بخشی از مقاله

مديريت تداركات

فهرست
عنوان صفحه

مقدمه.............................................................................................................. 3

اهداف درسي...................................................................................................... 4

شرايط شركت كنندگان...................................................................................... 4

مدت دوره...............................................................

 

............................................ 4

معيارهاي ارزشيابي........................................................................................... 4

عنوان و سرفصل مطالب................................................................................. 5

منابع................................................................................................................ 7


مقدمه:
از دير باز تا کنون تأمين نياز و احتياجات يکي از دغدغه هاي اساسي يک سازمان تلقي شده و ذهن مديران و کارشناسان بخش خريد و تدارکات را به خود مشغول داشته است . سئوالاتي اين چنين ؛ يک درخواست از چه کسي و چطور تهيه شود ؟ آيا جنس يا کالاي خريداري شده با قيمت مناسب و با کيفيت دلخواه تهيه شده ؟ نحوه حمل و پرداخت چگونه است ؟ همه اين سئوالات يا برخي از پرسشها در هر خريد پيش مي آيد که البته ا

وضاع سياسي و اقتصادي کشور هم بايد به موارد فوق اضافه کرد . اما هميشه تجربه , رابطه و شانس ابزارهايي بودند که يک سازمان را در مواجه شدن با شرائط و سئوالات بالا ياري نموده است. تجربه و رابطه که دو رکن اساسي در امر تدار

 

کات و خريد يک سازمان محسوب مي شود متکي به فرد است و درصورتي که سازمان شخص مورد نظر را از دست بدهد، امر خريد و تدارکات يک سازمان دچار خلل و کندي مي شود. لذا به منظور اجتناب از بروز چنين موضوع خطرناكي بايد از ابزاري استفاده کرد که منحصر بفرد خاصي نباشد بلکه منحصر به عمليات شرکت باشد .
سيستم مديريت خريد و تدارکات ابزاري است که به کمک سازمان آ

مده و با ساختار فراِيندي که دارد، کليه عمليات خريد را از ابتدائي ترين مرحله يعني درخواست کالا توسط کاربر تا آخرين مرحله خريد، تحويل کالا و تسويه حساب با تأمين کننده را مديريت مي کند .
مديريت درخواستهاي کالا و تبديل درخواست کالا به درخواست خريد درصورت عدم وجود کالا در انبار و استعلام از تأمين کنندگان کالا و بررسي استعلامات به همراه ارزيابي تأمين کنندگان کالا و خدمات، شکستن يک درخواست خريد به چندين مرحله خريد و تعيين زمانبندي تحويل کالا و تغيير زمانبندي، تخصيص درخواست خريد به يک يا چند کارپرداز با توجه به سقف تعيين شده هر کارپرداز ، اعمال آيين نامه ها و کميسيونهاي معاملات، پيش پرداخت به تأمين کننده و کسر پيش پرداخت براساس ميزان تحويل کالا نمونه اي از امکانات سيستم مديريت خريد و تدارکات مي باشد .

دفتر مطالعات و آموزش نيروي انسان

ي


اهداف دوره :
انتظار مي رود شركت كنندگان در پايان دوره آموزشي با مفاهيم زير آشنا شوند:

- شناخت اموال و روشهاي تهيه
- نگهداري و توزيع آنها در سازمان بر اساس قوانين و مقررات موجود
- مراحل انبارداري را بدانند
- انواع انبار را بشناسند
- دستورالعمل هاي اجرايي صدور كالا را بدانند
- تعريف و شرايط مناقصه را بدانند
- تعريف استهلاك را بدانند
- شرايط خريد كالا را بدانند
- ضوابط و ويژگي‌هاي سيستم تداركات و خرِيد را بدانند
شرايط شركت كنندگان:
- اشتغال در رشته شغلي مسئول خدمات و امور مالي
- دارا بودن حداقل مدرك ديپلم
معيارهاي ارزشيابي
- حضور منظم و مستمر در طول دوره
- انجام آزمون كتبي در پايان دوره
- فعاليتهاي كلاسي در ط

 

ول دوره
مدت دوره :
16 ساعت(معادل يك واحد درسي)
عنوان و سرفصل مطالب


بخش اول – مفاهيم پشتيباني و لجستيك
- تعريف مديريت
- مديريت پشتيباني و لجستيك
- انواع مديريت پشتيباني
- مدل هايميريت پشتيباني
- نقش مديريت پشتيباني
بخش دوم-مديريت تداركات


-تعريف مديريت تداركات
-تاريخچه تشكيل مديريت خريد و تداركات در انشگاه آزاد اسلامي
- تعريف ذيحسابي و وظايف آن


- تعريف اموال منقول وغير منقول
- تعريف اموال استهلاكي وغير استهلاكي
- تعريف كارپرداز و وظايف آن


- تعريف كمك انباردار


- تعريف جابجايي
- تعريف سيستم اطلاعاتي انبار
- تعريف استعلام بها
-انواع كلي تداركات
-برنامه ريزي براي انجام تداركات
-معرفي ادارات وابسته به مديريت تداركات
-تداركات پروژه
-برنامه ريزي براي درخواست ها
-جنبه هاي حقوقي مديريت تداركات
بخش چهارم - انبار
- بهترين عوامل مؤثر در چيدمان كالا در انبار
- مراحل انبار داري
- وظايف انباردار
- انواع انبار ها
- حسابداري انبار
- بازرسي انبار


- انبار گرداني
بخش پنجم – استهلاك
- تعريف استهلاک
- ماهيت استهلاک
- انواع استهلاک
- علل استهلاک
- عوامل تعيين هزينه استهلا
بخش ششم - خريد
- اقسام خريد
- انواع خريدها از نظر كميت(مبلغ)
- اصل هاي مهم در خريد
- دستورالعمل هاي اجرايي صدور كالا
- اهم مراحل سيستم تداركات مواد
- ابزارها و شيوه هاي پرداخت بها

ي كالا و خدمات به فروشندگان خارجي
بخش هفتم – مناقصه و مزايده
-تعريف مناقصه و مزايده
-معرفي انواع مناقصه
-مواردي كه مزايده و مناقصه صورت مي گيرد
-تعريف پيمان ها و موافقت نامه ها
-انتخاب نوع مناسب پيمان
-خاتمه پيمان و مديريت تداركات
-قوانين و مقررات دانشگاه آزاد اسلامي درخصوص مناقصه ها و پيمان ها

منابع :
- حسابداري ، تأليف سيد محمد بهبه

اني ( سال انتشار 1379 )
- حسابداري در مديريت ، مرحوم عرفاني ( اسمعيل ) . ( سال انتشار 1375 )
- هزينه يابي و حسابداري صنعتي ، استاد حسن سجادي نژاد . ( سال انتشار 1377 . )
- انبارداري ، بخشي در شماره 126- سيستم حسابداري انبارها
- جزوه اداره آب و فاضلاب ( سال انتشار 81 )
- ماده 5 مصوبه شماره 722/13.ط مورخ 22/4/1381 شوراِي عالي اداري موضوع ايجاد هماهنگي در استقرار سيستم‏هاي مكانيزه در زمينه فرآيندها

ي عمومي دستگاه‏هاي اجرايي، به پيوست ضوابط و ويژگي‌هاي سيستم تداركات و خريد .
- مديرِيت خرِيد واصول انبار داري ، نادر ديبايي(سال انتشار 1383)
- سيستمهاي خريد و انبارداري ، دكتر علي‌اصغر انواري رستمي(سال انتشار 1379)
- طراحي انبار ، گروه مهندسي صنايع دانشگاه صنعتي شريف (سال انتشار 1383)

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید