دانلود مقاله ضمانت نامه

word قابل ویرایش
21 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

ضمانت نامه

ضمانتنامه: سندی است که به موجب آن بانک ضمانت انجام تعهدات اشخاص حقوقی و یا حقیقی را که در رابطه با موضوع ضمانت نامه تحقق می یابد به عهده می گیرد و در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات از سوی آنان ، با اعلام ذینفع به بانک، مبلغ ضمانت شده به حساب ذینفع واریز گردد.
ضمانت نامه ریالی
ضمانت نامه ارزی

آشنایی با انواع ضمانت نامه‌های ریالی و نحوه صدور آن:
انواع ضمانت نامه‌های ریالی عبارتند از:
ضمانت نامه شرکت در مناقصه/مزایده: ضمانت نامه شرکت در مناقصه/مزایده عبارت از تعهدی است که بانک به درخواست شرکت کننده در مناقصه/مزایده و به نفع طرفی که اشخاصی را برای شرکت در یک مناقصه/مزایده دعوت کرده است صادر می نماید. درصورت کوتاهی برنده مناقصه/مزایده از انجام تعهداتی که درشرایط مناقصه/ مزایده ذکر گردیده و در پیشنهاد تسلیم شده خود به عهده گرفته است، مبلغ تعیین شده در ضمانت نامه به ذینفع پرداخت می گردد

ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد (حسن انجام کار): ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات ناشی از قرارداد عبارت از تعهدی است که بانک درصورت کوتاهی پیمانکار یا متعهد (مضمون عنه) در انجام درست تعهدات ناشی از قرارداد، و بر اساس اعلام کارفرما به بانک، معادل مبلغ ضمانت نامه، به وی پرداخت نماید.
ضمانت نامه برای استرداد پیش پرداخت: ضمانت نامه برای استرداد پیش پرداخت تعهدی است از سوی بانک جهت پرداخت مبلغ معینی وجه نقد به کارفرما ( ذینفع) درصورت کوتاهی پیمانکار (مضمون عنه) از باز پرداخت وجهی که به هنگام عقد قرارداد از سوی کارفرما به وی پرداخت شده است.

ضمانت نامه استردادکسور وجه الضمان: عبارت است از ضمانت نامه ای که بانک به استناد قرار داد اصلی بین کارفرما و پیمانکار برای پیمانکار صادر می کند.کارفرما مکلف است به تناسب پیشرفت کار و بر اساس صورت وضعیت ارائه شده در مقاطع مشخص وجوهی را به پیمانکار پرداخت نماید و کارفرما علاوه بر ضمانت نامه هائی که تا این مرحله دریافت نموده است در هر مرحله پرداخت درصد مشخصی از آن را به منظور اطمینان از حسن اجرای تعهدات کسرو نگهداری می نماید تا درصورت تحویل قطعی وعدم وجود نواقص آن را به پیمانکار مسترد نماید و پس از تحویل موقت، کارفرما ممکن است از پیمانکار ضمانت نامه استرداد کسورات انجام شده را مطالبه کند تا بتواند وجوه انباشته شده از محل کسوراتی که در هر مرحله پرداخت نگهداری نموده است را به پیمانکار پرداخت نماید.

ضمانت نامه جهت پرداخت حقوق گمرکی و ترخیص کالا: ضمانت نامه جهت پرداخت حقوق گمرکی و ترخیص کالا ، عبارت است از ضمانت نامه‌ای که بانک برای ترخیص کالاهای وارداتی از کشور های دیگربه نفع گمرکهای کشور و بنا به تقاضای وارد کننده کالا صادر می نماید.
راهنمای نحوه صدور ضمانت نامه ریالی

مراحل صدور انواع ضمانت نامه‌های ریالی:
۱- مراجعه متقاضی به شعب یا سایت الکترونیکی بانک و دریافت مدارک زیر:
– فرم درج مشخصات متقاضیان دریافت تسهیلات مالی و خدمات اعتباری مربوط به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بر حسب نوع متقاضی)- فرم درخواست صدور ضمانت نامه ریالی
– فهرست مدارک مورد نیاز بانک

تبصره- متقاضیانی که در بدو بهره برداری و شروع به کار می باشند جهت دریافت این نوع خدمات می باید علاوه بر فرمهای قبلی فرم مخصوص این نوع متقاضیان را نیز دریافت نمایند.
۲- متقاضی پس از مطالعه و تکمیل فرمهای دریافتی اقدام به ممهور نمودن فرمها به مهر و امضاء مجاز خود/شرکت نموده و آنها را به همراه مدارک مورد نیاز بانک در مرحله پذیرش به بانک ارائه می نماید.

۳- افتتاح حساب جاری قرض‌الحسنه نزد شعب بانک توسط متقاضی
۴- بررسی وضعیت متقاضی توسط بانک
۴-۱- در صورت عدم تصویب تقاضا، موضوع توسط شعبه به صورت کتبی به متقاضی اطلاع داده می شود.
۴-۲- در صورت تصویب تقاضا، بانک میزان و نوع تضمین‌ها و وثائق و میزان سپرده را تعیین و به اطلاع متقاضی می رساند.
۵- پس از تامین وثایق، تضمینها و واریز سپرده و ارائه مدارک مرحله انعقاد قرارداد توسط متقاضی، بانک اقدامات لازم را جهت انعقاد قرارداد و صدور ضمانت نامه بعمل می آورد.
۶- پس از انعقاد قرارداد، ضمانت نامه ریالی توسط شعب بانک صادر می گردد.

نکته- در تمامی مراحل فوق متقاضی می تواند از طریق شعبه از وضعیت تقاضای خود آگاهی یابد.
ضمانت نامه ارزی
به طور کلی ضمانت نامه های ارزی به دو دسته ضمانتنامه های وارداتی و صادراتی تقسیم می شوند:
ضمانت نامه های وارداتی

ضمانت نامه های وارداتی اعم از ضمانتنامه های شرکت در مناقصه، حسن انجام کار و پیش پرداخت به درخواست فروشندگان/ پیمانکاران خارجی و درمقابل تضمین متقابل بانکهای کارگزار به نفع خریداران/ کارفرمایان ایرانی صادر می گردد. در ضمانتنامه های وارداتی بیش از هر چیز اعتبار بانک فروشنده و شرایط مندرج در متن تضمین متقابل مورد توجه می باشد.
جهت اطلاع از اسامی کارگزاران مورد قبول این بانک همچنین جهت دریافت فرمهای مورد قبول و اطلاع از شرایط لازم در متن تضمین متقابل با دایره ضمانتنامه های ارزی اداره کل ارز با شماره تلفن ۸۸۳۶۴۳۷ تماس حاصل فرمائید.

ضمانت نامه های صادراتی
ضمانتنامه های صادراتی از لحاظ موضوع به سه گروه تقسیم می شوند:
• ضمانت نامه های صادراتی موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی.
• ضمانت نامه های صادراتی موضوع صدور کالا.

• ضمانت نامه های صادراتی موضوع قراردادهای داخلی.
ضمانتنامه های مربوط به موضوعات فوق به صورت انواع ضمانتنامه های شرکت درمناقصه، حسن انجام کار، پیش پرداخت و سایر انواع ضمانت نامه ها صادر می گردد.
ضمانت نامه های صادراتی موضوع صدور خدمات فنی و مهندسی:
مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱٫ تایید صلاحیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی حاوی سقف ضمانتنامه ( درمورد ضمانت نامه شرکت در مناقصه)
آدرس : خ شیخ بهایی، خ ملاصدرا، خ لادن، شماره ۲۴ تلفن ۶- ۸۰۴۱۷۵

۲٫ تایید صلاحیت دیبرخانه شورایعالی صادرات مستقر در مرکز توسعه صادرات ایران(درمورد ضمانتنامه های حسن انجام کار و پیش پرداخت) حاوی سقف ضمانتنامه و مبلغ کل قرارداد .
آدرس: بزرگراه چمران، جنب شهربازی، مرکز توسعه صادرات ایران، ساختمان اداری تلفن ۲۱۹۱۱
۳٫ تکمیل فرم مشخصات ضمانت نامه درخواستی درسربرگ شرکت با امضاء و مهر مجاز شرکت ( تایید امضانامه ضروری است).
۴٫ ارائه تصویر اسناد مناقصه ( در مورد ضمانت نامه های شرکت در مناقصه) و تصویر قرارداد یا ابلاغیه ارجاع کار- بخشهای مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگی پرداختها ( در مورد ضمانت نامه های حسن انجام کار و پیش پرداخت ) در دو نسخه.

۵٫ تاییدیه کمیته اعتباری بانک.
۶٫ ارائه تصویر اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات در خصوص ترکیب اعضای هیات مدیره، امضاهای مجاز و سرمایه شرکت در روزنامه رسمی کشور.
۷٫ تاییدیه کمیته اعتباری مدیریت امور اعتبارات و سرمایه گذاریهای بانک پس از اخذ مجوز بانک مرکزی.
۸٫ ارائه تعهدنامه از طرف متقاضی مبنی بر اینکه چنانچه پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع موضوعیت یابد، ضمانتخواه مکلف به تامین وجه ضانتنامه به ارز یا معادل ریالی آن بر اساس نرخ فروش ارز در روز ضبط ضمانت نامه خواهد بود.

۹٫ تامین وثایق به شرح ذیل
– امه تا معادل ده میلیون دلار: ۳ درصد سپرده نقدی و ۹۷ درصد سفته.
نسبت به مازاد معادل ده میلیون دلار تا پنجاه میلیون دلار: ۵ درصد سپرده نقدی و ۹۵ درصد سفته.
۱۰٫ نرخ کارمزد سالانه صدور ضمانت نامه های خدمات فنی و مهندسی تا مبلغ پنجاه میلیون دلار نیم درصد و مازاد بر آن سه دهم درصد می باشد.
– درصورت صدور ضمانت نامه توسط کارگزار، تامین کارمزد (‌معادل ریالی) به عهده متقاضی خواهد بود.

توجه: در صورت عدم ارائه هریک از وثایق فوق، این بانک از ادامه انجام درخواست متقاضی خودداری خواهد نمود و از این بابت هیچگونه ادعائی مسموع نخواهد بود.
ضمانت نامه های صادراتی موضوع صدور کالا:

مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۱٫ تایید صلاحیت متقاضی در خصوص توانایی اجرای قرار داد یا موضوع مناقصه از وزارتخانه ذیربط.
۲٫ تکمیل فرم مشخصات ضمانت نامه درخواستی در سربرگ شرکت با امضاء‌ و مهر مجاز شرکت (‌تایید امضا نامه ضروری است )
۳٫ ارائه تصویر اسناد مناقصه (‌ در مورد ضمانت نامه های شرکت در مناقصه) و تصویر قرارداد یا ابلاغیه ارجاع کار- بخشهای مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگی پرداختها ( در مورد ضمانت نامه های حسن انجام کار و پیش پرداخت) در دو نسخه.

۴٫ ارائه تصویر اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات در خصوص ترکیب اعضای هیات مدیره، امضاهای مجاز و سرمایه شرکت در روزنامه رسمی کشور.
۵٫ تاییدیه کمیته اعتباری مدیریت اعتبارات و سرمایه گذاریهای بانک صادرات پس از اخذ مجوز بانک مرکزی
۶٫ ارائه تعهدنامه از طرف متقاضی مبنی بر اینکه چنانچه پرداخت وجه ضمانت نامه به ذینفع موضوعیت یابد، ضمانتخواه مکلف به تامین وجه ضمانتنامه خواهد بود.
۷٫ میزان وثایق مطابق با مفاد آئین نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانکها و بر اساس توانمندیهای شرکت و تشخیص بانک مشخص خواهد گردید.
۸٫ نرخ کارمزد سالانه این بانک جهت صدور ضمانت نامه های صدور کالا، بر مبنای تعرفه مذکور، بابت ضمانتنامه های شرکت در مناقصه ۷۵/۱ درصد و سایر موارد ۲۵/۲ درصد در سال خواهد بود.

۹٫ درصورت صدور ضمانت نامه توسط کارگزار، تامین کارمزد کارگزار( معادل ریالی ) به عهده متقاضی خواهد بود.
ضمانتنامه های صادراتی موضوع قراردادهای داخلی:
مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱٫ تکمیل فرم مشخصات ضمانت نامه درخواستی در سربرگ شرکت با امضاء و مهر مجاز شرکت ( تایید امضانامه ضروری است).
۲٫ ارائه تصویر اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات در خصوص ترکیب اعضای هیات مدیره، امضاهای مجاز و سرمایه شرکت در روزنامه رسمی کشور.
۳٫ ارائه تصویر اسناد مناقصه ( درمورد ضمانت نامه های شرکت در مناقصه) و تصویر قرارداد یا ابلاغیه ارجاع کار- بخشهای مربوط به مشخصات قرارداد و چگونگی پرداختها ( در مورد ضمانت نامه های حسن انجام کار و پیش پرداخت ) در دو نسخه.

۴٫ تاییدیه کمیته اعتباری مدیریت اعتبارات و سرمایه گذاری بانک.
پس از اخذ مجوز بانک مرکزی

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 21 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد