بخشی از مقاله

طراحي شهرك كوي دانشگاه

اينجانب صادق افشاركاوه دانشجوي رشته عمران دردانشگاه آزاداسلامي واحدكاشمرقصددارم دررابطه باپروژه درس طراحي معماري كه توسط استادمحترم جناب آقاي مهندس شجاعي تعيين گرديده وبااستعانت ازخداوندمتعال سايت شهرك كوي دانشگاه راطراحي وازآن فضايي مسكوني ؛ تفريحي وعلمي بسازم . هدف اينجانب ازاين كاراينست كه باتوجه به كمبودفضاهاي مسكوني مناسب براي دانشجويان واستادان ومسئولين دانشگاه اين پروژه راطراحي نمايم .

بررسي كلي سايت :
اين سايت همانطوركه درنقشه اشاره شددرشهرستان كاشمر- بلوارسيدمرتضي - بالاتراززمين هاي دانشگاه واقع است وتشكيل شده ازيك فضاي تقريباً وسيع وكم ارتفاع نسبت به سطح كه درآن آبي جريان داشته است .

موقعيت كلي شهرستان كاشمر:
كاشمردرجنوب غربي استان خراسان واقع شده است كه طبق نقشه همسايگانش عبارتنداز:
ازشرق باتربت حيدريه - ازغرب بابردسكن - ازجنوب باگنابادوازشمال بانيشابورمي باشد. جمعيت اين شهرطي سرشماري سال 1357 برابر 186765 نفربوده است كه نسبت به 10 سال گذشته 4/1 % افزايش جمعيت داشته و109606 نفرجمعيت روستايي داردكه جمعيت روستايي آن در3 بخش مركزي ؛ خليل آبادوكوهسرخ و112 روستاپراكنده شده اند.
قابل ذكراست تعدادچاه عميق ونيمه عميق شهرستان 419 وقنوات آن 210 موردوداراي 6 رودخانه فصلي مي باشد.

موقعيت طبيعي كاشمر:
كوههاي جنوب ازكويرنك تاشمال دشت لوت درسطحي نسبتاً وسيع گسترده شده اند. ناهمواري هاي جنوب خراسان ازدشتهاوكوهستانهاي موازي تشكيل شده اندوبسياري ازشهرهاي جنوبي استان درداخل اين دشتهاشكل گرفته اند. ازويژگي هاي مهم كوههاي جنوبي مي توان به امتدادشمالي - جنوبي كوهها ونيزوجودگسل هااشاره كرد. زلزله هاي متناوب جنوبي خراسان براثرفعاليت اين گسل هااتفاق مي افتند.

درحال حاضرفرسايش آبي وبادي دراين مجموعه اهميت ويژه اي دارد. وضعيت حاصلخيزي درجنوب استان بايكديگرتفاوت زيادي دارد. درمناطق جنوبي استان خاك هاغالباً شوروبهره برداري ازآنهابايدباشيوه هاي علمي وتحت مديريت صحيح صورت گيردتاازتخريب بيشترخاك جلوگيري شود. دربخش جنوبي استان بارندگي كم ودمازيادمي باشد؛ اين امرموجب فقرپوشش گياهي وبروزمشكلاتي درفعاليتهاي كشاورزي ودامپروري شده است .
بطوركلي وجوداين شرايط دراستان سبب مي شوددربخش هاي جنوبي محصولاتي مانندزرشك وزعفران بدست آيد.

بادهاي محلي شهرستان كاشمر:
بادبه عنوان يك مهم فرسايشي درنواحي بياباني خشك ونيمه خشك ماسه هارابرروي هم انباشته وتپه هايي رابوجودمي آورد. باتوجه به هزينه زيادتوليدبرق مي توان ازانرژي بادبرق ارزان تهيه كرد.ساكنان جنوب خراسان ازجمله كاشمربابادهاي 120 روزه آشنايي دارند. بادي كه باشدت وسرعت زيادبه مدت 4 ماه ازنيمه خردادتانيمه مهرجنوب خراسان رادربرمي گيرد. بااستفاده ازاين بادواحداث توربين هاي بادي دراين مناطق مي توان به ميزان قابل توجهي انرژي برق توليدكرد

.
تاريخچه وعلل پيدايش شهرستان كاشمر:
به نظرمي رسدكه درميان شهرهاي استان خراسان ؛ اين ترشيزاست كه بيش ازهرشهرديگري دچارتنوع شده است . درمتون بازمانده ازصاحبان تواريخ ومسالك وممالك تقريباً هركسي آنرابه نامي ازبسيارنامهايش كشمر- كشمير- ترشيز- طرشيز- سلطان آبادوسلطانيه .

آثارديدني شهرستان كاشمر:
مقبره يابرج علي آباد- مناره فيروزآباد- مسجدجامع كاشمر- باغ فرار- سيدمرتضي - سيدحمزه - مقبره مدرس

دين مردم شهرستان كاشمر:
مردم كاشمرهمگي شيعه جعفري ومسلمان هستندوبراعتقاداتشان مصمم وپايبندبه اصول وقوانين مذهب شيعه تاجايي كه مقبره سيدمرتضي رابراي خودعبادت گاهي قرارداده ونزورات خودراآنجاآورده واداي نذرمي كنند.مثلاً درروزهاي تعطيل ياروزهايي كه مناسبتي داشته باشندمي توان به وضوح مشاهده كردكه جمعيت كثيري ازمردم كاشمربه آنجاآمده وديگ زده اندوغذاي نذري خودرابين مردم تقسيم مي كنندوبرآوردن حاجتشان راشكرمي كنند.

همچنين به برگزاري نمازهاي يوميه درمحافل عمومي مانندمساجد- برگزاري مراسم روزجمعه وغيره رابه معرض نمايش مي گذارند.

بافت زمين :
بافت زمين هاي منطقه سيدمرتضي وهمينطورسايت موردنظرطبق مطالعات انجام گرفته تشكيل شده است ازخاك وشن وسنگ ريزه كه اغلب اين سنگ ريزه ها به علت جريان آب وعبورازراهي تقريباً طولاني مي باشدوخاك نسبتاً سست دارد. متاسفانه شهرستان كاشمردرنزديكيه گسل هاي فعال قراردارد.

ارزيابي منطقه :
ارزيابي اينجانب ازسايت موردنظرباتوجه به مكان نسبتاً وسيع كه درنظرگرفته شده مكانهاوفضاي متعددي رامي توان طراحي واجراكردازجمله فضاي سبز- سلف - مسجد- پاركينگ - كتابخانه - مكان هاي تفريحي وسرگرمي وخدمات ديگردراين فضاطراحي نمود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید