بخشی از مقاله


چکیده:

با مطرح شدن نظریه ي گرمایش جهانی ناشی از تغییرات آب و هوا کمتر کسی احتمال تبدیل شدن این موضوع را به بزرگترین و مهمترین چالش حقوق بین المللی و نظام بین المللی عصرحاضر می داد. تغییرات شدید آب و هوایی در چند دهه ي اخیر زمین را با فجایع زیست محیطی نظیر بالا آمدن آب اقیانوس ها، طوفان ها، افزایش بیماري ها، گرم شدن هوا، آتش سوزي جنگل ها و ...مواجه نموده است و پیامدهاي این تغییرات بر ساکنین کره ي زمین توجه جامعه بین المللی را به این موضوع معطوف نموده است . سازمان ملل متحد هم به عنوان مهم ترین سازمان در نظام بین الملل که تمام 192 کشور جامعه ي جهانی در آن عضو می باشند و این سازمان مسئولیت رسیدگی به تمام امور موجود در تمامی زمینه ها از جمله محیط زیست و مشکلات ناشی از آن و اتخاذ راه حل هاي مناسب براي بهبود و ادامه روند طبیعی زندگی بشري و توسعه پایدار از طریق تدوین کنوانسیون هاي مرتبط جهت الزام آور نمودن حقوقی آن در حوزه ي بین الملل اقدام نموده است. از این رو در این مقاله به بررسی کنوانسیون هاي مرتبط با موضوع تغییرات آب و هوایی پرداخته و آن ها را مورد تحلیل قرار خواهیم داد.


کلید واژگان: تغییرات آب و هوا،حقوق بین الملل،کنوانسیون تغییرات آب و هوا،پروتکل کیوتو

مقدمه :

آب و هوا و تغییر آب و هوایی نقش مهمی را درشکل دادن به محیط زیست، منابع طبیعی، ساختارهاي زیربنایی، اقتصاد و دیگر جنبه هاي زندگی در تمام کشورهاي جهان بازي می کند . پیش بینی می شود تغییرات بالقوه اي که در آب و هوا و سیستم هاي محیط زیستی مربوط به آن از طریق انسان ایجاد میشود و گزینه هایی که براي تعدیل یا تخفیف این تغییرات پیشنهاد شده است، پیامدهاي مهمی در مسائل محیط زیستی، اقتصادي و اجتماعی در بر داشته باشد. تغییرات آب و هوایی از بزرگترین چالش هاي عصر ما می باشد که نتیجه اقدام و فعالیت هاي بازیگران مختلف از جمله میلیاردها انسان، شرکتها، دولتها و موسسات بین المللی است که اثر جمعی بر محیط زیست را نادیده گرفته اند. پژوهش حاضر به دنبال این سوال اصلی است که با توجه به اهمیت تغییرات آب و هوایی ، نقش سازمان ملل در ترغیب دولتها و تدوین کنوانسیون هاي مرتبط جهت الزام ملل متحد جهت رویارویی با این موضوع چگونه بوده است؟ در پاسخ به سوال فوق سوالات فرعی زیر مطرح می گردد:-1 اهمیت و ضرورت حفاظت از محیط زیست و توجه به تغییرات اقلیمی چیست؟-2 ماهیت تعهدات اعضاي ملل متحد در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست چیست؟-3 راه کارهاي عملی سازمان ملل متحد جهت ترغیب کشورهاي عضو به پذیرش تعهدات بین الملل در حوزه ي تغییرات آب و هوایی چیست؟فرضیه یا پاسخ اجمالی که می توان به موضوع داد این است که سازمان ملل متحد با تشکیل کنفرانس هاي بین المللی و منطقه اي متعدد در حوزه ي تغییرات آب و هوایی نقش محوري در رابطه با پذیرش مسئولیت مشترك اما متفاوت در قالب کنوانسیون هاي مرتبط ،ضرورت همکاري در این حوزه را تبیین نموده است.

آب و هوا، مطالعه هواي غالب یک محل در بلند مدت است. مجموعه اطلاعات آماري آب و هوا و تغییرات آن در توصیف یک منطقه کمک می کند اقلیم نام دارد .(Tarbuck.1998:1) آب و هوا عامل مهم وموثر برتمام اشیا وپدیده هاي زندگی محیط طبیعی است(.( Critchefield,1983: 1 از این رو مطالعه در مورد تغییرات آب و هوا یکی از

مهم ترین دغدغه هاي عصر حاضر است. گرمایش جهانی عامل تغییرات آب و هواست.

منظور از گرمایش جهانی افزایش طبیعی یا انسان گسیخته در متوسط دماي هواسپهر در نزدیکی سطح زمین است.

دماي سطح یا نزدیک به سطوح را چهار عامل تعیین می کند. نخست: مقدار آفتابی که زمین دریافت می دارد. دوم:

مقدار آفتابی که زمین منعکس می کند. سوم: نگهداشت گرما بر اثر هواسپهر1 و نهایتا: تبخیر و چگالشی بخار آب. در طی سال هاي 1980 تا 1988 اقلیم شناسانی از قبیل ماسک((1985-1986 -1987، تورنز((1991-1992 پري((1992-1993، راجرز((1994-1996، تامپسون و پري((1997، و تامپسون((1998 موضوعات گوناگون

اقلیم شناسی کاربردي را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. این موضوعات مواردي چون ارتباط تقاضا براي انرژي و آب، خطرات هوا بر حمل و نقل، مسائل ناشی از باران هاي اسیدي، واکنش سیستم هاي منطقه اي غذا، رابطه متقابل بسیاري از جنبه هاي سلامت انسان و محیط زیست، نتایج و پیامدهاي کاهش لایه ازن، ارتباط میان اثرات شدید هوا، وضعیت بیمه در برابر تغییرات آب و هوا را در برمی گیرد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید