ها Supply –Side ( مصرف کننده ها ) Consume –Side منابع و تاسیساتی خواستار می باشد. Supply –Side یک وضعیت عادی از بهینه سازی ددر بهینه سازی منابع می باشد . برای مثال : تخصیص منابع برای تا مین کردن فیلم نامه ها و بد ترین وضعیت ( مثال : بارپیش بینی شده بالاترین پشتیبانی علیه گسیختگی ها ) و نجر شدن منابع بدون سود و بهره برداری است .

بهره برداری منبع توسط تخصیص منابع مو جود مانند ذخیره پیشرفته منابع با یک دوره ی زمانی محدود و اشتراکی از منابع پشتیبانی بهتری شده است .
بهینه سازی Demandside باید قادر باشد تا نوع های گوناگونی از workload شامل تقاضای گونا گون بتواند تا مشکل را پیش بینی بکند. یک نیاز مهم در این عرضه توانایی به میزان حق تقدم workload به منظور انجام اهداف خدمت رسانی است . مکانیزهای برای بهره برداری منابع ردیابی ، شامل بخش بررسی وواقعه نگاری برای تخصیص منابع تغییر و به مقرر داشتن منابع بر حسب تقاضا لازم به بهینه سازی Demandside می باشد .
۴ . ۲ کیفیت خدمات ) QOS)
خدماتی مانند اجرا کاروتاسیسات داده باید QOS agreed-upon را فرا هم نماید . اهمیت کلیدی QOS بعدها شامل می شود اما محدود به قابلیت دسترسی ، امنیت‌، عملکرد نیست QOS انتظار استفاده نمدن قابل ملا حظه را نشان می دهد .

الزامات مورد نیاز QOS
• موفقتنامه خدمات سطح QOS توسط این موافقتنامه ها نشان داده خواهد شد که توسط متذکر شدن بین خدمات تقاضا و تامین کردن ان قبل تر از اجرا ا تاسیس شده اند. مکانیزمهای استاندارد فراهم شده اند تا مو افقتنامه را ایجاد کنند و موفق شوند .

• مهاجرت این امکان را برقرار می سازد تا تاسیسات مهاجرت یا کاربرد workload ( کارها) در تمام مدت فراهم کند . حتی وظایفی مثل تن ظیم برنامه و مقررداشتن کنترل کار وبه کار گیری استثناء در کارها را پشتیبانی نماید زمانیکه کار برروی تعداد زیادی منابع نامتجانس توزیع شده است . اینها لزومات اجرای شغل را شامل می شوند.

• پشتیبانی برای انواع گوناگون کار پامل پشتیبانی کارها ساده و کارهای پیچیده مانند workload وتاسیسات مرکب باید باشند .
• مدیریت شغل ضرورت توانا بودن در انجام کارها درتمام مدت است تا موفق بشوند کارها را با سطح مشترکهای قابلیت اداره پشتیبانی بکنند .و این سطح مشترکهای باید با نوع گوناگون گروه بندی های کارها کار بکنند تا workload بکار بیاید . مکانیز یهای هم وجو د داشته برای کنترل نمودن اجرای کار شخصی تا بتواند به خوبی هماهنگ سازی کند یا تاسیسات را طراحی نماید .
• زمانبندی . توانایی که مبنی بر کارهایی که چنینی اطلاعاتی را زمان بندی کند و اجرا کند به طوریکه حق تقدم در این کار را مشخص کند و تخصیص جاری منابع نیز مورد نیاز باشد . ان هم نیاز مند این است که مکانیز مها برای تنظیم برنامه در عرض محدود های اداری چند گانه استفاده نمودن برنامه کنند .

• منبع تووشه و تهیه : فرآیند پیچیده در تخصیص منابع استقرار و شکل خود کار می آید که ممکن می باشد نا کاربرد لازم داده به منابع و در ایجاد پیکره بندی انها به صورت خودکار در صورتیکه استقرار لازم وپیکره بندی های محیطی مانند os موضع بگیرد و میان اخزار محیط را آماده کند . هم اکنون این ممکن را هرنوعی در تهیه منابع برای مثال شبکه یا منابع داده می شود .

سرویس داده ها :
دسترسی کار امد و به حرکت در اوردن کمیتهای بزرگ در بیشتر داده ها ومیدانها ی زیاد تری در علم و فن آوری نیاز داشته اند . باضافه شریک بودن داده مهم است برای امکان دسترسی به اطلاعات در پایگاه وداده ها که ذخیره شده سات و به طور مستقل ادااره شده اند . در مساحتهای ضبط اسنادو اوراق داده ها ومدیریت داده این الزامات ضروری است .
الزامات تاسیسات داده :

دسترسی داده :
• دسترسی آسان و کار آمد به نوعهای گوناگون داده ( مانند): پایگاه داده وآب و ده ها) مستقل از محل فیزیکی اثر بستگی دارد .یا بوسیله چشمه ی داده هاو به طور خلاصه نهفته باشد . مکانیز یهایی هم برای حقوق دسترسی کنترل نمودن در تراز های متفاوت از دانه دانه بودن آنها ست.
• ثبات داده : oosa تضمین بکند که ثبات چه موقع حفظ می شود یاد اده تکرار شده کی تعدیل شده است .
• داده سماجتی: داده وانجمن ان metadata خودش برای عمر کامل خود حفظ خواهد شد و باید ممکن باشد که سماجت چند گانه مدلهای درآن بکار رود .
• پیوستگی داده : oosa می بایست تا فراهم کند مکانیز مهایی برای تلفیق کردن نا متجانی داده ها که به صورت یک سازمان در بیاید و آن ار توزیع کند .

۷ .۲ امنیت :
ایمن سازی نحوه ی دسترسی و کنترل نمودن تاسیسات توسط معاهده ای امنیتی نیازمند می شود برای شان بدست اوردن برنامه های مورد نیاز و استقرار در انها به سوی یک دستگاه grid ممکن می باشد اثبات و به اجازه نیاز پیدا کنند . همچنینی شریک بودن منابع توسط استفاده کننده ها نوعی مکانیز انزوا نیازمند است . با ضافه استاندارد مکانیزههای مطمئن نیاز داشته اند که موضع گیری دستگاههای grid زمانیکه پشتیبانی امنی resource-shavig را در عرض محدوده های ادرای انجام برسانند.

الزامات امنیتی:
• شناسایی و اجازه :
• مکانیز ههای شناسایی تا زمانیکه به هویت فردها نیازمند باشد و تاسیساتی تاسیس شوند تا مین کنند گان خدمات باید مکانیزمهایی به انجام رسانیده را به خدمت گرفته و به مرحله ی اجرا برسانند . دستگاه grid می بایست که هر محدوده امنیت را برقرار سازد وممکن است استفاده کنند گان از این امنیت برخوردار باشند ومی بایست که مدلهای کنتترل دسترسی گوناگونی برای اجرا داشته باشد .
• زیر سازه های امنیت چند گانه : بهره برداری گسترده یک لازم است که به طور ضمنی بیان می کند که بازیر سازه های امنیت چند گانه ادغام بشود oosa احتیاج دارد که

• راه حل های امنیت محیطی :
• ممکن است منابع دست نیافتنی در عصر مرزهای سازمانی به صورت اجبار باشد . oosa استاندارد ومکانیزمهای مطمئن نیاز دارد که موضع گیری در سازمانها زمانیکه امکان cross-domain اثر متقابل بدون محافظت می باشد .
• برای مثال : در یک محیطی تهیهو محاسبه مجموعه منابع به خاطر استفاده از انها بوسیله یک در خواست ممکن است اگر در گذشته زمان و ارضای الزامات در خواستها تغییر بکند و همچنینی موافقتنامه ممکن است موقتاً کسب نابع دور مورد نیاز باشد .بطور مشابه که به گسیختگی های پیس بینی نشده پاسخ بدهد وتضمین اینکه منابع کشف،و در دسترس و بابهره برداری جدید

واجرای کاربر روی منابع باشد . موضوع دیگر این است که ااحتیاجات در خواست های عادی نیاز به کنترل دارد و تا زمانیکه فعالانه ان را تکمیل یا به ان پاسخ دهد .
۲ . ۴ . ۳ .نزدیک شدن
یک مجموعه تاسیسات EMS از راه حل چند گانه تشکیل شده ومولفه ها قابل تعویض اند و تجزیه می شوند . استفاده متفاوت از موارد ممکن لاست زیر مجموعه های متفاوت از این تاسیسات را به کاربرد تامین کننده ها منابع را فراهم می کنند . واحد پردازشگر، دیسک ، داده، حافظه و… مصرف کننده ها آنها را در منابع به کار می گیرند . برروی تقاضا ابزار مثل workload دستگاه مدیریت و دستگاههای workload هستند شکل ۴ انعکاس یک قاب بندی عام است.
وحتی علیهذا. اینده ما BLAST به عنوان مثالی شرعی به کار می بریم .

به طور مثال به فر مز اینکه یک استفاده کننده می خواهد که یک برنامه میراث را اجرا کند . در محیط های در خواستی وصنایع چنانچه مسئله نشانی ها به طور رسمیEMS با اجرا از کار شامل مدیریت مد زندگی و تهیه پایه و اساس انها متحد است . این مسئله ها را شامل می شود اما محدود به اینها نیست .

کشف محلها برای اجرای دواطلب ، محلها درچه چیزی هستند که یک واحد کاری می تواند ان را به اجرا برساند برای اینکه انها محدودیتهای منابع ثل حافظه ، پردازشگر ونوع دوتایی کتانی نه های در دسترس جواز یم دهند و داده های بالا دارای چه محدودیتهایی هستند و در محل های دواوطلب در مجموعه ای این محلها اجرا ممکن خواهد بود ؟

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 13 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد