بخشی از مقاله

نحوه استقرار آبادي


-1) تعداد و نحوه استقرار آبادي ها :
با توجه به تصميمات سياسي و تمركز خدمات در مركز شهرستان ، حوزه نقوذ شهر چناران كليه آبادي ها و نقاط شهري شهرستان مي باشد ضمن اين كه الگوي جاده هاي ارتباطي كه تماما” به مركز شهرستان ها ختم مي شود و همچنين سرويس هاي عمومي كه به مقصد مركز شهرستان اين مسئله را شدت مي بخشد .


ازميان روستاهاي حوزه نفوذ شهر چناران تعدادي از روستاها بخاطر مسافت كم آنها با شهر بطور روزمره و دائم بعضي از خدمات خود را از شهر چناران دريافت مي كنند اين روستاها كه محل دريافت خدمات آنها شهر چناران است و به عبارتي سربار خدماتي محسوب مي شوند حوزة نفوذ مستقيم شهر چناران را تشكيل مي دهند .


مطالعات اين بخش و تعيين روستاها با استناد به طرح هادي چناران كه توسط مهندسان مشاوران در دست تهيه مي باشد تهيه گرديده است .
روستاهاي حوزه نفوذ مستقيم شهر چناران به شرح زيل مي باشند :
در جهات مختلف عبارتند از سمت شمال ، صف آباد ، عباس آباد ، شترپا ، نوروز آباد ،
گل خندان ، فيض آباد جوتان گلم ، حاجي آباد ، يوسف آباد ، مومن آباد ، حيطه طلا ، كرنگان ،
نجم آباد ، حسن آباد عامل زاده ، زنامل ، محمد آباد بلوچ ، نصر آباد ، سرآسياب ، ايل حصار ، دستگرد آق صحرا .
از سمت غرب روستاهاي سمندر ، گنبد ضياء يورد چوپان سفلي ، يوردچوپان عليا ، قل قوچان ، گلشن آباد ، گوه خالصه ، خرم آباد .


ازسمت جنوب ، روستاهاي رضا آباد سرهنگ و خرم آباد و رضا آباد طاهري و جمع آب .
دورترين روستاها بر چناران در شمال شهر ، شترپا با 12 كيلومتر و در جنوب روستاي خليج با فاصله 19 كيلومتر مي باشد . ساير روستاها بخصوص در شمال در فواصل بسيار نزديك از شهر توزيع شده اند و نزديك ترين روستا كوه خالصه با 5 كيلومتر فاصله است .
از نظر موقعيت طبيعي كليه اين روستاها در دشت واقع شده اند . شيب دشت كم بوده و در محل شهر چناران به 5/1 درصد مي رسد . هرچه به شمال و جنوب نزديكتر شويم بر درصد شيب افزوده مي شود .


اراضي واقع در شمال شهر از نظر زراعت مرغوب بوده و پراكندگي و نوع قرارگيري روستاها در اين بخش از شهرستان مؤيد اين گفته مي باشد .
( شمار جدول (1) است )‌
2-1) وضع ارتباطات بين آبادي ها و شهر و سيستم حمل و نقل موجود :


در حوزه نفوذ مستقيم شهر چناران ، طول راههاي ارتباطي روستاي كه در داخل حوزة نفوذ شهر قرار گرفته اند KM 3/143 مي باشد كه راه آسفالته با Km 3/82 بيشترين نقش را در ارتباط آبادي ها و شهر دارد . و 26 كيلومتر از راههاي ارتباطي روستاهاي حوزه نفوذ شهر را راه شوسه و 35 كيلومتر آن را راه هاي خاكي مي دهند .


جاده ارتباطي مشهد – قوچان ( جاده آسيايي ) كه در داخل حوزه نفوذ شهر چناران قرار دارد يكي از مهمترين راه هاي ارتباطي شهر محسوب مي شود و همچنين جاده قديم قوچان نيز كه به موازات جاده آسيايي كشيده شده است از اهميت زيادي برخوردار است .
وجود اين دوجاده نياز ارتباطي بين شهري اين شهرستان و حوزه نفوذ آن را ارتقاء بخشيده است و احتياجي به جاده جديد نمي باشد . در جدول شماره ( ) وضعيت راههاي ارتباطي و همچنين مسافت آنها نشان داده شده است .


جدول شماره 2 – وضعيت راههاي ارتباطي شهر چناران و حوزه نفوذ مستقيم آن

مأخذ : مهندسين مشاورات – طرح هادي چناران – سال 1383 ( در دسته تهيه )

از لحاظ سيستم حمل و نقلي بين شهر و حوزه نفوذ مستقيم شهر چناران وسيلة نقليه اي كه مسافران را جابجا مي كند سواري مي باشد كه همه سواري ها شخصي و رانندگان آنها متعلق به همان روستاهاي حوزه نفوذ مستقيم شهر چناران مي باشند .
مشكلي كه در اين سيستم حمل و نقل وجود دارد اين گونه است كه مسافراني كه از روستاها مي خواهند به شهر بروند مدت زمان زيادي را بايد براي وسيله نقليه سپري كنند ولي مسافراني كه از شهر به روستا قصد سفر دارند با اين مشكل مواجه نيستند .
3-1 ) وضع تأسيسات و تجهيزات زيربناي ، خدمات رفاهي و نحوه توزيع آنها :


تعداد روستاهاي حوزه نفوذ مستقيم شهر چناران 26 روستا مي باشد كه تمامي اين روستاها از امكانات آب و برق برخوردار مي باشند و به طور كلي خدمات رفاهي و تأسيسات و تجهيزات در اين 26 روستا به شرح زير مي باشد .
جدول توضيح اين خدمات به شرح زير مي باشد .
جدول شماره 3 است


با توجه به جدول شماره 3 ، 54 درصد روستاها مغازه ندارند و همچنين 66 درصد روستاها فاقد خانه بهداشت ، 77 درصد روستاها فاقد شعبه فروش نفت و همچنين 79 درصد روستاها فاقد مدرسه راهنمايي هستند . كه اين كمبود امكانات رفاهي در روستاها باعث ايجاد سفر از روستا به
شهر مي شود .
جدول
4-1 ) مشخصات جمعيتي حوزه نفوذ مستقيم شهر چناران :
1-4-1 ) ميزان و نحوه توزيع جمعيت :


طبق آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1375 ، نسبت جمعيت شهرنشين به كل جمعيت شهرستان 9/29 درصد و جمعيت روستايي آن 6/29 درصد و جمعيت عشايري آن 5/0 درصد بوده است . ( مهندسين مشاور اوت 1375 ) كه از 6/29 درصد جمعيت روستايي شهرستان چناران تعداد 6310 نفر در روستاهاي حوزه نفوذ مستقيم شهر چناران در سال هاي 1375-1355


مي باشد . در جدول شماره 4 مشاهده مي شود كه در طي سالهاي 75-55 تعدادي از روستاها نرخ رشد منفي و تعداد نرخ رشد مثبت داشته اند . و از اين ميان با نرخ رشدي برابر 9/13 بيشترين نرخ رشد و روستاي محمد آباد بلوچ با نرخ رشدي برابر 07/4 - داراي كمترين نرخ رشد بوده است . و همچنين در سال 1375 روستاي خرم آباد با جمعيتي برابر 789 نفر پرجمعيت ترين و روستاي
محمد آباد بلوچ با 87 نفركم جمعيت ترين روستاها مي باشند .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید