بخشی از مقاله


چکیده:
تحقیق حاضر به بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی می پردازد تا مهمترین شاخصهایی که مربوط به مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی می باشند را مورد بررسی قرا ر داده و همچنین راه کارهایی را نیز در این خصوص ارائه دهد. و همچنین نظر متخصصان و کارشناسان در امر بودجه ریزی و خبرگان » عوامل مدیریتی « عنوان شده که این عوامل توانایی ارزیابی عملکرد،نیروی انسانی، توانایی فنی کافی، پذیرش سیاسی، پذیرش مدیریتی، پذیرش تشویقی طبقه بندی می شود. روش انجام تحقیق از نوع پیمایشی - همبستگی می باشد و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین کل جامعه آماری که 52 نفر از مدیران و معاونین شهرستانهای تابعه و روسای ستادی کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان غربی مورد سنجش قرار می گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی با توانایی ارزیابی عملکرد،نیروی انسانی، توانایی فنی کافی، پذیرش سیاسی، پذیرش مدیریتی، پذیرش تشویقی ارتباط معنی دار وجود دارد و مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی به ترتیب شاخصهای عنوان شده ، پذیرش مدیریتی، پذیرش تشویقی، توانایی فنی کافی، توانایی ارزیابی عملکرد، پذیرش سیاسی و نیروی انسانی برای بودجه ریزی عملیاتی در کمیته امداد آذریایجان غربی تاثیر دارد.لذا پیشنهاد گردیده است در اجرای پیاده سازی بودجه عملیاتی این موانع را شناسایی و نسبت به برطرف کردن آنها اقدام نمود.

واژه های کلیدی:
بودجه ریزی عملیاتی، توانایی ارزیابی عملکرد، نیروی انسانی، توانایی فنی کافی، پذیرش سیاسی، پذیرش مدیریتی، پذیرش تشویق


1. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

2. دکتری مدیریت دولتی
× .3کارشناسی ارشد حسابداری
× .4 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

مقدمه :
بودجه مهمترین ابزار برنامه ریزی برای مدیریت هر سازمانی به شمار می آید و بودجه ریزی به عنوان شرح صورت وضعیت و پیش بینی درآمدها و هزینه ها برای یک دوره، مدیر را در کنترل و سلامت مالی سازمان کمک می کند. بودجه ریزی عملیاتی علاوه بر مفهوم فوق، عوامل صرفه جویی و اثربخشی را به ابعاد سنتی آن اضافه کرده و بین کارایی و اثربخشی تمایز قائل می شود. در کارآیی استفاده مفید از منابع مدنظر قرار گرفته، در حالیکه اثربخشی با عملکرد مرتبط است. از اینرو در بودجه ریزی عملیاتی طبقه بندی عملیات بنحوی است که هدفها شفافتر بیان می شوند، و ارزیابی بودجه آسانتر می گردد. نتایج مطالعات نشان می دهد که بودجه ریزی عملیاتی ارتباط بین هزینه های انجام شده و عوامل بکار گرفته شده »نهاده« را از یک طرف و نتایج کار به دست آمده » ستانده« را از طرف دیگر مشخص می سازد و نشان می دهد که در طی سال مالی چه کالاها و خدماتی به صورت محصول نهایی و یا فعالیت تولید شده و یا باید تولید بشود؛ از اینرو مدیریت سازمان می تواند در راستای دستیابی به اهداف سازمان، عملکرد واحدها را مدیریت و برنامه ریزی کند، چرا که در روش هزینه یابی برمبنای فعالیت تشخیص رفتارهای هزینه ای محصولات ارایه شده واحدهای اجرایی همراه با آگاهی از شقوق دیگری که مورد استفاده قرار می گیرند، ابزار مدیریتی قدرتمندی در اخنیار مدیران برای برنامه ریزی، مدیریت و کنترل منابع و سازمان قرار می دهد.

بیان مسأله
مهمترین اهداف دولتها رسیدن به رشد اقتصادی و فراهم کردن خدمات عمومی و تحقق عدالت اجتماعی است. برای تحقق این اهداف باید وظایف دولتها در کنار وظایف مردم و نهادهای غیردولتی مشخص گردد، ساختار دولت تعیین شود و برای تحقق اهداف برنامه ریزی شود. برای تحقق برنامه ها، بودجه ریزی انجام می شود و با تخصیص منابع، وظایف دولت اجرا می گردد. بودجه ریزی عملیاتی از جمله مقوله هایی است که در بیشتر کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار می گیرد و کشور ما ایران نیز چندسالی است در جهت تغییر نظام بودجه ریزی خود از حالت سنتی به بودجه ریزی عملیاتی است. برای ایجاد این تغییر ابتدا بایستی برخی مشکلات موجود از سر راه برداشته شود که این امر خود مستلزم طی زمان می باشد(اردکانی و همکاران، .(1389

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید