دانلود مقاله عید قربان یا روز قربانی کردن هر غیرخدا

word قابل ویرایش
10 صفحه
18700 تومان

عيد قربان يا روز قرباني کردن هر غيرخدا

لکم دينکم ولي دين1
« بگو : نه من مي توانم در عبادت بتها با شما همگام شوم وپندارهاي شما را بپذيرم ونه شما توفيق پرستش خداي حقيقي را داريد وخواهيد داشت پس دين شما براي خودتان ودين من براي خودم » .

اين سوره مبارکه مسلمانها را از مداهنه با دشمنان دين منع کرده ودستور صراحت ودرس شجاعت وقاطعيت مي دهد . به همه آنها مي آموزد که با کافران سازش وهمکاري در امر دين نکنند بلکه با کردار خود به مخالفت بپردازند ودر گفتار از آنها بيزاري جويند. مثال بارز آن اجتماعات عمومي مسلمانان در مراسم برائت از مشرکين در ايام حج مي باشد.


هيچ ملتي به اندازه ملت مسلمان نسبت به مخالفانشان وسعت نظر وگذشت نداشته است وهيچ ديني مثل اسلام تا اين حد با پيروان ا ديان ديگر مدارا کننده وبي آزار نيست وبه اصطلاح تساهل مذهبي ندارد. قران به صراحت بيان مي دارد که خداوند شما را از نيکي کردن وعدالت نمودن در حق کفاري که با شما مقاتله نکرده اند وشما را از ديارتان خارج- نکرده اند نهي نمي کند ولي دوستي وهمکاري وسازش امر ديگري است ومحبت ونيکي وعدالت با آنها چيزي ديگر. قران به صراحت مي فرمايد: يهود ونصاري را دوست خود نگيريد که هرکس چنين کند از آنهاست نه از مسلمانها .


اقليتهاي ديني که در پناه حکومت اسلامي زندگي مي کنند ، در صورتي که نظام اسلامي را محترم شمرده، وعليه رهبري وحکومت ومردم مسلمان توطئه نکنند، مورد احترام بوده، وداراي حقوق ويژه اي هستند، قران مجيد با صراحت تمام به حقوق طبيعي آنان اعتراف کرده، وآنان را از عدل وقسط بهره مند مي داند .


لا ينهاکم عن الذين لم يقاتلوکم في الدين ولم يخرجوکم من ديارکم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين2
خداي متعال شما را منع نمي کند از اينکه نسبت به کفاري که با شما برسر دين نمي جنگند، واز وطنتان بيرونتان نمي کنند، نيکي کرده وعادلانه رفتار کنيد، همانا خداوند دادگران را دوست دارد .
آري قران مسلمين را به معاشرت وارتباط دوستانه وعادلانه با اقليتها فرمان مي دهد :
«انما ينهاکم الله عن الذين قاتلوکم في الدين واخرجوکم من ديارکم وظاهروا علي اخرجوکم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئک هم الظالمون » 3


خداوند شمارافقط از دوستي وپيوند صميمانه با کساني که بخاطردينتان جنگيده وازوطن بيرونتان کرده اند بازمي دارد وآنها که با آنان دوستي کنند از ستمگران مي باشند.

اهل کتاب يعني مسيحيان ويهوديان ، در صورتي که حقوق اکثريت مسلمان را محترم شمرده وضديت ومبارزه با اسلام نداشته باشند مي توانند در رفاه وآسايش کامل بسر برده واز امن وآسايش واقعي برخوردار شوند ، اسلام پيروان خود را به معاشرت نيک واحترام به افکار وعقايد اهل کتاب وابقاء آنان بر دينشان درصورتي که خودشان چنين بخواهند تشويق مي کند ، رسول خدا شخصا اهل کتاب را گرامي داشته وبا آنان به بهترين وجه رفتار مي فرمود، حتي مردگان آنان را نيز محترم مي شمرد.


جابربن عبدالله مي گويد : جنازه اي را از جلو ما عبور دادند ، پيامبر اکرم صلي الله عليه واله به احترام آن از جا برخاسته، ما نيز به پيروي از آن حضرت از جا برخاستيم وبه آن حضرت عرض کرديم : اين مرده يک يهودي بود، فرمود : هرگاه جنازه اي ديديد به احترام برخيزيد .
اميرالمومنين علي عليه السلام نيز وقتي پيرمردي مسيحي را در حال گدايي ديد، سئوال فرمود که اين کيست ؟ گفتند: مردي مسيحي است، فرمود: از او کا ر کشيديد، اکنون که پير وناتوان شده، اورا با اين وضع رها کرده ايد، دستور داد از بيت المال به اندازه رفع نيازش به او کمک کنند. 4حق مسلمان بر مسلمان:
معلي بن خنيس از امام صادق عليه السلام پرسيد : حق مسلمان بر مسلمان چيست؟ حضرت فرمودند: هفت حق واجب است ، هيچ حقي از آنها نيست مگر اينکه براو واجب است ، اگر چيزي از آن را تباه کند ، ازولايت واطاعت خدا بيرون مي رود، وبراي خدا در او بهره اي نيست، گفتم : فدايت شوم اين حقوق چيست؟ فرمود : اي معلي ، من برتو نگرانم مي ترسم اين حقوق را پاس نداشته ضايع سازي ، وبداني وعمل نکني ، مي گويد : گفتم : ( هيچ نيروئي نيست جز به عنايت خداوند) فرمود:


ساده ترين آنها آن است که دوست بداري براي او آنچه را براي خود دوست داري ، وهرچه را برخود نمي پسندي برا و نپسندي.
◄ وحق دوم اين است که از خشمگين ساختن او پرهيز داشته وبه دنبال خرسندي او باشي وامرش را اطاعت کني.
◄ وحق سوم اين است که او را با جان ومال وزبان ودست وپايت ياري کني.
◄ وحق چهارم آن است که چشم او وراهنماي او ، وآئينه او باشي ( عيوبش را براي خودش منعکس کني ) .


◄ وحق پنجم آن است که تو سير نباشي واو گرسنه ، وتو سيراب نباشي واو تشنه ، وپوشيده نباشي واو برهنه .


◄ وحق ششم اين است که اگر خدمتگزاري داري وبرادرت ندارد، واجب است خدمتگزارت را بفرستي تا لباسش را بشويد ، وغذايش را فراهم کند ، وبستر او را بگستراند .
◄ وحق هفتم اين است که سوگند او را باور کرده ، ودعوت او را پذيرفته ، ودر حال مريضي عيادتش کني ودر تشييع جنازه اش حاضر باشي ، وهرگاه دانستي که نيازي دارد خود به رفع آن اقدام کني، بدون اينکه صبر کني تا او از تو بخواهد ، در رفع نيازش بکوشي وهنگامي که چنين کردي دوستي خود را به او ودوستي او را به خود متصل ساخته اي.

 

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 10 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

تحقیق در مورد عید قربان

word قابل ویرایش
5 صفحه
18700 تومان
عيد قربان يکی از اعياد بزرگ اسلامی است که در روز دهم ذيحجه هر سال برگزار می شود. در اين روز که حاجيان پس از وقوف در عرفات و مشعر به منی می روند و رمی جمره می کنند. يکی ديگر از واجبات حج که قربانی کردن ( شتر يا گاو و يا گوسفند) است را انجام می دهند و اين روز را جشن می گيرند، گاو و شتر و گوسفند قربانی می کنند ...

دانلود مقاله آیین قربانی کردن در ادیان مختلف

word قابل ویرایش
24 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
تاريخچه قرباني کردن : شواهد پارينه سنگي براي قرباني نامعلوم است و مدارکي از قرباني در آن دوران در دسترس نيست و قرباني کردن در جوامع معاصر شکارچي - جمع‌کننده مشاهده نشده است. با اين وجود، در جوامع شباني و کشاورزي مشاهده شده است. در جوامع ساده‌تر، معمولاً هر کسي مجاز است تا يک قرباني تقديم کند؛ اما در جوامع پيچ ...

دانلود مقاله محمد ظاهرشاه در تبعید

word قابل ویرایش
78 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
محمد ظاهرشاه در تبعید در مورد وضع زندگی محمد ظاهر شاه در تبعید کمتر سخن گفته شده است خود او نیز کمتر به صحبت در مورد این دوره از زندگی اش تمایل داشت.ظاهرشاه در مصاحبه با بی بی سی در جواب سوالی از کمک های شاه ایران بخود و خانواده اش سرسری گذشت اما از دربار سعودی تشکر کرد. یکی از منابعی که درمورد وضع زندگی شاه ...

مقاله در مورد ‌‌عید قربان

word قابل ویرایش
11 صفحه
18700 تومان
عید قربان صدای پای عید می آید. عید قربان عید پاک ترین عیدها است عید سر سپردگی و بندگی است. عید بر آمدن انسانی نو از خاکسترهای خویشتن خویش است. صدای پای عید می آید. عید قربان عید پاک ترین عیدها است عید سر سپردگی و بندگی است. عید بر آمدن انسانی نو از خاکسترهای خویشتن خویش است. عید قربان عید نزدیک شدن دلهایی است ...

دانلود مقاله : فناوری های نوین در اندازه گیری کمی گازطبیعی و بهینه کردن طراحی سیستم میترینگ ایستگاههای صنایع عمده

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
چکیدهبه دلیل محدود بودن حجم ذخایر گاز و نیز هزینه بالاي استحصال وانتقال وتوزیع و همچنین تعیین خط مشی تولید و توزیع و برنامه ریزي میزان مصرف و برآورد میزان دقیق فروش ،به خصوص پس از افزایش بهاي حامل هاي انرژي در سال 89 و افزایش قابل توجهبهاي گاز در صنایع ، وجود یک سیستم اندازه گیري جریان گاز (میترینگ) نوین در ا ...

دانلود فایل پاورپوینت اداره کردن شرکت

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : I . موقعيت فعلي الف. عملكرد جاري عملكرد سال گذشته شركت از حيث نرخ بازگشت سرمايه، سهم بازار و سودآوري چگونه بود؟ ب. وضعيت استراتژيك مأموريت، اهداف استراتژي ها و خط مشي هاي فعلي شركت چيست؟ اسلاید 2 : مأموريت، اهداف استراتژي ها و خط مشي هاي فعلي شركت چيست؟ آيا به روشني تصريح شده اند؟ يا اين ...

دانلود فایل پاورپوینت چرا کارکنان کاری که از آنان در سازمان انتظار می رود انجام نمی دهند ( دلایل پنهان برای کار نکردن )

PowerPoint قابل ویرایش
12 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : قال الامام علي (ع) : « مَنْ شَاوَرَ الرِّجالَ شارَکَهَا فِي عُقُولِهَا » کسي که ديگران را در امور مختلف مورد مشورت و مداخله قرار دهد در عقل آنها مشارکت جسته است. اسلاید 2 : 1- کارکنان دلایل و ضرورت کار را نمی دانند. - ضرورت انجام کاررا  نمی دانند. فکر ...

مقاله تروریسم دولتی و قربانیان آن در سطح بین المللی

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تروریسم دولتی و قربانیان آن در سطح بین المللی چکیده: امروزه بسیاری از کشورهای جهان به بهانه ی مبارزه با تروریسم، جهت رسیدن به اهداف سیاسی،اقتصادی و سلطه گرانه خود به بسیاری از ک شورها، از جمله ک شور عراق و افغان ستان ل شکر ک شی کرده و دولت آمریکا و متحدانش جهت براندازی دولت قانونی سوری، از گروهکهای تروری ست ...