بخشی از مقاله

موانع پیش روی قابلیت مقایسه و همگرایی گزارشگری مالی در سطح بین الملل

چکیده
در این مقاله سعی در بیان موانع پیش روی قابلیت مقایسه و همگرائی گزارشگری مالی بین المللی خواهد شد.
برخی از موانع پیش روی قابلیت مقایسه گزارشگری مالی مرتبط با فرهنگ و مسائل فرهنگی است که شامل فرهنگ مالی و تجاری ، فرهنگ حسابداری ، فرهنگ حسابرسی ، و فرهنگ قانون گذاری (نظارتی) میشود. این فرهنگ ها از هر کشور به کشور دیگر متفاوت است و این یکی از عواملی است که می تواند در قابلیت مقایسه گزارشگری مالی دخیل باشد. برخی از موانع دیگر نیز به بخش های مدیریتی مرتبط میباشد.


از موانع پیش روی همگرائی گزارشگری مالی نیز میتوان به مشکلات تفسیر و تعبیر ، مشکلات زبان ، و مشکلات مربوط به اصطلاحات علمی و فنی اشاره نمود.


برطرف نمودن این موانع نیازمند تعهد و رهبری بلندمدت در حرفه حسابداری است که شامل شرکای شرکت حسابرسی، آکادمی ها، حسابداران شرکتها، مدیران مالی شرکتها و ناظران بازارهای اوراق بهادار میباشد. طرفهای دیگری که درگیر این مسائل میباشند ارگانهای اثرگذار دولتی، قانونگذاران و ... هستند که باید بر این موانع غلبه نمایند، تا در نهایت بتوانند قابلیت مقایسه و همگرائی گزارشگری مالی بین المللی را ترویج نمایند.


واژه های کلیدی: قابلیت مقایسه، همگرائی، گزارشگری مالی بین المللی، فرهنگ، قانونگذاری

1- مقدمه
مکانیسم اجرا و اعمال شدیدتر یعنی اقتدار بیشتر و بودجه بیشتر، یک کشور به ناظر بازار اوراق بهادار اختیار عمل می دهد که تلاش های بیشتری را برای قبول و رعایت IFRS اعمال نماید. اگر حسابرس دقیق باشد و ناظر نیز دقیق باشد، اعمال نفوذ سیاسی بر استانداردگذار IASB ممکن است شدیدتر شود. بنابراین اگر یک شرکت بزرگ یا گروهی از شرکت ها یک استاندارد مقدماتی را نخواهند ، بطور حتم انگیزه هایی برای دخالت در سیاست گذاری فرد استانداردگذار خواهند داشت.


فشار بیشتر بر استانداردگذار ، فضادادن بیشتر در استانداردها به معافیت مالیاتی، قید و شرط ها، استثناهایی را برای تطبیق این فشارها بوجود آورده است و به خاطر پیوستگی و دوام مباحث از استانداردها، فرم ها و معیارهائی مفصل تر، سبک بندی شده است. باوجود بهترین تلاش های IASB چنین روندی هم اکنون واضح و آشکار است که IASB در همگرائی فعال با FASB تا درجه ای است که توصیه های مفصل در استانداردهای بعد باتوجه به استانداردهای پیش صورت می‌پذیرد.

موضوعاتی که در این مقاله به بحث دربارة آنها پرداخته میشود عبارتند از: قابلیت مقایسه و همگرائی

 

2- قابلیت مقایسه

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید