بخشی از مقاله


فهرست مندرجات
• ۱ مقدمه
• ۲ فناوری اطلاعات و بازاریابی کسب و کار
• ۳ مدل پیشنهادی
• ۴ عناصر مدل
• ۵ تاثیر فناوری اطلاعات در بازار تجارت جهانی
• ۶ جهانی شدن رفتار خرید
• ۷ متغیرهای تاثیرگذار
• ۸ عوامل تاثیر گذار جهانی (محیطی)
• ۹ جمع بندی
• ۱۰ منابع

مقدمه
امروزه صاحب نظران بر این باورند که پیشرفت در فناوری اطلاعات موجب ایجاد تغییرات بسیاری و به طور کلی در رفتار خرید شده است. اگرچه این تاثیرات در مورد همه خریداران و مصرف کنندگان صدق می کند اما تاثیر پیشرفت های فناوری اطلاعات بر روی رفتار خرید افراد با تاثیر آن برروی رفتار خرید شرکتهای تجاری متفاوت بوده است. با ظهور تغییرات فناوری در تجارت الکترونیک در دهه اخیر نقش فناوری اطلاعات برای همگان از جمله مدیران شرکتهای تجاری مشخص شده است اگرچه دانش مدیران ممکن است به اندازه دانشگاهیان و محققانی که در این زمینه کار تحقیقاتی انجام داده اند نباشد. موانع تجارت ، مشکلات ارتباطات ، شتیبانی و ترابری از جمله موانعی هستند که بر سر راه جهانی شدن خریدهای کسب و کار وجود دارند. با این توضیحات ، این نوشتار بر ان است تا به منظور درک بهتر مفهوم خرید جهانی در کسب و کار به نقش و جایگاه فناوری اطلاعات بپردازد. در حال حاضر شرکتهایی که از فناوری اطلاعات در فرآیندهای کسب و کار خود بهره می برند به صورت یک طیف گسترده می باشند که در یک سوی آن شرکتهایی همانند Dell هستند که از وب و مدیریت زنجیره تامین به طور کامل بهره می برند و در سوی دیگر این طیف یک شرکت کوچک کامپیوتری در استرالیا است که کار مونتاژ قطعات را با استفاده از ماشین آلات ساده و ارزان قیمت انجام می دهد. بعضی از شرکتها از ایمیل و کامپیوتر و شبکه اینترنت استفاده می کنند در حالی که بعضی دیگر تلفنی یا به صور ت حضوری با تامین کنندگان خود در ارتباط هستند این مقاله ضمن بررسی این طیف گسترده از فناوری های مختلف در فرایندهای کسب و کار به اثرات مقوله اطلاعات یر روی جهانی شدن رفتار خرید می پردازد. به این منظور می بایست نقش فناوری اطلاعات در جهانی شدن خرید کسب و کار از طریق بررسی سه موضوع زیر انجام گیرد : الف) رفتار خرید کسب و کار ، روند فناوری و جریان جهانی شدن ب) بررسی متغیرهای تاثیرگذار ج) بررسی موضوعاتی شامل رفتار مصرف کننده ، اقتصاد ، رفتار سازمان ، انطباق تکنولوژی کسب و کار بین الملل و...

فناوری اطلاعات و بازاریابی کسب و کار
تفاوت های بسیاری بین بازارهای کسب و کار مربوط به مصرف کنندگان حقیقی با بازارهای کسب و کار مربوط به مصرف کنندگان حقوقی (شرکتهای تجاری) وجود دارد که از این جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :
• در ارتباط با مصرف کنندگان حقوقی کالاها و خدمات برای مصارف شخصی خریداری نمی شوند.
• مصرف کنندگان حقوقی تمایل به داشتن حجم معینی از خرید و فروش را دارند.
• در ارتباط با مصرف کنندگان حقوقی خریدار و فروشنده تمایل دارند که با یکدیگر ارتباط داشته و این ارتباط آنها تداوم داشته باشد.
رابطه بین خریدار و فروشنده در کسب و کار زمانی که هر دو شرکت باشند به یکی از دو صورت زیر می باشد :

• اینترنت
• نوعی از شبکه تبادل اطلاعات مانند EDI
سازمانها از طریق منابع انسانی بر یکدیگر تاثیر می گذارند اینترنت روش جدیدی را برای ارتباط نیروهای انسانی شرکتها فراهم اورده است لذا قابلیت جدیدی جهت بازاریابی کسب و کار و ارتباطات تجاری شرکتها با یکدیگر می باشد. همان طور که توسعه سیستمهای برنامه ریزی منابع شرکت (ERP ) تغییرات چشم گیری را در مدیریت شرکتها ایجاد کرده است اینترنت نیز تعاملات و مبادلات بین شرکتها را دچار دگرگونی و تغییرات اساسی کرده است.

مدل پیشنهادی
با وجود این که مقوله تاثیر فناوری بر روی رفتار خرید کسب و کار وسیع تر از ان است که در یک مقاله چند صفحه ای قابل بحث باشد با این حال در این جا سعی شده است تا در یک چارچوب جامع تاثیرات فناوری بیان شود چارچوب مدل پیشنهادی در شکل 1 ارائه شده است شکل یک نشان می دهد که جهانی سازی رفتار خرید تجاری تحت تاثیر فناوری به کار گرفته شده توسط خریدار و فروشنده است. اما همین شکل به خوبی نشان می دهد که میزان تاثیرات یکسان نمی باشد بلکه یه یک سری عوامل وابسته است.

عناصر مدل
به کارگیری فناوری اطلاعات می تواند به صورتهای مختلف و در سطوح گوناگون باشد مانند استفاده از اینترانت داخلی داشتن ERP استفاده اszdfsdfsdfز ایمیل در ارتباطات خارجی و یل داشتن EDI و ویدئو کنفرانس با تامین کنندگان.
تاثیر فناوری اطلاعات در بازار تجارت جهانی
از طریق سه موضوع زیر قابل بررسی است : الف ) میزان استفاده خریدار از IT ب) میزان استفاده فروشنده از IT ج) سطح IT بین خریدار و فروشنده یعنی اگر فناوری های خریدار و فروشنده بسیار بالا بوده و با یکدیگر نیز هماهنگ باشند تاثیر IT بسیار بالا و اثر بخش خواهد بود. د)کاهش آمدوشد های زائد و بالطبع آن کاهش چشمگیر ترافیک مخصوصا در جوامع توسعه نیافته سوم

جهانی شدن رفتار خرید
جهانی شدن رفتار خرید مربوط به سازمانهایی است که به روی تامین کنندگان خارج از کشور باز می باشند. این سازمانها خود را از تامین کنندگان کالا و خدماتی که برای کسب و کارشان نیاز دارند. میزان جهانی شدن رفتار خرید می تواند بسیار فراگیر باشد به صورتی که تقریبا تمامنیازمندیهای کالا ها و خدمات را از منابع خارجی تامین کند یا می تواند بسیار محدود باشد به صورتی که کالا و خدمات همه از درون کشور تامین شود یا حالاتی بین این دو.

متغیرهای تاثیرگذار
موضوع مورد بررسی در این مقاله این است که هرچه شرکتها با IT بیشتر منطبق باشند امید بیشتری است که تامین کنندگانشان جهانی باشند دو دسته از متغیرهای تاثیرگذار نشان خواهد داد که چقدر IT بر روی جهانی شدن رفتار خرید کسب و کار تاثیر دارد. این متغیرها شامل موارد زیر است :
1. متغیرهای داخلی(در سطح شرکت)
2. متغیرهای محیطی (بیرون شرکت)
متغیرهای داخلی به طور کلی در رفتار خرید تجاری مهم به نظر می رسند آنهاشامل فرایند خرید و ویزگی های محصول می باشند علاوه بر این قابلیت دیجیتال کردن محصول به عنوان یک متغیر تاثیر گذار نیز مطرح می باشد. متغیرهای محیطی جزو متغیرهای تاثیرگذار خارج از شرکت هستند که شامل در دسترس بودن تامین کنندگان محلی ، تفاوت های فرهنگی ثبات سیاسی می باشند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید