دانلود مقاله نقش جنگل ها و مراتع در رشد اقتصادی و بهبود وضعیت زیست محیطی

word قابل ویرایش
11 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

جنگلها ومراتع ایران یکی از مهمترین و با ارزشترین منابع ملی کشور واز پایه های توسـعه پایـدار محسـوب می شوند که بهره برداری صحیح توأم با عملیات اصلاح و احیاء آنها می تواند نقش اساسی در جهت حفـظ آب و خاک و تأمین نیازمندیهای کشور داشته باشدح باتوجه به اهمیت فوقاالعاده زیاد این منـابع روز بـه روز از وسعتشان کاسته شده است. درکشورایران نیز به دلیل رشد فزاینده جمعیت ، توسـعه فـن آوری ، تـامین منابع غذایی و مسکن برای جمعیت رو به رشد، روند تخریب منابع جنگلی و مراتـع وبـه دنبـال آن تخریـب محیط زیست درچند دهه اخیر افزایش یافته است به همین جهت یکی از نگرانیهـا و چـالش هـای جهـانی، حفاظت از این منابع تجدید شونده است.

بنابراین جهت بهنگام سازی و اتخاذ سیاستهای جدید با رویکرد جامع نگرانه، تهیـه برنامـه جـامع بایـد در اولویت قرار گیرد.

در این مقاله بعد از شرح مختصری از مفهوم جنگل و مرتع واهمیت این منابع از دیدگاه اقتصادی و زیسـت محیطی ، تکنیک هایی را برای حفاظت از این منابع ارائه نموده تـا بتـوان اقـداماتی را در راسـتای حفاظـت ازاین منابع حیاتی و جلوگیری از تخریب آنها انجام داد.

کلمات کلیدی: جنگل، مرتع، ارزش، حفاظت

مقدمه

کشور ایران با قرار گرفتن در بین ۲۵ تا ۴۰ درجه عرض شمالی، از نظـر اقلیمـی بـه طـور عمـده در بخـش منـاطق خشک جهان قرار گرفته است. بهره برداریهای غیراصولی از جنگلها و مراتع شرایط اکولوژیک بس شکننده و ضربه پذیری را فراهم کرده است.

شک نیست که دامداران و بهره برداران از مراتع و محدودههای عرضی بیشـترین سـود را از مراتـع بـرده و بیشـترین آسیب را به آن می رسانند اما بدیهی است که وجود یک برنامه جامع مبتنی بر اطلاعات در جلوگیری و بهبود روند فوق موثر خواهد بود و این مهم به عهده سازمان های مسئول در کشور می باشد تا با اعمال مدیریت جامع در مراتع، جهت برنامه ریـزی و نظارت در تحقق این اهداف گام بردارند. در کنار آن بهره برداری از جنگلها به منظـور تهیـه سـوخت، قاچـاق چـوب و… از معضلات دیگری است که پیش روی ما قرار دارد.

نزدیک به نیم قرن است که فعالیت های مطالعه، مدیریت و اصلاح مراتع در ایران آغاز شده است. طـی ایـن سـالهـا اقدامات زیادی صورت گرفته است.

در هر برنامهریزی اولین قدم جمعآوری اطلاعات مربوط به عوامل موثر و سپس تجزیه و تحلیل آنها میباشد. عوامـل بسیار در شکل گیری اکوسیسـتم یـک منطقـه دخالـت داشـته و ایـن عوامـل تـاثیرات متقابـل بـر روی یکـدیگر دارنـد. در تصمیمگیری جهت بهبود روند نزولی میبایستی کلیه این عوامل یکجا و با تاثیرات متقابل مورد بررسی قرار گیرد.

.۱ جنگل

حدود ۹۰ درصد بیوماس در سطح کره زمین در جنگلها انباشته شده است .بیوماس بصـورت تیـر ، شـاخه ، سـاقه ، برگ و ریشه همراه با جانوران و میکروارگانسیم ها را شامل میشود . درحقیقت جنگلها عمده در بر گیرنده ، جرم و ماده آلی زنده و مرده می باشند . تولید بیوماس سالیانه در جنگلها حدود ۵۰ میلیارد تن می باشـد . بـرای ایـن مقـدار تولیـد عظـیم سالیانه میلیونها لیتر گاز کربنیک مصرف و میلیون ها لیتر اکسیژن از طریق گیاه به هوا پس داده می شـود . قسـمت اعظـم بیوماس جنگل به وسیله علف خوران ، حشرات ، میکروارگانیسم مصرف می شود . این موجودات جـانوری اکسـیژن مصـرف نموده و گاز کربنیک پس میدهند . پس یک سیکل بسته و منظم بین تولید کننده ها و مصرف کننده ها از نظر تولیـد گـاز کربنیک و اکسیژن بر قرار است. امروزه مشاهده میکنیم جنگلهایی که هزاران هزار سال بخزان رفته حجم خزان برگها فقـط چند سانتی متر به ارتفاع سطح جنگل اضافه کرده اند ح در بعضی از جنگلها تاج درختان در بالاترین نقطه بهم فرو رفته لـذا بنام جنگل بسته ودر بعضی دیگر بعلت نفوذ آفتاب بسطح جنگل ، جنگل باز میگویند . در حال حاضر ۴۴ میلیـون کیلـومتر مربع از سطح کره زمین را جنگلها پوشانده اند و فقط ۲۷میلیون کیلومتر مربـع از سـطح کـره زمـین در کمـر بنـد منـاطق مرطوب و گرمسیری و بارانی استوانی است که از مرکز قاره آمریکا شروع شده حتی در نواحی سردسـیری جنـوب و شـمال آمریکا ، مرکزی آفریقا ، جنوب شرق آسیا تا اقیانوسیه پیش می روند ودر مناطق متعدله و سرد سیری شامل آلاسکا ، کانادا

، اروپای غربی ، اسکاندیناویا ، روسیه ، سیبری ، شمال چین و ژاپن را شامل می شود .

سهم سرانه جنگل در دنیا ۰/۵ متر مکعب و در ایران حدود ۰/۱ متـر مکعـب اسـت .مـدیریت در کاشـت ، داشـت و برداشت جنگل از اهمیت خاصی برخوردار است ح امروزه درجهان بیش از یـک میلیـارد نفـر در صـنعت چـوب از برداشـت ، مصرف در حال فعالیت و اشتغال می باشند . جنگلهای ایران باتوجه به اینکه بجز نوار شمالیکثراً در نواحی نیمه خشـک و کم باران هستند باید مورد توجه ، مراقبت و کشت دستی قرار گیرند تا نسلهای آینده از آن بهـره بـرداری زیسـت محیطـی بنمایندح همچنین با کشت جنگلهای دست کاشت می توان درحد امکان مبارزه با بیابان زایی نمود و پیشروی کویر و بیابـان را در حاشیه شهرها کنترل نمائیم واز خسارات بیشتر عوامل مخرب طبیعی پیشگیری نمود.

.۲ مراتع

مراتع ایران یکی از مهمترین و با ارزشترین منابع ملی کشور می باشد که بهره برداری صحیح توأم با عملیات اصلاح و احیاء آنها می تواند نقش اساسی در جهت حفظ آب و خاک و تأمین نیازمندیهای کشور در زمینه فرآورده های پروتئینـی داشته باشد. پروتئین ماده ای است که در سلامت و بقاء انسان موثر است و در بین پروتئین ها نوع حیوانی آن دارای مزیتی خاص و منحصر بفرد است که خود از منابع گیاهی تأمین می گردد. در حال حاضر مهمترین عامل محدود کننده تولیـد در دامپروری ، تغذیه و تامین غذای کافی و مناسب برای دام می باشد. با توجه به نیاز روزافزون کشور به فرآورده هـای دامـی و بی نیاز شدن از واردات آنها، طبیعی است که بایستی تولیدات دامی با میـزان مصـرف داخلـی کشـور و یـا افـزایش آنهـا در سالهای آینده تناسب داشته باشد. بدین منظور علاوه بر احیای مراتع و افزایش سطح زیر کشت و بازده نباتات علوفه ای لازم است از پس مانده های زراعی و ضایعات کارخانجات محصولات غذایی بنحو مطلـوب در تغذیـه دام اسـتفاده نمـودمسـلماً.

هزینه تولید فرآورده های دامی زمانی به حداقل می رسد که دام قسمتی از سـال را از رسـنتی هـای مراتـع طبیعـی تغذیـه نماید. هر چه سطح کاشت گیاهان علوفه ای بیشتر شود و چراگاههای احداثی گسترش یابنـد هزینـه تولیـد فـرآورده هـای دامی نیز افزایش خواهد یافت و تنها راه کاهش دادن آنها استفاده از مراتع طبیعی خواهد بود. اکنون هم هر اندازه کشاروزی نوین پیشرفت کند و وسایل و تکنیک های جدید، عرضه گردد باز برای پایین آوردن هزینـه تولیـد، بهـره بـرداری از مراتـع طبیعی لازم و مقرون به صرفه است زیرا کاشت گیاهان علوفهای در همه جا به علت محدودیت آب و خاک امکان پذیر نمـی باشد. بطور معمول وقتی صحبت از مرتع می شود فقط جنبه تولید علوفه آن به نظر می آید در حالیکه جنبه حفاظـت آب و خاک این منبع خدادادی اهمیتی به مراتب بیشتر از تولید علوفه دارد و متاسفانه به حساب گرفته نمی شـود. بـروز سـیلاب های سهمگین سال های اخیر و اعداد و ارقام نجومی مربوط به فرسایش خاک در این کشور بر کسی پوشـیده نیسـت. ولـی این بلایا اغلب در مناطقی فراوان ترند که پوشش مرتعی آن از بین رفته و یا تخریب شده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 11 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد