دانلود مقاله شناخت وتحلیل ساختار سازمانی وضع موجود

word قابل ویرایش
82 صفحه
28700 تومان

شناخت وتحليل ساختار سازماني وضع موجود


شناخت وتحليل ساختار سازماني وضع موجود
همانطور كه ملاحظه ميشود كل شركت به دو بخش توليدي و غير توليدي تقسيم شده است كه هر دو بخش مستقيماتحت نظر مديريت عامل مي‌باشند بخش توليدي از قسمتهايي نظير تاسيسات ، تعميرات و نگهداري ، كنترل كيفيت و بخش غير توليدي از قسمتهاي تداركات، امور مالي، وامور بازرگاني واداري تشكيل شده است .


در طراحي مجدد ساختار سازماني با توجه به الزامات موجود مجموعه بخش توليدي خود بايد به سه قسمت عمده تفكيك شود . كه اين سه بخش عبارتند از :
بخش توليد اكسل پيكان
بخش توليد اكسل پژو
بخش توليد كرانويل – پينيون


چارت جديد به اين دليل بوجود آمده است كه هر يك از اين محصولات با توجه به خصوصيات فيزيكي و تكنولوژي ساخت از يكديگر متفاوت بودند و نياز منديهاي خاص خود را دارد كه با توجه به اين موضوع مديريت واحد آنها اشكالاتي را در عمل بوجود مي‌آورد كه لزوم تغيير در ساختار سازماني را ايجاب مي‌كرد .

شناخت وتحليل منظور ، خط مشي واهداف كيفي وضع موجود

شناخت و تحليل منظور، خط مشي و اهداف كيفي وضع موجود
در زمينة شناخت و تحليل خط مشي و اهداف كيفي و منظور هاي سازماني در شركت صنعتي محورسازان ايران خودرو مي توان به برخي نكات اشاره نمود .


1 ـ رسالت و اهداف سازمان با توجه به وضع موجود شركت كاملاً‌ مناسب به نظر مي رسد تنها نكته اي كه دراين بند از خط مشي كيفي سازمان مورد توجه واقع نشده گسترش فعاليتهاي شركت در زمينة توسعة محصولات جديد و گسترش فعاليتهاي شركت غير از زمينة توليد اكسل خودروهاي بنزيني مي باشد كه با توجه به توان بالقوة شركت براي حصول اين امر رسيدن به آن دور از دسترس نيست يعني شركت مي تواند محصولاي غير از اكسل نيز توليد نمايد و روانه بازار كند و سازمان را هر چه بيشتر و بهتر توسعه دهد .


2 ـ در زمينة ديدگاه شركت كه در بند دوم خط مشي و اهداف ذكر شده است طرح سعي كرده است كه بر اساس مدل TQM دكتر اوكلند با تاكيد بر تعهد مديران شركت ، عزم و ارادة مديران شركت را در بسط و توسعة فرهنگ كيفيت كه در آن جابه نام فرهنگ بهبود مستمر و پيش گيري از عيوب ياد شده بيان كند و آنرا در كلية سطوح و فرآيندهاي سازمان بسط داده است .


3 ـ در زمينة بحث از روش شركت ناظم خط مشي سازمان با تاكيد بر آموزش كاركنان در جهت تقويت روحية تعهد گرايي و جلب مشاركت آنان در حقيقت بر اين جملة معروف دكتر (( ايشي كاوا )) تاكيد كرده كه : كيفيت با آموزش شروع مي شود و با آموزش ختم مي شود و اين امر را مبناي انجام صحيح امور دانسته در تمام سطوح سازماني دانسته است كه اين امر بدون وجود فضاي مناسب و روابط كاري صميمانه در بين سطوح مختلف سازمان امكان پذير نيست و اين امر هم بايستي با آموزش كاركنان تامين شود كه اين نشانگر يك چرخة مناسب در جهت انجام صحيح امور در تمامي سطوح مي باشد .


4 ـ سازما الگي خود را در نظام مديريت كيفيت بر اساس الزامات و بايدهاي دو استاندارد ISO /TS 16949 , ISO 9001-200 بنا نهاده است و تمامي كاركنان خود را با احترام متعهد به اجراي الزامات مندرج در اين استانداردهاي سيستم كيفيت كه در نظام كيفيت شركت آمده كرده است .


خط مشي كيفيت
خط مشي كيفيت :
شركت صنعتي محورسازان ايران خودرو يكي از بزرگترين توليد كننده گان اكسلهاي بنزيني در صنعت خودرو مي باشد .


رسالت و اهداف ما :
توليد اكسلهاي بنزيني و قطعات با استانداردهاي بين المللي جلب رضايت و اطمينان مشتريان ، خدمات پس از فروش ، توجه به كاركنان ، افزايش كيفيت محصولات و توجه به رشد و سودآوري .
ديدگاه ما :
تاكيد بر نگرش مديريت كيفيت سعي بر نهادينه كردن فرهنگ بهبود مستمر و پيشگيري از عيوب در كلية فعاليتها و فرآيندها .
روش ما :
تقويت روحية تعهد گرايي و مسئوليت پذيري از طريق آموزش كاركنان و جلب مشاركت آنان در كارهاي گروهي ، انجام صحيح امور در تمام سطوح ، ايجاد فضاي مناسب و روابط كاري صميمانه در بين مديران و كاركنان .


الگوي ما :
نظام مديريت كيفيت مبيني بر نيازمنديهاي I SO/TS 16949 , ISO 9001-200 تمامي كاركنان شريف شركت محورسازان متعهد به اجراي كلية الزامات تعيين شده در نظام كيفيت
شركت مي باشند.
شناخت وتحليل وضع موجود از سيستم مديريت كيفيت

تحليل وضع موجود از سيستم مديريت کيفيت
شرکت صنعتی محور سازان ايران خودرو جهت برقراری واجرای سيستم مديريت کيفيت از گواهينامه های سيستمهای مديريت کيفيت استفاده می کند . اين شرکت دارنده گواهينامه های ISO 9001-94 و ISO TS/16949-99 می باشد . شرکت همچنين در نظر دارد گواهينامه IMS شامل؛ استاندارد OHSAS 18000 و استاندارد زيست محيطی ISO 14000 و استاندارد ISO 9001-2000 وگواهينامه مؤسسة استاندارد ايران جهت آزمايشگاه اندازه گيری (کاليبراسيون)تحت عنوان "تعيين صلاحيت کاليبراسيون" .


شرکت فعاليت خود را جهت اخذ اين گواهينامه ها از سال 1378 آغاز کرد .در اين سال اولين گواهينامه سيستم مديريت کيفيت که اخذ شد ، گواهينامه استاندارد ISO 9002-94 بود ويکسال بعد از آن يعنی در آذر ماه 1379 شرکت موفق به اخذ دومين گواهينامه خود يعنی گواهينامهISO 9001-94 شد .با فعاليت های مداوم شرکت در جهت برقراری سيستم مديريت کيفيت در سال 1380 موفق شد گواهينامه ISO TS/16949-99 را دريافت کند و هماکنون نيز در پی دستيابی به گواهينامه استاندارد ISO 9001-2000 و ISO TS/16949-2001 می باشد.

مدارک سيستم مديريت کيفيت :


شرکت محور سازان ايران خودرو جهت اجرای سيستم مديريت کيفيت مدارک واسنادی را مورد استفاده قرار مي دهد اين مدارک از سه سطح تشکيل شده اند که بر اساس شماره سطوح نامگذاری شده اند وبه ترتيب سطح يک ,دو وسـه نام دارند. ترتيب وچگونگی قرارگرفتن مدارک در اين سطح از روی اهميت مدرک تعيين می گردد .


به طور کلی مدارک مورد استفاده در سيستم مديريت کيفيت شرکت محور سازان ايران خودرو شامل موارد زير است :
1- خط مشی کيفيت
2- نظامنامه کيفيت
3- روشهای اجرايی
4- دستورالعملها
5- طرحهای کنترل
6- ليستها
7- فرمها
8- استانداردها
9- نقشه ها


10-کاتالوگ ها ومدارک فنی
واحدهای مجری يا دخيل در سيستم مديريت کيفيت :
شرکت محور سازان ايران خودرو سيستم مديريت کيفيت مورد استفاده خود را توسط واحد تضمين کيفيت طرحريزی نمود اجرای اين سيستم علاوه بر واحد تضمين کيفيت نيازمند مشارکت واحدهای ديگری از سازمان می باشد در اينجا کليه واحدهايی که به نوعی در اجرای سيستم مديريت کيفيت شرکت محور سازان ايران خودرو دخيل هستند را نام می بريم :
1- واحد تضمين کيفيت


2- مهندسی
3- تحقيق وتوسعه (R&D)
4- اداری
5- مالی
6- خدمات فنی
7- بازرگانی


8- توليد
9- حراست
10-تربيت بدنی
11-آموزش
نحوه اجرا ونظارت بر اجرای سيستم مديريت کيفيت توسط کميته هاوتيم هايی که افراد آنها از ميان اين واحدها انتختب می شوند .وظايف اين کميته هاوتيمها در روشهای اجرايی , دستورالعملها ويا آيين نامه ها ذکر شده است در زير تيمها و مراجع تعيين وظايف هر يک آمده است :


1- تيم مميزی داخلی : روش مميزی داخلی مندرج در استاندارد و روش اجرايی مميزی داخلی
2- تيم FMEA : روش اجرايی FMEA يا تجزيه و تحليل حالت شکست وآثار آن
3- کميته آموزش : روش اجرايی آموزش
4- کميته اقدام اصلاحی : روش اجرايی اقدام اصلاحی
5- تيم SPC : روش اجرايی کنترل فرآيند آماری
6- کميته بهره وری : آيين نامه بهره وری
7- تيم APQP : روش اجرايی برنامه ريزی از پيش تعيين شده کيفيت محصول
8- محور سازان ايران خودروتيم حل مسأله : دستورالعمل حل مسأله
9- تيم ارزيابی : دستورالعمل ارزيابی پيمانکاران توليدی


شناخت وتحليل وضع موجود از مسئوليت مديريت

گزارش شناخت وتحليل وضع موجود از مسئوليت مديريت
در شرکت محورسازان ايران خودرو "نماينده مديريت" تمام اختيارات را در غالب سيستم مديريت کيفيت در اختياردارد. باوجود اين مديريت در نهايت تنها مسئول در مقابل وجود محصول نامرغوب می باشد .


مديريت در اين سازمان باتوجه به وظايفی که برای آن در نظر گرفته شده است می بايست در جهت برقراری سيستم مديريت کيفيت خط مشی واهداف کيفيت را برای سازمان تعيين نمايد .به اين منظور مديريت بر اساس رسيدن به اهداف معين شده بايستی خط مشی را تعيين کند . مديريت بايد ميزان رضايتمندی مشتری (در اينجا منظور ايران خودرو ) و مصرف کنندگان را اندازه گيری و بررسی نمايد و بر اين اساس "بهبود مستمر " را در دستور کار خود قرار دهد .


مسئوليت واختيار ديگر مديران در ردة ميانی سازمان وشرح وظايف کلية پرسنل لازم است که توسط مديريت مشخص شده باشد.
با توجه به آنکه مديريت نهايتاً تنها مسئول در مقابل وجود محصول نامرغوب دراين شرکت است لذا مديريت خود را نماينده مشتری در سازمان می داند .
از ديگروظايفی که بر عهده مديريت می باشد تأمين منابع مورد نياز شرکت است , که بايد آنها را در اختيار نمايندگان مختلف خود در بخشهای مختلف سازمان , برای دستيابی به حداکثر رضايتمندی کلية طرفهای ذينفع در شرکت , قرار دهد.


مديريت همچنين موظف استبازنگری مديريت را در دستور کار خود قرار دهد, به اين منظور نماينده مديريت بايد هر شش ماه تمامی مسائل وموارد مثبت ومنفی در رابطه با استقرار سيستم کيفيت ونگهداری سيستم را به مدير عامل گزارش دهد اين موارد اکثراًشامل: ميزان برگشتی , ميزان ضايعات , و ميزان مغايرت ها با استاندارد و ...
هدف از انجام بازنگری های مديريت شش ماهه حصول اطمينان از رسيدن به اهداف سازمان است .
ازديگر مسئوليتهای مديريت تعيين طرح تجارت است, هرچند دراين شرکت مديريت درتعيين طرح تجارت تنها در مقابل شرکت ايران خودرو مسئو

ليت دارد .
ديگر مسئوليت مديريت ايجاد انگيزش وتفويض اختيار ورضايتمندی در کارکنان است.
در پايان لازم به توضيح است که نمايندگی مديريت در شرکت محور سازان ايران خودرو بر عهده واحد تضمين کيفيت و در واقع مدير آن واحد می باشد.

شناخت وتحليل وضع موجود ازمديريت منابع وتحقق محصول

گزارش شناخت و تحليل وضع موجود از مديريت منابع و تحقق محصول
در شركت محورسازان ايران خودرو مديريت منابع و تحقق محصول ذكر شده در استاندارد ISO 9001 با توجه به وضع خاص شركت به آن مفهوم خواسته شده در استاندارد اجرا نمي شوند .
در حقيقت اين بخشها بر اساس بند APQP كه در ISO/ TS 16949-99 آمده است در شركت عمل مي شود كه Document هاي آن در بخش مهندسي قرار دارد و از اختيار واحد تضمين كيفيت خارج مي باشد .
آنچه كه در نظامنامة كيفيت سازمان در مورد مديريت منابع آمده به شرح زير است :


نيازمنديهاي مربوط به منابع در سازمان مشخص گرديده و با توجه به آنها منابع لازم نظير استفاده از نيروي متخصص و آموزش ديده و در مديريتهاي اجرايي و امور اپراتوري و همچنين مميزيهاي داخلي و مشاغلي كه عملكرد آنها منجر به تائيد فعاليتهايي مي گردد در چارچوب (( سيستم كيفيت پيش بيني شده ))‌ APQPهستند .


شناخت وتحليل وضع موجود از اندازه گيري ، تجزيه و تحليل و بهبود

گزارش شناخت و تحليل وضع موجود از اندازه گيري ، تجزيه و تحليل و بهبود :
در جهت اجراي اين بند ، در سيستم مديريت كيفيت شركت محور سازان ايران خودرو فرآيند اندازه گيري ، تجزيه و تحليلي و بهبود فرآيندهاي سازمان در پنج گام به شرح زير انجام مي شود .
1- شناسايي كامل فرآيندها :


در اين زمينه واحد تضمين كيفيت فرآيندهاي جاري در سازمان را شناسايي مي كند وبر اساس اهميت آنها فرآيند ها را در سه دستة :
الف )‌ فرآيندهاي اصلي با نشان A
ب ) فرآيندهاي مديريتي با نشان M


ج ) فرآيندهاي پشتيباني با نشان P
دسته بندي مي نمايد و آنها را مشخص مي كند .
2 ـ ماتريس ارتباطات :
واحد تضمين كيفيت ماتريسي ا تحت عنوان ماتريس ارتباطات طراحي مي كند كه بر
اساس واحدهاي مندرج در ساختار سازماني و فرآيندهاي دسته بندي شده ساخته مي شود .در اين ماتريس فرآيندها در ستون اول سمت راست وارد مي گردند واحدهاي سازماني در بالاترين سطر ماتريس به نام يا علامت اختصاري نوشته مي شوند به اين ترتيب نقش هر واحد درانجام هر فرآيند درسطرها و ستونهاي ديگر ماتريس باشد نشانة A و M و P مشخص مي گردد به بيان ديگر در انجام هر فرآيند درجه اهميت هر كدام از واحدهاي دخيل در انجام آن فرآيند مشخص مي شود . نماي كلي اين ماتريس به پيوست ارائه گرديده .


3 ـ براي هر فرآيند پارامتري تعيين مي شود كه نشانگر ميزان موفقيت و انجام درست آن فرآيند مي باشد و معمولاً‌ مقداري بر حسب درصد واحد آن مي باشد .
4 ـ اندازه گيري پارامترها :
براي سنجش و تحليل وضعيت فرآيندها بايستي پارامترهاي تعيين شده براي آنها اندازه گيري مي شود اين اندازه گيري بر اساس جدول برنامة بهبود كه تهية آن در روش اجرايي زير آمده است تهيه مي شود .
1 ـ روش اجرايي سنجش و عملكرد و فرآيند بر اساس نمودار PDCA دمينگ
2ـ روش اجرايي بهبود مستمر


نماي كلي اين جدول طرز تهية آنرا به طور واضح نشان مي دهد كه اين نماي كلي به پيوست اين بخش آمده است .
در فرم برنامه بهبود كه نمونه آن در صفحه بالا آورده شده است ابتدا نام واحدي را كه مورد سنجش واقع مي‌شود وارد مي‌گردد . در بند بعدي هدف اين سنجش و ملاحظات مربوط به آن كه از فرايندهاي اندازه‌گيري و تجزيه تحليل حاصل شده وارد مي‌گردد . سپس در بند شرح هدف با پرداختن به جزييات هدف اصلي آنها را به طور كامل شرح مي‌دهيم و در ستونهاي مقابل مورد ارزيابي قرار مي دهيم .
در اين ستونها ابتدا وضعيت فعلي را براساس شاخص كنترلي ( پارامتر ) كه در ستون بعدي آمده وارد مي‌كنيم . در ستوا بعدي جهت بهبود را با بهره گيري از پيكانهايي كه جهتآنها رو به بالا يا پايين است مشخص مي‌شود .
در شركت محورسازان ايران خودرو در وضعيت ثابت يا بدون تغيير جهت بهبود را رو به پايين در نظر مي‌گيريم . سپس در بند مربوط به « شرح اقدام » شرح اقدامات اصلاحي كه بايد انجام شود را وارد مي‌كنيم . سپس در ستون بعدي وضعييت آتي را با كمك شاخص كنترلي پيش‌بيني مي‌كنيم . در سه ستون باقي مانده بعدي زمانهاي شروع برنامه بهبود و دوره ارزيابي آن به همراه افراد مسئول برنامه بهبود مشخص مي‌شود .

طراحي/بازنگري ساختار سازماني
تدوين / بازنگري ، خط مشي كيفيت و اهداف كيفيتي سازمان
خط مشي كيفيت
خط مشي كيفيت :
شركت صنعتي محورسازان ايران خودرو يكي از بزرگترين توليد كننده گان اكسلهاي بنزيني در صنعت خودرو مي باشد .


رسالت و اهداف ما :
توليد اكسلهاي بنزيني و قطعات با استانداردهاي بين المللي جلب رضايت و اطمينان مشتريان ، خدمات پس از فروش ، توجه به كاركنان ، افزايش كيفيت محصولات و توجه به رشد و سودآوري وتلاش در جهت توليد محصولات جديد
ديدگاه ما :
تاكيد بر نگرش مديريت كيفيت سعي بر نهادينه كردن فرهنگ بهبود مستمر و پيشگيري از عيوب در كلية فعاليتها و فرآيندها .

روش ما :


تقويت روحية تعهد گرايي و مسئوليت پذيري از طريق آموزش كاركنان و جلب مشاركت آنان در كارهاي گروهي ، انجام صحيح امور در تمام سطوح ، ايجاد فضاي مناسب و روابط كاري صميمانه در بين مديران و كاركنان .
الگوي ما :
نظام مديريت كيفيت مبيني بر نيازمنديهاي I SO/TS 16949 , ISO 9001-200 تمامي كاركنان شريف شركت محورسازان متعهد به اجراي كلية الزامات تعيين شده در نظام كيفيت شركت مي باشند.

نظامنامه كيفيت
تاريخچه
شرکت محورسازان توليد کننده انواع محورهای سبک ونيمه سنگين ويکی از بزرگترين تأمين کنندگان ايران خودرو می باشد.
شرگت صنعتی خودروسازان ايران در سال 1343در مساحتی برابر 43000 متر مربع در تهران به ثبت رسيد واز سال 1345 بهره برداری آن آغاز گرديد. موضوع اصلی فعاليت شرکت توليد ومونتاژ اتوبوس بوده است.
شرکت در سال 1371به سهامی عام تبديل واز سال 1373 در فهرست شرکت های پذيرفته شده در بورس قرار گرفت واز سال 1373موضوع فعاليت شرکت به توليد وفروش انواع ديفرانسيل وامسل عقب وگير بوکس خودرو های ديزلی وبنزينی تغيير يافت.
توليد در شرکت تا سال 1351 ساخت اتوبوس واز سال 1351 تامرداد سال 1374انواع مينی بوس فيات وايويکو بوده است،در سال1367موافقت اصولی برای توليد سالانه 40000 دستگاه اکسل عقب خودروهای بنزينی در دو نوبت کاری اخذ وپس از خريدارن وراه اندازی ماشين آلاتِ کارخانحات تالبوت انگلستان توليد انبوه اکسل عقب پيکان از سال 1373 آغاز گرديد.


با توجه به آنکه تنها توليد کننده پيکان در ايران ، ايران خودرو می باشد ، لذا محورسازان تنها يک مشتری دارد. ميزان درخواست ايران خودروبرای اکسل پيـکان سالانه حدود 200000 عدد می باشد،که تنها دو تأمـين کـننده برای اين
محصول وجود دارد:
1- توس مشهد با توليدی حدود سالانه 30000 اکسل.
2- محورسازان باتوليدی حدود سالانه 130000 اکسل.
اين شرکت_( ايران خودرو) تفاوت احتياج به اين محصول را از ترکيه وارد میکند.
واردات اکسل در ايران حدود 19.99% بازار را به خود اختصاص داده است.
160120 200000


توليد داخلی 100 x=80.06
واردات 100 - 80.06 = 20%
اميد است در آينده ای نزديک به خودکفايی کامل در توليد اين محصول وما بقی احتياجات باشيم.


خط مشي كيفيت:
خط مشي كيفيت :
شركت صنعتي محورسازان ايران خودرو يكي از بزرگترين توليد كننده گان اكسلهاي بنزيني در صنعت خودرو مي باشد .
رسالت و اهداف ما :
توليد اكسلهاي بنزيني و قطعات با استانداردهاي بين المللي جلب رضايت و اطمينان مشتريان ، خدمات پس از فروش ، توجه به كاركنان ، افزايش كيفيت محصولات و توجه به رشد و سودآوري .
ديدگاه ما :


تاكيد بر نگرش مديريت كيفيت سعي بر نهادينه كردن فرهنگ بهبود مستمر و پيشگيري از عيوب در كلية فعاليتها و فرآيندها .
روش ما :
تقويت روحية تعهد گرايي و مسئوليت پذيري از طريق آموزش كاركنان و جلب مشاركت آنان در كارهاي گروهي ، انجام صحيح امور در تمام سطوح ، ايجاد فضاي مناسب و روابط كاري صميمانه در بين مديران و كاركنان .
الگوي ما :
نظام مديريت كيفيت مبيني بر نيازمنديهاي I SO/TS 16949 , ISO 9001-200 تمامي
كاركنان شريف شركت محورسازان متعهد به اجراي كلية الزامات تعيين شده در نظام كيفيت
شركت مي باشند.
مقدمه:
نظامنامه كيفيت حاضر شرح سيستم مديريت تضمين كيفيت در شركت محورسازان ايران خودرو مي‌باشد . سيستم تضمين كيفيت موجود شامل مدارك و مستندات اجرايي است كه در هر مقطع از فعاليتها شرايط و نتايج انجام فعاليتها را تعيين مي كند بطوريكه تضمين كيفيت در پايان حاصل شود .
تمامي سطوح شركت موظفند مطابق شرايط تعريف شده در سيستم كيفيت عمل نموده و از آن پيروي نمايند .

1-4- مسئوليت مديريت:

1-1-4- خط مشي كيفيت :
مديريت شركت محورسازان ايران خودرو به عنوان سياست كيفي خود خط مشي كيفيت خود را كه در بر گيرنده تعهد خود به كيفيت برتر در توليد اكسل و در راستاي اهداف سازماني اين شركت مي باشد را منتشر كرده است به گونه اي كه با انتظارات و نيازهاي مشتري مرتبط باشد .
تمامي پرسنل شركت محورسازان ايران خودرو خط مشي كيفي منتشرشده را مطالعه كرده تا از سياست كيفيتي شركت مطلع گرديده و امور اجرايي را در راستاي خط مشي كيفي انجام دهند .
خط مشي كيفي در صفحه 4 به صورت كامل آورده شده است .


اهداف :
اهداف و مقاصد و ميزان رسيدن به خط مشي كيفيت كه نشاندهنده انتظارات مشتريان مي باشد در طرح كاري آينده شركت آورده شده است و طي زمانبندي تعيين شده در روش مذكور دست يافتني مي باشد .
رضايت مشتري:
ميزان رضايت مشتري مطابق دستورالعمل بررسي شكايات در پريودهاي پيش بيني شده تعيين مي گردد و شاخص هاي رضايتمندي مشتريان و يا عدم آن نيز بر اساس اطلاعات دريافتني تدوين و در واحد فروش موجود مي باشد .
بهبود مستمر:
اين شركت فلسفه بهبود مستمر را درون سازمان توسعه و گسترش ميدهد ، براي اين منظور كليه واحدها برنامه هاي اجرائي بهبود مربوطه را با تعريف شاخص هاي بهبود در دوره هاي زماني مشخص تدوين مي‌نمايند .

2-1-4- سازمان :
شركت محورسازان ايران خودرو سازمان اجرائي خود را به گونه اي سازماندهي كرده است كه بتواند امور اجرايي خود را به ساده ترين شيوه ممكن و حداقل بوروكراسي پياده نمايد .
جهت مشخص شدن ارتباطات سازماني شركت محورسازان ايران خودرو چارت سازماني تهيه شده و منتشر گرديده است كه با كمك آن ارتباط واحدها مشخص مي باشد .


چارت اصلي سازماني شركت محورسازان ايران خودرو در صفحه شماره صفحه آورده شده است .
1-2-1-4- مسئوليت و اختيار :
در سازمان شركت محورسازان ايران خودرو مسئوليت و اختيارات به گونه اي تعريف گرديده است كه دستيابي به اهداف تعريف شده امكان پذير باشد .
1- مسئوليت نهايي در ايجاد و استمرار سيستم مديريت كيفيت در راستاي خط مشي كيفي تعريف شده با مديريت عامل است .


2- مدير تضمين كيفيت مسئوليت پيگيري اجراي مؤثر سيستم كيفيت و گزارش دهي در مورد وضعيت سيستم كيفيت جهت مديريت عامل را بر عهده دارد .
3- مدير امور كارخانه محورهاي سبك مسئول هماهنگي انجام امور مربوط به توليد ، تعميرات و نگهداري ، برنامه ريزي و انبارش در چارچوب سيستم كيفيت بوده و لازم است اطمينان حاصل نمايد امور فوق مطابق شرايط تعريف شده انجام مي گيرد .


4- مدير بازرگاني مسئول انجام امور مربوط به خريد و فروش بوده و در اين زمينه لازم است اطمينان حاصل نمايد كه فعاليتهاي انجام يافته در محدوده فعاليتهاي او بوده و معيارهاي تصريح شده در سيستم كيفيت را برآورده مي سازد .
5- مدير كنترل كيفيت مسئول انجام امور مربوط به بررسي اقلام ورودي و محصولات ساخته شده در كارخانه بوده


6- مدير امور مهندسي مسئول انجام امور مربوطه بررسي محصول و مواد اوليه مي باشد.
7- رئيس آموزش مسئول امور مربوط به آموزش پرسنل بوده و لازم است اطمينان حاصل نمايد كه ارتقاء كيفي پرسنل مطابق شرايط پيش بيني شده در سيستم كيفيت ، در حال اجرا مي باشد .
8- مدير خدمات مديريت مسئول حفظ و نگهداري مدراك آرشيو بوده و لازم است اطمينان حاصل نمايد همواره مدارك مورد نياز سيستم تحت كنترل و يكسان و صحيح در واحدها مورد استفاده قرار مي گيرد.


اين مسئوليتها و اختيارات به گونه اي تعريف گرديده اند كه اطمينان از كيفيت در كليه سطوح ايجاد گردد .


نماينده مشتري
مدير مهندسي مسئولايت برآورده ساختن احتياجات مشتري در عمليات داخلي براساس نيازمنديهاي كيفيت خواسته شده مي باشد . بطور مثال انتخاب مشخصات ويژه ، برقراري اهداف كيفيت آموزش ، اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه ، طراحي و توسعه محصول و …
مسئوليت كيفيت:


مديريت مصورت مستمر از محصولاتي كه مطابق با نيازمندهيهاي مشخص شده نيستند مطلع مي شود و اختيار لازم را در صورت نياز به توقف توليد به كنترل كيفيت داده است . اين محصولات در تمامي شيفتها تعيين تكليف شده و تصحيح مي شوند.
2-2-1-4- منابع :
نيازمنديهاي مربوط به منابع مشخص گرديده و با توجه به آنها منابع لازم نظير استفاده از نيروي متخصص و آموزش ديده در مديريتهاي اجرايي و امور اپراتوري و همچنين مميزيهاي داخلي و مشاغلي كه عملكرد آنها به تائيد فعاليتهايي مي گردد . در چارچوب سيستم كيفيت پيش بيني شده است .


3-2-1-4- نماينده مديريت :
مدير تضمين كيفيت از طرف مديريت عامل كه داراي مسئوليت اجرايي است ، انتخاب و مسئوليتها و اختيارات كامل درارتباط سيـستم كيفيت به نامبرده تفويض شده است .
مدير‌تضمين كيفيت موظف است‌كه از برپايي و اجراي مستمر‌سيستم‌كيفيت بر طبق استاندارد 94-9001-ISO اطمينان حاصل نمايد .


مدير تضمين كيفيت موظف است گزارشات عملكرد سيستم كيفيت را بصورت مرتب و دوره اي براي مديريت عامل ارسال نمايد تا مديريت شركت بتواند بر پايه گزارشات مذكور ، سيستم كيفيت را مورد بازنگري قرار داده و تصميمات لازم را در جهت بهبود سيستم كيفيت اتخاذ نمايد .
3-1-4-بازنگري مديريت :


مديريت شركت كه داراي مسئوليت اجرائي است مسئوليت دارد كه سيستم كيفيت را در فواصل معين مورد بازنگري قرار داده واطمينان حاصل نمايد كه سيستم كيفيت بطور مستمر اجرا شده و كارائي لازم را جهت برآورده كردن نيازهاي استاندارد 94-9001-ISO را دارا مي باشد.
همچنين ايشان مسئوليت دارند كه اطميان حاصل نمايند كه سيستم كيفيت اجرا شده در راستاي خط مشي كيفي سازمان مي باشد .


جهت نيل به اهداف فوق جلسات بازنگري مديريت با حضور مديريت عامل ومدير تضمين كيفيت در فواصل حداكثر شش ماهه برگزار گرديده و سوابق آن جهت بررسي هاي بعدي نگهداري مي گردد.
تاريخ جلسات بازنگري توسط مدير تضمين كيفيت به مديريت عامل پيشنهاد شده و مديريت عامل ضمن تائيد تاريخ برگزاري جلسه ،‌اعضاي جلسه را نيز تعيين مي نمايد.


مصوبات جلسات بازنگري مديريت در صورتجلسات ثبت شده و توسط مدير تضمين كيفيت موارد مربوطه به مسئولين ذيربط ابلاغ مي گردد . مدير تضمين كيفيت همچنين مسئوليت پيگيري اقدامات ابلاغ شده را عهده دار مي باشد.
سرفصل مطالبي كه در جلسات بازنگري مورد بررسي قرار مي گيرد عبارت است از :‌
-گزارشات دوره اي مدير تضمين كيفيت


- گزارشات مميزيهاي داخلي
- گزارشات مميزيهاي خارجي
- بررسي شكايات مشتريان و اطلاعات رسيده از بازار مصرف
- بررسي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه
- بررسي پيشنهادات بهبود سيستم كيفيت

بازنگري مديريت ـ تكميلي
به منظور بهبود مستمر و فراگيري و پوشش تمامي نيازهاي سيستم كيفيت و كارائي آن گزارشهاي بهبود مستمر و قابليت و اهداف استراتژيك كيفيت در جلسات بازنگري مديريت مورد بررسي قرار مي گيرد.
طرح تجارت
جهت تعيين انتظارات فعلي و آتي مشتريان برنامه هايي پيش بيني شد تا عملكرد كوتاه و بلند مدت را مشخص سازند.


اين برنامه ها ممكن است شامل اجراي :
ـ موضوعات وابسته به بازار شامل طرح رضايت مشتري
ـ برنامه ريزي مالي و اهداف هزينه
ـ پيش بيني هاي رشد، شامل طرحهاي احداث و تجهيزات كارخانه
ـ توسعه منابع انساني


‌ـ‌ بهداشت ،‌ايمني و موضوعات
تجزيه و تحليل و استفاده از داده هاي موجود در سطح شركت :
هرماه اين شركت ميزان بهره وري را محاسبه و مشخص نموده و به اطلاع كليه كاركنان ميرساند . همچنين وضعيت كيفي محصولات توليدي در سه خط توليد كه بيشترين ضايعات و مردودي را دارند تهيه شده و مديريت آگاه مي شود.

2ـ4ـ سيستم كيفيت :
1-2-4- كليات:
شركت محور سازان ايران خودرو سيستم كيفيت خود را بر مبناي الگوي استاندارد 2000ـ9001 ـ I SO و شرايط اجرايي ايجاد نموده تا بدينوسيله نيازمنديهاي تعيين شده در استاندارد مذكور و نيازمنديهاي مشخص شده را ايجاد ، مدون و نگهداري نمايد.


در همين راستا نظامنامه كيفيت بعنوان بالاترين سطح 2000ـ 9001 ـ ISO را بصورت كلي و همچنين ساختار مدارك سيستم كيفيت را بيان مي نمايد .
مسئوليت تهيه و بازنگري نظامنامه كيفيت را بعهده مدير تضمين كيفيت مي باشد .
نظامنامه‌كيفيت پس از‌تصويب مديريت عامل‌كه با درج امضاي ايشان بر روي‌جلد نظامنامه مشخص مي‌گردد . توسط مدير تضمين كيفيت معتبر و نسخ آن توزيع مي گردد.
مدير تضمين كيفيت مسئوليت دارد در دوره هاي يكساله نظامنامه كيفيت را بازنگري و در صورت لزوم اصلاحات لازم را در آن اعمال نمايد.


دومين سطح مدارك سيستم كيفيت روشهاي عمومي است . در روشهاي عمومي توضيح داده شده است كه چه كاري ؟ توسط چه كسي ؟ چه موقع ؟ و چگونه ؟ انجام مي شود.
در سيستم كيفيت شركت محورسازان ايران خودرو در مورد فعاليتهاي مرتبط با نيازههاي 94ـ9001 ـ I SO
استاندارد روش اجرايي مربوطه تهيه گرديده است .
ليست روشهاي عمومي سيستم كيفيت در ليست 201 – L Q A آورده شده است .
سومين سطح مدارك سيستم كيفيت شامل دستور العمل كاري مي باشد كه در اين مدارك چگونگي نحوه انجام فعاليتها شرح داده شده است . ليست دستور العمل كاري سيستم كيفيت آورده شده است .


چهارمين سطح مدارك سيستم كيفيت شامل سوابق اجرايي نظام كيفيت ، فرمها ، استاندارد مرجع ، شناسنامه هاي محصول ، كالا و … مي باشد ، اين سطح نشان دهنده چگونگي عملكرد نظام كيفيت مي باشد.

2-2-4- روشهاي اجرايي سيستم كيفيت :
الف – روشهاي عمومي فعاليتهاي مرتبط با نيازهاي استاندارد94ـ9001 ـ I SO تهيه شده است . روشهاي عمومي به گونه اي تهيه شده اند كه با خط مشي كيفي شركت سازگار باشند .
ب – امور اجرايي سيستم كيفيت براساس روشهاي عمومي و دستور العمل هاي مدون شده اجرا مي شوند ، در مدارك مذكور با توجه به پيچيدگي كار وشيوه هاي بكار رفته ، محدوده و جزئيات امور درج شده است .
ج ـ در روشهاي سيستم كيفيت با توجه به گستردگي امور ،‌در صورت نياز به دستور العمل هاي اجرائي اشاره شده است.

3-2-4- طرح ريزي كيفيت :‌
الف – در سيستم كيفيت شركت محور سازان ايران خودرو براي كالاها ، محصولات مياني و محصولات نهايي مشخصات برنامه هاي بازرسي مربوطه مطابق سيستم منتقل شده از موجود مي باشد و نيازهاي كيفيتي از طريق آنها برآورده مي گردد.

 


در هنگام تغيير در پارامترهاي تعريف شده ، واحد مهندسي مسئول بررسي ،تهيه و تائيد مدارك مي باشد و كنترل كيفيت مسئوليت بررسي و تهيه برنامه هاي بازرسي مورد نياز را بر عهده دارد.
ب ـ كليه مشخصات مورد نياز جهت حصول اطمينان از كيفيت كالاها و محصولات در شناسنامه هاي مربوطه و مدارك تالبوت ثبت گرديده است .


ج ـ جهت حصول اطمينان از سازگاري هماهنگي امور مختلف در شناسنامه هاي كالا و مدارك تالبوت و برنامه هاي بازرسي مراتب كار از طريق اخذ تائيد از واحدهاي ذيربط انجام مي گيرد.
د ـ در تهيه برنامه هاي بازرسي ، بازرسي ها و كنترل هاي مورد نياز تعيين و ثبت مي گردد.
ه ـ واحد كنترل كيفيت مسئوليت دارد هر گونه نياز جهت افزايش سطح كنترل ها را تحت بررسي داشته و نيازهاي خود را به مديريت شركت منتقل نمايد تا جهت تامين آنها برنامه ريزي لازم صورت پذيرد.


وـ در روشهاي اجرائي سيستم كيفيت بازرسي هاي مواد اوليه ،‌ محصول مياني و محصول نهايي و همچنين برنامه هاي بازرسي پيش بيني و مدون شده است تا روش تصديق مناسب در كليه مراحل توليد ونيز ورود مواد اوليه مشخص گردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 28700 تومان در 82 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله شناخت وتحلیل ساختار سازمانی وضع موجود

word قابل ویرایش
67 صفحه
27700 تومان
شناخت وتحليل ساختار سازماني وضع موجودشناخت وتحليل ساختار سازماني وضع موجودهمانطور كه ملاحظه ميشود كل شركت به دو بخش توليدي و غير توليدي تقسيم شده است كه هر دو بخش مستقيماتحت نظر مديريت عامل مي‌باشند بخش توليدي از قسمتهايي نظير تاسيسات ، تعميرات و نگهداري ، كنترل كيفيت و بخش غير توليدي از قسمتهاي تداركات، امور ...

تحقیق در مورد تجزیه وتحلیل وضع موجود در طراحی فضاهای شهری

word قابل ویرایش
32 صفحه
18700 تومان
1-کلیات تجزیه وتحلیل یک سایت ،روند شناخت و درک مسائل زیر است: 1- ملاحظه عواملی که خصوصیات یک سایت را تعیین میکند. 2- شناخت اهداف هرعامل سرویس دهنده 3- شناخت وضعیت هر عامل4- تعیین اولویت عوامل مختلف از نقطه نظر تاثیر گذاری در روند طراحی عمده عواملی که خصوصیات یک سایت را تعیین می کنند غبارتند از : عوامل طبیعی - ...

مقاله ترجمه شده ترکیب ماشین های الکتریکی پیوندی پلاگین در ساختار سیستم های برق موجود

Word قابل ویرایش
12 صفحه
18700 تومان
مقاله ترجمه شده ترکیب ماشین های الکتریکی پیوندی پلاگین در ساختار سیستم های برق موجودماتیاس دی. گالوس، مارک زیما، گوران اندرسونچکیدهماشین های الکتریکی پیوندی گلاگین (PHEV) گزینه ای برای برق رسانی تحرک خصوصی معرفی میکنند. برای ترکیب مؤثر PHEV ها در سیستم های برق، ساحتارهای سازمانی موجود را باید مورد توجه قرار د ...

دانلود مقاله بررسی نقش محیط بر ساختار سازمانی در سازمان های مجازی

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهدر سال هاي اخیر پیشرفت چشمگیر در عرصه الکترونیک و فناوري اطلاعات و ارتباطات منجر به پیدایش گونه جدید و فزاینده اي از سازمان ها با عنوان سازمان هاي مجازي شده است. این سازمان ها، سازمانهاي پیچیده ، پویا و متحولی هستند که در آنها مرزهاي موجود از بین رفته است. ورود فناوري اطلاعات تغییراتی در ساختار این سازما ...

دانلود مقاله بررسی نقش محیط بر ساختار سازمانی در سازمان های مجازی

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهدر سال هاي اخیر پیشرفت چشمگیر در عرصه الکترونیک و فناوري اطلاعات و ارتباطات منجر به پیدایش گونه جدید و فزاینده اي از سازمان ها با عنوان سازمان هاي مجازي شده است. این سازمان ها، سازمانهاي پیچیده ، پویا و متحولی هستند که در آنها مرزهاي موجود از بین رفته است. ورود فناوري اطلاعات تغییراتی در ساختار این سازما ...

تاثیر ساختار سازمانی بر خلاقیت و نوآوری سازمانی

صلواتی (1378) اثرات ساختار سازمانی را روی خلاقیت و نوآوری سازمانی در سطح سازمان های عمومی استان کردستان بررسی کـرد و نشـان داد بین استانداردسازی و میزان دستورالعمل ها و آئین نامه های سازمانی با خلاقیت و نوآوری ارتباط قـوی منفـی و بـین پیچیـدگی سـاختار و خلاقیـت ارتباط مثبت معنی داری وجود داشت. بر پایه نتایج ت ...

دانلود فایل پاورپوینت شناخت ساختار و عملکرد بدن

PowerPoint قابل ویرایش
31 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
  اسلاید 1 : عضلات عضلات دسته هایی از باف فیبری هستند که بدن را حرکت می دهند، وضعیت قرارگیری آن را حفظ می کنند و اعضای داخلی مثل قلب، روده ها و مثانه را به کار می اندازند. این کارکردها به وسیله 3 نوع عضله مختلف انجام می شود(چپ) که عظلات اسکلتی، بزرگترین گروه آنها را تشکیل می دهند. عضلات به وسیله پیامهای ا ...

مقاله عملکرد سیستم رباتهای گروهی در محیطهای ناشناخته و پر مخاطره با ساختاری نوین

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
عملکرد سیستم رباتهای گروهی در محیطهای ناشناخته و پر مخاطره با ساختاری نوین چکیده - رباتهای گروهی امروزه کاربردهای بسیار پیدا کرده اند. از جمله ردیابی محیطهای فاصله محور حمل بار های دسته جمعی و کمک به جستجو و ارائه اطلاعات ... . آنها قابلیت اجرای فعالیتهایی که ممکن است ماورای توانایی رباتهای فردی باشند را ف ...