دانلود مقاله ‌بررسی رابطه بین سخت روئی و رشد اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی

word قابل ویرایش
85 صفحه
13700 تومان
137,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی تهیه طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی

مقدمه :
در جمع معلمان و دست اندرکاران تعلیم و تربیت چه بسیارند افرادی که دانش های لازم را در مورد موضوع درس و مفاهیم تدریس دارند ، ولی شیوه استفاده صحیح و روش آموزش و انتقال مطلوب را نمی دانند و یا درموقع تدریس دچار مشکل می شوند . یکی از راههایی که معلمین را در امر تدریس موفق یاری میکند نوشتن طرح درس است . مسلماً یکی از زمینه های لازم برای برخورداری از یک برنامه ریزی سیستماتیک آموزش استفاده مهم از طرح درس است او با این کار تضمینی برای موفقیت خود و همچنین اعتماد به نفس جهت انتقال مفاهیم مورد نظر در تدریس به دست می آورد . لذا پژوهشگر در این تحقیق سعی نموده است تا تاثیر استفاده از طرح درس را بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مورد بررسی قرار دهد.
پرسشهای تحقیق :
۱ـ آیا معلمین استفاده از طرح درس را به عنوان یک ضرورت در کار آموزش احساس می نمایند ؟
۲ـ آیا استفاده از طرح درس در میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است ؟
۳ـ استفاده از طرح درس تا چه اندازه در انتخاب روش ها ، رسانه ها ، سازماندهی مناسب در آموزش کمک می کند ؟
۴ـ نوشتن طرح درس تا چه حد در استفاده بهتر یا زمانبندی منا سب تر برای استفاده از وقت می تواند مفید باشد ؟
روش تحقیق :
روش تحقیق روش تحقیق توصیفی ـ پیما یشی است جامعه آماری این تحقیق را معلمین زن مقطع ابتدایی ناحیه ۲ شهرستان اراک تشکیل می دهد و نمونه آماری این تحقیق ۴۰ نفر از این جمعیت می باشد که به طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند . ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است که شامل سوال بسته و باز می باشد . تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی صورت گرفته است .

نتایج تحقیق :
بر اساس تحلیل اطلاعات نتایج زیر حاصل شده است :
۱ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره یک ؛ حدود ۷۵% از افراد برای کلاسهای خود طرح درس تهیه می کنند که اکثر آنها نوشتن طرح درس روزانه را لازم میدانند . ۶۰% از معلمین نوشتن طرح درس را برای تدریس بهتر لازم میدانند . ۷۰% از آنها نوشتن طرح را برای همه مقاطع لازم میدانستند .
۲ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره دو؛ بطور کلی ۹۲% افراد معتقدند که طرح درس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است . ۷۵% افراد در بیان اهداف آموزشی توسط معلم قبل از شروع آموزش را امری ضروری میدانند .
۳ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره سه؛ ۶۰% از معلمین معتقدند که در طرح درس تمام فعالیت هایی که توسط معلم و دانش آموز در خلال آموزش انجام می گیرد ، پیش بینی می شود . مسلماً انتخاب روش ها ، رسا نه ها و سازماندهی هم جزئی از فعالیت های معلم است .
۴ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره چهار؛ ۹۰% معلمین معتقد به زمانبندی که در طراحی آموزش انجام می گیرد هستند و معتقدند که این زمان بندی دارای فواید زیر می باشد :
معلمین از قبل می توانند از فرصتها مناسب تر استفاده نمایند، از به هدر رفتن وقت ، و بحثهای بیهوده غیر درسی جلوگیری میکند .

 

۲٫عنوان : راهنمای تدریس اجتماعی ( دوم راهنمایی )
پژوهشگر:حمدا…کریمیخشاب،استادراهنما:سرکارخانمذوالقرنین،سال اجرا:۷۸
مقدمه :
نظامهای آموزشی امروز مبتنی بر تکنولوژی تدریس است. به این سبب معّلم در این نظام باید از صلاحیت های خاصی برخوردار باشد ، و برای ایفای نقش کارشناس و مدیر آموزش ، هدایتها یا مهارتهای لازم را چه در دوره تربیت معّلم و چه پس از آن از طریق منبعی ارزشمند و جامع در شکل راهنمای تدریس کسب کند ، ارائه حجم محتوای سنگین با روش های سنّتی آموزش دیگر جوابگوی نیاز فردای فرد و جامعه نیست . این پژوهش کوششی است در جهت طراحی منظم یا سیستماتیک تدریس و یادگیری کتاب تعلیمات اجتماعی سال دوم راهنمایی.
اهداف قحقیق :
۱ـ بحث از ماهیت راهنمای تدریس .
۲ـ هدف از آموزش تعلیمات اجتماعی .
۳ـ تهیه راهنمای تدریس برای ۱۶ درس تعلیمات اجتماعی در پایه دوم راهنمایی .
روش تحقیق :
روش تحقیق ، توصیفی، تحلیلی ، اسنادی یا کتابخانه ای است . ابتدا محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی سال دوم راهنمایی مورد بررسی قرار گرفته است و بعد ضمن مطالعه کتب روشهای تحقیق و تکنولوژی تدریس راهنمای تدریس مناسبی برای این کتاب تالیف شده است .
نتایج تحقیق :
۱ـ ماهیت راهنمای تدریس و مزایای طرح درس و طراحی آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است .
۲ـ اهداف کلی آموزش اجتماعی دوره راهنمایی و مشکلات و محدودیت های تدریس این درس ، روشها و فنون مختلف تدریس این درس مطرح شده است .
۳ـ بر مبنای مرور مطالعاتی صورت گرفته برای ۱۶ درس کتاب اجتماعی سال دوم راهنمایی بر مبنای مدل سیستماتیک تدریس راهنمای آموزش، طراحی و پیشنهاد شده است . این طرح درس شامل عناصر : مشخصات کلی درس ، هدف کلی درس ، اهداف جزئی ، اهداف رفتاری ، مواد و رسانه های آموزشی ، روش تدریس ، ارزشیابی از جریان تدریس و فعالیت های علمی خارج از کلاس برای دانش آموزان .

۳٫عنوان : بررسی تکنیکی و محتوایی کتابهای فارسی مقدماتی و تکمیل نهضت سواد آموزی
پژوهشگران : لیلا ذولقدر ، فاطمه فرهنگ فلاح ، استاد راه

نما : آقای محمدمینا ، سال اجرا : ۷۸
مقدمه :
در این تحقیق سعی شده است به بررسی نقش تصاویر در آموزش بزرگسالان از نظر ارائه پیام توجه شود . با توجه به نقاط ضعف و قوتی که در آموزش بزرگسالان در کشور ما وجود دارد مطمئناً هرچه محتوای آموزشی منسجم تر و سنجیده تر انتخاب شود بهتر می تواند نتیجه دهد.صاحبنظران اعتقاد دارند خواندن تصاویر نظیر خواندن حروف و کلمات دارای اصول و قوانینی است که بایستی آنان را در فراگیران تقویت کرد. لذا پژوهشگران بر آن شدند تا با این بررسی کمکی در جهت کاربرد یافته های مثبت تصویر و عدم تکرار کاربرد نامناسب آن محتوای آموزشی قدمی هرچند کوتاه برداشته باشند.
پرسشهای تحقیقاتی :
۱ـ تصاویر کتاب از نظر گروه نمونه تحقیق تا چه حد برای بزرکسالان مناسب است؟
۲ـ تصاویر کتاب از نظر گروه نمونه تحقیق تا چه میزان با محتوا همخوانی دارد ؟
۳ـ تصاویر کتاب ازنظر گروه نمونه تحقیق تا چه حد از نظر فنی مناسب تهیه شده است؟
الف) از نظر وضوع ب) از نظر رنگ آمیزی ج) از نظر کیفیت چاپ د) لحظه برداشت ه) تطبیق با واقعیت و) از نظر هماهنگی اجزاء ز) از نظر کادربندی
۴ـ تصاویر کتاب از نظر گروه نمونه تحقیق تا چه حد می تواند جلب توجه نماید ؟
۵ـ تصاویر کتاب از نظر گروه نمونه تحقیق تا چه میزان با هم ارتباط دارند؟
روش تحقیق :
این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی ـ پیمایشی است . جامعه آماری در این تحقیق راهنمایان تعلیماتی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی شهرستان اراک در سال ۷۹-۱۳۷۸ می باشد . کل راهنمایان تعلیماتی در سطح استان ۱۴ نفر و آموزشیاران ۳۶ نفر می باشند و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه از نوع باز و بسته و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و رسم جدول میباشد .

نتایج تحقیق :
بر اساس تحلیل داده ها نتایج زیر بطور خلاصه وار حاصل شده است :
۱ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره یک: بطور متوسط از نظر ۳۵% افراد نمونه تحقیق کتاب برای بزرگسالان مناسب می باشد .
۲ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره دو ؛ بطور متوسط از نظر ۵۹% افراد نمونه تحقیق تصاویر با محتوای کتاب همخوانی دارد.
۳ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره سه؛بطور متوسط از نظر ۲۸% افراد نمونه تحقیق تصاویر کتاب از نظر فنی مناسب می باشد .
۴ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره چهار ؛ بطور متوسط از نظر ۳۲% افراد تصاویر کتاب قادر به جلب توجه مخاطبین می باشد .
۵ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره پنج؛ بطور متوسط از نظر ۴۰% افراد نمونه تحقیق تصاویر کتاب با هم در ارتباط هستند .
نتایج خلاصه شده ای که از کتاب فارسی دوره تکمیلی بدست آمده است :
۱ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره یک ؛ بطور متوسط ۳۸% افراد نمونه تحقیق تصاویر کتاب برای بزرگسالان مناسب می باشد.
۲ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره دو ؛ بطور متوسط از نظر

 

۳ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره سه ؛ از نظر ۳۷% افراد نمونه تحقیق تصاویر کتاب از نظر فنی مناسب می باشد .
۴ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره چهار ؛ بطور متوسط از نظر ۳۴% افراد تصاویر کتاب قادر به جلب توجه مخاطبین می باشد .
۵ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره پنج ؛ بطور متوسط از نظر ۴۰% افراد نمونه تحقیق تصاویر کتاب با هم در ارتباط هستند .

۴٫عنوان : مسائل و مشکلات آموزشی و درسی دانش آموزان نیمه بینا در سطح شهر اراک
پژوهشگر : روح ا… عابدین پور سوری، استاد راهنما: دکتر محمد سیفی، سال اجرا: ۷۸
مقدمه :
شخص نابینا مانند دیگر اشخاص مبتلا به ناتوانی، خواهان زندگی و برخورد و آموزش عادی و معمولی است در حالی که کودکان نیمه بینا که گروهی از کودکان استثنایی هستند با مشکلات عدیده ای از جمله عاطفی، اخلاقی، روانی اجتماعی، آموزشی و درسی و غیره روبه رو هستند. محقق در این تحقیق سعی نموده است ضمن بیان تعریف و ویژگی های نیمه بینایی به شرح علل و عوامل آن پرداخته و مسائل و مشکلات آموزشی و درسی دانش آموزان نیمه بینای شهر اراک را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و راه حلهای مناسب را ارائه دهد.
پرسشهای تحقیقاتی :
۱ـ مشکلات ارتباطی کودکان نیمه بینا در کلاس درس چیست ؟
۲ـ مشکلات یاددهی ـ یادگیری کلاسی دانش آموزان نیمه بینا چه مواردی می باشد؟
۳ـ مربیان تا چه حد با ماهیت نیمه بینایان آشنایی دارند ؟
۴ـ از دیدگاه معّلم و شاگردان نیمه بینا ، چه راه هایی جهت رفع مشکلات آموزشی و درسی نیمه بینایان وجود دارد ؟
روش تحقیق :
این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارتند از کلیه دانش آموزان نیمه بینای شهرستان اراک و معلّمان آنها در سال تحصیلی ۷۹ـ۷۸ مشغول تحصیل و تدریس می باشد. نمونه آماری این تحقیق ۶ نفر دانش آموز نیمه بینا و۳ نفر از معلّمان آنها که در دبستان ابابصیر و مدرسه راهنمایی ۱۷ شهریور شهرستان اراک تدریس و تحصیل میکنند تشکیل می دهد. ابزار جمع آوری اطلاعات استفاده از پرسشنامه، که دوپرسشنامه یکی توسط معلمین و دیگری توسط دانش آموزان تکمیل گردیده است می باشد. روش تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی می باشد .

نتایج تحقیق :
براساس تحلیل داده ها نتایج زیر حاصل شده است.
۱ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره یک ؛ از آنجایی که ۷۲% دانش آموزان و۸۳% از معّلمان عقیده دارند که نور کلاسها مناسب بوده و ۸۳% از دانش آموزان و ۱۰۰% از معّلمان عقیده دارند که صدای آموزشیاران هنگام نوشتن روی تخته رسا می باشد و ۸۳% از معّلمان ودانش آموزان معتقدند که وسایل کمک آموزشی استفاده شده در کلاس مناسب است. پس می توان گفت دانش آموزان نیمه بینا در کلاس درس مشکل خاصی ندارند.
۲ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره دو؛ ۶۷% دانش آموزان وسایل کمک آموزشی استفاده شده در کلاس را مفید میدانند و ۹۴% نیز کتابهای نیمه بینایان را مفید می دانندو ۸۳% هم عقیده دارند معلّمان در بروز خستگی چشم ناشی از مطالعه به آنان کمک می کنند و ۸۷% هم عقیده دارند که می توانند مشکلات درسی خود را از معلّم بپرسند، لذا در موارد فوق مشکل خاصی وجود ندارد.
۳ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره سه؛ بر اساس داده های حاصل ۱۰۰% پاسخهای ارائه شده در خصوص ویژگی های نیمه بینایی درست می باشد.
بطور متوسط میتوان گفت: ۷۳% معلّمان نسبت به ماهیت نیمه بینایی اطلاعات لازم را دارند.
۴ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره چهار؛ مطابق داده های حاصل از پرسشنامه ۱۰۰% معلّمان آموزش انفرادیموثّرترین راه حل مشکلات آموزشی نیمه بینایان تلقی میکنند.همچنین ۶۶% از دانش آموزان وسایل کمک آموزشی که قابلیت بزرگ نمایی دارند را وسیله مناسبی جهت حل مشکلات آموزشی می دانند. ۶۶% از معلّمان هم خواهان مجزا کردن گروه های مختلف کودکان استثنایی از نیمه بینایان هستند تا آموزش آسان تر صورت گیرد.

۵٫عنوان : نقش ویدئو در آموزش
پژوهشگر : زهرا غلامی، استاد راهنما: دکتر محمد سیفی، سال اجراء : ۷۸
مقدمه :
امروزه دستگاه های ضبط و پخش ویدئو تیپ و ویدئو کاست بصورت منابع استاندارد در آموزش در آمده و به طور گسترده در مدارس مورد استفاده قرار می گیرند. تعدد تنوع سیستمهای پرقابل ضبط و پخش تلویزیونی در مستقیم تولید در کلاسهای درس فراهم کرده است. پیدایش ویدئو آموزشی بعد از کتابهای درسی در تعلیم و تربیت حائز اهمیت بسزایی است اگر چه این رسانه مفید هرگز قادر نخواهد بود جایگزین معلّم شده و حتی نمیتواند به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد نوارهای ویدئویی این امکان را می دهد که اطلاعات را ضبط کنیم و به کرات آنها را ببینیم و ویدئو وسیله ای ارزان و مناسبی به حساب می آید و برای آموزش فردی و گروهی مناسب است.
اهداف تحقیق :
۱ـ معرفی دستگاه ویدئو و دستگاه ویدئویی .
۲ـ تاریخچه ویدئوی آموزشی در ایران و جهان .
۳ـ کاربرد آموزشی ویدئو در کلاس .
۴ـ وضعیت جاری ویدئوی آموزشی در ایران .
روش تحقیق :
این تحقیق با استفاده از روش اسنادی یا کتابخانه ای صورت گرفته است پژوهشگر با استفاده از منابع کتابخانه و مجلات دست به مطالعه و بررسی نقش ویدئو در آموزش زده است و در پایان به نتایج سودمندی در رابطه با این موضوع رسیده است.
نتایج تحقیق :
در راستای اهداف مشخص شده نتایج زیر بدست آمده است :
پژوهشگر ضمن معرفی ماهیت دستگاه ویدئو و نوار ویدئو اطلاعات مفیدی در نتیجه کاربرد آموزشی ویدئو ، وضعیت کنونی ویدئوی آموزشی در ایران ، تاریخچه کاربرد آموزش ویدئو در جهان، تاریخچه کاربرد ویدئو در ایران به مخاطب ارائه میدهد و به این نتیجه میرسد که ویدئو به عنوان یک رسانه آموزشی می توانند از حواس سمعی بصری فرد استفاده کرد و به دانش آموزان اطلاعاتی با حوزه وسیع تر و محسوس تر ارائه نماید و این دستگاه می تواند بر مشکل زمان و مکان فائق آمده و بسیاری از رویدادهایی را که دور از فضای آموزشی است به کلاس آورد و خیلی از مواردی را که با چشم غیر مسلح قادر به دیدن آنها نیستیم به تصویر کشیده و در کلاس درس استفاده کنیم.

۶٫عنوان : بررسی فضاهای آموزشی و مطابقت آن با استفاده از استانداردهای موجود مدارس ابتدایی شهر اراک در سال تحصیلی ۷۸
پژوهشگر : زهرا یعقوبی جورابی ، استاد راهنما : آقای سعید موسوی پور ، سال اجراء : ۷۸
مقدمه :
برای تامین نیروی انسانی متعهد، متخصص و ماهر باید شرایط مطلوبی در جامعه بخصوص در مدارس و فضاهای آموزشی بوجود آورد و محیط مساعدی را فراهم ساخت تا کودکان از طریق آن بتوانند به تجارب لازم دست یابند، محیط به طور مستقیم و غیر مستقیم بر سلامت روح و جسم فراگیران و در نتیجه بر پیشرفت تحصیلی آنان موثّر است این تاثیر در دوران ابتدایی حائز اهمیت است ، زیرا پایه های اولیه یادگیری دانش آموزان در دوران ابتدایی صورت میگیرد. بنابراین فضاهای آموزشی از جمله فضاهای فیزیکی و فضاهای عاطفی و روانی مدارس در رشد و تکامل و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است.
پرسشهای تحقیقاتی :
۱ـ در ساخت فضاهای آموزشی تا چه میزان استانداردها رعایت شده است ؟
۲ـ دلایل عدم رعایت استانداردها در ساخت فضاهای آموزشی چیست ؟
۳ـ آیا فضاهای آموزشی استاندارد بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد ؟
روش تحقیق :
نوع تحقیق به صورت توصیفی، تحلیلی است. محقق جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به تهیه مقالات، پایان نامه ها و منابعی که در این زمینه وجود دارد پرداخته است، و از جمله منابعی که در پژوهشگاه تربیت معلّم ، مرکز تربیت معلّم ضمن خدمت فرهنگیان سازمان برنامه و بودجه و دانشگاه اراک موجود بوده است استفاده کرده تا به بررسی و تحلیل فضاهای آموزشی و مطابقت آن با استانداردهای تعیین شده موجود بپردازد.
نتایج تحقیق :
۱ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره یک ؛ بر اساس تحقیقات صورت گرفته مدارس مورد بررسی مطابق با استانداردهای تعیین شده ، نبوده و باید حتی الامکان سعی شود تا مکانی مناسب برای احداث مدارس ایجاد شود در این تحقیق پژوهشگر به این نتیجه میرسد که عوامل فضاهای آموزشی مدارس ابتدایی مورد مطالعه با استانداردهای موجود مطابقت ندارد و این عوامل غیر استاندارد نمی تواند جوابگوی نیازهای آموزشی و تربیتی دانش آموزان باشد.
۲ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره دو؛ دلایل عدم رعایت استانداردها در ساخت و ساز فضاهای آموزشی :
الف ) افزایش روز افزون جمعیت دانش آمورزان، گسترش علم و دانش، لزوم استفاده از امکانات آموزشی و بهره مندی از آنها در زندگی روزمره، در مدارس با کمبود فضاهای آموزشی روبرو میشویم.
ب ) کمبود بودجه ی امکانات مالی، عدم برنامه ریزی صحیح و کمبود نیروی انسانی متخصص در امر ساخت و ساز مدارس ، توجه به کمیت و عدم توجه به کیفیت فیزیکی فضاهای آموزشی در اکثر مدارس مورد مطالعه دیده شده است .
۳ـ مطابق بررسی های به عمل آمده اگر محیط های آموزشی از لحاظ نور، صوت، آب و هوا و رنگ مناسب باشدسلامت روح و جسم فراگیران تامین می شود و بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری دانش آموزان تاثیرگذار است .

۷٫عنوان : ارزشیابی دوره کارشناسی تکنولوژی آموزشی از دیدگاه فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک تا سال ۱۳۷۸
پژوهشگران : ابراهیم قادی پاشا ، احمد قلعه نوئی ، استاد راهنما : دکتر محمد سیفی ، سال اجراء : ۷۸
مقدمه :
با وجود کارکردها و توانائیهایی که درتکنولوژی آموزشی وجود دارد همواره پیاده کردن اهداف و خواسته های تکنولوژی آموزشی کشور ما با مشکلات و موانعی روبرو است . با وجود مشکلات وموانع همواره وضعیت فارغ التحصیلان و نحوه بهره گیری از نظام ها ی آموزشی از فارغ التحصیلان این رشته در حاله ای از ابهام بوده است و انجام تحقیقات در زمینه وضعیت فارغ التحصیلان این رشته و میزان سودمندی واحدهای درسی آن ضروری می نماید.
پرسشهای تحقیقاتی :
۱ـ فارغ التحصیلان گروه نمونه تحقیق تا چه حد از تخصص خود رضایت دارند ؟
۲ـ فارغ التحصیلان گروه نمونه تحقیق تا چه حد شغل فعلی خود را در رابطه با تکنولوژی آموزشی می دانند؟
۳ـ مشکلات شغلی فارغ التحصیلان بر حسب اولویت کدامند ؟
۴ـ دروس رشته تکنولوژی آموزشی اصلی ،تخصصی، اختیاری، بطور کلی و به تفکیک تا چه حد از نظر فارغ التحصیلان مفید می باشد ؟
۵ـ فارغ التحصیلان گروه نمونه تحقیق برای اصلاح برنامه های آموزشی تکنولوژی آموزشی چه پیشنهاداتی دارند ؟
روش تحقیق :
در این تحقیق پژوهشگر از روش توصیفی استفاده کرده است . ابزار و شیوه جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است که شامل سوال باز و بسته است . گروه نمونه تحقیق ۴۰ نفر از فارغ التحصیلان کارشناسی تکنولوژی آموزشی است . جامعه آماری این تحقیق شامل فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی دانشگاه اراک از بدو تاسیس این رشته در دانشگاه اراک ۱۳۷۸ که ۱۱۵ نفر می باشد .

نتایج تحقیق :
بر اساس تحلیل داده ها نتایج زیر حاصل شده است :
۱ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره یک ؛ ۵/۴۷ % از افراد گروه نمونه تحقیق در حدمتوسط،۲۵% افراد گروه تحقیق در حد خیلی زیاد و ۵/۱۷% افراد در حد خیلی کم و از تخصص خود به عنوان تکنولوژیست آموزشی رضایت خاطر دارند .
۲ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره دو؛ ۵/۴۲% افراد گروه نمونه تحقیق در حد متوسط ۵/۳۲% افراد در حد خیلی کم و کم از افراد گروه در حد خیلی زیاد و زیاد شغل فعلی خود را در ارتباط با تکنولوژی آموزشی می دانند.
۳ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره سه؛ ۹۰% از افراد گروه در حد خیلی زیاد و زیاد ، ۱۰% افراد در حد متوسط و کم ، مهمترین عامل در محروم ماندن تکنولوژی آموزشی را عدم شناخت مسولان از توانائیهای این رشته بیان می کنند .
۴ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره چهار؛
۱ـ۴ـ میزان سودمندی دروس تخصصی به طور کلی ؛ ۱۴/۵۰% از افراد دروس تخصصی نظری را در حد خیلی زیادوزیاد مفید دانسته اند ، ۲/۲۸% از افراد نمونه تحقیق دروس تخصصی نظری را در حد متوسط مفید دانسته اند و ۶۶/۲۱% افراد دروس تخصصی نظری را در حد خیلی کم و کم مفید دانسته اند ۶۵% از افراد دروس عملی و کاربردی را در حد خیلی زیاد وزیاد مفید دانسته اند،۱۹% افراد گروه این دروس را در حد خیلی کم و کم مفید دانسته اند.
۲ـ۴ـ میزان سودمندی دروس اصلی بطور کلی ؛ بطور کلی ۱۰% از افراد گروه نمونه تحقیق همه دروس اصلی را مفید دانسته اند .
۳ـ۴ـ میزان سودمندی دروس اختیاری بطور کلی ؛ ۵/۱۲% افراد بطور کلی همه دروس اختیاری را مفید دانسته اند .
۵ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره پنج ؛ ۳۵% افراد افزایش دروس عملی و کاربردی را برای بهبود برنامه های تکنولوژی آموزشی پیشنهاد می دهند ، ۳۰% از افراد ایجاد امکانات و تجهیزات بیشتر ، ۵/۲۷% از افراد نمونه بهبود کیفیت محتوای دروس نظری ، ۵/۲۲% از افراد استفاده و بکارگیری از اساتید مجرّب و متخصّص ، ۵/۱۷% از افراد نمونه تحقیق ایجاد و برگزاری سمینارها و نشستها ، ۵/۱۲% از افراد افزایش کتب تخصصی این رشته را برای بهبود برنامه های آموزشی تکنولوژی آموزشی پیشنهاد می کنند .

۸٫عنوان : مطالعه و بررسی روش استفاده بهینه از تخته و گچ
پژوهشگر : ابولقاسم بنائی بروجئی، استاد راهنما : دکتر محمد سیفی ، سال اجراء :۷۸
مقدمه :
یکی از رایج ترین انواع وسایل آموزشی ، تابلوهای آموزشی میباشد که در امر تدریس و یادگیری نقش ارزنده ای دارد . معمولی ترین آنها تابلوهای گچی هستند . تابلوهای گچی جزء وسایل آموزشی تسهیل کننده هستند که آموزش را عینی و فهم مطالب را آسان میکند. تخته و گچ در بسیاری از کلاسهای مقاطع مختلف کشور ایران تنها رسانه ای است که در ارائه پیام آموزشی در خدمت معلّم است و به همین دلیل بررسی وضع جاری کاربرد این رسانه و نیز جمع آوری تجهیزات مفید و ابتکارات معلّمان در کاربرد آن کاملاً ضروری است .
پرسشهای تحقیقاتی :
۱ـ معاّمین گروه نمونه تحقیق در چه مواردی ودر چه حد ازتخته وگچ درتدریس استغاده می کنند ؟
۲ـ دلایل استفاده گسترده گروه نمونه تحقیق از رسانه تخته و گچ درتدریس چیست؟
۳ـ گروه نمونه تحقیق از چه روش و موادی در کاربرد تخته و گچ استفاده می کنند ؟
۴ـ گروه نمونه تحقیق چه روشهایی را برای استفاده بهینه از رسانه تخته و گچ در دروس مختلف پیشنهاد می کنند ؟
روش تحقیق :
روشی که در این تحقیق بکار رفته است بر اساس روش توصیفی _ پیمایشی می باشد.جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان دبیری رشته های مختلف دانشگاه اراک تشکیل می دهند ، نمونه آماری این تحقیق به صورت تصادفی و از طریق حضور در جلسات امتحان دروس تربیتی و عمومی انتخاب شده است که شامل ۵۱ نفر می باشد، ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه باز و بسته صورت گرفته است .
نتایج تحقیق :
۱ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره یک؛ ۵۹% از این افراد از این رسانه اغلب موارد و در ضمن رسانه های دیگر استفاده می نمایند، ۳۵% افراد از این رسانه همیشه و بعنوان رسانه اصلی آموزش استفاده می نمایند. بنابراین ۹۴% افرا نمونه کاربرد این رسانه را مورد تحقق قرار داده اند.
۲ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره دو؛ دلایل استفاده گسترده معلّمین گروه نمونه تحقیق از رسانه تخته و گچ به ترتیب اولویت عبارت اند از :
 در دسترس بودن تخته و گچ ۲۹%
 معمولی ترین و رایج ترین وسیله آموزشی ۲۹%
 بعضی دروس نیاز به نوشتن بر روی تخته دارند ۲۵%
 کمبود وسایل پیشرفته آموزشی ۲۵%
 موُثر بودن در ایجاد انگیزه و یادگیری عمیق ۲۳%
 یادگیری سمعی بصری که تسریع در یادگیری دارد ۲۳%
 جلب توجه دانش آموزان
۳ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره سه؛
ـ روش توصیفی ( سخنرانی ) ۴۹% ـ روش حل مساله ۲۳% ـ روش پرسش و پاسخ ۲۹%
مواد و ابزار مکمل تخته سیاه و گچ عبارتند از : استفاده از تصاویر ، اشکال هندسی و نمودارها ۵۴% ، استفاده از گچ های رنگی متنوع ۲۹% ،استفاده از وسایل آموزشی : اورهد ، اوپک ، اسلاید ، فیلم های آموزشی ۲۹% ، نوشتن قواعد با خط درشت ۲۱% ، بکارگیری در تدریس تاریخ و جغرافیا ۱۱%
۴ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره چهار؛ شرکت دادن دانش آموزان برای حل مساله ۴۵% استفاده از گچ رنگی و خط زیبا ۳۱% ،استفاده از تخته برگردان و کشویی ۲۷% ، تقسیم بندی تخته بر اساس موضوع درس ۲۳% ، استفاده از کشیدن تصاویر و بزرگ کردن آنها توسط اوپک ۲۱% ، استفاده از وسایل کارگاهی وآزمایشگاهی ۱۹% ،
رسم تصاویر و اشکال با استفاده از الگو ۱۷% ،استفاده ازتابلوی سفید، ماژیک ( وایت برد) ۱۳% .

۹٫عنوان : بررسی عوامل موثر در میزان استفاده معلّمین از وسایل کمک آموزشی در مدارس ابتدایی ناحیه یک شهرستان اراک در سال ۷۸ـ ۱۳۷۷
پژوهشگر : زهرا فولادی ، استاد راهنما : دکتر محمد سیفی ، سال اجراء : ۷۸
مقدمه :
تدریس در دوره ابتدایی به دلایلی با تدریس در مقاطع دیگر متفاوت است . در این دوره به دلیل دارا بودن برخی نیازها و توانائیهای خاص و شرایط منحصر به فرد نیاز به آموزش های عینی و منسجم دارد . محتوای پربار برنامه های درسی و انتخاب روش های متناسب با آنها ایجاب می کند که وسایل و مواد آموزشی مطلوب و مورد نیاز فراهم گردد و چنان شرایطی را بوجود آورد که کیفیت و کمیت یادگیری دانش آموزان در زمینه های مختلف موفقیّت آمیز می باشد . در این تحقیق سعی شده میزان کارایی وسایل کمک آموزشی تدریس از نظر معلّمین دوره ابتدایی مورد بررسی قرار گیرد .نکته دیگری که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است میزان موجودیت وسایل کمک آموزشی در مدارس ابتدایی و همچنین میزان آشنایی معلّمین از این وسایل است .
پرسشهای تحقیقاتی :
۱ـ آیا سطح تحصیلات معلّمین در میزان استفاد آنها از وسایل کمک آموزشی موثر است؟
۲ـ میزان استفاده معلّمین مقاطع ابتدایی از وسایل کمک آموزشی در چه حد است ؟
۳ـ میزان آشنایی معلّمین مقطع ابتدایی از وسایل کمک آموزشی در چه حد است ؟
۴ـ میزان موجودیت وسایل کمک آموزشی در مدارس ابتدایی تا چه حد است ؟
۵ـ مهمترین علل عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی در مدارس ابتدایی چیست ؟
روش تحقیق :
در این تحقیق از روش توصیفی ـ پیمایشی استفاده شده است . داده های مورد نیاز بوسیله پرسشنامه جمع آوری شده است که در آن از هر دو نوع سوال باز و بسته استفاده شده است .جامعه آماری مورد تحقیق کل معلّمان مدارس ابتدایی ناحیه یک شهرستان اراک است که شامل ۱۵۰۰ نفر می باشد. نمونه ای به تعداد ۹۰ نفر بصورت تصادفی از بین معلّمین انتخاب شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است .

نتایج تحقیق :
۱ـ در پاسخ به پرسش تحقیقاتی شماره یک ؛ آزمون خی دو محاسبه شده در سطح ۹۵% اطمینان معنی دار بوده و این نتیجه نشان دهنده اختلاف معنی دار میانگین ها به نفع کاربرد موادآموزشی از طرف دارندگان مدرک دیپلم بوده و می توان ادعا کرد که معلّمین دارای مدرک تحصیلی دیپلم نسبت به سایر همکاران خود بیشتر از وسایل کمک آموزشی استفاده نموده اند .
۲ـ در پاسخ به پرسش تحقیقاتی شماره دو؛ بیشترین کاربرد به کتاب علوم ۸۵% و ریاضی ۷۸% اختصاص دارد و کمترین کاربرد مربوط به اسلاید ۸% و اوپک ۹% می باشد
۳ـ در پاسخ به پرسش تحقیقاتی شماره سه ؛ بیشترین درصد آشنایی مربوط به کتب علوم ۸۰% و ریاضی ۸۳% و کمترین درصد آشنایی مربوط به اوپک ۸% و اسلاید ۷% و کاربرد وسایل آموزشی توسط معلّمین نمونه تحقیق کمتر از متوسط است. و در نتیجه رضایت بخش نمی باشد .
۴ـ در پاسخ به پرسش تحقیقاتی شماره چهار؛ بر اساس نتایج حاصله بیشترین درصد موجودیت وسایل کمک آموزشی مربوط به کتاب علوم ۸۰% می باشد و کمترین درصد موجودیت مربوط به اوپک ۱۰% و فیلم استریپ ۸% می باشد.
۵ـ در پاسخ به پرسش تحقیقاتی شماره پنج ؛ مهمترین علل عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی : کمبود وقت و مواد آموزشی ، محیط فیزیکی نامناسب کلاس ها ، حجم کتب درسی ، فقدان انگیزه ، عدم آشنایی معلّمین با مواد آموزشی و مقررات دست و پاگیر از جمله عوامل می باشد .
۶ـ نتایج حاصل از سوال باز پرسشنامه :
چه مواردی را برای بالا بردن کارایی وسایل آموزشی توصیه می نمایید ؟
در پاسخ به این پرسش گروه نمونه تحقیق به ترتیب به موارد زیر اشاره کردند :
تشویق معلّمین از سوی مسولین .
در دسترس قرار دادن انواع وسایل کمک آموزشی .
تشکیل کلاسهای ضمن خدمت برای استفاده بهینه ازوسایل کمک آموزشی.

۱۰٫عنوان : راهنمای تدریس جغرافیای سال سوم راهنمایی
پژوهشگر : مصطفی شمس الهی،استاد راهنما : سرکار خانم ذوالقرنین ، سال اجرا : ۷۸٫
مقدمه :
بی تردید کار معلمی به تخصّص در زمینه تعلیم و تربیت است و تا کسی آشنا به اسرار و رموز معلّمی نباشد نمی تواند معلّم موفّقی باشد . آشنایی با روشهای کلّی تدریس ، روشهای اختصاصی در تدریس هر درس ، روانشناسی تربیتی ، روانشناسی رشد ، شیوهای ارزشیابی کاربرد مواد آموزشی و فنون کلاس داری برای هر معلمی لازم بلکه واجب است تا بتواند وظیفه خطیری را که به عهده گرفته است ،همچنین با وسایل کمک آموزشی در تدریس جغرافیا آشنایی کامل داشته باشد . تا با استفاده از آنها آموزش را ملموس تر کند و باعث تسریع در یادگیری جغرافیا گردد .
اهداف تحقیق :
۱٫ بحث از ماهیت راهنمای تدریس .
۲٫ هدف از آموزش و وشیوه ها و وروش های تدریس آن .
۳٫ تهیه راهنمای تدریس برای ۱۴ درس جغرافیا سال سوم راهنمایی .
روش تحقیق :
روش تحقیق توصیفی ، تحلیلی ، اسنادی یا کتابخانه ای است . ابتدا محتوای کتاب جغرافیای سال سوم راهنمایی مورد بررسی قرار گرفته است و بعد ضمن مطالعه کتب روشهای تحقیق و تکنولوژی تدریس راهنمای مناسبی برای این کتاب تالیف شده است .
نتایج تحقیق :
در ارتباط با تحقیق اهداف پیشنهاد شده موارد زیر صورت گرفته است :
۱٫ ماهیت راهنمای تدریس و مزایای طرح درس مورد بحث قرار گرفته است .
۲٫ اهداف آموزشی جغرافیا ، مشکلات و محدودیت های تدریس جغرافیا مقطع راهنمایی و شیوه های جاری و مطلوب تدریس و نقش رسانه ها در این رابطه مطرح است .
۳٫ برمبنای مرور مطالعاتی صورت گرفته برای ۱۴ درس کتاب جغرافیا سال سوم راهنمایی بر مبنای مدل سیستماتیک تدریس راهنمای آموزش ، طراحی و پیشنهاد شده است . این طرح درس شامل عناصر : مفاهیم ، هدف کلی درس ، اهداف جزئی ، اهداف رفتاری ، مواد و رسانه های آموزشی ، روش تدریس ، ارزشیابی و فعالیت های تکمیلی .
۴٫ ارائه معلومات اضافی برای معلّم درباره هر یک از دروس .
۱۱٫عنوان : بررسی ماهیت و چگونگی کاربرد تکنولوژی آموزشی از دیدگاه معلّمین ابتدایی شرکت کننده در مورد آموزش ضمن خدمت شهید باهنر اراک در تابستان ۱۳۷۸
پژوهشگر : زهرا عرب ، استاد راهنما : دکتر محمد سیفی ، سال اجراء : ۷۸
مقدمه :
تکنولوژی آموزشی یکی از پیشرفت ها در حیطه آموزش و پرورش محسوب می شود در واقع مهندسی در فرایند تعلیم و تربیت است که فرایند یادگیری و در نتیجه کیفیت آموزش را بسیار عمیق و ریشه ای بهبود می بخشد .بنابراین لازم است که معّلم بویژه معلّمان مقطع ابتدایی با توجه به اهمیّت آموزش در دوره ابتدایی از تکنولوژی آموزشی در تدریس خود بمنظور تسهیل یاددهی به نحو مطلوبی استفاده کنند .نقش تکنولوژی آموزشی امروزه مفهوم بهره گیری علمی از فعالیّت های انسانی و دگرگونی در روش های سنّتی است و در نتیجه بدون کاربرد تکنولوژی آموزشی اصلاحات بنیادی در امر آموزش غیر ممکن است .
پرسشهای تحقیقاتی :
۱٫معلّمان گروه نمونه تحقیق تا چه اندازه با تکنولوژی آموزشی آشنا هستند ؟
۲٫معلّمان گروه نمونه تحقیق نسبت به تاثیر تکنولوژی آموزشی در یادگیری چه نوع نگرشی دارند ؟
۳٫معلّمان گروه نمونه تحقیق تا چه میزان از تکنولوژی آموزشی در کلاس درس خود بهره میکیرند؟
۴٫امکانات مدارس مورد تحقیق از نظر تجهیزات و مواد و وسایل آموزشی چگونه است ؟
۵٫ علل عدم استفاده معلّمان گروه نمونه تحقیق ازتکنولوژی آموزشی چیست ؟
روش تحقیق :
در این تحقیق از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است . جامعه آماری این تحقیق معلّمان شرکت کننده در دوره آموزش ضمن خدمت رشته کاردانی آموزش ابتدایی در مرکز آموزش ضمن خدمت شهید باهنر شهر اراک در تابستان ۱۳۷۸ در نظر گرفته شده است و نمونه آماری به اندازه ۳۰ نفر به صورت تصادفی از این جامعه انتخاب شده است ابزار جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه که شامل ۵ سوال است استفاده شده است و اطلاعات جمع آوری شده ابتدا بصورت جداول فراوانی و بعد بصورت درصد جهت تحلیل داده ها استفاده شده است .

نتایج تحقیق :
بر اساس تحلیل داده ها نتایج زیر حاصل شده است :
۱٫ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره یک ؛پژوهشگر به این نتیجه می رسد که اکثر تکنولوژی آموزشی ، حداقل با تعریف صحیح آن آشنایی دارند و تنها ۲۰% از معلّمان تکنولوژی آموزشی را کاربرد ابزار سمعی و بصری میدانند .
۲٫ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره دو ؛ ۴۰% افراد نمونه تحقیق طرح درس را در حد زیاد در یادگیری موثر می دانند ۳/۷۳% افراد از جعبه علوم ، ۶۰% افراد اهداف رفتاری ، ۶۰/ ۵۶% افراد روشها وفنون تدریس ، ۶۰% افراد نیز تجهیزات آموزشی را در حد زیاد در یادگیری موثر می دانند .
۳٫ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره سه؛ ۳/۳۳% افراد نمونه تحقیق طرح درس را در حد زیاد بکار می برند ،۳/۵۳% افراد از جع۵۰% افراد اهداف رفتاری ،۳/۵۳% افراد روشها و فنون تدریس ، ۳/۱۳% افراد نیز تجهیزات آموزشی و بطور کلی ۵۷% افراد تکنولوژی آموزشی را در حد زیاد زیاد بکار میبرند.
۴٫ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره چهار ؛ ۶۶% افراد بوجود جعبه علوم و ۲۰% افراد بوجود تلویزیون و ۱۰% افراد هم بوجود ویدئو در مدارس اشاره کردند که این امر نشان دهنده این است که امکانات مدارس از نظر تجهیزات و مواد آموزشی چندان زیاد نیست .
۵٫ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره پنج ؛ معلّمان نمونه تحقیق در مورد عدم استفاده از رسانه ها و تجهیزات آموزشی دلایلی از قبیل فقدان بودجه و امکانات جهت تهیه این وسایل ، نداشتن مکان مناسب ، عدم مهارت کافی و ضعف مدارس در جهت تهیه مواد و وسایل آموزشی ذکر کردنند .

۱۲٫عنوان : بررسی کلاسهای جبرانی – تقویتی (ضمن سال ) بر روند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم راهنمایی آموزشگاهای منطقه فراهان
پژوهشگر : علیرضا دستجانی ، استاد راهنما : آقای محمد مینا ، سال اجراء : ۷۸
مقدمه :
طبق آمار منتشره ، ایران از جمله کشورهایی است که از لحاظ کیفیت تحصیلی در سطح پائینی قرار دارد و این موضوع امری نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت . از جمله اقداماتی که در جهت رفع کمبودهای درسی وآموزشی و پرورشی انجام گردیده ، طرح آموزش تقویتی و جبرانی است که با نرخی نازل زیر نظر آموزش و پرورش انجام می گیرد و همچنین اجرای امتحانات مجدد از ویژگی های دیگر در رفع این معضل است .
پرسشهای تحقیقاتی :
۱٫ طرح جبرانی ـ تقویتی ضمن سال در جهت جلوگیری از تکرار پایه ها تا چه اندازه موثر است ؟
۲٫ تشکیل کلاسهای جبرانی – تقویتی در جهت جلوگیری از ترک کنندگان تحصیلی ناشی از مردودی تا چه اندازه از بخش بوده است ؟
۳٫ آیا روشهای آموزشی در کلاسهای جبرانی ـ تقویتی ضمن سال با اصول یادگیری سازگار است ؟
روش تحقیق :
روش تحقیق از نوع علّی پس از وقوع می باشد . جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان ضعیف شرکت کننده در کلاسهای جبرانی آموزشگاهای منطقه فراهان دبیران این منطقه در سال تحصیلی ۷۸ـ۷۷ می باشد . نمونه ای بصورت تصادفی به تعداد ۱۰۰ نفر از این جامعه آماری انتخاب شده است . ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ۲۰ سوالی برای دانش آموزان و۱۵ سوالی برای دبیران می باشد و روش تحلیل داده ها آمار توصیفی ( توضیع فراوانی و درصدگیری ) استفاده شده است .
نتایج تحقیق :
۱٫ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره یک ؛ کلاسهای جبرانی ـ تقویتی ضمن سال در بالا بردن درصد قبولی به اعتقاد ۷۲% پاسخ دهندگان دانش آموز و ۸۰% دبیران ، در جلوگیری از شکست تحصیلی و مردودی دانش آموزان به اعتقاد ۶۳% دانش آموزان ، در افزایش عملکرد و بازدهی دانش آموزان ۴۹% دانش آموزان در حد زیاد و خیلی زیاد در جلوگیری از تکرار پایه موثر است .
۲٫ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره دو ؛ جبرانی ـ تقویتی ضمن سال به اعتقاد ۵۸% دانش آموزان در حد زیاد و خیلی زیاد در مقابل ۲۷% در حد کم و خیلی کم و به اعتقاد ۸۸% دبیران در حد زیاد و خیلی زیاد تاثیر زیادی جلوگیری از ترک تحصیل زودرس دانش آموزان دارد .
۳٫ در پاسخ به پرسش تحقیقاتی شماره سه ؛ کلاسهای جبرانی ـ تقویتی ضمن سال در فراهم نمودن زمان مناسب جهت یادگیری درسطح لازم به اعتقار ۵۱% افراد دانش آموز به اعتقاد ۲۰% دبیران در حد زیاد ، در برقراری ارتباط بین مطالب قبلی و فعلی دانش آموزان به اعتقاد ۵۶% دانش آموزان و ۹۲% دبیران ، در بوجود آوردن احساس نیاز به یادگیری به اعتقاد ۵۸% دانش آموزان، در بوجود آوردن انگیزه پیشرفت در دانش آموزان به اعتقاد ۵۵% دانش آموزان و ۸۰% دبیران ، در امیدوار کردن دانش آموزان نسبت به آینده به اعتقاد ۶۳% دانش آموزان ، نقش تکرار و تمرین مطالب درسی به اعتقاد ۶۹% دبیران ، در بوجود آوردن احساس شرمساری و گناه در دانش آموزان به اعتقاد ۷۰% دانش آموزان در حد خیلی زیاد و زیاد تاثیر زیادی در میزان سازگاری با اصول یادگیری دارد .

۱۳٫عنوان : بررسی تاثیر کاربرد مواد و وسایل آموزشی در فرایند آموزش .
پژوهشگر : رقیه ماستری فراهانی ، استاد راهنما : آقای محمد مینا ، سال اجراء : ۷۸
مقدمه :
استفاده از رسانه های آموزشی در امر آموزش در بهبودکیفیت و افزایش کارایی فرایند یادگیری و یاددهی بسیار موثر است و موجب تحول و تنوع در شیوه های سنتی تدریس می شود بنابراین در فعالیت های آموزشی معلّم باید سعی کند با استفاده از مواد و وسایل آموزشی مختلف موقعیت و شرایط مناسبی را برای کسب دانش و مهارت های مطلوب دانش آموزان فراهم سازد. بسیاری از متخصصان و دست اندرکاران مسائل آموزشی معتقدند که استفاده از ابزار و رسانه های آمزشی در جریان آموزش تاثیر بسزایی در فرایند یادگیری دارد . بنابراین محقق به منظور شناخت هر چه بیشتر رسانه ها و تاثیر انتخاب صحیح آنها با توجه به نوع پیامشان این مساله را مورد بررسی قرار داده است .
هدف تحقیق :
بررسی تاٌثیر انتخاب صحیح وکاربرد مواد و وسایل آموزشی در فرایند آموزش .
روش تحقیق :
شیوه ای که در این تحقیق بکار رفته است شیوه کتابخانه ای است . به این صورت که با مراجعه به منابع و ماٌخذ فارسی و انگلیسی متعدد پیرامون موضوع مورد نظر به جمع آوری اطلاعات ، تجزیه و تحلیل ، نتیجه گیری و نهایتاً ارائه پیشنهاد پرداخته است .
نتایج تحقیق :
در راستای هدف تحقیقاتی ذکر شده محقق در پایان به نتایج زیر دست پیدا می کند:
پژوهشگر اطلاعات مفیدی در زمینه اصول اساسی طراحی و انتخاب مواد آموزشی ارائه می دهد و همچنین روش تهیه ، مزایای وسایل و محدودیت ها و توضیحات دیگر در مورد هر یک از وسایل بیان می کند و به این نتیجه می رسد که اگر کاربرد مواد و وسایل آموزشی و انتخاب آنها بطور صحیح صورت گیرد باعث تنوع و تحول در شیوه های سنّتی تدریس می گردد و سبب می شود که یادگیری از حالت تئوری خارج شده و از این طریق فرایند یاددهی و یادگیری بهبود یابد .

۱۴٫عنوان : تلویزیون و رشد اجتماعی کودکان
پژوهشگر : اشرف سمیعی ، استاد راهنما : آقای سعید موسوی پور ، سال اجراء : ۷۹
مقدمه :
مساله رشد اجتماعی کودکان همواره مورد توجه متخصصین تعلیم و تربیت و اولیاء بوده است . یکی از عوامل موثر در فرایند اجتماعی شدن تاثیر رسانه ها از جمله تلویزیون می باشد ، با توجه به اینکه اجتماعی شدن فرایندی است پیچیده و عوامل مختلفی مثل خانواده و والدین ، همسالان، مدرسه، محیط اجتماعی و عواملی چند در آن تاٌثیر دارد، تلویزیون هم می تواند یکی از عواملی که امروزه در روند اجتماعی شدن فرد تاثیر داشته باشد، مهم تلقی گردد . تلویزیون به عنوان وسیله ای که کودک بخش عمده ای از اوقات خود را صرف دیدن برنامه های آن می کند می تواند در چگونگی آموزش ایجاد ارتباط با دیگران و نحوه با هم بودن اعضای خانواده موثر باشد .
اهداف تحقیق :
۱٫ بررسی تاثیر مشاهده تلویزیون بر رشد ارزشهای اجتماعی کودک .
۲٫ بررسی تماشای تلویزیون در کودکان و تاثیر آن بر رابطه ای که با همسالان و اعضای خانواده دارد .
روش تحقیق :
روش بصورت توصیفی اسنادی و یا کتابخانه ای است . پژوهشگر با استفاده از منابع کتابخانه ، مجلات و پژوهشهای انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق دست به بررسی و مطالعه زده و نتایجی که از این برسیهای عاید شده نشان می دهد که بین تماشای تلویزیون و رشد اجتماعی کودکان رابطه معنی داری وجود دارد .
نتایج تحقیق :
در راستای اهداف ذکر شده نتایج زیر حاصل شده است :
۱٫ پژوهشها نشان می دهد که در رشد ارزشهای اجتماعی کودکان عوامل موٌثری وجود دارد که تلویزیون یکی از این عوامل می باشد ، تلویزیون تقریباً در هر خانه ای یافت می شود و کودکان از همان روزها ی آغاز زندگی با تلویزیون بزرگ می شوند.
۲٫ تلویزیون امکان و فرصت بیشتری برای با هم بودن اعضای یک خانواده را فراهم می کند یعنی تلویزیون فرصت اینکه اعضای یک خانواده بیشتر در کنار هم باشند را فراهم می سازد ولی این امر باعث پیوند آنها به یکدیگر نمیشود .
۱۵٫عنوان : بررسی کاربرد روش یادگیری اکتشافی در تدریس کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی
پژوهشگر : صدیقه رستم زاده ، استاد راهنما : سعید موسوی پور ، سال اجراء : ۷۹
مقدمه :
ریاضی یکی از مهمترین موضوعات درسی در جامعه مدرن است، امّا تدریس خوب آن بسیار مشکل است . از آنجا که ریاضیات زبان علم است ، آشنایی با روش های جدید تدریس ریاضی برای معلّمان دوره ابتدایی از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا دانش ریاضی است که می تواند از همان ابتدا دقت کامل، ابتکار و قوه نوآوری و خلاقیت را در دانش آموزان تقویت نماید . پژوهشگر در این تحقیق سعی نموده است که به کمک یادگیری اکتشافی در یکی از پایه های دوره ابتدایی ( پایه چهارم ) و یکی از مشکل ترین دروس این پایه یعنی ریاضیات در زمینه تدریس و یادگیری عمیق تر و آسان تر راه حلهایی را ارائه دهد تا معلّمان و دانش آموزان با بکار بستن این رهنمودها بتوانند به اهداف آموزشی برسند.
اهداف تحقیق :
۱٫ بررسی ویژگی های شناختی کودکان در دوره ابتدایی .
۲٫ بررسی دیدگاه یادگیری اکتشافی و کاربرد آن در بهبود شیوه های تدریس با تاٌکید بر دروس ریاضیات .
روش تحقیق :
این تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی می باشد، جامعه مورد تحقیق معلّمان دوره ابتدایی استان مرکزی که سابقه تدریس در کلاس چهارم را داشته اند و در مرکز آموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان استان مرکزی در سال تحصیلی۷۹ـ۷۸ مشغول بوده اند می باشد، نمونه آماری با انتخاب تصادفی ۳ کلاس از جامعه آماری صورت گرفته و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه از نوع سواٌل باز و بسته می باشد.
نتایج تحقیق :
بر اساس تحلیل داده ها نتایج زیر حاصل شده است :
۱٫ ویژگی های شناختی کودکان را در این دوره مورد بررسی قرار میدهد ونتایج بدست آمده نشان می دهد ۵۵% معلّمان با سابقه پایه چهارم ابتدایی معتقدند که مطالب ارائه شده در کتاب ریاضی کلاس چهارم ابتدایی با توانائی های ذهنی دانش آموزان در حد متوسط است ونیز ترتیب وتوالی محتوای کتاب رعایت شده است .
۲٫ اطلاعات مفیدی درباره ماهیت یادگیری اکتشافی می دهد و چگونگی کاربرد آن در تدریس ریاضی مورد بررسی قرار می دهد و آموزش ضرب ، تقسیم و هندسه را به شیوه یادگیری اکتشافی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

۱۶٫عنوان : بررسی ویژگی های کودکان ۳ تا ۷ ساله و آموزش و پرورش پیش از دبستان
پژوهشگر : ناهید اطری ، استاد راهنما : آقای سعید موسوی پور ، سال اجراء : ۷۹
مقدمه :
مساله رشد ( جسمی، اجتماعی، عاطفی، ذهنی ) کودک ۳ تا ۷ ساله همواره مورد توجه روان شناسان رشد و متخصصین تعلیم و تربیت بوده است زیرا این مرحله یکی از حساس ترین مراحل زندگی کودک است . آموزش و پرورش پیش از دبستان می تواند به عنوان عاملی موثر در رشد کودک باشد . نقش مربی و ارتباط متقابل والدین با مراکز پیش دبستانی و آموزش بررسی ها نشان داده است کودکانی که دوره پیش دبستانی را گزرانده اند نسبت به کودکانی که این دوره را طی نکرده اند از نظر تحصیلی و رشد اجتماعی، ذهنی و عاطفی موفق تر هستند.
اهداف تحقیق :
۱٫ بررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی بر رشد جسمی کودکان ۳ تا ۷ سال .
۲٫ بررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی بر رشد اجتماعی کودکان ۳ تا ۷ سال .
۳٫ بررسی تاٌثیر آموزش پیش دبستانی بر رشد عاطفی کودکان ۳ تا ۷ سال .
۴٫ بررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی بر رشد ذهنی کودکان ۳ تا ۷ سال .
روش تحقیق :
روش تحقیق توصیفی، اسنادی یا کتابخانه ای است و محقق با استفاده از منابع کتابخانه و فصلنامه ها و مجلات و پژوهشهای صورت گرفته موضوع را بررسی نموده و در پایان با توجه به اهداف به نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد پرداخته است .
نتایج تحقیق :
نتایج بدست آمده در راستای اهداف بیان شده به شرح زیر است :
۱٫ در راستای هدف شماره یک؛ محقق به این نتیجه می رسد که تمرینات بدنی تاثیر فراوانی بر روی دستگاههای بدن دارد، در دوره پیش دبستانی ساعت هایی را به فعالیت های بدنی و ورزش برای کودک اختصاص داده اند که کودک بتواند بازی و ورزش کند تا نیاز جسمی او برآورده شود، بنابر این حضور کودکان در مهد ها و دوره های آمادگی بر رشد جسمی آنها تاثیر مثبت خواهد داشت .
۲٫ در رابطه با هدف شماره دو؛ آموزشهای پیش دبستانی این امکان را برای کودک فراهم می کند که در جمع همسالان باشد با آنها به بازی بپردازد و با مربی ارتباط داشته باشد بطوری که محیط پیش دبستانی برای کودک بسیار نشاط آور است بنابراین حضور کودکان در مهد های کودک و طی دوره آمادگی بر رشد اجتماعی آنها تاٌثیر مثبت دارد .
۳٫ در رابطه با هدف شماره سه ؛ مربی کودک را در جریان برقرای ارتباطات مورد مهر و محبت قرار می دهد، کودک در مهدهای کودک یاد می گیرد که چگونه عواطف خود را ابراز کند .
۴٫کودک در این دوره سنّی به رشد ذهنی جدید می رسد مانند رشد زبان و استفاده از لغات و کلمات در دوره پیش دبستانی به کودک فرصت می دهند تا با همسالان خود حرف بزند تا خزانه لغات او غنی شود، همچنین به کودک شعر، سرود و قصه یاد می دهند به این ترتیب به لحاظ ذهنی نیز حضور در مراکز پیش دبستانی مفید خواهد بود .

۱۷٫عنوان : بررسی میزان آشنایی معلّمان مدارس راهنمایی با تکنولوژی آموزشی و کاربرد آن در کلاس خود در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش ناحیه ۲ در سال تحصیلی ۷۹ـ۱۳۷۸
پژوهشگر : حمیده حاجی بابا ، استاد راهنما : دکتر محمد سیفی ، سال اجراء : ۷۹
مقدمه :
در بکارگیری تکنولوژی آموزشی بیشتر به آنچه به وسایل و لوازم نیاز باشد به معلّمان، مربیان ، تکنولوژیست ها و مدیرانی که با علوم تربیتی و تکنولوژی آموزشی برای تحقق اهداف آموزشی کاملاً آشنا باشد نیاز است . ضرورت آشنایی معلّمان با تکنولوژی آموزشی و نیز کاربرد تکنولوژی آموزشی در بهینه سازی کیفیت در آموزش و پرورش کشورمان از همان اوّلین روزهای بعد از انقلاب اسلامی احساس شده است . هدف اصلی از ایجاد رشته تکنولوژی آموزشی ، استفاده سیستماتیک از منابع انسانی و غیر انسانی در جهت تسهیل امر آموزش و یادگیری بوده است .
پرسشهای تحقیقاتی :
۱٫ معلّمان راهنمایی تا چه حد با تکنولوژی آموزشی آشنایی دارند ؟
۲٫ معلّمان راهنمایی تا چه حد از تکنولوژی آموزشی در تدریس خود استفاده می کنند ؟
روش تحقیق :
روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی ـ پیمایشی است . ابزار جمع آوری اطلاعات بوسیله پرسشنامه که حاوی ۱۹ سوال بسته می باشد در زمینه موضوع تحقیق تهیه شده است . جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق دبیران زن مدارس راهنمایی ناحیه ۲ اراک در سال تحصیلی ۷۹ـ ۱۳۷۸ می باشد. تعداد معلمان این مدارس ۵۰۴ نفر است که در ۳۰ مدرسه راهنمایی به تدریس مشغوا اند نمونه ای به تعداد ۵۰ نفر از افراد این جامعه آماری بصورت تصادفی انتخاب شده است روش تحلیل داده ها بر اساس آمار توصیفی می باشد .
نتایج تحقیق :
۱٫ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره یک؛ با توجه به اینکه میزان آشنایی معلّمین از مفهوم تکنولوژی آموزشی ۷۴% ،انتخاب صحیح مراحل طراحی آموزشی ۸۶% ،تشخیص اهداف جزئی از کلی ۲۸% ،تشخیص اجزاء نرم ابزارها ۷۰% ، انتخاب روش اکتشافی بعنوان روش فعال کردن دانش آموزان ۵۰% ، تشخیص درست حل مساله ۴۸% ، انتخاب صحیح گفتگوی سنجیده و منظم پیرامون موضوعی که مورد علاقه مشترک شرکت کنندگان در بحث گروهی باشد ۴۶% ، توانایی تخصیص سطح فهم و درک مربوط به حیطه شناختی ۷۰% ، توانایی در تشخیص صحیح مفهوم طرح درس ۴۱% ، تشخیص مفهوم ارزشیابی تکوینی ۵۲% می باشد و در مجموع می توان گفت با توجه به اینکه میانگین درصد بدست آمده می باشد و با توجه به اینکه میانگین مقیاسی بدست این پرشس می باشد و بطور کلی نتایج حاصل دالّ بر آگاهی اندک معلّمین ار تکنولوژی آموزشی است .
۲٫ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره دو؛ ۴۲% از معلّمین توانستند مفهوم صحیح طرح درس را درست تشخیص دهند، لذا می توان گفت که معلّمین نسبت به طرح درس و فلسفه کاربرد آن اطلاع دقیقی ندارند، ۵۸% معلّمین توانستند مفهوم ارزشیابی تکوینی و نحوه استفاده از آن را تشخیص دهند، ۵۲% از معلّمان گروه نمونه تحقیق در میزان استفاده خود از وسایل کمک آموزشی متوسط اعلام کرده اند، ۴۶% از معلّمین اعلام کردند از روشهایی که دانش آموزان را فعّال می کند استفاده می کند استفاده می کنند، ۴۰% از معلّمان استفاده از طرح درس روزانه را متوسط اعلام کردند و ۴۶% در حد خیلی زیاد و زیاد لذا باید گفت که نیمی از معلّمین از طرح درس استفاده نمی کنند، ۵۰% از معلّمان میزان استفاده خود را از ارزشیابی تکوینی زیاد دانستند و ۳۸% متوسط، پس باید گفت ۵۰% از معلّمین از ارزشیابی تکوینی استفاده نمی کنند. میانگین مقیاسی بدست آمده از بررسی میزان کاربرد تکنولوژی آموزشی می باشد و این نمایانگر آن است که میزان کاربرد تکنولوژی آموزشی بویژه در زمینه کاربرد مواد و وسایل آموزشی متوسط است . در اکثر موارد میانگین مقیاسی درصد بین ۲ و ۳ قرار دارد، به عبارتی می توان گفت که میزان استفاده از تکنولوژی آموزشی با توجه به اینکه میانگین بدست آمده از آن و میانگین مقیاسی ۲۸/۲ می باشد در حد کمتر از متوسط بود .

۱۸٫عنوان : بررسی نگرش دانش آموزان ناشنوا در استفاده از زبان اشاره و گفتار خوانی در مدارس استثنایی ناشنوایان شهر اراک
پژوهشگر : محمد حسینی، استاد راهنما : آقای محمد مینا ، سال اجراء : ۷۹
مقدمه :
از اینکه نقص شنوایی بر تکلّم اثر می گزارد، ناشنوایی یکی از معلولیت ها بشمار می رود و تا آنجایی که ممکن است فرد از مسیر بسیاری از تجربه های مفید و امید بخش زندگی فردی و اجتماعی دور می نماید . از این رو معضل یا مشکل ناشنوایی یا کم شنوایی یافتن راه حلهای مناسب آموزشی و ارتباطی به منظور بوجود آوردن امکانات لازم برای این عزیزان است . پژوهشگر در این تحقیق سعی نموده است تا نگرش کودکان ناشنوا در استفاده از زبان اشاره و گفتار خوانی با توجه به روشهای متفاوت آموزشی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد .
پرسشهای تحقیق :
۱٫ دانش آموزان ناشنوا کدامیک از روشهای ارتباطی را بهترین روش ارتباطی می دانند ؟
۲٫ دانش آموزان ناشنوا و کم شنوا در جریان آموزش از کدامیک از روشهای ارتباطی بیشتر استفاده می کنند ؟
۳٫ آیا دانش آموزان ناشنوا در محیط مدرسه و خانواده از روشهای ارتباطی یکسانی استفاده می کنند ؟
۴٫ نقش مربّی در ایجاد قابلیت های زبانی و شنوایی تا چه حد موثر است ؟
روش تحقیق :
روش تحقیق بصورت توصیفی ـ پیمایشی می باشد . جامعه آماری شامل دانش آموزان ابتدایی پایه چهارم و پنجم راهنمایی مدارس دخترانه و پسرانه استثنایی شهید چمران و سمیّه و بخصوص ابابصیر شهر اراک می باشد افراد مورد تحقیق نمونه ۶۰ نفری از کودکان ناشنوا و نیمه شنوا می باشد که بصورت تصادفی ساده از جامعه آماری انتخاب شده اند . ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه از نوع سوال بسته و باز می باشد . در این تحقیق از روش توصیفی ( جدول و نمودار ) استفاده شده است .

نتایج تحقیق :
۱٫ در رابطه با پرسش شماره یک؛ ۵۸% افراد موثّرترین و بهترین روش ارتباطی را لب خوانی می دانند، ۱۲% آنها زبان اشاره و۸۰% آنها هجی کردن و۲۲% از آنها روش ارتباطی کلّی را موثّرترین روش انتخاب کرده اند .
۲٫ در پاسخ به پرسش شماره دو؛ موثّرترین روش ارتباطی در مدرسه یا در جریان آموزش۵۰% افراد روش لب خوانی،۱۴% از افراد زبان اشاره و۲۸% افراد ناشنوا روش ارتباط کلّی را موثّرترین روش ارتباطی می دانند .
۳٫ در رابطه با پرسش شماره سه؛ اکثریّت افراد روش گفتارخوانی را چه در مدرسه و چه در خانه به عنوان موثّرترین روش ارتباطی می دانند .
۴٫ در پاسخ به پرسش شماره چهار؛ ۷۳% افراد مورد مطالعه اخلاق خوب را به معلّمانشان پیشنهاد می کنند .
۵٫ در رابطه با پرسش شماره پنج؛ ۲۳% پسران و ۷۷% دختران خوش اخلاق بودن را برای ایجاد پیشرفت و قابلیّت های زبانی و شنوایی را برای مربّیان پیشنهاد می کنند .

۱۹٫عنوان : تلویزیون آموزشی
پژوهشگران : حسن فرهمند خواه ، مجید دوست محمدی ، استاد راهنما : دکتر محمد سیفی ، سال اجراء : ۷۹
مقدمه :
تلویزیون آموزشی را اگر یک وسیله نیرومند ارتباطی بدانیم میتوان با استفاده موثّر و صحیح از آن بسیاری از مشکلات عصر و زمان حاضر را حل کرد، از جمله مشکلات و مسائلی که دغدغه خاطر سرگذشت تعلیم و تربیت می باشد همانا مسئله انفجار جمعیّت، کمبود معلّم، تکثیر و فزونی معلومات و نقص و کاستی در وسایل و ابزار می باشد، لذا نظریه پردازان آموزشی استفاده از رسانه ها را بعنوان راه حلی بر گذشتن از مسایل و مشکلات فوق قلمداد کردند که در این بین تلویزیون آموزشی با امکانات بالقوه خود قادر است تا محیط خارج از مدرسه را به داخل کلاس آورده ، نحوه آموزش صحیح را به معلّمین تازه کار آموزش داده ، در فاصله های دور به آموزش بپردازد و… بدین ترتیب تلویزیون توانسته است هم در جایگاه یک رسانه آموزشی و هم به عنوان یک وسیله سرگرم کننده و اطلاع رساننده نقش آفرینی کند .
اهداف تحقیق :
۱٫ هدف تحقیق و بررسی نقش تلویزیون در آموزش می باشد .
روش تحقیق :
روش تحقیق بر اساس توصیفی ، اسنادی یا کتابخانه ای میباشد پژوهشگران با استفاده ازمنابع کتابخانه و مجلات به بررسی و مطالعه در زمینه موضوع پرداخته و در این زمینه نتایج حاصل مطالعات در قالب چندین مقاله ارائه شده است .
نتایج تحقیق :
پژوهشگران اطلاعات مفیدی درباره سیر و تکامل تلویزیون آموزشی در قرن بیستم در کشورهای جهان مخصوصاً در اروپا و امریکا می دهند و به این نتیجه می رسد که تلویزیون آموزشی در سیر تحول و تکامل خود فراز و نشیبهایی را داشته است که گاهی از آن بعنوان رسانه ای پرهزینه یاد کرده اند.از تلویزیون میتوان برای آموزش اطلاعات کلامی استفاده کردواین قابلیت را دارد که الگوی انسانی را بعنوان سرمشق معرفی کند ، برای یاد دادن مهارت های حرکتی می توان از آن استفاده کرد و غیره و… و در پایان محقق به این نتیجه می رسد که تلویزیون باعث کاهش مطالعه و خواندن می شود و فرد را از فعالیّت های دیگر نظیر ورزش و سینما رفتن و غیره باز می دارد .

۲۰٫عنوان : بررسی محتوای کتاب علوم پنجم ابتدایی از دیدگاه آموزشیاران و سوادآموزان شهرستان اراک
پژوهشگر : حمدا… پاکدامن ، استاد راهنما : آقای محمد مینا ، سال اجراء : ۷۹
مقدمه :
آموزش بزرگسالان موضوعی است که ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول کرده است و مورد بحث و گفتگوی فراوان قرار گرفته است . از دروسی که نهضت سوادآموزی در دوره پنجم برای بزرگسالان در نظر گرفته اند درس علوم می باشد و یکی از عوامل موثر در یادگیری دروس توسط فراگیران در هر پایه تحصیلی محتوای کتاب می باشد . اصطلاحات، واژه ها، تصاویر و… که در کتاب بکار برده می شود محتوای کتاب را تشکیل می دهد در این تحقیق سعی شده است تا نقاط قوّت و ضعف و چگونگی محتوای کتاب از نظر تسلسل مطالب، متناسب بودن تصاویر با آن، متناسب بودن با سنّ بزرگسالان، متناسب بودن با تجربیّات بزرگسالان مشخّص شود .
پرسشهای تحقیق :
۱٫ آیا محتوای کتاب علوم پنجم متناسب با سنّ سوادآموزان است ؟
۲٫ آیا محتوای کتاب علوم پنجم متناسب با تجربیّات سوادآموزان است ؟
۳٫ تصاویر کتاب تا چه اندازه متناسب با محتوای کتاب است ؟
۴٫ آیا تسلسل محتوا در تدوین کتاب رعایت شده است ؟
۵٫ روش تدریس آموزشیار و آموزش دیدن او تا چه اندازه در یادگیری سوادآموزان بزرگسال تاٌثیر دارد ؟
۶٫ آیا در تدریس سوادآموزان بزرگسال از وسایل آزمایشگاهی و کمک آموزشی بمنظور یادگیری بهتر استفاده می شود ؟
۷٫ آیا محتوای کتاب علوم پنجم در یادگیری مسائل جدید و زندگی واقعی سوادآموزان بزرگسال کاربرد دارد ؟
روش تحقیق :
روش تحقیق از نوع توصیفی ـ پیمایشی می باشد . ابزار جمع آوری اطلاعات بوسیله پرسشنامه که برای سوادآموزان و آموزشیاران هر کدام ۱۷ سئوال بسته و۳ سئوال باز تهیه شده است . نمونه آماری به تعداد ۱۵ نفر آموزشیار و ۲۰ نفر سوادآموز به صورت تصادفی از جامعه آماری انتخاب شده است . جامعه آماری مورد تحقیق آموزشیاران و سوادآموزان بزرگسال شهرستان اراک در سال ۸۰-۱۳۷۹ می باشد تعداد آموزشیاران ۷۰ نفر و سوادآموزان ۲۲۴ نفر می باشد . برای تحلیل داده ها آنها را بصورت فراوانی بیان کرده که همان روش تو صیفی می باشد .
نتایج تحقیق :
۱٫ در رابطه با پرسش شماره یک؛ ۶/۸۶% آموزشیاران مطالب کتاب علوم را تا حدودی و ۳/۱۳% نیز بصورت کم متناسب با سن سوادآموزان بزرگسال ذکر کردند. همچنین ۱۵% سوادآموزان مطالب کتاب را تا حد زیاد و ۴۵% بطور متوسط و ۴۰% بطور کم متناسب با سن خود بیان کردند . یعنی کتاب موجود با سن سوادآموزان بزرگسال متناسب نمی باشد .
۲٫در پاسخ به پرسش شماره دو؛ ۶/۲۶% آموزشیاران مطالب را تا حد زیاد و ۴۰% به میزان متوسط و ۳/۳۳% به میزان کم متناسب با تجربیّات سوادآموزان بزرگسال بیان کردند، یعنی کتاب موجود را بطور کلی متناسب با تجربیّات سوادآموزان بزرگسال نمی دانند .
۳٫ در رابطه با پرسش شماره چهار؛ ۳/۱۳% آموزشیاران رعایت ترتیب و توالی محتوای کتاب علوم را بطور زیاد، ۳/۷۳% به میزان متوسط و ۳/۱۳% به ندرت بیان کردند .
۴٫ در رابطه با پرسش شماره پنج ؛ ۸۰% سوادآموزان روش تدریس آموزشیاران را تا حد زیاد در یادگیری موثر می دانند ، ۱۵% سوادآموزان روش تدریس آموزشیاران را تا حدودی موثر می دانند ، ۵% سوادآموزان بندرت آن را در یادگیری درس علوم موثر می دانند .
۵٫ در پاسخ به پرسش شماره شش ؛ ۲۰% آموزشیاران به میزان زیاد ۶۰% تا حدودی و ۲۰% بندرت یا کم از وسایل کمک آموزشی استفاده می کنند ، ۱۰% سوادآموزان اظهار نظر کردند تا حدود زیاد ،۲۰% متوسط و۷۰% سوادآموزان بندرت از وسایل کمک آموزشی استفاده می کنند .
۶٫ در رابطه با پرسش شماره هفت ؛ ۶۰% سوادآموزان به میزان زیاد ، ۳۵% تا حدودی و ۵% سوادآموزان عقیده دارند مطالب کتاب علوم به میزان کمی یا بندرت در زندگی واقعی شان کاربرد دارد .

۲۱٫عنوان : بررسی نقش روابط انسانی در افزایش کارایی معلّمان راهنمایی پسرانه منطقه آموزش و پرورش شازند سال تحصیلی ۷۹_۷۸
پژوهشگر : ایّوب قربانی ، استاد راهنما : آقای محمد رضا حقدادی ، سال اجراء : ۷۹
مقدمه :
مدیریت کاری پیچیده و در واقع هنری تمام و کمال است ، یکی از دلایل این موضوع آن است که مدیران برای انجام وظایف خود با انسانها سروکار دارند. توفیق درامرمدیریت درگرو شناخت صحیح از منابع انسانی و برقراری روابط مناسب با آنها و ترغیب آنها به کوشش جهت جهت دستیابی به اهداف سازمانهاست . به عبارت دیگر افزایش بهره وری سازمانها و بهبود نحوه عملکرد آنها امری است صحیح منابع انسانی و استفاده از عملکرد آنها امری است که تنها با شناسایی صحیح منابع انسانی و استفاده مطلوب از آنها امکان پذیر می باشد .
فرضیه و پرسشهای تحقیق :
بین برقراری روابط انسانی در مدرسه با میزان کارایی کارکنان آموزش رابطه وجود دارد .
۱٫ عوامل ترغیب کننده در روابط انسانی در مدرسه مدامنند ؟
۲٫ عوامل بازدارنده روابط انسانی در مدرسه مدامنند ؟
روش تحقیق :
روش تحقیق از نوع توصیفی است . جامعه آماری در این تحقیق شامل معلمان مدارس راهنمایی پسرانه آموزش و پرورش شازند است . تعداد ۱۰۰ نفر از معلمان مدارس راهنمایی به صورت تصادفی انتخاب شده اند ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق استفاده از پرسشنامه است . روش تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی می باشد .
نتایج تحقیق :
۱٫ در رابطه با پرسش شماره یک ؛ صمیمیّت و مهربانی مدیر در روابط بین کارکنان مدرسه به اعتقاد ۸۲% مدیران خیلی زیاد ، ۱۷% زیاد و ۱% متوسط ؛ صمیمیّت و مهربانی مدیر را مؤثر دانسته اند. ـ احترم مقابل بین مدیر و معّلم : ۸۱% خیلی زیاد ، ۱۵% زیاد ، ۲% متوسط و ۲% بی جواب میزان احترم مقابل بین مدیر و معّلم را مؤثر دانسته اند. ـاطمینان و اعتماد به نفس مدیر در پیشرفت امور: ۶۴% خیلی زیاد ، ۲۹% زیاد ، ۵% متوّسط ، ۲% کم . ـ امانت و صمیمّیت مدیر در کارایی کارکنان : ۷۱% خیلی زیاد ، ۲۰% زیاد ، ۲% بی جواب. ـ درست کاری و دقّت مدیر در افزایش کارایی سازمان : ۸۸% خیلی زیاد ، ۹% متوسط ، ۳% کم . ـ تواضع و فروتنی مدیر درافزایش کارایی کارکنان : ۹۸% زیاد ، ۲% متوسط . ـ میزان طرح مسائل و مشکلات کارکنان با مدیر: ۳۷% زیاد ، ۴۳% متوسط ، ۱۷% کم . ـ میزان طرح مسائل و مشکلات موزشی برورشی دانش آموران با مدیر توسط معّلمان؛ ۶۸% زیاد و خیلی زیاد، ۱۸% متوسط، ۱۴% کم و خیلی کم . میزان مشارکت دادن معلمان در تصمیم گیری های مدریر : ۴۷% زیاد و خیلی زیاد ، ۳۱% متوسط ، ۲۱% کم و خیلی کم ، میزان تشویق و قدردانی از زحمات کارکنان توسط مدیر در افزایش کارایی : ۹۳% زیاد و خیلی زیاد ، ۵% متوسط و ۱% کم . وجود امنیّت در کار در کارایی کارکنان : ۹۳% زیاد و خیلی زیاد ، ۶% متوسط . توجه مدیر به پیشنهادها و انتقادات کارکنان در کارایی آنان : ۹۵% زیاد و خیلی زیاد ، ۳% متوسط و ۲% کم . میزان رضایت کارکنان از عملکرد مدیر : ۸۰% زیاد و خیلی زیاد ، ۹% متوسط ، ۹% کم و خیلی کم ، از عملکرد مدیر خود رضایت دارند .
۲٫ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره دو؛ میزان تاثیر نظارت مستقیم و غیر مستقیم مدیر در روابط خود با کارکنان : ۶۰% زیاد و خیلی زیاد ، ۲۵% متوسط و ۱۱% کم و خیلی کم . میزان تاثیر خشک و مقتدر بودن مدیر در کاهش کارایی کارکنان : ۷۷% زیاد و خیلی زیاد ، ۱۵% متوسط ، ۸% کم و خیلی کم ، از افراد خشک و مقتدر بودن مدیر را در کاهش کارایی کارکنان موُثر می دانند . میزان تاثیر غرور و تکبّر در کاهش کارایی کارکنان : ۲۰% متوسط و ۱۳% کم و خیلی کم . میزان تاثیر وجود تعارض در مدرسه در کاهش کارایی کارکنان : ۸۷% زیاد و خیلی زیاد ، ۶۰% متوسط و ۵% کم وخیلی کم . میزان تثیر زورگویی مدیر در محیط مدرسه در کاهش کارایی کارکنان : ۹۱% زیاد و خیلی زیاد ، ۲% متوسط و ۵% کم زورگویی مدیر در محیط مدرسه را در کاهش کارایی کارکنان موثّر دانسته اند .

۲۲٫عنوان : بررسی مسائل و مشکلات نهضت سوادآموزی شهرستان اراک
پژوهشگر : فاطمه مومنی ، استاد راهنا : آقای محمد مینا ، سال اجراء : ۷۹
مقدمه :
آموزش بزرگسالان بصورت موضوعی در آمده که توجه دست اندرکاران تعلیم و تربیت را به خود مشغول کرد ه است . در آموزش بزرگسالان عناصر متعددی نقش داشته اند، اما دو عنصر انسانی، سوادآموز و آموزشیار نقش حساس تر و پیچیده تری دارند . آموزشیاران همواره باید درک دقیق تر از فراگیران داشته باشند تا بتوانند ارتباط منطقی و درستی با آنها برقرار کنند . شرایط شغلی آموزشیاران موقعیّت خاص فراگیران ، تفاوت و ناهمگنی سوادآموزان در یک کلاس درس مسایلی هستند که آموزشیاران با آن مواجه اند . در این پژوهش سعی شده این مشکلات و نارسائی ها ، شناسایی شده و راه حل هایی در به حداقل رساندن آنها ارائه شود .
فرضیه های تحقیق :
۱٫ ارزشیابی از کار آموزشیاران ، از مشکلات عمده آموزشی آنها می کاهد .
۲٫ عدم استقبال سوادآموزان از کلاسهای درس, از مشکلات اساسی آموزشیاران است .
۳٫ یکی از مشکلات آموزشیاران ، کمبود امکانات آموزشی و وسایل کمک آموزشی است.
۴٫ از جمله مشکلات آموزشیاران، عدم امکان ادامه تحصیل آنان می باشد .
روش تحقیق :
روش در این تحقیق توصیفی ـ پیمایشی می باشد . محقق از منابع کتابخانه و نیز با استفاده از نظریات مسولین و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در قالب پرسشنامه و مصاحبه صورت گرفته است . جامعه آماری کلیّه آموزشیاران نهضت سوادآموزی شهرستان اراک ، در سال تحصیلی ۸۰ ـ ۷۹ می باشد که تعداد آنان ۳۵۰ نفر است و حدود ۴۵ نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند . ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است که شامل ۲۰سوال باز می باشد . روش آماری مورد استفاده آمار توصیفی است که با رسم جدول نتایج حاصله توصیف شده است .
نتایج تحقیق :
۱٫ در رابطه با فرضیه یک ؛ با توجه به پاسخ های داده شده به سوال اول ( ۱٫ آیا از کار شما ارزشیابی به عمل می آید ؟ ) وسوال دوم ( ۲٫ آیا شما از نتایج ارزشیابی اطلاع حاصل می کنید ؟ ) که بترتیب ۱۰۰% و ۹۵% پاسخ مثبت داده شده به سوال سوم ( ۳٫ اطلاع از نتایج ارزشیابی تا چه حد در بهبود کیفیت کار می افزاید ؟ ) و سوال چهارم ( ۴٫ ارزشیابی تا چه حد بر بهبود کیفیت آموزشی موثّر است ؟ ) میانگین پاسخ های بدست آمده از آنها از ۳ بیشتر است بنابر این فرضیه شماره یک اثبات می شود .
۲٫ در رابطه با فرصیه شماره دو ؛ با توجه به پرسش شماره ده ( ۱۰٫ آیا سوادآموزان بطور مرتب در کلاس ها حاضر می شوند ؟ ۴۰% بلی و ۶۰% خیر جواب دادند ) پرسش یازده ( ۱۱٫ معمولاً چند درصد از سوادآموزان که در ابتدای دوره ثبت نام کرده اند، دوره را تا پایان ادامه دادند ؟ ۴/۲۴% آموزشیاران ابراز کردند ۷۵ تا ۱۰۰% ، ۴/۴۴% ؛ آموزشیاران ابراز کردند ۵۰ تا ۷۵% سوادآموزان ۶/۲۶% اعلام کردند ۲۵ تا ۵۰% سوادآموزان و ۴/۴% نیز ابراز کردند کمتر از ۲۵% سوادآموزان دوره را تا پایان ادامه میدهند ) پرسش دوازده ( ۱۲٫ در صورتی که سوادآموزان از شرکت در کلاسهای درس استفاده نمی کنند ، علت چیست ؟ ۱٫ عدم انگیزه کافی ۸/۴۲% ، نامناسب بودن زمان کلاسها و عدم وقت کافی،۲/۷% عدم اعتماد به نفس برای یادگیری ۵۰% ) پرسش سیزده ( ۱۳٫ به نظر شما چه عواملی درایجاد انگیزه در سوادآموزان برای شرکت در کلاسها موثّر است ؟ ۵/۴۷% تبلیغ از طریق رسانه ها ، ۵/۴۲% تبلیغ از طریق راهنمایان تدریس و۵/۷% تبلیغ از طریق آموزشیاران ) پرسش چهارده ( ۱۴٫ به نظر شما علت اینکه عده ای در کلاس ثبت نام نموده ولی پس از مدتی کلاس را ترک می کنند چیست ؟ ناهماهنگی سنّی ۸/۸% پاین تر بودن سن آموزشیاران از سوادآموزان ۳/۱۳% ، احساس ناتوانی در یادگیری ۷۷/۷% ) پرسش پانزده ( ۱۵٫ به نظر شما دلیل اینکه درصدی از سوادآموزان پس از طی یک دوره در دوره بعد شرکت نمی کنند چیست ؟ خسته کننده بودن ۳/۱۳% ناهماهنگی محتوا با نیازهای واقعی فراگیران ۵/۳۵% ،طوطی وار بودن یادگیری ۱۱/۵۱% )
پرسش شانزدهم ( ۱۶٫ چگونه می توان مانع غیبت سوادآموزان شد ؟ با گنجاندن درس های مثل کاردستی و هنرهای خانگی ۵/۵۵% ، گنجاندن برنامه های تفریحی ۳۳/۳۳% ، توبیخ و عدم قبول غیبت غیر موجّه ۱۱/۱۱% ) بنابر این فرضیه اثبات می شود .
۳٫ در رابطه با فرضیه شماره سه ؛ با توجه به پرسش شماره شش ( ۶٫ محل تشکیل کلاس های شما کدامیک از مکان هاست ؟ مسجد ۴/۴% ، مدرسه ۷۷/۳۷% ، سایر مکان ها ۵/۳۵% ) سوال هفت ( ۷٫ امکانات مورد نیاز برای آموزش تا چه حد رفع نیاز می کند ؟ میانگین حاصل ۴/۳ می باشد و پاسخ گزینه مثبت بوده ) پرسش هشت ( ۸٫ از وسایل کمک آموزشی تا چه حد بهره می گیرند ؟ میانگین ۸۳/۳ می باشد و پاسخ مثبت است .) پرسش نه ( ۹٫ استفاده از وسایل کمک آموزشی تا چه حد در یادگیری موثر می دانید ؟ میانگین حاصل ۳۲/۳% می باشد و پاسخ مثبت است ) بنابر این فرضیه اثبات می شود .
۴٫در رابطه با پرسش شماره چهار؛ با توجه به پرسش شماره هفده ( ۱۷٫ اگر امکان ادامه تحصیل برای شما فراهم گردد تا چه اندازه مایا به ادامه تحصیل هستید ؟ زیاد و خیلی زیاد ۱۰۰% ) پرسش شماره هجده ( ۱۸٫ به نظر شما، آموزش ضمن خدمت که منتهی به دریافت مدرک تحصیلی می شود ، تا چه اندازه برای کارایی ، آموزشیاران موثر است ؟ زیاد و خیلی زیاد ۶۶/۸۶% متوسط ، ۱۱/۱۱% کم و خیلی کم ۲۲/۲% ) پرسش شماره نوزده ( ۱۹٫ تاُ ثیر آموزش ضمن خدمت ، بر کیفیت آموزشی را چه جنبه هایی می دانید ؟ افزایش تخصّص حرفه ای ۷/۳۷% روش های جدید آموزشی ۸/۲۸% سازماندهی آموزشی ۴/۴% ، دلگرمی نسبت به حرفه خود ۸/۲۸% ) پرسش شماره بیست ( ۲۰٫ در صورتی که مایل به ادامه تحصیل هستید این تمایل به چه دلیل است ؟ تاثیر ادامه تحصیل بر روشهای جدید تدریس و افزایش اطلاعات ۸/۶۸% ، تاثیر این عامل بر کسب مدرک بالاتر باعث افزایش در حقوق می شود ۱۸/۱۱% ) بنابر این آموزشیاران عدم امکان ادامه تحصیل را از مشکلات خود اعلام کردند و فرضیه شماره چهار اثبات می گردد .

۲۳٫عنوان : راهبردهای بهینه سازی تدریس درآموزش عالی از دید دانشجویان دانشگاه اراک
پژوهشگر : حسین جلالی فراهانی ، استاد راهنما دکتر محمد سیفی ، سال اجراء : ۷۹
مقدمه :
آموزش عالی در هر کشوری معمولاً اهداف اساسی را سرلوحه کار خود داشته است مثلاً قصد دارد افرادی خلّاق ، مبتکر و آماده برای چرخواندن چرخ های توسعه کشور ، بار آورد اما وقتی با واقع بینی به نتیجه کار نگرسته می شود، متاسفانه چنین انسانهایی کمتر دیده می شود ، افرادی دیده می شود که در بیشتر این ابعاد ضعف داشته یا حداکثر در یکی از دو بعد رشد کرده و بندرت افرادی یافت می شود که در تمام ابعاد رشد کرده باشند. در همین راستا آموزش عالی بجای پرورش قدرت تفکر خلّاق درصدد انتقال اطلاعات و معلومات به ذهن یادگیرندگان است . تحقیق حاضر در همین راستا تنظیم شده است ، یعنی با ارائه راهبرهای موثر آموزشی سعی در ارائه اطلاعات نسبتاً مفید و ارزنده ای می باشد تا زمینه برنامه ریزی مطلوب و حساب شده را برای مدرسین محترم فراهم آورد .
پرسشهای تحقیق :
۱٫ آیا اساتید در بهبود تدریس دروس دانشگاهی از طراحی سیستماتیک استفاده میکنند؟
۲٫ آیا شیوه های فعّال تدریس دربهینه سازی یادگیری دانشجویان درآموزش عالی اثرگذار است ؟
۳٫ آیا استفاده از مراکز یادگیری دانشگاهی می تواند در ارتقاء سطح علمی دانشجویان موثر واقع شود ؟
روش تحقیق :
روش تحقیق مورد استفاده توصیفی ـ پیمایشی می باشد . جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه اراک که تمامی دانشجویان اعم از دختر و پسر در رشته های مختلف را در بر می گیرد انتخاب گردیده است . نمونه ای به اندازه ۱۰۰ نفر از این جامعه بصورت تصادفی از رشته های مختلف که از هر یک از رشته ها ۱۰۰ نفر دانشجو انتخاب شده است ، می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه از نوع باز و بسته استفاده شده است . روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی ( درصد، فراوانی ) صورت گرفته است .
نتایج تحقیق :
۱٫ در پاسخ به پرسش شماره یک ؛ ۱۸% دانشجویان اعتقاد دارند که اساتید از طراحی سیستماتیک تدریس برای بهبود در تدریس در حد خیلی زیاد و زیاد و همچنین ۳۸% افراد در حد کم و خیلی کم استفاده می کنند . در عین حال ۴۲% دانشجویان نیز بر این باورند که اساتید در حد متوسط از طراحی سیستماتیک تدریس در بهبودآن استفاده می کنند ، بنابر این به این نتیجه می رسد که اساتید از طراحی سیستماتیک تدریس تا حدودی در بهبود تدریس استفاده می کنند .
۲٫ در پاسخ به پرسش شماره دو ؛ ۵/۶۲% افراد روشهای فعال تدریس را در حد زیاد و زیاد و فقط ۲۵/۱۳% در حد کم و خیلی کم تاثیر گذار دانسته اند با انجام آزمون خی دو اختلاف معنی دار این دو درصد را نشان می دهد . بنابراین بیشتر افراد نسبت به این روشها نظر مثبت دارند.
۳٫ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره سه؛ ۲۵/۷۵% افراد استفاده از مراکز یادگیری دانشگاهی را در ارتقاء سطح علمی دانشجویان در حد خیلی زیاد و زیاد و تنها ۹% از دانشجویان در حد کم و خیلی کم موثر دانسته اند با اجرای آزمون خی دو اختلاف معنی دار این دو درصد مشهود میشود . در نتیجه بیشتر دانشجویان در استفاده از مراکز یادگیری دانشگاهی نظر مثبت دارند .
۴٫ در پاسخ های سوال باز تحقیق : « برای بهینه سازی روشهای تدریس در دانشگاه چه پیشنهاداتی دارید ؟ » ۱٫ استفاده از روش پرسش و پاسخ در تدریس ۲۷ مورد ، ۲٫ استفاده از وسایل سمعی بصری در حین تدریس ۲۵ مورد ، ۳٫ فعال بودن دانشجویان در حین تدریس ۲۳ مورد ، ۴٫ کاربرد بیشتر از فعالیت های بحث گروهی ۲۰ مورد ، ۵٫ ایجاد شرایط لازم برای انجام تحقیقات ۱۹ مورد، ۶٫ وجود اساتید مجرّب ۱۹ مورد ، ۷٫ گسترش کتابخانه ها و استفاده از وسایل ۱۸ مورد .

۲۴٫عنوان : تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سال دوم ابتدایی و مقایسه آن با ویژ گی های شناختی کودکان
پژوهشگر : الهه روستایی ، استاد راهنما : آقای سعید موسوی پور ، سال اجراء : ۷۹
مقدمه :
بررسی مسئله ویژگی های شناختی کودکان و مقایسه و بررسی آن با محتوای کتب درسی مورد توجه روانشناسان و متخصّصین تعلیم و تربیت از جمله پیاژه ، برونر ، ویگوتسکی قرار گرفته است . در نظامهای آموزشی متمرکز نظام آموزشی کشور ما نیز شامل می شود یکی از عواملی که باعث تحقق اهداف آموزشی می شود کتابهای درسی است پژوهش حاضر نیز به تحلیل محتوای کتاب علوم پایه دوم ابتدایی و مقایسه آن با ویژگی های شناختی کودگان پرداخته است در تحقیق حاضر با تاکید عمده بر دیدگاه شناختی پیاژه ویژگی های شناختی گودگان ۶ تا ۹ ساله بررسی شده است .
هدف تحقیق :
شناخت ویژگی های ذهنی کودکان ۶ تا ۹ ساله و مقایسه آن با محتوای کتاب علوم تجربی دوم ابتدایی
روش تحقیق :
روش تحقیق اسنادی یا کتابخانه ای است . محقّق بر اساس دیدگاه شناختی پیاژه ویژگی های کودکان ۶ تا ۹ سال را مورد بررسی قرار داده و به مقایسه محتوای کتاب علوم با ویژگی های شناختی این دوره پرداخته است .
نتایج تحقیق :
در راستای هدف ذکر شده ، محقّق به این نتیجه می رسد که برنامه ریزان و متخصّصین امر در تدوین کتاب علوم به ویژگی های شناختی کودکان توجه داشته و محتوای کتاب علوم دوم ابتدایی متناسب با ویژگی های شناختی کودکان ۶ تا ۹ ساله تدوین شده است . محقق پس از بررسی تک تک بخشهای کتاب علوم دوم ابتدایی و مقایسه آن با ویژگی های شناختی کودکان ۶ تا ۹ ساله نتیجه می گیرد که محتوای کتاب علوم دوم ابتدایی متناسب با ویژگی های شناختی کودکان ۶ تا ۹ سال می باشد و این کتاب خسته کننده ، نامطلوب و غیر جذاب نیست و قوای ذهنی دانش آموزان را به فعالیّت وا می دارد و خلاقیّت را در آنها شکوفا می کند و هر قسمت آمادگی لازم را برای پرداختن به قسمت بعد را فراهم می کند .
۲۵٫عنوان : اثر اضطراب بر امتحان
پژوهشگر : سیده زهرا روحانی ، استاد راهنما : دکتر حمید رضائیان ، سال اجراء : ۷۹
مقدمه :
اضطراب ، یکی از شایعترین مشکلات عاطفی انسان امروز است که آنچنان در تارو پود زندگی وی ریشه دوانیده که با جرات می توان گفت زمینه بسیاری از بیماریهای جسمی ، کسالت های روحی ، آشفتگی های رفتاری و واکنشهای نامناسب او را تشکیل می دهد . اضطراب امتحان به عنوان پدیده ای رایج که به وفور در مراکز آموزشی و تحصیلی دیده می شود ، همبستگی بالایی با عملکرد موفق و یا ناموفق دانش آموزان دارد .
هدف تحقیق :
بررسی نقش و تاثیر اضطراب بر امتحان می باشد .
روش تحقیق :
روش این تحقیق از نوع کتابخانه ای می باشد . پژوهشگر با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی و مطالعه موضوع تحقیق می پردازد و در پایان به نتایج سودمندی در این زمینه دست می یابد .
نتایج تحقیق :
پژوهشگر ضمن معرفی ماهیت اضطراب و چگونگی ایجاد اضطراب به بحث و بررسی در مورد اضطراب امتحان و عوامل ایجاد کننده آن و اطلاعات مفیدی در رابطه با شیوه های درمان اضطراب ارائه می نماید و اضطراب در حد معمول نه تنها خطرناک نمی باشد بلکه تاثیر مثبت در عملکرد پیشرفت تحصیلی دارد ولی اگر مقدار آن بیشتر باشد باعث اختلال در یادگیری و یادآوری می شود و همچنین عدم موفّقیت در امتحان و در نتیجه افت تحصیلی می گردد و در پایان توصیه هایی برای آمادگی بهتر دانش آموزان برای اجرای بهتر امتحانات پیشنهاد می کند

۲۶٫عنوان : بهسازی و تقویت حافظه
پژوهشگر : حوریه پوران علی ، استاد راهنما : دکتر حمید رضائیان ، سال اجراء : ۷۹
مقدمه :
آموزش و پرورش یکی از سازمانهای آموزشی کشورمان است که یکسری اهدافی را دنبال می کند ، این سازمان برای آگاهی از رسیدن به اهداف،از طریق ارزشیابی یادگیری رامیسنجد.دانشمندان درتحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که در یادگیری ،حافظه نقش عمده ای دارد برای افزایش و بهبود یادگیری باید حافظه را بهسازی و تقویت کنیم و از حد معمول به حد عالی برسانیم چون امروز هرکسی سعی دارد با توجه به صنعتی شدن جامعه وگسترش روزافزون علم وتکنولوژی حافظه را تقویت کند تا یک نوع سازگاری در عصر انفجار اطلاعات بوجود آورد پژوهشگر در این تحقیق به بهسازی و تقویت حافظه پرداخته و سعی کرده تا جایی که امکان دارد به مطالعه در مورد بهسازی حافظه بپردازد تا از این طریق راههای بهسازی حافظه را بیان کند و رویکردهایی را که باعث بهسازی و تقویت حافظه می شود را بیان کند .
اهداف تحقیق :
۱٫ بحث از ماهیت حافظه .
۲٫ روشهای بهینه سازی حافظه و ارائه یک روش جامع برای بهسازی و تقویت حافظه .
۳٫ کاربرد تقویت حافظه در کلاس درس .
روش تحقیق :
روش این تحقیق از نوع کتابخانه ای است .پژوهشگر با استفاده ازمنابع کتابخانه به بررسی ومطالعه موضوع تحقیق میپردازد و در پایان به نتایج سودمندی در این زمینه دست مییابد .
نتایج تحقیق :
در راستای اهداف مشخص شده نتایج زیر حاصل شده است :
۱٫ پژوهشگر ضمن تعریف حافظه و بیان انواع آن به بررسی و مطالعه در مورد ماهیّت آن می پردازد .
۲٫ حافظه را می توان به طرق مختلف و از راههای گوناگونی تقویت کرد و به بهسازی آن پرداخت یکی از این راهها استفاده از تکنیکهایی است که در حین یادسپاری از آنها استفاده می کنیم راه دیگر فراحافظه می باشد و غیره …
۳٫ برای اینکه بصورت کاربردی از بهسازی حافظه استفاده کنیم باید مطالعات شخصی خودمان را سازماندهی کنیم تا اطلاعات جدید را بهتر به خاطر بسپاریم با استفاده از دستورالعمل زیر می توانیم در حین تدریس حافظه دانش آموزان را افزایش دهیم ، اولین دستورالعمل ساختن طرحواره است ، دومین مرحله منفعل بودن یادگیرندگان سوّمین مرحله ارئه مطالب یادگرفته شده به زبان خود دانش آموز ، چهارم تداوم آزمایش دانش آموزان ، پنجم استفاده از یاد یا رها در زمان مناسب .

۲۷٫عنوان : بررسی میزان آشنایی معلّمان عربی دوره راهنمایی شهرستان ملایر در استفاده از روشهای تدریس حل مسئله و تسلّط یاب
پژوهشگر : احمد مجیدی جورابی ، استاد راهنما : دکتر سیّد شمس الدّین هاشمی مقدّم ، سال اجراء : ۷۸
مقدمه :
با توجه به پیشرفت های جامعه بشری و گرایش نظامهای آموزشی به روش های نوین تدریس همانند روش تسلّط یاب و روش تدریس حال مسئله و با توجه به این امر که این روشها می توانند به شرکت دادن فعّالانه فراگیران در فرایند تدریس و باروری و شکوفایی همه جانبه شخصیّت فراگیران و یادگیری عمیق گردد . لذا به روشهای سنّتی غیر فعّال که رابطه ای یک طرفه بین فراگیران و معلّم برقرار کرده ، پشت کرده اند و آنان را مطرود خوانده اند ، با توجه به اهمیّت و کارآمدی روشهای فعّال تدریس و تاکید بر استفاده و کاربرد لازم ضروری است این روشها نیز در مدارس مورد استفاده قرار می گیرد.
پرسشهای تحقیق :
۱٫میزان آشنایی دبیران عربی دوره راهنمایی از مراحل روش تدریس حل مسئله تا چه اندازه است ؟
۲٫میزان استفاده دبیران عربی دوره راهنمایی در تدریس خود از روش تدریس حل مسئله تا چه اندازه است ؟
۳٫میزان آشنایی دبیران عربی دوره راهنمایی از مراحل روش تدریس تسلّط یاب تا چه اندازه است ؟
۴٫میزان استفاده دبیران عربی دوره راهنمایی در تدریس خود از روش تدریس تسلّط یاب تا چه اندازه است ؟
روش تحقیق :
روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی می باشد . داده های مورد نظر بوسیله پرسشنامه جمع آوری شده است برای این منظور پرسشنامه ای شامل ۱۷ سوال بسته فراهم شده است . جامعه آماری در این تحقیق دبیران عربی دوره راهنمایی ( زن و مرد ) شهرستان ملایر در سال تحصیلی ۷۹ـ ۱۳۷۸ می باشد که تعداد کلّ جامعه آماری ۲۱۰% نفر می باشد و نمونه ای به اندازه ۳۵ نفر بصورت تصادفی از این جامعه انتخاب شده اند . روش تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی می باشد .
نتایج تحقیق :
۱٫ با توجه به نتیجه بدست آمده حدود ۷۶/۲۱% معلمان با روش و مراحل حل مسئله آشنا می باشند ، که این میزان آشنایی رضایت بخش نیست بطور کلی می توان نتیجه گرفت میزان آشنایی دبیران با روش حل مسئله کافی نمی باشد .
۲٫ در رابطه با پرسش شماره دو ؛ بطور کلی بین آشنایی نظری معلّمان با کاربرد روش حل مسئله تناسبی دیده نمی شود چراکه کاربرد آن بنا به اظهار معلّمان از آشنایی با مراحل آن بیشتر است ، که کاربرد آن بصورت ناقص و ناخودآگاه می باشد .
۳٫ در رابطه با پرسش شماره سه ؛ بطور کلی می توان نتیجه گرفت که حدود ۲۸/۳۸ % با مراحل روش تسلّط یاب آشنایی دارند که کمی بیشتر از یک سوم نمونه آماری به انجام این مرحله پرداخته است .
۴٫در رابطه با پرسش شماره چهار ؛ در حدود ۲۷% افراد نمونه تحقیق که در حدود کمتر از یک سوم آنان با روش تسلّط یاب آشنا هستند ، معلّمان هر یک از مراحل را بدون آشنایی با آن مراحل بکار می برند و بیشترین آشنایی معلّمان با آخرین مرحله یعنی تجدید نظر در طراحی آموزشی می باشد .

۲۸٫عنوان : بررسی نگرش سوادآموزان و آموزشیاران نهضت سوادآموزی نسبت به محتوای تعلیمات مدنی پنجم ابتدایی شهرستان اراک
پژوهشگر : رضا بادینلو ؛ استاد راهنا : سرکار خانم ذوالقرنین ، سال اجراء : ۸۰
مقدمه :
با توجه به اینکه مسئله بی سوادی یکی از بزرگترین مسائل و مشکلات جوامع بشری می باشد و همه کشورها تلاش زیادی در جهت ریشه کنی بیسوادی کرده اند ، هنوز آمار و ارقام نشان می دهد که موفّقیت چندانی حاصل نشده است و چون یکی از علل عمده بیسوادی ناشی از محتوای آموزشی آنها می باشد و در حال حاضر در کشور ما هنوز به عنوان اصلی ترین مواد آموزشی محسوب می شود به همین جهت پژوهشگر به بررسی نگرش سوادآموزان و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در رابطه با محتوای کتاب پنجم پرداخته است .
پرسشهای تحقیقاتی :
۱٫ آیا محتوای کتاب تعلیمات مدنی منطبق با نیازها و توانائیهای سوادآموزان می باشد ؟
۲٫ آیامحتوای کتاب تعلیمات مدنی درشناخت جامعه و رشداجتماعی سوادآموزان موثر است ؟
۳٫ آیا کتاب تعلیمات مدنی به برقراری ارتباطات عمودی و افقی توجه داشته است ؟
۴٫ آیا تصاویر ، شکال ظاهری و نحوه بیان کتاب برای سوادآموزان مناسب است ؟
۵٫ آیا حجم کتاب مدنی متناسب با زمان پیش بینی شده برای تدریس آن می باشد ؟
روش تحقیق :
با توجه به ماهیت تحقیق از روش توصیفی بهره گرفته شده است . جامعه آماری شامل ۷۰ نفر آموزشیاران نهضت سوادآموزی و سوادآموزان پنجم بزرگسال نهضت سوادآموزی ۲۲۴ نفر می باشد که ۳۰ نفر بصورت تصادفی از هریک از آنها انتخاب شده است . ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه که به شیوه موازی تهیه شده است . روش تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی ( فراوانی ، درصد ، میانگین ) می باشد .

نتایج تحقیق :
از مجموع اظهار نظر سوادآموزان و آموزشیاران می توان چنین نتیجه گرفت :
۱٫ بنظر ۵۳% از سوادآموزان محتوای کتاب مدنی در حد زیاد و زیاد مطابق با نیازهایشان می باشد . همچنین ۷۵% آموزشیاران محتوای کتاب مدنی را در حد متوسط و بیشتر از متوسط متناسب با نیازهای سوادآموزان می دانند .
۲٫ بنظر ۴۴% آموزشیاران و ۵۳% سوادآموزان محتوای کتاب تعلیمات مدنی در شناخت جامعه و رشد اجتماعی سوادآموزان در حد زیاد و بسیار زیاد موثر می باشد .
۳٫ بنظر ۷۲% سوادآموزان در حد متوسط و بالاتر از متوسط در کتاب تعلیمات مدنی با برقراری ارتباط عمودی و افقی توجه شده است .
۴٫ بنظر ۶۴% سوادآموزان در حد زیاد تصاویر و شکل ظاهر کتاب تعلیمات مدنی مناسب می باشد ، ولی به اعتقاد ۸۱% آموزشیاران تصاویر و شکل ظاهر کتاب در حد متوسط و کمتر از متوسط جهت استفاده سوادآموزان مناسب می باشد .
۵٫ به اعتقاد ۶۵% سوادآموزان حجم کتاب مدنی در حد متوسط و کمتر از متوسط جهت استفاده آنها مناسب می باشد، ولی از نظر ۶۷% آموزشیاران حجم کتاب با زمان پیش بینی شده برای تدریس آن در حد متوسط و بیشتر از متوسط مناسب است .
۶٫ در پاسخ به سوال باز نیز اکثریّت آموزشیاران تصاویر کتاب را جهت استفاده سوادآموزان نامناسب دانسته اند و بر مشکل و غیر قابل فهم بودن دو درس قانون اساسی و وظایف دوست برای سوادآموزان تاکید کردند .

۲۹٫عنوان:بررسی مسائل و مشکلات مرکز مشاوره دانشگاه اراک از دیدگاه دانشجویان در سال ۸۰ـ۷۹
پژوهشگر : صاحب بهرامی ، استاد راهنما : آقای منصورعبدی ، سال اجراء : ۸۰
مقدمه :
اصول مشاوره و فعالیّت های مشاوره ای اساساً شامل کاربرد حرفه ای و منسجم نتایج روانشناختی و کاربرد بالینی برای حذف و کاهش ناراحتی و درد از یک سو و افزایش کیفیت زندگی افراد ، گروه ها و خانواده ها از سوی دیگر می باشد . پژوهش حاضر به بررسی مشکلات و مسائل مرکز مشاوره دانشگاه اراک از دیدگاه دانشجویان دانشگاه اراک در سال ۷۹_۸۰ پرداخته است . این مشکلات شامل مواردی از قبیل ۱٫ نبودن مشاور زن ۲٫ نداشتن قدرت اجرایی ۳٫ عدم وجود فضای فیزیکی مورد نیاز ۴٫ ترس دانشجویان از مراجعه به مشاور ۵٫ باور و اعتقاد داشتن به مشاور ۶٫ عدم اعتماد به مشاور ۷٫ ترس از برچسب زدن و موارد دیگر باعث شده برخی لذا دانشجویان ، محقّق را بر آن وادارد که این مشکلات را در قالب یک طرح تحقیقی منظم مورد شناسایی قرار دهد.
پرسشهای تحقیق :
۱٫ آیا دانشجویان از وجود مرکز مشاوره دانشگاه مطلع اند در صورت مثبت بودن پاسخ سوال از چه مدت قبل از وجود آن آگاهی یافتند ؟
۲٫مرکزمشاوره دانشگاه تا چه اندازه مکان مناسبی جهت بررسی و حل مشکلات دانشجویان میباشد ومسوولین مرکز تا چه اندازه درجهت آشنایی با این مرکز تبلیغ نموده اند ؟
۳٫ وجود کامیک از مشاورین جهت مشاوره ضروری تر است و دانشجویان بیشتر در چه زمینه ای به خدمات مشاوره ای احتیاج دارند ؟
۴٫ چند درصد از دانشجویان به ترس از رفتن به مرکز مشاوره خودداری و با کدام مشاور مشکلات خود را راحت تر بیان می کنند و کدام مشاور زن یا مرد را لایق برای کارهای مشاوره ای می دانند ؟
روش تحقیق :
با توجه به نوع تحقیق پژوهشگر از روش توصیفی ـ پیمایشی استفاده کرده است . جامعه آماری این تحقیق دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه اراک در رشته های مختلف هستند که نزدیک به ۳۰۰۰ نفر هستند که ۶۰% آنها دختر و ۴۰% آنها پسر است . نمونه آماری به تعداد ۱۰۰ نفر بصورت تصادفی انتخاب شده است . ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه از نوع سوال باز و بسته می باشد . روش تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی صورت گرفته است .
نتایج تحقیق :
۱٫ در رابطه با پرسش شماره یک ؛ ۵۹/۳۹% از دانشجویان از وجود مرکز مشاوره اظهار بی اطلاعی کردند که درصد بالایی است و می توان چنین نتیجه گرفت که تبلیغات در این زمینه کم بوده است .
۲٫ در رابطه با پرسش شماره دو ؛ ۲۵/۳۱% افراد دانشجو گفته اند که به میزان خیلی کم مکان مناسبی جهت پاسخگویی به سوالات دانشجویان است . ۶۶/۱۶% افراد معتقدند که به میزان کم ، ۲۸/۱۴% افراد گفته اند به میزان متوسط ، ۱۶/۲۹% معتقدند به میزان زیاد ، ۳۳/۸% از دانشجویان گفته اند به میزان خیلی زیاد مکان مناسبی جهت پاسخگویی به سولات دانشجویان است .در رابطه با تبلیغ در مشاوره ۱۲/۶۸% خیلی کم ، ۰۴/۲۶% از دانشجویان کم ، ۸/۲% بطور متوسط ، ۸/۲% از دانشجویان زیاد ، ۰۴/۱% خیای کم گفته اند که مسوُلین مرکز زیاد تبلیغ کرده اند .
۳٫ در رابطه با پرسش شماره سه ؛ ۲۸/۱۴% از دانشجویان روانشناسی عمومی را در مرکز ضروری دانسته اند ، ۴۲/۱۱% از دانشجویان روانشناسی تربیتی ، ۳۷/۹% تکنولوژی آموزشی را ضروری دانسته اند ، ۵۸/۶۲% روانشناس مشاوره و یا بالینی را در مرکز ضروری دانسته اند .
۴٫ در رابطه با پرسش شماره چهار ؛ ۳۳/۵۸% افراد عقیده دارند با مشاور مرد راحتر می توانند مشکلات خود را بیان کنند ، ۹۵/۲۳% افراد مشاور زن را و ۷۸/۱۷% گفته اند فرقی ندارد . لیاقت برای کارهای مشاوره ۷۵/۶۸% مرد را انتخاب کرده اند و ۹۵/۲۳% مشاور زن را لایق تر برا ی کارهای مشاوره ای انتخاب کرده اند ، ۲۹/۷% گفته اند فرقی ندارد ، ۷۸/۱۷% از دانشجویان بخاطر ترس از برچسب زدن از رفتن به مرکز مشاوره خودداری می کنند .

۳۰٫عنوان : بررسی جایگاه کامپیوتر در تدریس و یادگیری معلّمان و دانش آموزان دبیرستانهای پسرانه روزانه شهرستان اراک
پژوهشگر : محمد علی صالحی فرد ، استاد راهنما : دکتر حمید رضائیان ، سال اجراء : ۸۰
مقدمه :
با توجه به اهمیت و جایگاهی که کامپیوتر در امر آموزش و یادگیری پیدا نموده است و اندک اندک می تواند در مقابل تدریس به روش معلّم محوری و کلاس و جزوه ابراز وجود نماید . ضروری بنظر می رسد که دست اندر کاران آموزش و پرورش و معلّمین به این رسانه و روش تدریس از طریق آن بیشتر اهمیّت دهند ، با تغییر و تحولاتی که در عصر اطلاع رسانی از طریق انواع رسانه ها در جهان بوجود آمده است در آینده نزدیک کسانی موفّق خواهند بود که بتوانند از این رسانه ها بهترین و بیشترین استفاده را ببرند. لذا در این تحقیق سعی شده است جایگاه کامپیوتر در تدریس و یادگیری معلّمان و دانش آموزان بررسی شود .
پرسشهای تحقیق :
۱٫ سواد کامپیوتری چه مفهوم و ضرورتی دارد ؟
۲٫ آیا کامپیوترها می توانند مستقلاً مبادرت یادگیری و تدریس نمایند؟
۳٫ چگونه معلّمان می توانند در تدریس و آموزش از کامپیوتر استفاده کنند ؟
۴٫ مهمترین حسن کامپیوتر برای یادگیری و تدریس در چه مواردی است ؟
۵٫ از چه راه هایی می توان جهت بهره گیری از کامپیوتر برای آموزش و یادگیری در معلّمین و دانش آموزان ایجاد انگیزه کرد ؟
روش تحقیق :
تحقیق حاضراز نوع توصیفی است وبرای جمع آوری اطلاعات ازپرسشنامه چندگزینه ای شامل پنج سوال بسته می باشد . جامعه و نمونه آماری مورد نظر در این تحقیق مدیران دبیرستانهای پسرانه روزانه شهرستان اراک به تعداد ۳۶ نفر هستند که در سال ۸۰/۷۹ مشغول بکار بوده اند تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی ( فراوانی ـ درصد ) میباشد .

نتایج تحقیق :
۱٫ در رابطه با پرسش شماره یک ؛ حدود ۱۰۰% مدیران مفهوم سواد کامپیوتری را توان استفاده از کامپیوتر در مدیریت می دانند ، در حدود ۹/۸۷% از مدیران سواد کامپیو تری را مسلّط بودن به برنامه نویسی در کامپیوتر می دانند . درحدود ۴۹/۸۷% نیز سواد کامپیوتری را توانایی استفاده از نرم افزار های کامپیوتر می دانند .
۲٫ در رابطه با پرسش شماره دو ؛ حدود ۷۵% افراد درحد زیاد و ۲۵% افراد در حد متوسط معتقدند که یک مدیر می تواند در مدیریت خود از آن استفاده کند، حدود ۵۰% افراد در حد زیاد و ۷۵/۴۳% افراد بطور متوسط معتقدند که معلّم می تواند در امر تدریس و یادگیری دانش آموزان از آن بهره ببرد، درحدود ۸۷/۴۶% افراد بطور زیاد و۸۷/۲۱% افراد بطور متوسط و ۲۵% افراد بطور کم معتقدند می تواند برای دانش آموزان یک معلّم خصوصی باشد .
۳٫ در رابطه با پرسش شماره سه ؛ حدود ۵۰% افراد به میزان زیاد ،۵/۳۷% به میزان متوسط و ۵/۱۲% به میزان کم معتقدند که بوسیله کامپیوتر و پایانه های متعدد اینترنتی آن می توان اقدام به آموزش و تدریس از راه دور نموده و هزاران نفر را آموزش داد . حدود ۷۵% افراد به میزان زیاد و ۲۵% به میزان متوسط معتقدند که کامپیوتر می تواند در امر تدریس معلّم را یاری می کند .حدود ۵۰% افراد به میزان زیاد ، ۱۲/۲۸% افراد به میزان متوسط ، ۲۵% کم معتقدند که برای استفاده دانش آموزان از بازیهای آموزشی و برنامه های جانبی و رفع خستگی موثر است .
۴٫ در رابطه با پرسش شماره چهار ؛حدود ۷۵/۹۳% افراد به میزان زیاد و ۲۵/۶% افراد به میزان متوسط معتقدند که مهمترین حسن کامپیوتر را ذخیره سازی اطلاعات و استفاده مجددودلخواه ازآنهامیدانند.حدود۸۷/۷۱% افراد به میزان زیاد،۲۵% افراد به میزان متوسط و۲/۳% افراد به میزان کم امکان تجزیه و تحلیل اطلاعات بوسیله کامپیوتر را حسن آن میدانند،حدود ۳۷/۵۹% افراد به میزان زیاد، ۳۷/۴۳% افراد به میزان متوسط و ۲۵/۶% افراد به میزان کم مفهوم سازی وشبیه سازی ازطریق کامپیوتررا دریادگیری وتدریس میدانند.
۵٫ دررابطه با پرسش شماره پنج ؛ در حدود ۳۷/۸۴% افرادتحقیق به میزان زیاد و ۶۲/۱۵% افرادبه میزان متوسط،برای ایجادانگیزه درمعلّمین ودانش آموزان جهت تدریس و یادگیری ازطریق کامپیوتر را ارائه آموزش کامپیوتر به دانش آموزان و معرفی مزیّت های آن میدانند .حدود ۱۲/۷۸% افرادبه میزان زیاد ، ۷۵/۱۸% افراد به میزان متوسط و۱۲/۳% افراد به میزان کم معتقد به راه اندازی سایتهای کامپیوتری در دبیرستان ها واجازه استفاده از امکانات آن برای معلّمین و دانش آموزان هستند و حدود ۲۵/۸۱% افراد به میزان زیاد و ۶۲/۱۵% افراد به میزان متوسّط گنجاندن تدریس کامپیوتر توسّط متخصّصین آن در کنار سایر دروس تحصیلی را راهی برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان جهت تدریس و یادگیری از طریق کامپیوتر می دانند.

۳۱٫عنوان : نقش کامپیوتر در مدیریت
پژوهشگر : هوشنگ رحمانی فر، استاد راهنما : آقای محمد رضا حقدادی، سال اجراء : ۸۰
مقدمه :
از کامپیوتر میتوان تقریباً در تمام زمینه های علوم و اموریادگیری و آموزشی استفاده نمونه . این اعجوبه قرن بیستم اطلاعات و داده های زیادی را دقیقتر و سریع تر از هر وسیله دیگر ،دسته بندی و تجزیه و تحلیل ، بررسی و محاسبه و بطور خلاصه پرورش داده و در دسترس قرار می دهد . مدیران امروز،بایستی با هوشیاری ووسعت نظر زیاد ازامکانات کامپیوتر آگاه گشته و نیازمندیهای حال وآینده رادرک نموده و بدانند که چگونه این وسیله ارزنده را بکارگیرند .
اهداف تحقیق :
بررسی نقش واهمیت کامپیوتر در مدیریت .
روش تحقیق :
روش ین تحقیق ازنوع کتابخانه ایست پژوهشگربااستفاده ازمنابع کتابخانه ای به بررسی مطالعه موضوع تحقیق میپردازدودرپایان به نتایج سودمندی دراین زمینه دست مییابد .
نتایج تحقیق :
محقق ضمن معرفی کامپیوتروانواع آن و سیستم های کامپیوتر و نیز معرفی مدیریت وسازمان به این نتیجه میرسد که درقرن حاضر بهره گیری از تکنولوژی نوین سبب تغییر وتحولات درمدیریت گردیده است واین امر بویژه باافزایش کاربرد رایانه وچگونگی تخصص نیروی انسانی درمقاطع توسعه باعث تغییرسازمانها ازشکل ساده به شکل پیچیده گردیده که مدیریت در بخشهای مختلف آن کارساده ای نیست .ازهمین روست که مدیریت نیازمند بکارگیری رایانه جهت دستیابی به اطلاعات است که هرروزدرحال تغییر و تحول است .

۳۲٫عنوان : جایگاه تکنولوژی آموزشی در آموزش و پرورش استان مرکزی از دیدگاه مدیران ، معاونین و کارشناسان آموزش و پرورش استان مرکزی .
پژوهشگر : علیرضا حسنی ، استاد راهنما : دکتر محمّد سیفی ، سال اجراء : ۸۰
مقدمه :
اثر تکنولوژی آموزشی از بعد نرم افزاری و بخصوص طراحی سیستماتیک آموزشی و یادگیری از طریق تحقیقات مختلف به اثبات رسیده است و به کلی نتایج تحقیقات تربیتی در جهان نشان می دهد که کشورهایی که از نظر تکنولوژی آموزشی بطور مطلوب بهره گرفتند توانستند بسیاری از مشکلات آموزشی خود را برطرف یا حداقل کاهش دهند در کشور ما علی رغم توسعه رشته تکنولوژی آموزشی در دانشگاه ها و تدوین درس تکنولوژی آموزشی تفاوت چندانی در نحوه تدریس و شیوه های آموزشی بعمل نیامده است یکی از احتمالات و حدسهای نزدیک به یقین آن است که مدیران و مسوولین آموزش و پرورش نگرش مناسبی به تکنولوژی آموزشی نداشته باشند لذا به همین دلیل پژوهشگر سعی در بررسی جایگاه تکنولوژی آموزشی در آموزش و پرورش استان مرکزی کرده است .
پرسشهای تحقیق :
۱٫ مدیران و معاونین سطوح بالای آموزش و پرورش استان تا چه حد با ماهیّت تکنولوژی آموزشی آشنایی دارند ؟
۲٫ مدیران و معاونین سطوح بالای آموزش و پرورش استان چه نگرشی نسبت به ضرورت و کاربرد تکنولوژی آموزشی دارند ؟
۳٫ گذراندن دوره های ضمن خدمت تکنولوژی آموزشی آموزشی در تغییر نگرش مدیران نسبت به ضرورت کاربرد تکنولوژی آموزشی تا چه حد موثر بوده است ؟
روش تحقیق :
این تحقیق از نوع توصیفی ـ پیمایشی بوده و جامعه آماری این تحقیق مدیران سطوح بالای آموزش و پرورش استان مرکزی و معاونین آنها و همچنین مدیران سطوح پایین در آموزش و پرورش شهرستان اراک می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه از نوع سوُال باز و بسته که شامل ۱۴ سوال بسته و یک سوال باز می باشد در زمینه تحقیق تهیه شده است . برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده از میانگین مقیاسی و درصد فراوانی می باشد .
نتایج تحقیق :
۱٫ در رابطه با پرسش شماره یک ؛ میانگین شناخت مدیران گروه تحقیق ۵۷/۴ می باشد که این میانگین نمایانگر آگاهی بیش از متوسط آنها از تکنولوژی آموزشی است بعبارت دیگر ، میانگین ۹۳% بدست آمده مویّد نتیجه مذکور است ، بخصوص که در مقایسه با درصد کم و خیلی کم تفاوت معنی داری وجود دارد .
۲٫ در رابطه با پرسش شماره دو ؛ میانگین نگرش مدیران گروه تحقیق ۷۷/۳% می باشد که این میانگین نمایانگر نگرش بیش از حد متوسط آنها از تکنولوژی آموزشی است . بعبارت دیگر میانگین ۶۰% بدست آمده مویّد نتیجه مذکور است و نگرش مدیران به کاربرد این رشته مثبت است .
۳٫ در رابطه با پرسش شماره سه ؛ میانگین توجّه مدیران گروه تحقیق ۴۹/۱۳% است که این میانگین نمایانگر اثر بیش از حد متوسط توجه به آن است که گذراندن دوره های ضمن خدمت تکنولوژی آموزشی در تغییر نگرش مدیران نسبت به کاربرد تکنولوژی آموزشی موثّر است ،بعبارت دیگر میانگین زیاد و خیلی زیاد ۴۸% بدست آمده و میانگین کم و خیلی کم ۲۰% موُیّد این نتیجه است .
۴٫ نتایج حاصا از سوال باز پرسشنامه :
برای گسترش کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش و پرورش چه پیشنهاد و راه حل هایی دارید لطفاً پیشنهاد خود را به ترتیب اولویت بیان کنید :
اقدامات زیر پیشنهاد شده است ؛
 آموزش ضمن خدمت .
 مجهز نمودن مدارس به وسایل و تجهیزات تکنولوژی آموزشی .
 حمایت همه جانبه دست اندر کاران ، از این رشته .
 وجود پست سازمانی مناسب در مدارس و همچنین استفاده از تکنولوژی آموزشی در هنگام طراحی و برنامه ریزی .

۳۳٫عنوان : راه اندازی مرکز یادگیری کارورزی درمجتمع ناشنوایان امام علی (ع)
پژوهشگر : راحله شعبانی , استاد راهنما :آقای محمد مینا , سال اجراء : ۱۳۸۰
مقدمه :
کودکانی که از لحاظ شنوایی مشکل دارند , ممکن است , بکلی ناشنوا یا کم شنوا باشد , ممکن است این افراد ناشنوا به دنیا آمده , یا بعد از یادگیری زبان و صحبت کردن ناشنوا شده باشند .
دشواری اصلی این گروه از دانش آموزان ، رشد ناقص تکلم آنان است . به عبارت دیگر : این کودکان به دلیل نشنیدن نمی توانند صحبت کنند .
اهداف تحقیق :
۱٫ تعریف رسانه آموزشی
۲٫ نقش حواس در یادگیری
۳٫ نقش مواد و تجهیزات آموزشی در تدریس کودکان استثنایی
۴٫ طبقه بندی مواد و وسایل آموزشی
روش تحقیق :
این تحقیق به شیوه میدانی تهیه شده است .
نتایج تحقیق :
معلّمین ۹۸% پیشنهاد نموده اند که مرکز یادگیری از طریق یک فرد متخصص ، مجرب و فعال اداره شود وترجیحاً مسئول مرکز یادگیری یک تکنولوژیست آموزشی آشنا به کاربرد رسانه ها در ملاس باشند . امید است با وجود تکنولوژیست های آموزشی در مدارس استثنایی بتوانیم آموزشها را هر چه عینی تر ارائه دهیم . مسلماً تاثیر رسانه های آموزشی مناسب بر روی کودکانی که دارای اختلافات ذهنی هستند می تواند به یادگیری هرچه موثرتر اینگونه دانش آموزان بینجامد .

۳۴٫عنوان : بررسی نگرش آموزشیاران به تاثیر تکالیف موثّر بر پیشرفت تحصیلی سوادآموزان دوره تکمیلی درس فارسی نهضت سوادآموزی شهرستان اراک .
پژوهشگر : مریم شفیعی،استاد راهنما : آقای محمد مینا، سال اجراء: ۱۳۸۰
مقدمه :
برای تحقق و ریشه کن کردن بیسوادی در کشورها فعالیت هایی صورت گرفته است که آنرا میتوان در یک دیدگاه کلی به دو دوره قبل از انقلاب در زمینه سوادآموزی اطلاعات جامع و دقیقی در دسترس است . ازجمله صرف بودجه زیاد و تاسیس سازمانهایی گوناگون تحت عنوان تعلیمات اکابر آموزش بزرگسالان ، پیکار با بیسوادی ، سپاه دانش و …
نهضت سوادآموزی سازمانی است که بعد از انقلاب از سال ۱۳۵۸ به دستور امام خمینی (ره) مسئولیت سوادآموزی بزرگسالان را در کشور ما عهده دار گردیده است . یکی از وظایف سنگین نهضت که بایستی مورد توجه قرار گیرد، تولید مواد خواندنی مناسب برای قشر بزرگسالان جامعه است و آن مستلزم تولید مواد خواندنی موثّری است که بتواند بر پیشرفت تحصیلی سوادآموزان در هر دوره از آموزش خویش تاثیر بگذارد .
هدف تحقیق :
این تحقیق بر آن است که تکلیف موثر بر آموزش درس فارسی دوره تکمیلی نهضت سوادآموزی را مورد بررسی قرار دهد تا مشخص گردد که ارائه چه نوع تکالیفی در رساندن پیام و همچنین تاثیر این تکلیف بر پیشرفت تحصیلی سوادآموزان موثّر بوده است .
پرسشهای تحقیقاتی :
۱٫ تکالیف کتاب فارسی دوره تکمیلی تا چه اندازه در ایجاد مهارتهای عملی موثّر است ؟
۲٫ تکالیف کتاب فارسی دوره تکمیلی تا چه اندازه متناسب با شرایط یادگیری بزرگسالان است ؟
۳٫ تکالیف کتاب فارسی دوره تکمیلی تا چه اندازه در گسترش اطلاعات عمومی سوادآموز نقش موثّری داشته باشد ؟
۴٫ تنوع در تکالیف کتاب فارسی دوره تکمیلی تا چه اندازه رعایت شده است ؟
۵٫ تکالیف کتاب فارسی با توجه به محتوا تا چه حد از تداوم لازم برخوردار است ؟

روش تحقیق :
این تحقیق سعی دارد به بررسی نگرش آموزشیاران به تکلیف موثر در پیشرفت تحصیلی سوادآموزان دوره تکمیلی بپردازد .
روش در این تحقیق توصیفی پیمایشی است . زیرا محور کار آن توصیف و تشریح می باشد که از علم آمار « روش نمونه گیری تصادفی » بمنظور توصیف داده ها و جمع آوری اطلاعات و تحلیل آن استفاده شده است .
نتایج تحقیق :
۱٫ به طور متوسط از نظر ۳۶% گروه نمونه تحقیق تکالیف کتاب فارسی دوره تکمیلی در ایجاد مهارتهای عملی موثّر است .
۲٫ به طور متوسط از نظر ۲۶% گروه نمونه تحقیق تکالیف کتاب فارسی دوره تکمیلی متناسب با شرایط یادگیری بزرگسالان است .
۳٫ به طور متوسط از نظر ۵۳% گروه نمونه تحقیق تکالیف کتاب فارسی دوره تکمیلی میتوانددرگسترش اطلاعات عمومی سوادآموزنقش موثری داشته باشد.
۴٫ به طور متوسط از نظر ۳۱% گروه نمونه تحقیق تکالیف کتاب فارسی دوره تکمیلی از تنوع لازم برخوردار می باشد .
۵٫ به طور متوسط از نظر ۵۹% گروه نمونه تحقیق تکالیف کتاب فارسی دوره تکمیلی از تداوم لازم برخوردار می باشد .

۳۵٫عنوان: معرفی اقوام و تمدن های غربی ایران از دوران ما قبل تاریخ تا هخامنشیان
پژوهشگر : محمد طاهر علیپور سقز ، استاد راهنما : دکتر محمد سیفی ، سال اجراء : ۱۳۸۰
مقدمه :
درس تاریخ اگر به صورت مجموعه ای از حوادث و رویدادها تدریس شود ، درس خشک و خالی از جذابیت خواهد بود و معمولاً عملکرد نامناسب فراگیران را در آزمون های پایانی سبب می شود . این کار کوششی است برای جذاب و عینی کردن گوشه ای بسیار کوچک از تاریخ میهنمان . ( از دوران ماقبل تاریخ تا هخامنشیان ) این دوره تاریخی یکی از از دوره های تاریک تاریخ ماست که اطلاعات ما از آن بسیار اندک و ناچیز است .
در این دوره خط هنوز در ایران ـ بجز خوزستان ـ کشف نشده و تقریباً تمام اطلاعات ما مربوط به سالنامه های بابلی و سومری و … است . این مجموعه تلاش می کند نور ضعیف در دل این تاریکی باشد .
اهداف تحقیق :
هدف کلی این تحقیق آشنایی با اقوام و حکومت های غرب و جنوب غربی ایران از دوران ماقبل تاریخ تا هخامنشی .
هدفهای جزئی :
۱٫ اقوام ساکن در جنوب غربی ایران را در هزاره های سوم و چهارم قبل از میلاد بنویسند و مکان آنها را روی نقشه تعیین کنند .
۲٫ آثار به جا مانده از لوبی ها را نام ببرند .
۳٫ آثار به جا مانده از گوتی ها را نام ببرند .
۴٫ جایگاه تمدن اقوام گوتی را در میان تمدن های آسیای غربی توصیف کنند .
۵٫ آثار به جا مانده از کاسی ها را نام ببرند .
روش تحقیق :
برنامه ای که تدوین شده در چند مورد به مانند روش های شاخه ای چند قاب جانبی در آن گنجانده شده و بعضی اوقات به قاب های قبلی برگشت داده شده است .

۳۶٫عنوان : بررسی میزان استفاده دانشجویان دانشگاه اراک از کامپیوتر
پژوهشگر : مریم سلمانی ، استاد راهنما : دکتر محمد سیفی ، سال اجراء : ۸۰
مقدمه :
کامپیوتر دستگاهی است که در مصارف گوناگون استفاده می شود . کامپیوتر در زمینه های علمی ، فنی ، تجاری ، تحقیقاتی و آموزشی کاربرد فراوان دارد.امروزه کامپیوترها کارهایی انجام می دهند که امروزه فقط مغز انسان انجام می داد .
استفاده از کامپیتر جایگاه خود را در کلیه امور اطلاعاتی جهان باز کرده و به صحنه تعلیم و تربیت کشورهای آسیا و اقیانوسیه نیز وارد شده است . در کشور ایران ، شاید بتوان گفت این پدیده حتی در مراکز آموزش عالی نیز استفاده مناسب نشده است و ما هنوز با کامپیوتر تا حدی بیگانه هستیم . عدم آشنایی با دستگاه و کاربرد آن کمبود و بی اطلاعی از نرم افزارها می باشد . ولی خوشبختانه ، بهره گییری از کامپیوتر در کشور ما ، سیر سعودی دارد و می توان امید داشت که روزی استفاده از کامپیوتر نیز مانند استفاده از رادیو ، تلویزیون امری عادی شود .
اهداف تحقیق :
هدف از این تحقیق ؛ با توجه به دنیای مدرن امروز و پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر که جزء لاینفک زندگی بشر امروزی است . بررسی استفاده دانشجویان از کامپیوتر و تاثیر استفاده آن در رشد تحصیلی و دستیابی به اطلاعات علمی دنیای مدرن امروزی است .
پرسشهای تحقیقاتی :
۱٫ دانشجویان تا چه حد با کامپیوتر آشنایی دارند ؟
۲٫ دانشجویان تا چه حد در دانشگاه به کامپیوتر دسترسی دارند ؟
۳٫ دانشجویان تا چه حد به کامپیوتر در خارج از دانشگاه دسترسی دارند ؟
۴٫ دانشجویان تا چه حد کاربرد کامپیوتر در آموزش موثّر می دانند ؟
۵٫ دانشجویان تا چه حد کاربرد کامپیوتر را در یادگیری دانشگاهی موثر میدانند؟
۶٫ از نظر دانشجویان استفاده از کامپیوتر چه نکات مثبتی را دارا است ؟
۷٫ دانشجویان برای استفاده بهتر از کامپیوتر در یادگیری دانشگاهی چه شیوه هایی را پیشنهاد می کنند ؟
روش تحقیق :
در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است .
نتایج تحقیق :
اکثر دانشجویان معتقدند استفاده از کامپیوتر باعث :
۱٫ صرفه جویی در وقت .
۲٫ ارتقاء سطح علمی و آگاهی آنان .
۳٫ دسترسی به جدیدترین اطلاعات روز جهان .
۴٫ فعال کردن یادگیرنده در جریان یادگیری .
۵٫ ایجاد علاقه مثبت در دانشجویان به منظور انجام تحقیقات علمی می گردد .

۳۷٫عنوان : بررسی نقش تکنولوژی آموزشی در آموزش ناشنوایان
پژوهشگر : معصومه شجاعی،استاد راهنما :دکتر محمد سیفی،سال اجراء: ۸۰
مقدمه :
عدم آگاهی والدین و گاهی معلمان کودکان استثنایی از آموزش صحیج باعث گردیده که آنها نتوانند از تواناییهای خود استفاده نمایند و این خود موجب شکست کودک در آموزش و طبیعتاً از دست دادن اعتماد بنفس ، بدبینی و دوری کردن از یادگیری در کودک می شود .
اما آنچه که سعی شده در این مقاله راجب آن تحقیق و کار شود موضوع و مساله چگونگی آموزش به این کودکان است . همچنین شناخت ویژگی ها و خصوصیات این کودکان مد نظر است .
اهداف تحقیق :
هدف این تحقیق بررسی نقش تکنولوژی آموزشی در آموزش ناشنوایان شهرستان اراک است . که در ابتدا بعد سخت افزاری تکنولوژی آموزشی و کارایی آن در آموزش مورد بررسی قرار می گیرد و بعد به بررسی بعد نرم افزاری و حل مساله تکنولوژی آموزشی پرداخته می شود .
این تحقیق در پی آن است که چگونگی و میزان استفاده از ابعاد تکنولوژی آموزشی و اهمیت آنها در امر تدریس و آموزش دانش آموزان ناشنوا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد .
پرسشهای تحقیقاتی :
۱٫ کاربرد وسایل و تجهیزات آموزشی تکنولوژی آموزشی ( بعد سخت افزاری ) در آموزش ناشنوایان چه اثرات آموزشی را در پی دارد ؟
۲٫ چه رسانه هایی در آموزش ناشنوایان موثرتر است ؟
۳٫ عوامل مشوق و بازدارنده کاربرد تکنولوژی آموزشی ( بعد سخت افزاری و نرم افزاری ) توسط معلمان در آموزش دانش آموزان ناشنوا چه می باشد؟
۴٫ در وضعیت جاری تا چه حد از تکنولوژی آموزشی ( طراحی ، اجراء ، ارزشیابی ) در آموزش ناشنوایان استفاده می شود ؟
۵٫ استفاده از بعد سخت افزاری و نرم افزاری تکنولوژی آموزشی در حل مشکلات آموزشی دانش آموزان ناشنوا تا چه حد اثرگذار است ؟
روش تحقیق :
به منظور بررسی نقش تکنولوژی آموزشی در آموزش ناشنوایان با توجه به نوع تحقیق از روش تجزیه و تحلیل توصیفی استفاده شده است .
نتایج تحقیق :
به منظور تسهیل در شناخت و میزان توانایی کودکان ناشنوا و ارائه خدمات آموزشی به طبقه بندی گروههای مختلف ناشنوایان پرداخته شد و همچنین انواع ناشنوایی مورد بحث بررسی قرار گرفت .
نتیجه گیری شد که تکنولوژی آموزشی به مجموعه روشها و دستورالعمل هایی که با استفاده از یافته های علمی برای حل مسائل آموزشی اعم از طراحی ، اجراء ، ارزشیابی در برنامه های آموزشی بکار گرفته می شوند ، می گویند کاربرد تکنولوژی در آموزش و بخصوص آموزش زبان مورد بررسی قرار گرفت .

۳۸٫عنوان : بررسی میزان آشنایی دانشجویان دانشگاه اراک با روشهای موثر مطالعه
پژوهشگر : اعظم شالکو نژاد ،استاد راهنما :دکتر محمد سیفی ،سال اجراء : ۸۱
مقدمه :
خواندن و مطالعه یکی از تواناییهای اکتسابی است که از طریق ، تجربه و ممارست کسب می شود و هرچه فرد تلاش بیشتری انجام دهد بر فنون و روشهای درست و سریع مطالعه تسلط بیشتری پیدا خواهد کرد . در واقع نمی توان گفت که یک سبک یادگیری از سبک دیگر بهتر یا بدتر است ، بیان درست تر این است که بگوییم ، بسطه به شرایط و موضوعات یادگیری ، هر سبکی ممکن است خوب باشد یا نباشد .
همچنین مطالعه دارای شرایطی است که با در نظر گرفتن و رعایت این شرایط می توان به صورت موثری مطالعه کرد . شرایط مطالعه از جنبه های گوناگون ( مکان و زمان مطالعه و شرایط فیزیکی ) باید در نظر گرفته شود . بطور کلی خواننده باید با در نظر گرفتن تمام نکات و روشها ، بهترین روش و شرایط را در هنگام مطالعه برای خود فراهم کند تا بتواند بیشترین بهره را از مطالعه کسب کند.
پرسشهای تحقیقاتی :
۱٫ دانشجویان تا چه اندازه با روشهای مطالعه آشنا هستند ؟
۲٫ نقاط ضعف دانشجویان در چه مواردی است ؟
۳٫ نقاط قوت دانشجویان در چه مواردی است ؟
۴٫ آیا روشهای آنان در مطالعه نسبت به قبل تغییر یافته است ؟
۵٫ دانشجویان روش مطالعاتی خود را از چه طریقی کسب می کنند ؟
روش تحقیق :
در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است . تحقیق توصیفی به توصیف واقعیت ها و ویژگی های یک پدیده یا یک جامعه معین به صورت منظم و دقیق می پردازد . این روش به بیان روابط علت و معلولی نمی پردازد.بلکه تنها به اثبات وجود روابط می پردازد .
نتایج تحقیق :
با توجه به نتایج بدست آمده در پاسخ به پرسشهای تحقیقاتی باید گفت که دانشجویان طرف پرسش تا حدودی با روشها و نکات صحیح مطالعه آشنا هستند ولی بطور کلی از این روشها و نکات در مطالعه استفاده نمی کنند .
با توجه به تحقیقات روانشناسی که در زمینه یادگیری و مطالعه بوجود آمده است نکاتی در مطالعه موثر هستند که در فصل دوم به آنها اشاره شده است که دانشجویان بعضی از موارد را در مطالعه به کار میگیرند . مثلاً اینکه در هنگام مطالعه را نروید و شرایط روحی و مکانی خود را در هنگام مطالعه در نظر بگیرید از نقاط قوت دانشجویان بوده است .
دانشجویانی که روشهای مطالعه خود را از طریق تجربه کسب کرده اند ، ممکن است که روش مطالعه آنها درست یا نادرست باشد ، زیرا کمتر به سراغ کتب مربوط به این موضوع رفته اند و از طریق اصولی با روشهای مطالعه آشنا نشده اند .
بطور کلی می توان گفت که روشهای دانشجویان به طور کامل صحیح نبوده و در موارد زیادی با اشکال مواجه بوده اند .
همچنین دانشگاه چندان نتوانسته است بر روی روشهای مطالعه دانشجویان تاثیر مثبت بگذارد .

۳۹٫عنوان : طراحی و کاربرد بازیهای آموزشی در آموزش و پرورش در مقطع ابتدایی و راهنمایی
پژوهشگران : مریم نوروزی ، عصمت دارابی ، استاد راهنما : دکتر محمد سیفی ، سال اجراء : ۱۳۸۱
مقدمه :
یکی از ویژگی های بنیادی انسان در گذر از دوران کودکی به نوجوانی با بازی ، سرگرمی و تفریح توام و با هیجان و تفکر است .
بازی جوهر میانه آموزشی است که در پی آن کشفی ناب حاصل می گردد و ناپیدایی ، نمایان می شود که با درک و شناخت آن جلوه ای از تکامل انسان ، چهره می نماید و بازی بسته ای است مطمئن و بی آلایش برای شکفتن و رشد و تواناییهای نهفته کودکان ، آنچه بیش از هر چیزی به بازی هیجان می بخشد لذت زیبایی شناسی ، ژرف اندیشی و رسیدن به لحظاتی است که ذهن به داشته های تازه می رسد . تواناییهای کودکان هنگام بازی رشد می کند و دامنه تخیل آنان گسترش می یابد ، بازی باعث بازسازی و نمایش مجدد موفقیت های واقعی می شود و در عین حال کودکان از راه پویایی تخیل و بازشناخت قواعد ضمنی حاکم بر فعالیّت هایی که در ضمن بازی تولید می کنند ، به منطقی از اندیشه مجرد ، هرچند ابتدایی دست می یابند .
پرسشهای تحقیقاتی :
۱٫ ویژگی های بازیهای آموزشی چیست ؟
۲٫ اهمیت و لزوم استفاده از بازیها در آموزش و پرورش چیست ؟
۳٫ معرفی نمونه هایی از بازیهای آموزشی برای دروس مختلف مقطع ابتدایی؟
۴٫ معرفی نمونه هایی از بازی های آموزشی برای دروس مختلف مقطع راهنمایی ؟
روش تحقیق :
در این تحقیق جهت جمع آوری و گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است ، در این تحقیق نطریه های مختلفی در مورد آموزش و بازی بیان گردیده است .بازی با اهمیتی که در آموزش و پرورش دارا است در این تحقیق کاربردهای بازی های آموزشی در آموزش و پرورش مطرح گردیده است و یکسری بازیهای آموزشی در مقاطع ابتدایی و راهنمایی برای آموزش بهتر توسط معلم و یادگیری عمیق تر دانش آموزان طراحی شده است .
نتایج تحقیق :
در مورد پرسش شماره یک می توان گفت : بازیهای آموزشی دارای ویژگیهای خاصی است که در طراحی بازیهای آموزشی باید مد نظر قرار گیرد که از جمله این ویژگی ها عبارتند از: بازی آموزشی باید جنبه بازی گونه خود را حفظ کند حتی اگر هدف از انجام آن بیشتر آموزش باشد . بازیهای آموزشی بصورت دسته جمعی و گروهی انجام می شود و وسیله ای است برای ارتباط برقرار کردن دانش آموز با خود و دنیای اطراف خود .
در مورد پرسش شماره دو ؛ بازی فعالیتی است که کودک برای پدید آوردن شیء یا رویدادی انجام می دهد تا جایگاه اجتماعی و کار خود را دریابد .

۴۰٫عنوان: ارزشیابی نگرش دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک نسبت به دروس روانشناسی این رشته
پژوهشگر : رضا حیدری ، استاد راهنما : دکتر محمد رضائیان، سال اجراء:۸۱
مقدمه :
تکنولوژی آموزشی از تمام یافته هایی که در زمینه انسان به دست آمده است بهره می گیرد ، علمی که یادگیری را مورد مطالعه قرار می دهد علم روانشناسی یادگیری است . و علمی که اختصاصاً یادگیری انسان را بررسی می کند شاخه ای از روانشناسی به نام روانشناسی پرورشی است . از این رو درس روانشناسی در رشته تکنولوژی آموزشی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد و حائز اهمیت فراوان می باشد ؛ و بدون آن تحقق بخشیدن به هدف تکنولوژی آموزشی یعنی بالا بردن کیفیت یادگیری و رسیدن به یادگیری و رسیدن به یادگیری موثرتر ، عمیق تر و پایدارتر دست نیافتنی به نظر می رسد .
هدف تحقیق :
۱٫ بررسی نظر دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی نسبت به دروس روانشناسی در این رشته .
۲٫ بررسی نظر دانشجویان در مورد سرفصل های دروس روانشناسی .
۳٫ بررسی میان دروس و سرفصل های آن .
۴٫ بررسی کاربرد این دروس در زندگی .
۵٫ بررسی انتظارات از این دروس و جذابیت آنها .
روش تحقیق :
جامعه مورد مطالعه در این تحقیق دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک بین سالهای ۷۹ـ۷۷ روزانه و شبانه است .
روش تحقیق توصیفی همبستگی ۲ متغیری می باشد از این رو مناسب است تا از نمونه گیری تصادفی طبقه ای بهره گرفته شود . یعنی ابتدا افراد به ورودیهای مختلف تقسیم شده و سپس بر اساس جنسیت نمونه گیری و چون روش توصیفی است نمونه بیشتر از ۳۰ نفر یعنی ۴۰ نفر انتخاب می شود ، یعنی از میان ۱۶۰ دانشجوی رشته تکنولوژی آموزشی به چهار قسمت ۴۰ نفری تقسیم می شود .

نتایج تحقیق :
۱٫ بین عنوان و محتوای دروس روانشناسی عمومی ، رشد ۱ ، رشد ۲ ، و روانشناسی تربیتی رابطه مناسبی وجود دارد .
۲٫ بین عنوان و محتوای دروس روانشناسی شخصیت و روانشناسی اجتماعی رابطه مناسبی وجود دارد .
۳٫ سرفصل های دروس روانشناسی عمومی ، رشد ۱ و روانشناسی تربیتی رعایت شده است .
۴٫ سرفصل های دروس روانشناسی، رشد ۲ ، روانشناسی شخصیت و روانشناسی اجتماعی رعایت شده است .
۵٫ دروس روانشناسی تربیتی در بخش کاربردی تکنولوژی آموزشی اثربخش است .
۶٫ سایردروس چندان دربخش کاربرد تکنولوژی آموزشی اثربخش نمیباشد .

۴۱٫عنوان : بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه در درس زبان انگلیسی نواحی ۱و۲ شهرستان اراک از دیدگاه دبیران و دانش آموزان در سال تحصیلی ۸۱ـ۸۰
پژوهشگر : اسماعیل کاظم پور، استاد راهنما : دکتر سید شمس الدین هاشمی مقدم ، سال اجرا ء : ۱۳۸۱
مقدمه :
جامعه امروزی در روند حرکت خود در زمینه های مختلف از جمله آموزش و پرورش با مسایل متعددی روبرو می باشد نهاد آموزش و پرورش نهادی است که پایه های ضعف و قوت یک جامعه را پی ریزی می کند ، بر همگان ثابت شده است که تعلیم و تربیت نجات دهنده هر جامعه از رکورد و انحطاط و توسعه دهنده آن در جهت پیشرفت و ترقی است .
از جمله مسایل مهم که معمولاً کل جوامع ، مخصوصاً جوامع در حال رشد در ارتباط با آموزش و پرورش با آن مواجه هستند . افت تحصیلی است . پدیده ای که هرساله منابع انسانی و مادی جوامع را به هدر داده و بدنبال خود اثرات ناگواری بر پیکر اجتماع وارد می سازد وقتی از افت تحصیلی به عنوان آفت و اتلاف در آموزش و پرورش صحبت می کنیم در حقیقت هرگونه عاملی است که بازده کار مدرسه و خانواده و اجتماع را از لحاظ رسیدن به اهداف آموزش و پرورش کاهش می دهد . علل و عوامل گوناگونی می تواند باعث افت تحصیلی شود ؛ یک دسته از این عوامل انسانی می باشد . همچنین عوامل قتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی می توانند در ایجاد افت تحصیلی موثر باشند .
اهداف تحقیق :
هدف کلی شناخت و بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه در درس زبان انگلیسی نواحی ۱و۲ شهرستان اراک از دیدگاه دبیران و دانش آموزان در سال تحصیلی ۸۱ـ۸۰
اهداف جزئی :
۱٫ تعیین رابطه بین کیفیت تدریس معلمان زبان انگلیسی با میزان افت تحصیلی دانش آموزان در این درس .
۲٫ تعیین رابطه بین نوع سوالات امتحانی و افت درس زبان انگلیسی دانش آموزان .
۳٫ تعیین رابطه بین سازماندهی محتوای کتاب درس زبان انگلیسی و افت در درس زبان انگلیسی دانش آموزان .
۴٫ تعیین رابطه بین میزان ساعات تدریس زبان انگلیسی در برنامه هفتگی و افت تحصیلی درس زبان انگلیسی .
۵٫ تعیین رابطه بین کیفیت و مسایل آموزشی و تجهیزات آزمایشگاهی زبان انگلیسی و افت تحصیلی درس زبان .
روش تحقیق :
روش تحقیق بصورت توصیفی ـ پیمایشی است. تحقیق توصیفی که گاهی به عنوان تحقیق غیر تجربی نیز نامیده می شود به روابط بین متغیرها ، آزمون فرضیه ها ، پروراندن مفاهیم و قوانین کلی و اصولی و یا نظریه هایی که روایی گسترده ای دارند سروکار دارد و به روابط تابعی توجهی ندارد .
در این تحقیق محقق متغیرها را دستکاری نمی کند و یا برای وقوع رویدادها شرایط را بوجود نمی آورد در واقع شامل وقایعی است که قبلاً اتفاق افتاده است و ممکن است به وضعیت زمان حال نیز ارتباط داده شود . در روش پیمایشی با آمارهای کلی سروکار دارد که نتیجه انتزاع داده هایی است که از موارد متعدد بدست آمده است .
نتایج تحقیق :
در پاسخ به سوال اول ؛ در ابزارهای جمع آوری اطلاعات پیش بینی لازم صورت گرفت ، هفت سئوال در پرسشنامه دبیران و شش سئوال در پرسشنامه دانش آموزان ، برای پوشش دادن به این سئوال پژوهشی در نظر گرفته شد . لذا می توان حدس زد که بین عدم وجود روش تدریس مناسب در معلمان و پائین بودن پیشرفت تحصیلی ارتباط وجود دارد .
در پاسخ به سئوال دوم ؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده حاکی از اینست که اکثر معلمان وجود رابطه بین نوع سئوالات امتحانی و شیوه امتحان را با وجود افت تحصیلی درس زبان انگلیسی دانش آموزان انکار کرده اند . در عوض دانش آموزان با اکثریت قاطع وجود رابطه بین این دو متغیر پاسخ مثبت داده اند .
در پاسخ به سئوال سوم ؛ در مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات معلمان اظهار داشتند از نظر آنان سازماندهی محتوا ، کتب زبان انگلیسی مناسب می باشد . گروه دانش آموزان هم از رضایت خود نسبت به سازماندهی محتوا عرضه مطالب کتب درسی خبر دادند و بطور کلی نتایج پاسخ های آنان با نتایج پاسخهای معلمان ، هماهنگی زیادی را نشان می دهد .

۴۲٫عنوان : بررسی دلایل کم توجهی دانشجویان دانشگاه اراک به مطالعه کتب درسی غیر درسی در سال تحصیلی ۸۱ـ۸۰
پژوهشگر : رحیم جعفری ، استاد راهنما : دکتر محمد سیفی ، سال اجراء : ۱۳۸۱
مقدمه :
در دنیای پویای امروزی که هر روز در هر زمینه علمی ،هنری ، سیاسی و اقتصادی یک اتفاق تازه می افتد کتاب و مطالعه دیگر کار افراد بخصوص نیست . هرکسی در هر شغلی و مقامی لازم دارد ، بطور مرتب مقداری از وقت خود را به خواندن مطالب اختصاص دهد .
مسئله ای که بیشتر مورد توجه می باشد ، دلایل عدم گزارش به مطالعه کتب غیر درسی و کم توجهی به آن می باشد . تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده نشان داده است عوامل متعددی در این زمینه دخالت داشته اند . از جمله این عوامل میزان سواد و فرهنگ والدین می باشد .
در جوامعی که میزان سواد بالا و فرهنگ مطالعه در میان والدین وجود دارد ، فرزندان نیز به مطالعه گرایش دارند ، وضعیت اقتصادی که بیشتر افراد قدرت خرید کتاب مورد نظر را ندارند و تکالیف زیاد درس که فرصت مطالعه کتب غیر درسی را از آنان می گیرد.
پرسشهای تحقیقاتی :
۱٫ آیا میزان سواد والدین با گرایش به دانشجویان به مطالعه کتب غیر درسی ارتباط وجود دارد ؟
۲٫ آیا بین میزان حجم تکلیف درسی با گرایش دانشجویان به مطالعه منابع غیر درسی ارتباط دارد ؟
۳٫ بین وضعیت اقتصادی خانواده با گرایش دانشجویان به مطالعه منابع غیر درسی ارتباط وجود دارد ؟
۴٫ آیا شیوه تدریس اساتید در گرایش دانشجویان به مطالعه کتب غیر درسی موثر است؟
۵٫ آیا تعداد کتب موجود در کتابخانه دانشگاه در گرایش دانشجویان به مطالعه کتب غیر درسی موثر است ؟

روش تحقیق :
در این تحقیق بنا بر نیاز از دو روش استفاده شده است برای پرسشهای تحقیقی اول- دوم و سوم که تجزیه و تحلیل و علت یابی دنبال می شود ، از روشهای آمار توصیفی و استنباطی نظیر میانگین ، واریانس و آزمون t و ضریب همبستگی برای مقایسه دو میانگین مستقل استفاده شده است .
در مورد پرسشهای تحقیق شماره چهار و پنج که بصورت نگرش سنجی می باشد ، از روش توصیفی و پیمایشی استفاده شده است .
نتایج تحقیق :
در مورد پرسش شماره یک ؛ با استفاده از آزمون t نشان داد که پاسخ منفی است ، یعنی بین سواد والدین و میزان مطالعه کتب غیر درسی دانشجویان در دانشگاه رابطه ای وجود ندارد.
پرسش تحقیقی شماره دو با ضریب همبستگی بدست آمده ( ۲۸% ) نتایج منفی نشان داد که بین میزان میانگین تکالیف درسی با عدم گرایش دانشجویان به مطالعه کتب غیر درسی یا جذب به مطالعه رابطه وجود ندارد .
در رابطه با پرسش شماره سه ؛ با استفاده از آزمون t مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه نشان داد که مقدار مشاهده شده t (t = ½) از مقدار بحرانی
( t = 2/36 ) t کوچکتر است جواب منفی می باشد .
در رابطه با پرسش شماره چهارم ؛ ۷۵% افراد نمونه تحقیق اظهار داشتند که شیوه تدریس اساتید در میزان مطالعه آنان موثر است . بدین معنا که شیوه تدریس اساتید می تواند باعث عدم گرایش به مطالعه منابع غیر درسی یا باعث جذب افراد بر مطالعه غیر درسی شود .
در رابطه با پرسش شماره پنج ؛ در مورد موجود بودن کتابهای مورد نیاز دانشجویان در کتابخانه دانشگاه ۷۰% گفته اند که کتب مورد نیازشان در کتابخانه دانشگاه وجود دارد .

۴۳٫عنوان : کاربرد کامپیوتر در آموزش
پژوهشگر : طاهره ابراهیمی ، استاد راهنما : دکتر محمد سیفی ، سال اجراء:۸۱
مقدمه :
رشد و توسعه سریع تکنولوژی در اواخر قرن بیستم به گونه است که جوامع این دوره به اسامی « جامعه یادگیری » « جامعه دانش » « جامعه صنعتی » و « جامعه اطلاعات » نیز نامیده می شود .
امروزه همگان متفق القولند که فراگیری استفاده علمی از کامپیوتر کاری اجتناب ناپذیر برای زندگی امروزی است . کامپیوتر دستگاهی است که در مصارف گوناگون استفاده می شود .
کامپیوتر در زمینه های گوناگون علمی، فنی، تجاری، تحقیقاتی و آموزش کامپیوتر کاربرد فراوان دارد . امروزه کامپیوترها کارهایی انجام می دهند که در گذشته فقط مغز انسان انجام می داد .
اهداف تحقیق :
هدف از این تحقیق ، با توجه به دنیای مدرن امروزی و پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر جزء لا ینفک زندگی بشر امروزی است .
بررسی کاربرد کامپیوتر در آموزش و تاثیر استفاده از آن در دستیابی به اطلاعات علمی دنیای مدرن امروزی است .
پرسشهای تحقیقاتی :
۱٫ استفاده از کامپیوتر تا چه حد می تواند در آموزش موثر باشد ؟
۲٫ کاربرد آموزش کامپیوتر چه مواردی را شامل می شود ؟
۳٫ جایگاه آموزشی کامپیوتر در ایران چگونه است ؟
۴٫ موانع اصلی کاربرد کامپیوتر در ایران چه می باشد ؟
روش تحقیق :
این تحقیق به روش توصیفی ـ کتابخانه ای استفاده شده است و به تشریح کاربردهایی که کامپیوتر در آموزش دارد می پردازد .

نتایج تحقیق :
در رابطه با پرسش شماره یک ؛ رایانه ها به تنهایی و بدون در بر گرفتن از ابزارهای چند رسانه ای دستگاهای قدرتمندی برای آموزش هستند ، شبیه سازی فرایندهای علمی به کمک رایانه ها ، بازیهای رایانه ای و طراحی به کمک کامپیوتر از جمله کاربردهای کامپیوتر در امر آموزش هستند .
در رابطه با پرسش شماره دو ؛ در حیطه حمایت مدار که کامپیوتر به عنوان یک وسیله حمایت کننده یادگیری ایفای نقش می کند از جمله کابردهای کامپیوتر در آموزش می توان به کامپیوتر و مدیریت آموزشی و تحقیقات علمی و نقش کامپیوتر در پزشکی و روان شناسی ، کامپیوتر و ارتباطات اشاره کرد .
در رابطه باپرسش شماره سه ؛ کمیته آموزش انجمن انفورماتیک طی سالهای ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۲ در قالب درس کامپیوتر در دبیرستانها گرد آوری کرده است . نظام آموزشی در حال حاضر دچار نواقص و کمبودهای فراوانی است که جهت رفع مشکلات سیستم آموزشی و در جهت پویایی آن می توان از شبکه های رایانه ای کمک گرفت .
در رابطه با پرسش شماره چهار ؛ الف ) عدم آشنایی دانشجویان با سخت افزارهای کامپیوتر ب ) شایسته است تا نرم افزارهای مناسب با برنامه یادگیری در اختیار یادگیرندگان قرار گیرد . ج ) آماده سازی معلمان در به کارگیری تکنولوژی مبتنی بر کامپیوتر بهترین نرم افزارها تهیه شده و جدیدترین تجهیزات داده پردازی بدون استفاده باقی خواهد ماند .

۴۴٫عنوان: بررسی ماهیت روش تدریس ایفای نقش و کاربرد آن در آموزش و پرورش مقاطع ابتدایی
پژوهشگر : زینب باقری خلیلی ،استادراهنما : دکتر محمد سیفی،سال اجراء: ۸۱
مقدمه :
روش تدریس ایفای نقش به عنوان بخشی از طبیعت کودک عمل می کند . با توجه به شرایط و طبقات سنی دانش آموزان مقطع ابتدایی آنها بیش از حد فعال هستند و به این لحاظ باید توجه گردد ، از روشها و موقعیت هایی که دانش آموزان را برای مدتی طولانی بر سر جایشان میخکوب می کند . نقش معلم بر این روش تا حد امکان نامرئی می باشد ، دانش آموزان خود ، صحنه رویداد، مشکل یا داستان را با هدایت معلم خلق یا بازآفرینی می کنند .این فعالیت نمایش بوسیله شاگردان مورد بحث و ارزشیابی قرار می گیرد .بر این اساس، در این تحقیق ماهیت روش تدریس ایفای نقش و کاربرد آن در مقطع ابتدایی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد .
اهداف تحقیق :
هدف کلی در این تحقیق ضمن بررسی ماهیت روش تدریس ایفای نقش چگونگی کاربرد این روش در آموزش و پرورش مقاطع ابتدایی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .
اهداف ویژه :
۱٫ بررسی ماهیت روش تدریس ایفای نقش .
۲٫ بررسی مراحل اجرای روش تدریس ایفای نقش .
۳٫ بررسی ضرورت و تاثیر آموزش روش تدریس ایفای نقش در آموزش و پرورش مقطع ابتدایی.
روش تحقیق :
در این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است و به بررسی ماهیت روش تدریس ایفای نقش در مقطع ابتدایی می پردازد .
نتایج تحقیق :
هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی ماهیت روش تدریس ایفای نقش بوده و کاربرد این روش را در مقطع ابتدایی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است .
در رابطه با هدف شماره یک ؛ وجود سه عنصر انسانی جهت اجرای روش تدریس ایفای نقش ضروری است .
الف ) معلم ، که برنامه ریزی، فراهم کردن امکانات و مدیریت اجرای عملیات و برنامه نمایش بر عهده معلم است .
ب ) ایفاگران نقش ، که دانش آموزان بطور داوطلب یا انتخابی در برنامه شرکت می کنند و این افراد الزاماً نیازی به داشتن تجربه و ذوق هنری در زمینه نمایش ندارند .
ج ) مشاهده کنندگان، سایر شاگردان جزء مشاهده کنندگان به حساب می آیند.
در رابطه با هدف شماره دو ؛ شامل نه مرحله است که هریک از مراحل هدفهایی خاص را دنبال می کند . که به غنای فعالیت یادگیری کمک می کند و نقش در اجرای هر مرحله می تواند مانع از تحقق اهداف مورد نظر گردد .
در رابطه با هدف شماره سه ؛ کودک مقطع ابتدایی به آزمایشگاهها ، مربیان و مغلمان متخصص و آگاه به روشها و فنون مختلف مناسب با سن دانش آموزان خود نیازمند است .

۴۵٫عنوان : بررسی تاثیر روشهای تدریس اکتشافی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان گروه علوم انسانی دانشگاه اراک از دیدگاه اساتید
پژوهشگر : خلیل غفاری ، استاد راهنما : دکتر محمد سیفی ، سال اجراء : ۸۱
مقدمه :
عاملی که بیشتر از همه در یادگیری تاثیر دارد نقشی است که در جریان یادگیری به عهده یادگیرنده یا دانش آموز است . یادگیری وقتی صورت می گیرد که دانش آموز خود به یاری اقدام کند . باید مطالب درس برای او مساله ای باشد تا در صدد درک آن برآید . اغلب معلمان متوجه نقش دانش آموز و فعالیت او در جریان یادگیری نیستند . معلم خود مساله را طرح می کند، مطالب مربوط به آن را جمع آوری می کنند، آنها را سازمان می دهد، راه حل پیدا می کند و شخصاً به حل مساله اقدام می نماید .
آموزش کاوشگری ( اکتشاف ) با معرض یک حادثه شگفت انگیز به شاگردان شروع می شود . افراد در مواجهه با حوادث شگفت انگیز برای حل آن برانگیخته می شوند . این حالت امکان پرورش تواناییهای پژوهشگری و روشهای تحقیق در فراگیران را برای معلم بوجود می آورد .
اهداف تحقیق :
۱٫ تعیین میزان تاثیر روش تدریس اکتشافی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان.
۲٫ تعیین میزان تاثیر مشارکت فعال شاگردان در پیشرفت درس آنها.
۳٫ روشن نمودن دیدگاههای اساتید در مورد استفاده از این روش .
۴٫ تعیین میزات استفاده از این روش در سطح دانشگاه .
۵٫ مشخص کردن دلایل عدم استفاده از این روش تدریس در سطح دانشگاه .
روش تحقیق :
تحقیق و بررسی حاضر توصیفی پیمایشی است . زیرا مطالعه توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کنند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول ، فرآیندهای جاری ، آثار مشهود و یا روندهای در حال گسترش توجه دارد .
نتایج تحقیق :
در رابطه با پرسش شماره یک ؛ اساتید در حد متوسط با روش تدریس اکتشافی آشنایی دارند و این روش نشانگر این است که اساتید در زمینه شناخت از این نوع روش تدریس به طور کلی تا حدودی قوی هستند و آشنایی کلی آنها در حد بیش از متوسط می باشد . ولی در زمینه آشنایی تخصصی و جزئی زیاد قوی نیستند .
در رابطه با پرسش شماره دو ؛ نشان می دهد که اساتید در حد نزدیک به متوسط از این روشها استفاده می کنند .
در رابطه با پرسش شماره سه ؛ اساتید در حد متوسط اعتقاد دارند که روشهای تدریس اکتشافی در سطح دانشگاه علمی می باشد .

۴۶٫عنوان : بررسی و نقد درس آشنایی با مراکز آموزشی از نظر دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک
پژوهشگر : هادی عموزاده مهد یرجی ، استا راهنما : آقای محمد مینا ، سال اجراء : ۱۳۸۱
مقدمه :
رشته تکنولوژی آموزشی از رشته های نوپاست و لزوم توجه به سرفصل دروس و بررسی و نقد آنها برای ارتقاء این رشته در این جامعه ضروری است . آشنایی با مراکز مواد آموزشی یکی از دروس تخصصی این رشته است که در این تحقیق سعی شده است مشکلات این درس در دانشگاه اراک را از دید دانشجویان این رشته مورد بررسی قرار دهیم . امید است توجه به بررسی و نقد کلیه درسهای تخصصی رشته تکنولوژی آموزشی آموزشی مورد توجه بیشتری قرار گیرد .
اهداف تحقیق :
۱٫ نقد و بررسی درس آشنایی با مراکز مواد آموزشی از دید دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی .
۲٫ دستیابی به راه حلهایی برای هرچه بهتر شدن ارائه این درس با توجه به کمبودهای منابع موجود در مورد این درس .
۳٫ کمک به بررسی و علت اهمیت و ضرورت وجود این درس در رشته تکنولوژی آموزشی .
پرسشهای تحقیقاتی :
۱٫ آیا محتوای درس آشنایی با مراکز آموزشی متناسب با نیاز دانشجویان این رشته تهیه شده است ؟
۲٫ آیا درس آشنایی با مراکز مواد آموزشی در رشته تکنولوژی آموزشی ضرورت دارد؟
۳٫ آیا منابع و امکانات قابل دسترسی و مناسب برای مطالعه گسترده تر فراهم می باشد ؟
۴٫ آیا محتوای درس آشنایی با مراکز مواد آموزشی با جنبه کاربردی توجه کافی داشته است ؟
۵٫ آیا سرفصل های این درس متناسب با عنوان آن می باشد ؟

روش تحقیق :
تحقیق و بررسی حاضر توصیفی تحلیلی است . زیرا مطالعه توصیفی، آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط، عقاید متداول، فرآیندهای جاری، آثار مشهود و یا روندهای در حال گسترش توجه دارد . توجه آن در درجه اول به زمان است.
نتایج تحقیق :
در رابطه با پرسش شماره یک ؛ با توجه به میانگین مقیاس پرسش تحقیقاتی شماره یک که (۱/۲) می باشد، پیشنهاد می گردد در محتوای این درس تجدید نظر بعمل آید .
در رابطه با پرسش شماره دو ؛ میانگین مقیاس این پرسش (۴/۲) می باشد نمایانگر آن است که وجود درس آشنایی با مراکز مواد آموزشی در حد بیش از متوسط در رشته تکنولوژی آموزشی ضرورت دارد، لذا می توان اظهار کرد که وجود درس آشنایی با مراکز مواد آموزشی با توجه به نگرش دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی از ضرورتی انکار ناپذیر برخوردار است .
در رابطه با پرسش شماره سه ؛ میانگین مقیاس این پرسش تحقیقی (۶/۲) می باشد و نشان دهنده آن است که منابع وامکانات برای این درس در حد نسبتاً زیادی فراهم است .
در رابطه با پرسش شماره چهار؛ میانگین مقیاس این پرسش تحقیقاتی ( ۲/۲) می باشد و نشان دهنده آن است که محتوای درس آشنایی با مراکز مواد آموزشی در حد متوسطی با جنبه کاربردی آن در ارتباط است .
در رابطه با پرسش شماره پنج ؛ میانگین مقیاس این پرسش تحقیقاتی (۲) می باشد و نشان دهنده این است که سرفصل این درس در حد متوسطی متناسب با عنوان آن می باشد .

۴۷٫عنوان : بررسی روشهای موثر در مطالعه دروس نظری از نظر دانشجویان رشته های علوم انسانی دانشگاه اراک در سال تحصیلی ۸۱ ـ۸۰
پژوهشگر : مهرداد فتح الله زاده ، استاد راهنما : دکتر سید شمس الدین هاشمی مقدم ، سال اجراء : ۱۳۸۱
مقدمه :
هرجه سخن از یادگیری و یاد دادن اطلاعات علمی، دانش و معلومات از نسلی به نسل دیگر به میان می آید علاوه بر بحث دیگری به عنوان روش های مطالعه نیز به میان می آید .غالباً درک خود دانشجو است که بهترین روشها را برای مطالعه خود انتخاب کند . زیرا روشهای مطالعه فی نفسه بد یا خوب نیستند بلکه نحوه و شرایط به کار بردن آنها ؛ با توجه به توضیحات بالا بهتر است که تحقیقی در زمینه موثرترین روشهای مطالعه از نگرش دانشجویان رشته علوم انسانی دانشگاه اراک در سال تحصیلی ۸۱ ـ۸۰ صورت گیرد و سمعی بر این است که موثرترین روشهای مطالعه مورد بررسی قرار گیرد .
اهداف تحقیق :
هدف کلی و اصلی در اجرای این تحقیق بررسی نگرش دانشجویان رشته علوم انسانی دانشگاه اراک درباره روشهای موثر در مطالعه دروس نظری می باشد .
۱٫ بررسی و شناخت روش خواندن اجمالی و تاثیر آن در مطالعه به عنوان یکی از روشهای موثر در مطالعه .
۲٫ بررسی و شناخت روش خواندن سریع و تاثیر آن در مطالعه به عنوان یکی از روشهای موثر در مطالعه .
۳٫ بررسی و شناخت روش خواندن دقیق و تاثیر آن در مطالعه به عنوان یکی از روشهای موثر در مطالعه .
۴٫ بررسی و شناخت روش عبارت خوانی و تاثیر آن در مطالعه به عنوان یکی از روشهای موثر در مطالعه .
۵٫ بررسی و شناخت روش خواندن تجسمی و تاثیر آن در مطالعه به عنوان یکی از روشهای موثر در مطالعه .
۶٫ بررسی و شناخت روش خواندن انتقادی و تاثیر آن در مطالعه به عنوان یکی از روشهای موثر در مطالعه .

پرسشهای تحقیقاتی :
۱٫ آیاخواندن اجمالی میتواندیکی ازروشهای موثر مطالعه دروس نظری باشد؟
۲٫ آیا خواندن سریع از روشهای موثر مطالعه دروس نظری است ؟
۳٫ آیا عبارت خوانی می تواند یکی از روشهای خواندن دروس نظری باشد ؟
۴٫ آیا خواندن دقیق از روشهای موثر مطالعه دروس نظری است ؟
۵٫ آیا خواندن تجسمی از روشهای موثر مطالعه دروس نظری است ؟
۶٫ آیا خواندن انتقادی از روشهای موثر مطالعه دروس نظری است ؟
۷٫ بهترین روش موثر مطالعه دروس نظری کدام است ؟
روش تحقیق :
به منظور بررسی بهترین روشهای مطالعه دروس نظری با توجه به نوع تحقیق از روش توصیفی استفاده می شود .
نتایج تحقیق :
روش مطالعه اجمالی با ۹۶% مخالف موثرترین روش شناخته می شود و روش مطالعه انتقادی فقط با ۲۸% موافق ضعیف ترین روش مطالعه دروس نظری می باشد .

۴۸٫عنوان: ارزشیابی دروس برنامه ریزی آموزشی از دیدگاه دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک در سال تحصیلی ۸۱ ـ۸۰
پژوهشگر : نورالله علیخانی، استاد راهنما : دکتر محمد سیفی ، سال اجراء : ۸۱
مقدمه :
برنامه ریزی بخش عمده کار هر معلم را تشکیل می دهد، وی باید در سه سطح برنامه ریزی کند ، برنلمه ریزی دوره، برنامه ریزی واحد و برنامه ریزی درسی . برنامه ریزی آموزشی و محتوای درس را در طی دوره ، واحد یا درس به سمت فراگیری جهت می بخشد . دروس برنامه ریزی که در رشته تکنولوژی آموزشی گنجانده شده است سعی دارند که دانشجویان این رشته را در جهت رسیدن به معنای تکنولوژی آموزشی و استفاده از آن در کارهای برنامه ریزی آموزشی و درسی یاری نماید . دروس برنامه ریزی هم از جمله دروس نظری می باشد که برای دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی تدریس می گردد و عبارتند از الف) مقدمات برنامه ریزی ب) اصول برنامه ریزی و تحلیل محتوا ج) برنامه ریزی ابتدایی د) برنامه ریزی درسی متوسطه
اهداف تحقیق :
۱٫ بررسی میزان پیوستگی دروس برنامه ریزی از نظر توالی عمودی دروس با هم .
۲٫ بررسی میزان پیوستگی بین دروس برنامه ریزی و نیازهای دانشجویان این رشته با یکدیگر.
۳٫ بررسی نگرش کلی دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی پیرامون دروس برنامه ریزی این رشته .
۴٫ بررسی میزان تاثیر گذاری و تاثیرپذیری دروس برنامه ریزی از دیگر دروس رشته تکنولوژی آموزشی .
۵٫بررسی میزان پیوستگی دروس برنامه ریزی ازنظرتوالی افقی دروس با هم.
۶٫ بررسی محتوای درسهای برنامه ریزی از نظر جامع و مانع بودن .
پرسشهای تحقیقاتی :
۱٫ محتوای دروس برنامه ریزی تا چه حدی با هم پیوستگی دارند ؟
۲٫ محتوای دروس برنامه ریزی تا چه حد با توجه به نیازهای دانشجویان این رشته تنظیم گردیده است ؟
۳٫ محتوای دروس برنامه ریزی که دانشجویان می خوانند تا چه حدی با هدف های تکنولوژی آموزشی همخوانی دارد ؟
۴٫ محتوای دروس برنامه ریزی تا چه حد نقش پایه ای برای دروس دیگر را دارا هستند ؟
۵٫ دروس برنامه ریزی تا چه حدی در ارتباط با هم هستند ؟
۶٫ درجه تغییر دروس برنامه ریزی مختلف در چه حد است ؟
روش تحقیق :
تحقیق و بررسی حاضر، توصیفی ـ پیمایشی است، در این تحقیق از پرسشنامه جهت نگرش سنجی از دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی که این دروس را گذرانده اند استفاده شده است .
نتایج تحقیق :
در رابطه با پرسش شماره یک ؛ نتیجه گرفته شده که این دروس نقش پیش نیازی خود را درست ایفا کرده اند و برنامه درس باید به گونه ای باشد که این دروس به دانشجویان ارائه گردد .
در رابطه با پرسش شماره دو ؛ محتوای دروس برنامه ریزی تدریس شده توانسته است نیازهای دانشجویان را در حد بالایی برآورده کند.
در رابطه با پرسش شماره سه ؛ دروس برنامه ریزی نتوانسته اند در حد بالایی نقش پایه ای برای دیگر دروس را به خوبی ایفا نمایند .

۴۹٫عنوان : بررسی تکنیکی و محتوایی تصاویر کتاب علوم تجربی دوره پایانی نهضت سوادآموزی
پژوهشگر : زهرا میرزایی ، استاد راهنما : آقای محمد مینا ، سال اجراء : ۸۱
مقدمه :
تحولات اقتصادی و اجتماعی و بویژه تکنولوژیکی صورت گرفته در جهان ، فکر گسترش آموزش و پرورش و بهره مندی اقشار مختلف مردم از یک حد قابل قبول تربیت رسمی را در میان کشورهای مختلف افزایش می دهد و به دلیل اهمیت آن، بخشی از نظام آموزشی کشورها، چه به شکل رسمی یا غیر رسمی، به آموزش بازماندگان از تحصیل اختصاص دارد . لازم است که محتوای آموزشی مناسبی برای بزرگسالان تدارک دیده شود و در راستای آن مواد و رسانه آموزشی متناسب مورد استفاده قرار گیرد. چون تصاویر به عنوان یک رسانه ، عامل مهمی در سیستم یادگیری بشمار می آید و نقش مهم و حساس در انتقال و تفهیم محتوای آموزشی بر عهده دارد، لذا توجه به نقش آن در مطالب درس و ارزیابی آن نیز حائز اهمیت است .
پرسشهای تحقیقاتی :
۱٫ تصاویر کتاب علوم تجربی از نظر گروه نمونه تحقیق، تا چه حد آنان را به تفکر و فعالیت های عقلی و ذهنی وادار می کند ؟
۲٫ آیا تصاویر کتاب علوم تجربی از نظر گروه نمونه تحقیق، در یادگیری محتوای کتاب تسهیلاتی ایجاد می کند ؟
۳٫آیا تصاویر کتاب علوم تجربی از نظر گروه نمونه تحقیق، با محتوای کتاب همخوانی دارد ؟
۴٫ آیا تصاویر کتاب علوم تجربی از نظر گروه نمونه تحقیق،گویا و رسا است و ابهامی در آن وجود ندارد ؟
۵٫ تصاویر کتاب علوم تجربی ، تا چه حد برای سوادآموز جلب توجه می کند؟
۶٫ آیا نوع تصاویر کتاب علوم تجربی ، از نظر گروه نمونه تحقیق برای آنان مناسب است
روش تحقیق :
در این تحقیق با توجه به موضوعات و اهداف مورد نظر از روش تحقیق توصیفی و پیمایشی استفاده گردیده و همجنین از روس ( نمونه گیری تصادفی ) جهت جمع آوری اطلاعات و توصیف داده ها و تجزیه و تحلیل آنان استفاده گردیده است .
نتایج تحقیق :
۱٫ بطور متوسط ۵۳% گروه نمونه تحقیق که سوادآموزان زن دوره پایانی بوده اند تصاویر کتاب علوم تجربی را از این حیث که آنان را به تفکر و فعالیت عقلی و ذهنی وادار می کند، مناسب تشخیص داده اند .
۲٫ بطور متوسط ۶۲% گروه نمونه تحقیق تصاویر کتاب را موثر در ایجاد تسهیل در یادگیری تشخیص داده و معتقدند در تفهیم بهتر مطالب به آنها کمک می کند.
۳٫ بطور متوسط از نظر ۸۰% گروه نمونه تحقیق تصاویر با محتوای کتاب همخوانی دارد.
۴٫ ۶۰% گروه نمونه تحقیق معتقدند که تصاویر کتاب علوم تجربی به اندازه کافی گویا و رسا است و ابهامی در تفهیم و درک آن وجود ندارد .
۵٫ بطور متوسط از نظر ۶۲% گروه نمونه تحقیق تصاویر کتاب قادر به جلب توجه مخاطبین می باشد .
۶٫ ۴۵% گروه نمونه تحقیق، نقاشی را برای یادگیری ، موثر دانسته اند .

۵۰٫عنوان : بررسی میزان آگاهی و استفاده اساتید دانشگاه ازتکنولوژی آموزشی در امر یاددهی، یادگیری دانشجویان نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۰ ـ ۸۰
پژوهشگر : حمیدمصلح صورتی، استادراهنما :دکتر محمد سیفی، سال اجراء : ۸۱
مقدمه :
رسالت آموزش عالی قبل از هر چیز عمق و معنا بخشیدن به یادگیری و کاربردی کردن آن است. بطوری که آموخته های فرد سهل تر به دست آید و برای مدتهای طولانی در حافظه او باقی بماند تا قادر باشد با کمک آنها اطلاعات و دانشهای گوناگون خود را به منظور خلق نظریه ای تازه ایجاد ره حل برای مشکلی خاص با یکدیگر ترکیب، تلفیق و یا مقایسه کند .
از جمله ره حلهای بکار گرفته شده در دانشگاههای موفق جهان، جهت ارتقاء سطح کیفی آموزش، استفاده موثر از تکنولوژی آموزشی می باشد . در ایران، علیرغم توجه تئوریک به تکنولوژی آموزشی بعنوان یک عامل موثر در بهینه سازی فرآیندهای آموزشی و علیرغم تربیت فن آوری آموزشی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی، کمتر نشانی از کاربرد علمی آن ، بخصوص در دانشگاهها به چشم می خورد .
اهداف تحقیق :
۱٫ بررسی میزان آگاهی اساتید دانشگاه اراک از تکنولوژی آموزشی .
۲٫ بررسی میزان استفاده اساتید دانشگاه اراک از تکنولوژی آموزشی .
پرسشهای تحقیقاتی :
۱٫ میزان آگاهی اساتید دانشگاه اراک از تکنولوژی آموزشی چقدر است ؟
۲٫ میزان استفاده اساتید دانشگاه اراک از تکنولوژی آموزشی در امر تدریس و یادگیری چقدر است ؟
روش تحقیق :
روش تحقیق حاضر توصیفی ـ پیمایشی می باشد. در این نوع روش پژوهشگر به تعیین و تعریف وضعیت های موجود تاکید می کند و به اندازه گیری آنچه که هست می پردازد و به چرا اینگونه است کاری ندارد . از این روش استفاده شده است چون به کشف عقاید و نظرات اساتید دانشگاه اراک در مورد میزان آگاهی و استفاده از تکنولوژی آموزشی در امر یاددهی و یادگیری بپردازد .
نتایج تحقیق :
۱٫ بطور عمده مشکلات اصلی اساتید در زمینه آگاهی و استفاده از تکتولوژی آموزشی شامل : حجم زیاد مطالب بعضی از دروس، فقدان اطلاعات کافی در زمینه تکنولوژی آموزشی کمبود امکانات قابل دسترسی، کمبود و یا نبود فضای آموزشی مناسب .
۲٫ اطلاعات جامع تر و جدیدتری را در زمینه تکنولوژی آموزشی به اساتید بدهیم تا آگاهی لازم را در کاربردها و تغییرات و نوآوری های تکنولوژیهای آموزشی را در ابعاد متفاوت آن بدست آورند.

۵۱٫عنوان : طرح مرکز یادگیری دانشگاه اراک
پژوهشگر : احمد خوش کنار ، استاد راهنما : آقای محمد مینا ، سال اجراء :۸۱
مقدمه :
از راههای علمی ای که تکنولوژی آموزشی جهت رسیدن به اهدافش پیشنهاد می کند ایجاد مراکز یادگیری است چراکه اگر محصل اندکی توان در دریافت نمونه های اصل یادگیری داشته باشد، در آن صورت میتواند آموزش خاص خود را ببیند و مراکز یادگیری، این زمینه را فراهم می سازد، در غیر اینصورت یادگیرنده نهایتاً از یادگیری باز می ماند زیرا انعطاف لازم برای حل انواع مختلف مسایل یادگیری و ایجاد امکانات جهت یادگیری را در اختیار ندارد . فراگیر به محض آنکه به گنجینه ای از نمونه های یادگیری دست یافت می تواند کنترل بیشتری به آموزش خود داشته باشد چه از مهارت خود برای شکل دادن به محیطی که حامی اوست بهره می گیرد .
اهداف تحقیق :
۱٫ توجه به فردی کردن آموزش گروهی .
۲٫ تغییر و نوآوری در سیستم آموزشی (فراگیر محوری بجای معلم محوری).
۳٫ کمک به اساتید جهت آسانتر و عمیق تر کردن مطالب علمی .
۴٫ استفاده بهینه از امکانات موجود در دانشگاه اراک در جهت آموزش های هرچه موثرتر.
۵٫ ارائه طرح پیشنهادی جهت ایجاد مراکز یادگیری در دانشگاه اراک .
روش تحقیق :
در این تحقیق از روش توصیفی و میدانی استفاده شده است . پژوهشگر سعی کرده است با حضور در محل تحقیق ( دانشگاه اراک ) و شناخت ویژگی ها ( امکانات و محدودیت ها ) به شیوه میدانی و موردی عمل نماید و از طریق مرور منابع قابل دسترسی طرح ایجاد مرکز یادگیری دانشگاه اراک را پیشنهاد نماید .

نتایج تحقیق :
هر مرکز و سازمانی دارای ساختاری مخصوص به خود می باشد . مرکز یادگیری دانشگاه اراک نیز باید از ساختار مناسبی جهت ارائه خدمات در پیشبرد هدفهایش بهره مند باشد .

پیشنهاد ما در زمینه ساختار مرکز یادگیری دانشگاه عبارتند از :
۱٫ فضا
۲٫ تجهیزات آموزشی
۳٫ نیروی انسانی
۴٫ ساختار سلسله مراتبی فضاهای آموزشی و کمک آموزشی

۵۲٫عنوان : بررسی روند تاریخی برنامه ریزی آموزشی در ایران
پژوهشگر : امیر سبزی پور، استاد راهنما : سرکار خانم ذوالقرنین، سال اجراء : ۸۲
مقدمه :
برنامه ریزی و برنامه ریزی آموزشی در طول تاریخ پراز فرازونشیب خود به دلیل وجود دیدگاههای مختلف به صورتهای گوناگون توسط متخصصان تعریف و بر اساس چنین دیدگاههایی مختلف نقش وکارکردهای متفاوت است.برنامه ریزی به طور اعم و برنامهه ریزی آموزشی به طور اخص نه داروی معجزه آسائی برای درمان نظامهای آموزشی بیمار است و نه یک شرکت شیطانی است که فقط از آن فساد خیزد . به منظور بهره مند شدن از فوائد برنامه ریزی عدسی وسیع الزاویه ای لازم است تا بتوان به وسیله آن متغییرهای به هم پیوسته ای را که اجزاء یک کل زنده متحرک را می سازد به صورت یک نظام قابل تحلیل مشاهده کرد .
اهداف تحقیق :
اهداف کلی :
۱٫ سیر تکوینی آموزش و پرورش قبل و بعد از انقلاب اسلامی .
۲٫ تشریح برنامه ریزی قبل و بعد از انقلاب اسلامی .
۳٫ بیان سابقه برنامه ریزی و برنامه ریزی آموزشی قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ایران .
اهداف جزئی :
۱٫ تشریح تکامل آموزش و پرورش از ایران باستان تا دوران معاصر .
۲٫ تشریح برنامه ریزی عمرانی اول تا ششم قبل از انقلاب اسلامی .
۳٫ تشریح برنامه ریزی و عمران ( اول، دوم، سوم ) بعد از انقلاب اسلامی .
۴٫ تشریح تاریخچه برنامه ریزی آموزشی قبل وبعدازانقلاب اسلامی درایران .
پرسشهای تحقیقاتی :
۱٫ الگوهای غربی آموزش از چه زمانی وارد نظام آموزشی ایران شد ؟
۲٫ آیا اولین فعالیت ها در زمینه برنامه ریزی در ایران به شکل مستقل از بیگانگان صورت گرفته است ؟
۳٫ آیا برنامه ریزی در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی با شرایط و نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور مناسب بوده است ؟
۴٫ آیا برنامه ریزی های آموزشی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بر مبنای نیازسنجی صورت گرفته است ؟
روش تحقیق :
روش تحقیق تاریخی می باشد که دکتر عزت الله نادری و مریم سیف نراقی در مورد این نوع تحقیق گفته اند، « تحقیق تاریخی از آن نوع تحقیقاتی است که بر موضوعی معین که در گذشته و در یک مقطع زمانی مشخص اتفاق افتاده است صورت می گیرد .
نتایج تحقیق :
۱٫ تداوم بیسوادی در بخش وسیعی از مردم ایران ( ۵۳% ) بیسواد بین جمعیت ۷ ساله به بالا و سرشماری ( ۱۳۵۵ ) . توزیع نامناسب فرصتهای آموزشی .
۲٫ نابودی کشاورزی ملی ایران ، نفوذ و گسترش صنعت در بخشهای کشاورزی که به افزایش مجتمع های بزرگ کشت و صنعت وابسته به بخش خصوصی یعنی رشد سرمایه داری اراضی منتهی شد .

۵۳٫عنوان : گزارش کارورزی در مرکز آموزش استثنائی نور اراک
پژوهشگر : زهره سپهری موافق، استاد راهنما : آقای محمد مینا ، سال اجراء: ۸۲
مقدمه :
بحث در زمینه دانش آموزان کم تون ذهنی از آن جهت ضروری است که این دانش آموزان جزئی از افراد جامعه اند . همان طوری که اگر دانش آموزان و آینده سازان جامعه ای بدست فراموشی سپرده شوند آثار زیانباری گریبانگیر جامعه خواهد شد . فراموش نمودن جزئی از جامعه دانش آموزی که نیازمند توجه خاصی می باشد نیز می تواند لطمات جبران ناپذیری به جامعه وارد سازد . عدم آگاهی والدین و آگاهی معلمین این دانش آموزان از نحوه برخورد صحیح باعث می شود که آنها نتوانند از توانایی خود استفاده کنند و همین عامل باعث شکستهای مکرر و در نهایت احساس ضعف و ناتوانی در شاگردان می شود .
اهداف تحقیق :
۱٫آشنایی با موقعیت جغرافیایی و ساختار داخلی مرکز آموزش استثنائی نور اراک .
۲٫ آشنایی با نحوه آموزش کودکان کم توان ذهنی .
۳٫آشنایی با نقش تکنولوژی آموزشی درآموزش دانش آموزان کم توان ذهنی.
۴٫ ایجاد انگیزه در معلمین مرکز آموزشی جهت استفاده از وسایل آموزشی و کمک آموزشی .
۵٫ ساخت مواد آموزشی متناسب با نیازهای دانش آموزان کم توان ذهنی .
روش تحقیق :
در این تحقیق و بررسی حاضر به صورت توصیفی ـ پیمایشی به جمع آوری اطلاعات و تنظیم تحقیق انجام شده است .
نتایج تحقیق :
با توجه به تکنیک های یادگیری می توان به حل این مشکل ( کم توجهی دانش آموزان ) کمک کرده و با استفاده از وسایل کمک آموزشی و همچنین از طریق نحوه برخورد و رفتارهای صحیح می توان این مشکل را تا حدودی مرتفع ساخت .

۵۴٫عنوان : تحلیل محتوای کتاب علوم پایه سوم ابتدایی
پژوهشگر : حسن افراسیاب ، استاد راهنما : دکتر سید شمس الدین هاشمی مقدم ، سال اجراء : ۱۳۸۲
مقدمه :
کتاب درسی در نظام آموزش و پرورش کشور ما یکی از عناصر مهم تلقی می شود که در تحقق اهداف نظام نقش مهم و اساسی دارد . یقیناً اگر محتوای کتاب درسی ، هماهنگ و همسو با اهداف نظام آموزشی نباشد ، نمی توان نسبت به تحقق اهداف مورد انتظار امیدی داشت . محتوا و نحوه تصمیم گیری برای آموزش تا حد زیادی به طراح برنامه درس برداشت او از این امر طرز تلقی او ماهیت آموزشی به کودکان و اینکه هدف آموزشی از نظر او کدامند بر می گردد . آموزش علوم بخشی از آموزش عمومی تلقی می شود که هدف از این آموزش رساندن دانش آموزان در حد تخصصی نمی باشد ، بلکه با توجه به این مساله که هر کس در جامعه خود باید شناختی از علم داشته باشد تا در زندگی روزمره از آن استفاده کنند .
اهداف تحقیق :
با توجه به اینکه انجام هر فعالیتی در گروه مشخص بودن اهداف آن فعالیت است این تحقیق نیز با توجه به اهداف پیش بینی شده زیر انجام می شود .
هدف کلی این تحقیق تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه سوم دوره ابتدایی از نظر معلمان این پایه در شهرستان اراک در سال تحصیلی ۸۲ ـ ۸۱ می باشد .
اهداف جزئی :
۱٫ بررسی میزان تاثیر متن درتقویت ویادگیری مهارتهای کسب اطلاعات، کاربرد ابزار اندازه گیری وتفسیر یافته ها درکتاب علوم پایه سوم دوره ابتدایی.
۲٫ بررسی میزان تاثیر آزمایشهای پایان فصل در تفهیم بهتر مطالب در کتاب علوم پایه سوم ابتدایی .
۳٫ بررسی میزان تناسب تصاویر و نمودارها با متن کتاب علوم پایه سوم دوره ابتدایی .
۴٫ بررسی میزان توجه به فعالیت های تکمیلی ( مشاهده کنید، تحقیق کنید ) و همچنین تناسب آن با متن کتاب علوم پایه سوم ابتدایی .
۵٫ بررسی میزان توجه به فعالیتها تناسب پرسشهای پایان با متن کتاب علوم پایه سوم ابتدایی .
روش تحقیق :
بمنظور تحلیل محتوای کتاب علوم پایه سوم دوره ابتدایی با توجه به نوع تحقیق از روش تحلیل محتوا استفاده شده است .
نتایج تحقیق :
بعضی از معلمان در سئولات باز با اشکالات و نقایصی در کتاب علوم مواجه شده بودند.
۱٫ بعضی از تصاویر و نمودارهای کتاب قابل فهم نبوده وبا متن ارتباط ندارد.
۲٫ بعضی از پرسشهای پایان فصل هماهنگی لازم با متن ندارد .
۳٫ ابزار و وسایل لازم برای انجام آزمایشها در اختیار دانش آموزان قرار ندارد.
همچنین ۲۵/۶۱% معلمان خیلی زیاد ، ۵/۲۷% معلمان بطور زیاد و ۲۵/۱۱% بطور کم عقیده دارند که کتاب علوم پایه سوم دوره ابتدایی باعث تقویت یادگیری اطلاعات می شود .

۵۵٫عنوان: یادگیری مهارتهای زندگی در مراکز یادگیری محلی ( clc ) به روش پودمانی
پژوهشگر : براتعلی غضنفری نژاد ، استاد راهنما : آقای محمد مینا ، سال اجراء : ۸۲
مقدمه :
در عصر کنونی یکی از بزرگترین مسائل هر جامعه فقر و بیسوادی است که اغلب ملازم یکدیگرند از این رو نخستین اقدام ملتها بویژه در جهان سوم همزمان با دگرگونی های بنیادی در روابط اقتصادی و اجتماعی جامعه ، اجرای برنامه های سوادآموزی بوده است.در واقع هر تحول و تغییر سازنده ای بدون توجه کافی به انجام برنامه های سوادآموزی ناممکن است . از آنجا که آموزش مطلوب و کارا ، آموزشی است که متناسب با شرایط سنی و تواناییهای مخاطبین باشد ما در این تحقیق سعی داریم میزان اثربخشی روش پودمانی بر یادگیری مهارتهای حرفه ای در مراکز یادگیری محلی بپردازیم .
هدف تحقیق :
هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش مراکز یادگیری محلی در آموزش مهارتهای حرفه ای زندگی و کارایی و تاثیر آموزش پودمانی بر غنی سازی این مهارتها است تا بتوان با اتکاء بر روشهای آموزشی نوین گام مثبت و ارزنده ای را در جهت بهبود این مراکز و ارتقاء سطح کیفی و کمی مهارتهای زندگی که در این مراکز آموزش داده می شوند برداشت .
روش تحقیق :
در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است و هدف محقق از انجام این نوع پژوهش توصیف عینی ، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت با یک موضوع است . در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از شیوه کتابخانه ای استفاده شده است و با بهره گیری از رسانه های موجود در کتابخانه اعم از کتاب ، تحقیقات ، مجلات ، مراجعه به مراکز یادگیری محلی و نظرات استاد راهنما ، اقدام به جمع آوری اطلاعات گردیده است .
نتایج تحقیق :
مهارتهای زندگی با هدف وارد کردن سواد در زندگی روزمره ، در مراکز یادگیری محلی مورد توجه واقع شدند و از این جهت انگیزه ای شدند برای ورود افراد بزرگسال به آن مراکز تا بتوانند متناسب با ظرفیت ها و توان باالقوه خود مهارتها و فنونی را در این مراکز یاد بگیرند ، تحقیقات جسته گریخته ای که درباره میزان موفقیت مراکز یادگیری محلی صورت گرفته نشان می دهد که بطور کلی مراکز یادگیری در جذب فراگیران مرد موفق نبوده اند و شاید یکی از دلایل این امر آن باشد که در جامعه ما به حکم فلسفه و ایدئولوژی حاکم مرد نان آور خانه محسوب می شود و باید کار کنند و از این جهت شاید فرصت حضور در این کلاسها را نداشته باشد مخصوصاً در مناطق روستایی این امر بارزتر است .

۵۶٫عنوان : تاثیر بیان اهداف آموزشی توسط اساتید در پیشرفت تحصیلی دانشجویان
پژوهشگر : جمشید رحمانی ، استاد راهنما : آقای محمد مینا ، سال اجراء : ۸۲
مقدمه :
روابط مستقیمی که میان کیفیت و صحت مراحل استخراج و انتخاب هدفهای آموزشی و درسی جامعه و میزان دسترسی به مقاصد و هدفهای ملی ، منطقه ای و محلی وجود دارد و نقش موثری که در آموزش و پرورش در زمینه پیشرفت و سعادتمندی جامعه و افزایش بازی می کند بر کسی پوشیده نیست .. معلم پیش از آنکه تصمیم بگیرد که چگونه آموزش بدهد باید تعیین کند که چه چیزی را آموزش بدهد ، یعنی باید هدفهای کار خود را برگزیند .
اهداف تحقیق :
هدف از تحقیق انجام شده بررسی میزان تاثیر هدفهای آموزشی توسط معلم قبل از شروع آموزش می باشد .
پرسشهای تحقیقاتی :
۱٫ آیا بیان اهداف آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان موثر است ؟
۲٫ آیا روش آموزش کارگاهی از روش سخنرانی موثرتر است ؟
۳٫ آیا بیان اهداف آموزش بر پیشرفت تحصیلی دختران و پسران با یکدیگر متفاوت است؟
روش تحقیق :
با توجه به هدف و موضوع تحقیق که در مورد تاثیر بیان آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان می باشد از بین روشهای معمول در علوم تربیتی روش نیمه تجربی انتخاب گردیده است .گرچه بیشترین کاربرد این روش در آزمایشگاه است ولی در موقعیت های غیر آزمایشگاهی مانند کلاس درس نیز می توان تا حدودی متغییرهای مهم را کنترل کرد و به گونه موثری بکار برد .
نتایج تحقیق :
۱٫ بیان اهداف آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان تاثیری عمیق و غیر قابل انکار دارد . زیرا بیان اهداف باعث می شود که مسیر یادگیری کاملاً مشخص شود . فراگیر می داند که دنبال چه چیزی است و توجه خود را روی آن متمرکز می کند .
۲٫ در مورد شیوه تدریس که یک امر بسیار مهم در فرایند یادگیری و یاددهی است ، در همین تحقیق ما دو روش سخنرانی و روش کارگاه آموزشی را با هم مقایسه می کنیم . همانطوری که مشخص شد پیشرفت دانشجویان در روش سخنرانی ۸/۲۳% بوده است و در روش کارگاه آموزشی ۲۷%
۳٫ نکته سوم اینکه خانم ها بیشتر از آقایان در امر یادگیری پیشرفت داشته اند و تمرکز آنها بر روی درس و آموزش بیشتر از آقایان است .

۵۷٫عنوان : ارزشیابی میزان موفقیت مراکز یادگیری محلی استان مرکزی در آموزش مهارتهای زندگی
پژوهشگر : محمد علی رستمی نژاد، استاد راهنما : آقای محمد مینا، سال اجراء : ۱۳۸۲
مقدمه :
از جمله نهادهایی که امروزه در ایران تاکید برآموزش مهارتهای زندگی تاکید دارد و اقدام به ایجاد مراکزی جهت آموزش مهارتهای زندگی نموده است سازمان نهضت سوادآموزی است این سازمان با احداث و راه اندازی مراکز یادگیری محلی ضمن آموزش سواد و مهارتهای حرفه ای به آموزش مهارتهای زندگی نیز می پردازد .
اهداف تحقیق :
هدف کلی این تحقیق در هجهت تحقق آن است که میزان موفقیت مراکز یادگیری محلی استان مرکزی در آموزش مهارتهای زندگی را بررسی کند .
اهداف جزئی :
۱٫ بررسی میزان موفقیت مراکز یادگیری محلی در ایجاد انگیزه یادگیری در فراگیران .
۲٫ بررسی میزان موفقیت مراکز یادگیری محلی در کاربردی کردن آموزشها .
۳٫ بررسی میزان موفقیت مراکز یادگیری محلی در رشد فرهنگی، اجتماعی، فردی و … فراگیران .
۴٫ بررسی میزان موفقیت مربیان مراکز یادگیری محلی در آموزش مهارتهای زندگی .
روش تحقیق :
با توجه به نوع تحقیق که توصیفی می باشد، برای جمع آوری اطلاعات در زمینه موفقیت یا عدم موفقیت مراکز یادگیری محلی در آموزش مهارتهای زندگی از روش توصیفی پیمایشی استفاده شده است .
نتایج تحقیق :
نتایج بدست آمده به این ترتیب بود که بطور متوسط ۸۰% از فراگیران نمونه آماری با این امر که فعالیت های آموزشی مهارتهای زندگی در آنها ایجاد انگیزه یادگیری نموده موافق بوده اند .
بر اساس نظرسنجی صورت گرفته از فراگیران بطور متوسط ۸۲% از فراگیران با این امر که آموزش های ارائه شده توسط مراکز مورد نیاز آنها بوده و در زندگی روزمره آنها کاربرد داشته اعلام موافقت کرده اند . بر اساس نظر فراگیران بطور متوسط ۸۲% از نمونه آماری با این امر موافق بودند که شرکت در کلاسها در رشد آگاهی های فرهنگی، اجتماعی و فردی آنها موثر بوده است .
مدیران و مربیان مراکز یادگیری محلی با این مشکل مواجه بودند که در جذب فراگیران مرد بطور کلی اصلاً موافق نبوده اند و این بر خلاف اهداف کلی آموزش مهارتهای زندگی می باشد .
علاوه بر این تنوع و دامنه سنی فراگیران که در کلاس درس شرکت می کنند، یک مشکل جدی می باشد و لزوم تفکیک سنی از الزامات این طرح می باشد .

۵۸٫عنوان : تحلیل محتوای کتاب جغرافیای پایه چهارم دوره ابتدایی
پژوهشگر : صفدر قایدی، استاد راهنما : دکتر سید شمس الدین هاشمی مقدم، سال اجراء : پاییز ۱۳۸۲
مقدمه :
برنامه و محتوای کتاب درسی یکی از عناصر مهم نظام آموزش و پرورش است که در تحقق اهداف نظام نقش اساسی و کیفی دارد . اگر برنامه های درس به ویژه محتوای کتابهای مربوط به برنامه ها، هماهنگ و همسو با هدفهای کلی و جزئی نظام نباشد نمی توان نسبت به تحقق هدفهای مورد انتظار امیدی داشت؛ از آنجا که نظام آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران متمرکز و برنامه و کتاب و معلم محوری های اساسی آموزش و یادگیری هستند .
با توجه به اینکه پیشرفت کیفی آموزش و پرورش به عواملی بستگی دارد و یکی از این عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار بر کیفیت آموزشی محتوای کیفی درس می باشد که جهت بهبود آن باید از تجارب علمی و عملی لازم استفاده کرد و با توجه به اینکه یکی از راههای دسترسی آسان به محتوای کتاب می باشد .
اهداف تحقیق :
هدف کلی این تحقیق تحلیل محتوای کتاب جغرافیای پایه چهارم دوره ابتدایی از نظر معلمان این پایه در شهرستان اراک در سال تحصیلی ۸۳ ـ ۸۲ می باشد .
هدفهای جزئی :
۱٫ بررسی میزان تناسب پرسشهای پایان فصل با متن کتاب جغرافیای پایه چهارم دوره ابتدایی .
۲٫ بررسی میزان تناسب تصاویر و نمودارها با متن کتاب جغرافیای پایه چهارم دوره ابتدایی .
۳٫ بررسی میزان تاثیر متن کتاب در تقویت و یادگیری مهارتهای کسب اطلاعات در کتاب جغرافیای چهارم ابتدایی .
۴٫ بررسی میزان تاثیر خلاصه های پایان فصل در تفهیم بهتر مطالب در کتاب جغرافیای پایه چهارم دوره ابتدایی .
۵٫ بررسی میزان مطابقت کتاب با اهداف درسی در کتاب جغرافیای پایه چهارم ابتدایی .

پرسشهای تحقیقاتی :
۱٫ در کتاب جغرافی پایه چهارم دوره ابتدایی تا چه میزان پرسشهای پایان فصل با متن کتاب تناسب و مطابقت دارد ؟
۲٫ در کتاب جغرافی پایه چهارم دوره ابتدایی تا چه میزان تصاویر و نمودارها با متن کتاب تناسب و مطابقت دارد ؟
۳٫ در کتاب جغرافی پایه چهارم دوره ابتدایی تا چه میزان به تاثیر متن کتاب در تقویت و یادگیری مهارتهای کسب اطلاعات توجه شده است ؟
۴٫ در کتاب جغرافی پایه چهارم دوره ابتدایی تا چه میزان خلاصه های پایان فصل موجب تفهیم بهتر مطالب می شوند ؟
۵٫ در کتاب جغرافی پایه چهارم دوره ابتدایی تا چه میزان محتوای کتاب با اهداف در س مطابقت دارد ؟
روش تحقیق :
به منظور تحلیل محتوای کتاب جغرافیای پایه چهارم دوره ابتدایی با توجه به نوع تحقیق از روش تحلیل محتوا استفاده شده است . در این روش ابتدا باید عناصر محتوا مانند متن، تصاویر، پرسشها، نمودارها و … را شناسایی کرده و در مرحله بعد ببینیم آیا این عناصر براساس مدلهای رایج محتوا سازمان یافته اند یا خیر .
نتایج تحقیق :
اطلاعات گردآوری شده از طریق پرسشنامه که در میان نمونه توضیح شده است مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج زیر حاصل شده است .
۴۱% از معلمان بطور خیلی زیاد، ۴۴% از معلمان بطور زیاد و ۱۳% از معلمان بطور کم و ۲% از معلمان بطور خیلی کم معتقد بودند که در کتاب جغرافی پایه چهارم دوره ابتدایی پرسشها با متن کتاب مرتبط می باشد . ۲۵% از معلمان بطور خیلی زیاد، ۴۷% از معلمان بطور زیاد، ۲۵% از معلمان بطور کم و ۳% از معلمان بطور خیلی کم معتقدند که در کتاب جغرافی پایه چهارم ابتدایی بین پرسشها و درگیر شدن فراگیران با متن کتاب ارتباط وجود دارد .

۵۹٫عنوان : بررسی میزان اثربخشی بازیهای آموزشی در رشد شناختی کودکان پیش دبستانی با تاکید بر طبقه بندی گانیه
پژوهشگر : حسن منفرد، استاد راهنما : دکتر سید شمس الدین هاشمی مقدم، سال اجراء : ۸۲
مقدمه :
در این تحقیق سعی شده است با توجه به طبقه بندی گانیه در حیطه شناختی مشخص شود که بازیهای آموزشی تا چه اندازه در رشد شناختی کودکان اثربخش می باشد و بازیهای آموزشی تا چه حد می تواند در فراگیری هر یک از مراحل طبقه بندی گانیه اثربخش باظد . با توجه به اینکه طبقه بندی گانیه در حوضه شناختی می باشد تلاش بر این است که تا چه اندازه بازیهای آموزشی می تواند تاثیر گذار بر رشد شناختی کودک در هر یک از طبقات فوق ایفا کند .
اهداف تحقیق :
هدف کلی در این تحقیق بررسی میزان اثربخشی بازیهای آموزشی در رشد شناختی کودکان پیش دبستانی است .
هدف های جزئی :
۱٫ بررسی میزان اثربخشی بازیهای آموزشی در یادگیری اطلاعات کلامی در کودکان پیش دبستانی .
۲٫ بررسی میزان اثربخشی بازیهای آموزشی در بالا بردن سطح تشخیص در کودکان پیش دبستانی .
۳٫ بررسی میزان اثربخشی بازیهای آموزشی در یادگیری مفاهیم محسوس در کودکان پیش دبستانی .
پرسشهای تحقیقاتی :
۱٫ میزان اثربخشی بازیهای آموزشی در یادگیری اطلاعات کلامی در کودکان پیش دبستانی تا چه اندازه است ؟
۲٫ میزان اثربخشی بازیهای آموزشی در بالا بردن سطح تشخیص در کودکان پیش دبستانی تا چه اندازه می باشد ؟
۳٫ میزان اثربخشی بازیهای آموزشی در یادگیری مفاهیم محسوس در کودکان پیش دبستانی تا چه اندازه می باشد ؟
روش تحقیق :
بمنظور بررسی میزان اثربخشی بازیهای آموزشی در رشد شناختی با توجه به نوع تحقیق از روش توصیفی استفاده می شود .
در این روش داده ها را از موارد نسبتاً زیاد در یک زمان جمع آوری می کنند در این روش مشخصات افراد به عنوان فرد مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه با آمارهای کلی سروکار دارد که نتیجه انتزاع داده هایی است که از موارد متعدد بدست آمده است .
نتایج تحقیق :
با توجه به نتایج بدست آمده در جدول شماره یک ؛ بازی آموزشی در یادگیری کلمات به کودکان پیش دبستانی از کارایی بالایی برخوردار بوده است .
با توجه به جدول شماره دو ؛ که تاثیر بازی آموزشی در یادگیری نامها و اسامی ، که بخشی از یادگیری اطلاعات کلامی می باشد نتایج بدست آمده حاکی از این می باشد که ۶۲% از مربیان تاثیر بازی آموزشی را در یادگیری نامها و اسامی به میزان خیلی زیاد گزارش داده اند و ۳۳% از مربیان تاثیر بازی آموزشی را در یادگیری نامها و اسامی بع میزان زیاد و تنها ۵% از مربیان تاثیر بازی را به میزان کم گزارش داده اند در حالی که هیچیک از مربیان گزینه خیلی کم را در این رابطه انتخاب نکرده اند .

۶۰٫عنوان : بررسی علت افت تحصیلی در رشته های علوم انسانی دانشگاه اراک
پژوهشگر : بهمن یاسبلاغی شراهی، استاد راهنما : دکتر سید شمس الدین هاشمی مقدم، سال اجراء : ۱۳۸۲
مقدمه :
یکی از ملاکهای عدم موفقیت هر نظام آموزشی را در میزان افت تحصیلی آن می دانند . امروزه مسئله افت تحصیلی گریبانگیر کلیه نظامهای آموزشی است و به لحاظ ارتباطی که اساساً جریان تعلیم و تربیت با دیگر نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد ، افت تحصیلی نیز در ابعاد مختلف مورد بررسی و مطالعه پژوهشگران قرار می گیرد . در این تحقیق در نظر است به سنجش علل افت تحصیلی در مقطع کارشناسی از دیدگاه دانشجویان پرداخته شود به عبارت دیگر هدف آن است که به بررسی عواملی که زمینه ساز افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه اراک می باشد پرداخته شود .
اهداف تحقیق :
هدف کلی شناخت عوامل موثر بر افت تحصیلی در رشته های علوم انسانی دانشگاه اراک می باشد .
هدف جزئی :
۱٫ شناخت عامل نامتناسب بودن محتوای برنامه درسی با واحدهای ارائه شده در افت تحصیلی .
۲٫ شناخت عامل روشهای تدریس اساتید در افت تحصیلی .
۳٫ شناخت عامل زندگی دانشجوئی در افت تحصیلی .
۴٫ شناخت عامل دوری از خانواده در افت تحصیلی .
۵٫ شناخت عامل ناامیدی نسبت به آینده شغلی در افت تحصیلی .
۶٫ شناخت عامل فقر و محرومیت اقتصادی در افت تحصیلی .
پرسشهای تحقیقاتی :
۱٫ آیا نامتناسب بودن برنامه درسی علوم انسانی در افت تحصیلی دانشجویان موثر است؟
۲٫ آیا روش تدریس اساتید در افت تحصیلی دانشجویان موثر است ؟
۳٫ آیا زندگی دانشجویی در افت تحصیلی دانشجویان موثر است ؟
۴٫ آیا دوری از خانواده در افت تحصیلی دانشجویان موثر است ؟
۵٫ آیا امیدوار نبودن به آینده شغلی خود در افت تحصیلی دانشجویان موثر است ؟
۶٫ آیا مسائل اقتصادی در افت تحصیلی دانشجویان موثر است ؟
روش تحقیق :
با توجه به نوع تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است .
نتایج تحقیق :
سئوال پژوهشی اول ؛ پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها مطابق آنچه در فصل چهارم منعکس می باشد دانشجویان با اکثریت نسبی اظهار داشتند محتوای برنامه های درسی فعلی مناسب نبوده و پایین بودن میانگین نمرات دانشجویان که ضعف تحصیلی محسوب می شود نمایانگر افت تحصیلی در این رشته است .
سئوال پژوهشی دوم ؛ مقایسه نتایج پرسشنامه های دانشجویان با نزدیک بودن به نتیجه نرمال و معنی داری بیشتر داده های آنها پاسخ مثبتی برای دومین سئوال پژوهشی را بدست می دهد .
سئوال پژوهشی سوم ؛ کمبود امکانات رفاهی در خوابگاه و سوء تغذیه و اثرات ناشی از آن رابطه تنگاتنگی با افت تحصیلی دارند .

۶۱٫عنوان : نقش اطلاع رسانی و ارتباطات در مدیریت
پژوهشگر : فیروز سهرابی نوری ، استاد راهنما : آقای محمد رضا حقدادی ، سال اجراء : ۸۲
مقدمه :
توسعه و پیشرفت نظامهای اطلاعاتی مدیریت، محدود به جمع آوری، طبقه بندی، دستیابی و بازیابی اطلاعات نخواهد بود، بلکه هنر کارشناسان نظامهای اطلاعاتی مدیریت در ارائه روشهای حمایت از مدیریت در آینده نگری و اتخاذ تصمیم آنان در بحرانهاست ، یکی از اقدامات مهمی که امروزه و برای نخستین بار در ساختارهای سازمانی صورت می گیرد ، تشکیل کمیته ای راهبردی مرکب از مدیر نظامهای اطلاعاتی، مدیریت فروش، مدیریت تولید، مدیریت مالی و مدیریت مهندسی و نیروی انسانی است که کار نظامها را سازماندهی و هدایت می کند .
اهداف تحقیق :
ماموریت و اهداف اساسی مدیریت منابع اطلاعات و ارتباطات عبارت است از مدیریت موثر پردازش منابع اطلاعاتی و همچنین ذخیره و نگهداری ، دستیابی و نهایتاً مدیریت اطلاعات . این هدف در بر گیرنده بانکهای اطلاعاتی و نظامهای اطلاعاتی وابسته به آن مانند نظام اطلاعاتی مدیریت ، نظامهای مدیر یار و تصمیم یار ، نظامهای خبره و نظامهای مدیریت راهبردی و عملیاتی است .
بنابر این هدف اساسی ، بهینه سازی و افزایش کارایی و اثربخشی مطلوبیت سرمایه گذاری در فناوری اطلاعاتی و ارتباطی است .
پرسشهای تحقیقاتی :
۱٫ انواع اطلاع رسانی و ارتباطات در مدیریت کدامنند ؟
۲٫ رابطه مدیریت با اطلاع رسانی و ارتباطات چگونه است ؟
۳٫ عوامل موثر در ارتباطات و اطلاعات که در مدیریت آموزشی تاثیر دارند کدامند ؟
۴٫ دامنه یا کاربرد اطلاعات و ارتباطات در مدیریت تا چه حد می باشد ؟
۵٫ وظایف مدیریت منبع اطلاعات و ارتباطات کدامند ؟
روش تحقیق :
در تحقیق و بررسی حاضر از روش توصیفی استفاده شده است .

نتایج تحقیق :
استفاده از فرمهای الکترونیکی و رباتها دانش و معرفت ، پستهای الکترونیکی و انتشارات الکترونیکی و تجارت و بانکداری و فعالیت های اداری و دولتی الکترونیکی از جمله پدیده های عصر آینده است . بطور خلاصه در این تحقیق نظامهای اطلاعاتی ارتباطی مدیریت عبارت است از « نظامی که اطلاعات و ارتباطات را با هدف حل مشکلات و مسائل مدیریت آماده گزارش می کند »

۶۲٫عنوان : بررسی نقش تکنولوژی آموزشی در آموزش بزرگسالان
پژوهشگر: امیر حسین محمدی ،استاد راهنما :آقای محمد مینا ، تاریخ اجرا :بهمن ۱۳۷۴
مقدمه :
آموزش بزرگسالن شامل آموزشهای زیادی است اولین و مهمترین بعد آموزش بزرگســــالان ،سواد آموزی است که با هدف خواندن و نوشتن ، حساب کردن است صورت میگیرد . دومین بعد ،از آمــوزش بزرگسالان آموزش فنــی وحرفه ای است .علاوه بر اینها افراد سواد آموخته در فعالیتها وحل مسائل و مشکلات اجتماعی با دید بازتری شرکت می کنند و تغیرات اجتماعی با سهولت بیشتری صورت میگیرد . اما با تمام این ضرورت روشهای سنتی آمـــوزش بخصوص در کشور ما در حد انتظار موفق نبوده و هنوز بخش مهمی از بزرگسالان بی سواد مانده اند.کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزش و پرورش رسمی در سراسر جهان موثر بوده و فرایند یاد دهی ـ یادگیری را سهل تر نموده است .آیا توجه به آن ،آموزش بزرگسالان را نیز سرعت نخواهد بخشید ؟
هدف تحقیق :
بررسی نقش تکنولوژی آموزشی در آموزش و پرورش بزرگسالان می باشد .
روش تحقیق :
روش تحقیق ، توصیفی ـ اسنادی یا کتابخانه ای میباشد و محقق با استفاده از نتایج کتابخانه ای و مجلات ،موضوع را تجزیه و تحلیل کرده و درپایان با توجه به اهداف به نتیجه گیری پرداخته است.
نتایج تحقیق :
محقق ضمن معرفی تکنولوژی از ابعاد مختلف سخت افزاری و نرم افزاری و حل مسئله و نیز معرفی ماهیت آموزش بزرگسالان و مشکلات در کشور ایران نتیجه می گیرد که تکنولوژی آموزشی وکاربرد آن در آموزش آمـوزش بزرگسالان در ایران از سـه بعد بررسی شده که بیشتر تاکید بر روی نرم افــزاری که کمتر درروی آن در ایــران کار شده است گردیده و از تـدریس به شیوه صحیح آن ضمن استفاده از ماهواره ،ویدئو وکــامپیوتر ،رادیو وتلویزیون آمـــوزشی و همچنین از ابعاد دیگر بررسی شده و تاکید آن که در امر آموزش نباید فقط بر یک بعد تکنولوژیتکی تکیه شود بلکه هر دو بعدآن سخت افزاری و نرم افزاری مورد توجه قرار گیرد و بر ارزشیابی مستمراز سخت افزارهاو نرم افزارها و کاربرد آموزشیاران تاکید شود .
۶۳٫عنوان :آشنایی با ویدئو و نحوه استفاده از آن در آموزش
پژوهشگر : علی اصغر میرزا جانی ، استاد راهنما : آقای محمد مینا ، تاریخ اجرا : خرداد ۱۳۷۴
مقدمه :
اولین دهه هشتاد دنیای علم و تکنولوژی با پدیده جدیدی روبرو شد که به بسیاری از خواسته هاپاسخ می داد. بهسرعت فیلمهای سینمایی قدیمی و کلاسیک به روی نوارهای ویدئو منتقل شدند.برنامه های آموزشی ،فرهنگی و ورزشی یر روی کاستهای ویدئو ضبط شدند .کاربرد آموزشی ویدئو نقایص تلویزیون آموزشی را مرتفع نمود و امکان پخش برنامه های تلویزیونی که برنامه های آن را اعضای هر خانواده و به دلخواه خود تعیین می کردند و مطابق با امکانات فردی پخش می شده را فراهم نمود .با توجه به تحول پیش آمده و اهمیت روز افزون نقش ویدئو در آموزش و پرورش این تحقیق به بررسی نقش ویدئو ،بخصوص در آموزش و پرورش معلمین و اساس تربیتی به تنظیم نوار ویدئویی می پردازد.
اهداف تحقیق :
۱ـآشنایی با ویدئو از نظر سخت افزاری و نرم افزاری
۲ـبررسی نقش و نحوه استفاده از ویدئو در آموزش در آموزش و پرورش
روش تحقیق :
روش تحقیق توصیفی ـ اسنادی یا کتابخانه ای می باشد و محقق با استفاده از منابع کتابخانه ای و مجلات مختلف به تجزیه وتحلیل موضوع پرداخته و در پایان نتجه گیری وتوصیه های کابردی ارائه داده است .
نتایج تحقیق :
۱ـ درارتباط با هدف شماره یک ،محقق سعی نموده دستگاه ویدئو و نوار ویدئویی رادر حد مورد نیاز معرفی وروشهای استفاده و نگهداری دستگاه و نوار ویدئویی را روشن نماید .در این راستا نتیجه میگیرد که:بکارگیری نوار ویدئویی به عنوان یک وسیله آموزشی در تربیت معلم در جهت تحقق دو هدف اساسی می باشد. ((الف)):تشکیل دروس ضــمنی درباره سیستم آموز ((ب)):ایجاد انگیزه برای پرسش و گشایش یک مبحث درسی برای این کار ،همچنین نوار بعنوان وسیله ای بکار می آید که معلم بتواند با مشاهده تدریس خود همراه با یک کــارشناسی به بازبینی نقادانه کار خویش بپردازد.این تکنیکها زمــــانی موفقیت آمیزتر است که توجه به آموزش گیرنده (معلم)به رفتارهای خاص جلب شود.
۲ـ در ارتباط با اهداف شماره دو،محقق ابتدا نقش موثر این رسانه را در آموزش شرح داده و سپس تحقیقات مربوطو قابل حصول را ذکر کرده و نتیجه گیری نموده است . بر این اساس کاربرد ویدئو اگر در آموزش سنتی به کار گرفته شود و با مدیریت معم در کلاس استفاده شود می تواند به ارتقاء کیفی آن بیانجامد .

۶۴٫عنوان : بررسی نقش کتاب و کتابخانه در موفقیت تحصیلی دانش آموزان متوسطه نظام جدید از دیدگاه دبیران و دانش آموزان ناحیه ۲ آموزش وپرورش اراک
پژوهشگر : حمید رضا عراقی ،استاد راهنما : آقای محمد مینا ، تاریخ اجرا :۱۳۷۴
مقدمه :
کتابخانه یکی از بهترین و کارآمد ترین ابزارآموزشی است که می تواند گام به گام دانش آموزان را در تفهیم و پیشبرد برنامه های درسی یاری دهد و او را از تنگنــاههای مفاهیم در سی و آموزشی برهاند .مطالعه بیشتر و صرف وقت کمتر که احتیاج به آگاهی از روشهای صحیح مطالعه و کتابخانی دارد اگر فراگیران در حین تحصیل به خوب مطالعه کردنعادت نکنند بعد از پایان تحصیل کتـــاب را کنار می گذارند و رشد معلومات آنان توقف پیدا می کند .در این تحقیق ،محقق نقش کتاب وکتابخانه و استفاده مفید وبهینه از آن را در تعدادی از دبیرستانها و هنرستانهای (پسرانه و دخترانه )نظام جدید ناحیه ۲ آموزش و پرورش اراک را مورد بررسی قرار داده است .
فرضیه های تحقیق :
۱ـ دانش آموزان مدارس دارای کتابخانه در مقایسه با دانش آموزان مدارس فاقد کتابخانه علاقه بیشتری به مطالعه وکتابخانی از خود نشان می دهند.
۲ـ کتابخانی و مطالعه والدین در موفقیت تحصیلی فرزندان (دانش آموزان )اثر مثببت دارد.
۳ـ تشویق وترغیب به مطالعه و کتابخانی توسط معلمین در مقایسه با والدین ،رسانه های گروهی ،کتابدار مدرسه موثرتر و در موفقیت تحصیلی دانش آموزان تاثیر مثبت دارد.
۴ـ انجام مطالعه در محیطهای مختلف ،در تداوم مطالعه و موفقیت دانش آموزان تاثیر مثبت دارد.
روش تحقیق :
روش تحقیق ،توصیفی می باشد .ابزار و روش جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه با سؤالات بسته صورت گرفته و به شیوه نمونه گیری تصادفی انجام شده است .جامعه و نمونه آماری تحقیق کلیــه دانش آموزان دختـر و پسرمقطع متوسطه نظام جدید و کلیه دبیران خواهر و برادر این مقطع می باشدکه نمونه های انتخابی بصورت تصادفی ساده از بین دبیرستانها و هنرستانهای ناحیه ۲گزینش شده اند .نتایج به صورت آمار و ارقام ودر صد تفسیر و با استفاده از جدول نمودار به تفکیک سؤالات پرسشنامه ارائه شده است.
نتایج تحقیق :
۱ـ بر اساس فرضیه اول ،با بررسی نتایج جدول ،۸۵ درصد دبیران و ۵۴درصد دانش آموزان به این سؤال پاسخ مثبت دادند که وجود کتابخانه در هدایت و تشویق دانش آموزان اظهار کردند ۳۹درصد معلمان ،۳۵در صد پدر ومادر ،۳درصد کتابدار مدرسه و ۲۲درصد رسانه های گروهی در تشویق دانش آموزان به مطالعه تاثیر خیلی زیاد می گذارد بر این اساس فرضیه اول مورد تایید و قبول قرار می گیرد.
۲ـ بر اساس فرضیه دوم،۷۵درصد دبیران و۶۹درصد دانش آموزان پاسخ دادند که مطالعه توسط اعضای خانواده در تشویق و هدایت به مطالعه فرزندان تاثیر مثبت داردبر این اساس فرضیه دوم مورد تایید قرار می گیرد .
۳ـ بر اساس فرضیه سوم ،دبیران اظهار نمودند ۳۸درصد معلمان ،۳۴درصد پدرومادر ۶ درصد کتابدار مدرسه و ۲۲درصد رسا نـه های گروهی در تشویق به مطالعه و کتابخانی مؤثرند. دانش آموزان به مطالعه وکتابخانی نقش دارند.بطور کلی تشویق والدین اگر مکمل تشویق معلمان گردد با توجه به داده های موجود نقش مؤثر و مفیدی را در هدایت به مطالعه و موفقیت تحصیلی خواهند داشت .
۴ـ بر اساس فرضیه چهارم ،۶۵درصد از دبیران و۳۵درصد از دانش آموزان کتابخانه را مناسبترین مکان برای معرفی نمودند لذا فرضیه چهارم موضوع تنوع در محیطهای مطالعه رد می شود.

۶۵٫عنوان : بررسی نقش وسایل کمک آموزشی در یادگیری دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان نجف آباد که دروس حرفه وفن افت تحصیلی دارند .
پژوهشگر : مینا کریمیان ، استاد راهنما : آقای محمد مینا ، تاریخ اجرا : بهار ۱۳۷۴
مقدمه :
چنانکه می دانیم هر ساله گروه کثیری از دانش آموزان محیط مدرسه را ترک و وارد اجتماع خود می گردند .برای اینکه این افراد قادر به شرکت مؤثر در امور جامعه خویش باشند ،دروسی را که در مدرسه می گذرانند باید منعکس کنند روح علوم و تکنولوژی پیشرفته امروزی باشد .آنچه که امروز بزرگترین مشکل و مانع در راه انجام دادن فعالیتهای صحیح آموزشی محسوب می گردد. بکار بردن شیوه سنتی آموزش و پرورش یعنی روش سخنرانی و بحث شفاهی است .با توجه به اهمیت موضوع محقق را بر آن داشته تا نقش وسایل کمک آموزشی رادر یادگیری دانش آموزان پسرمقطع راهنمایی شهرستان نجف آباد که در دروس حرفه وفن افت تحصیلی دارند مورد بررسی قرار دهد.
فرضیه تحقیق :
۱ـ استفاده از وسایل کمک آموزشی در درس حرفه وفن موجب افزایش سطح پیشرفت تحصیلی دانش آموزان که در این درس افت تحصیلی دارند میشوند .
روش تحقیق :
تحقیق به روش نیمه تجری است .ابزار تحقیق ،پرسشنامه است .متغیرهای تحقیق که متغیر مستقل : بکارگیری ابزارهای کمک آموزشی و متغیر وابسته : یادگیری درس حرفه و فن است .شیوه تحلیل اماری از آمار توصیفی از قبیل فراوانی ،درصدها ،جداول،نمودارها استفاده شده است و به صورت درصد محاسبه شده است .
نتایج تحقیق :
بر اساس نتایج تحقیق ،در تحقیق انجام شده بر روی دانش آموزانی که افت تحصیلی در درس حرفه و فن داشتند بکار بردن و لمس کردن و دیدن وسائل کمک آموزشی شامل قطعات دست دوم, ابزار سالم , ماکتها , تابلوها , اپک و اورهد توانست بین ۵۰% تا ۱۰۰% یادگیری را افزایش دهد و فرضیـــه تحقیق را به اثبات برساند که این وسائل می توانند سطح یادگیری را بالا ببرند .

۶۶٫عنوان : مطا لعه و بررسی عملکرد برنامه آموزشی شبکه دوم سیما و تا ثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال چهارم رشته ریاضی شهرستان دزفول در سال تحصیلی ۷۴ـ۷۳
پژوهشگر : محمدرضا پالش ، استاد راهنما :آقای محمدمینا ، تاریخ واجرا :۱۳۷۴
مقدمه :
تلویزیون بعنوان یک رسانه گروهی (وسیله ارتباط جمعی )امکانات بسیار وسیع و خاصی دارد .از این امکانات می توان به نفع آگاهی و و آموزش توده های وسیع مردم استفاده کرد .از آنجا که بعد از انقلاب اسلامی و بر اساس اهداف آموزش وپرورش استفاده از برنامه های آموزشی شبکه دوم سیما در مدارس کمک قابل توجهی در امر تدریس به معلمان می کند وقشر عظیمی از دانش آموزان را زیر پوشش قرارمی دهد با توجه به نقش مهم تلویزیون درآموزش این تحقیق توان آموزشی برنامه های شیکه دوم سیما و تاثیر این برنامه ها را در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مورد ارزیابی قرار داده است .
پرسشهای تحقیق :
۱ـ تا چه میزان دانش آموزان از برنامه های جاری شبکه دوم تلویزیون خاص مقطع متوسطه استفاده می کنند ؟
۲ـ برنامه های جاری شبکه دوم تلویزیون خاص مقطع متوسطه در درس شیمی تا چه حد مفید است .
۳ـ تا چه اندازه دانش آموزان برنامه های آموزشی شبکه دوم تلویزیون درسی شیمی متوسطه را در چارچوب یادگیری در خود قرار می دهند؟
۴ـ آیا دانش آموزان برنامه های آموزشی شیمی متوسطه را به عنوان یک برنامه کمک آموزشی از شبکه دوم تلویزیون جهت پخش ضروری میدانند؟
روش تحقیق :
روش تحقیق ،توصیفی ـ پیمایشی است .روش جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه است .نمونه آمــاری در این پژوهش تصـــادفی طبقه ای است . حجم نمونه تحقیق به ترتیب مشاهده نموده ۶۰ومشاهده ننموده ۶۰ است .روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته درصد و نمودار نشان داده شده است .

نتایج تحقیق :
بر اساس تحلیل داده ها،نتایج حاصل به شرح زیر است :
۱ـدر رابطه پرسشنامه شماره یک .
گروه مشاهده نموده :
۰درصد نا مناسب ۰درصد ضعیف ۱۸ درصدمتوسط ۵۰درصد خوب ۳۲ درصدعالی
گروه مشاهده ننموده :
۱۰درصد نامناسب ۲۸درصد ضعیف ۳۰درصد متوسط ۲۷ درصد خوب ۵ درصد عالی
۲ـدر رابطه با پرسش شماره دو ،
گروه مشاهده نموده :
۰درصد ضعیف ۲۲ درصد متوسط ۵۸درصد خوب ۲۰درصدعالی
گروه مشاهده ننموده : ۲درصد نامتناسب ۲۳درصد ضعیف ۳۵ درصد متوسط ۳۸ درصد خوب ۲در صد عالی
بنابراین نتیجه مــی شود که با توجه به معـــدل و ارقام بدست آمده فوق ،برنامه آموزشی شیمی متوسطه در گروه مشاهده نموده وبا توجه به معدل آنها با مقایسه گروه مشاهده ننموده برنامه های آموزشی شیمی متوسط از شبکه دوم سیما تاثیر چندانی در پیشرفت تحصیلی گروه مشاهده نموده نداشته است .
۳ـدر رابطه با پرسش شماره سه ،
گروه مشاهده نموده :
۰درصد نامناسب ۰درصد ضعیف ۲۰درصد متوسط ۵۵درصد خوب ۰در صد عالی
۴ـدر رابطه با پرسش شماره چهار ،
گروه مشاهده نموده :
۰درصد نامتناسب ۰درصد ضعیف ۳درصد متـــوسط ۶۲ درصد خوب ۳۵ درصد عالی
گروه مشاهده ننموده :
۰درصد نامتناسب ۰درصد ضعیف ۳۰درصد متــــوسط ۶۰ درصد خوب ۲۰درصد عالی
با توجه به نتیجه تحقیق این برداشت که فرهنگ استفاده از تلویزیون آموزشی در شهرستان دزفول پایین است و زمان پخش برنامه های آموزشی تطابق درسی با برنامه ریزی دانش آموزان نداشته .

۶۷٫عنوان: بررسی نقش تکنولوژی آموزشی در آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی ناحیه یک شهرستان اراک در سال تحصیلی ۷۳ـ۷۲ از دیدگاه آموزگاران شرکت کننده در این دوره ها .
پژوهشگران :محمدرضا رضایی ، عباس طاعتی ،استاد راهنما : دکتر محمد یوسفی ، آقای محمد مینا ، تاریخ اجرا :۱۳۷۴
مقدمه :
در آموزش وپروش ،آموزش ضمن خدمت وظیفه خطیر آشنایی معلمان با تازه های علمی ومهارتهای شغلی وروشها ی جدید تدریس که همانا تکنولوژی آموزشی به معنای واقعی آن می باشد بعهده دارد .با توجه به نقش مهم آموزش ضمن خدمت در بالا بردن کارایی معلمان و مدیران محقق درصد بر آمده تا در مدارس ابتدایی ،اعــم از دخترانه و پسرانه ناحیه یک شهــرستان اراک به بررسی نقش تکنولوژی آموزشی در آموزش ضمن خدمت معلمین مــدارس ابتدایی شهرستان اراک بپردازد و نگرش آنان را در فرایند تدریس و بالا بردن سطح بازدهی آموزشی این دوره ها از نظر کمـــی وکیفی مورد بررسی قرار دهد .
فرضیه های تحقیق :
۱ـ اکثر آموزگاران تکنولوژی آموزشی را منحصر به استفاده از سخت افزارهای مختلف می دانند.
۲ـ معلمین که دوره های ضمن خدمت تکنولوژی آموزشی را گذرانده نسبت به آنهایی که این دوره ها را نگذارنده اند تمایل بیشتری در کاربرد تکنولوژی آموزشی در تدریس دارند .
۳ـ آموزگاران آموزش دیده در دوره های ضمن خدمت که از تکنولوژی آموزشی استفاده کرده انددر انتقال مفاهیم به دانش آموزان موفق تر بوده اند .
۴ـ بین میزان و اطلاع از نحوه کاربرد تکنولوژی در آموزشهای ضمن خدمت و میزان استفاده از آن در رابطه معنا داری وجود دارد .
روش تحقیق :
تحقیق به روش توصیفی ـ پیمایشی است . ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه می باشد که در آن از هر دو نوع سؤلات باز وبسته استفاده شده است .جامعه آماری این تحقیق یکصــد نفر آموزگاران مقطع ابتدایی دخترانه و پسرانه آموزش وپرورش ناحیه یک شهرستان اراک می باشد که در دوره های اموزش آموزش ضمن خدمت شرکت داشته اند نمونه آمـــاری ۲۰ واحد آموزشی یعنی ۱۰ واحد آمــــــوزش پسرانه ۱۰واحد آموزش دخترانه در هر واحد ۵ نفر از آموزگــاران آن واحد دوره آموزشی ضمن خدمت را گذارنده اند شیوه نمونه گیری ،روش تصادفی ساده است .
نتایج تحقیق :
۱ـ بر اساس یافته های این تحقیق ،پس از بررسی نتایج در رابطه با فرضیه های مشخص شد اکثریت معلمان حدود ۶۵‏% تکنولوژی آموزش را منحصر به استفاده از سخت افزارهای مختلف نمی دانند پس فرضیه اول تایید نشده است .
۲ـ بر اساس فرضیه دوم ،مشخص شد که بین معلمینی که دوره های ضمن خدمت تکنولوژی آموزشی را گذرانده اند نسبت به آنهایی که دوره های مذکور را نگذرانده اند ودر این دوره ها از تکنولوژی آموزشی استفاده نکرده اند .۸۵% آنها نتایج کار را مثبت ارزیابی کرده اند و تنها ۱۵% تاثیر این دوره ها را کم دانستند .
۳ـ بر اساس فرضیه سوم ،آموزگاران آموزش دیده در دوره های ضمن خدمت که از تکنولوژی آموزشی استفاده کرده اند بیش از ۹۰% آنها اذعان داشتند که با استفاده از تکنولوژی آموزش مفاهیم بهتر انتقال می یابد که این امر فرضیه شماره ۳را تایید می کند.
۴ـ بر اساس فرضیه چهارم؛ بین میزان اطلاع از نحوه کاربرد تکنولوژی آموزشی در آموزشهای ضمن خدمت و میزان استفاده از آن رابطه معنا داری وجود دارد یعنی هر چه بیشتر از تکنولوژی آموزشی در آموزشهای ضمن خدمت استفاده شود معلمین بیشتر با نحوه کاربرد آن آگاهتر می شوند و تاثیر آن را بیشتر ارزیابی می کنند .

۶۸٫عنوان : آموزش تکنیک عکاسی
پژوهشگر : محمد تقی مشیدی ، استاد راهنما :دکتر محمد سیفی ، استاد مشاور : آقای محمد مینا ، تاریخ اجرا :۱۳۷۴
مقدمه :
یکی از مواردی که هنرمندان بسیاری را به سوی خود جذب نموده است هنر عکاسی است .هنر عکاسی بر حساسیت استوار است که از احساس سرچشمه می گیرد . امروزه عکس و تصویر آنچنان در تار وپود زندگی انسان تنیده شده که تفکیک آنها از یکدیگر امکان پذیر نیست . با وجود کاربردهای متعددعلمی ، اقتصادی ، سیاسی و نظامی ، کــــاربرد فرهنگی واجتماعی عکاسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در مدت کوتاهی پس از اختراع آن بسیار سریع در گوشه گوشه زندگی بشر رخنه کرده است . در این تحقیق ، محقق ابتدا هنر عکاسی وسپس آشنائی با ساختمــان دوربینهای عکاسی را بررسی نموده و در پایـــان توصیه هایی در مورد عکاسی بهتر ارائه داده است . این تحقیق به روش کتابخانه ای عمــل شده ومحقق با استفاده از منابع کتابخانه ای ومجلات به بررسی موضوع پرداخته است .

۶۹٫عنوان: نقش تکنولوژی آموزش در تسهیل مدیریت مدارس
پژوهشگر : علیرضا سیفی ، استاد راهنما : آقای محمد رضا حقدادی ، تاریخ اجرا : ۱۳۷۴
مقدمه :
با گسترش وتحول کمی آموزش وپرورش طی دهه های اخیر تقریباً همه کشورها سعی کردند مدیریت نظام آموزش و پرورش را بهبود بخشند . بدین معنی که سیاستهای درازمدت تربیتی را اصلاح کردند و به برنامه ریزی گسترش آموزش وپرورش توجه بیشتری مبـــذول داشته و امور اداری واجرائی را سازمان بهتری دادند . مسئولان ومقامات آموزش وپرورش در زمینه نقش مدیر در فرایند هدایت ورهبری باید درزمان گزینش وانتخاب مدیران نهایت دقت وتوجه را داشته باشند . یعنی علاوه بر انتخاب افرادی با ویژگیهای شخصیتی سالم و متعدد با بکار گیری تکنولوژی آموزشی سعی در افزایش کارآیی و بهبود مدیران اقدام شود که کار برد تکنولوژی آموزشی نقش مهمی در تسهیل مدیریت مدارس خواهد داشت .
هدف تحقیق :
بررسی نقش تکنولوژی آموزش در تسهیل مدیریت مدارس می باشد .
روش تحقیق :
روش تحقیق ، توصیفی ، اسنادی یا کتابخانه ای است ومحقق با استفاده از منابع کتابخانه ای و فصلنامه ها و مجلات مختلف موضوع را بررسی نموده و در پایان با توجه به هدف به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته است .
نتایج تحقیق :
محقق ضمن معرفی ماهیت تکنولوژی آموزشی از ابعاد مختلف سخت افزاری وحل مساله ونیز معرفی ماهیت مدیریت مدارس و مشکلات آن در کشور ایران نتیجه می گیرد که : با توجه به اینکه تکنولوژی محور جنبشی در درون گستره نظامهای آموزشی جوامع شده است وهدف آن تسهیل وبهبود کیفیت یادگیری در انسان است بنا براین تکنولوژی آموزشی ضمن آشنا کردن معلمان ومدیران مدارس با علوم و دستاوردهای نوین و بکارگیری تکنولوژی آموزش سبب آسان شدن یادگیری و بالابردن کارآیی معلمان و مدیران است .

۷۰٫عنوان :آشنائی با مقدمات کامپیوتر
پژوهشگر : عبدالله میر قنامی زاده فلاحی، استاد راهنما : آقای علیرضا عباسی ، تاریخ اجرا : بهمن ۱۳۷۵
مقدمه :
در جهان امروز ، اهمیت کاربرد کامپیوتر د رراستای تسریع و بالا بردن دقت وسطح کیفی انجام امور بر کسی پوشیده نیست در دنیای متحول وپیشرفته امروز ، جوانان ، دانشجویان وحتی افراد معمولی بایست هر چه بیشتر به کسب مهارتهای فنی در زمینه کامپیوتر مبادرت ورزند . با توجه به اینکه یکی از کاربردهای رشته تکنولوژی آموزشی ارتقاء کیفیت سطح یادگیری می باشد وسعی دارد که آموزش را با بکار گیری روشها و برنامه ریزی صحیح ومدرن موجبات افزایش یادگیری در فراگیر گردد. با توجه به دو واحد درسی با عنوان مقدمات کامپیوتر برای رشته تکنولوژی آموزشی و سایر رشته ها ، محقق در صدد بر آمده یک جزوه ، بطوریکه مفاهیم واصول اولیه کامپیوتر را در برداشته تدوین کند . این تحقیق به دو بخش کلی تقسیم بندی شده است بخش اول آن اختصاص به اصول و مبانی کامپیوتر دارد وسعی شده هر دو جنبه دانشگاهی وعمومی آن را در نظر گرفته شود . لذا استفاده از آن علاوه بر این که می تواند ریز مواد درسی اصول و مبــانی کامپیوتر در دانشگاهها را بپوشاند به عنوان استفـــاده از وسایل جدید کامپیوتر با p نیز کاملاً مناسب ومفید است . این تحقیق به روش کتابخانه ای است .

۷۱٫عنوان :نقش کامپیوتر در آموزش
پژوهشگر : محمد بیگ پور ، استاد راهنما : آقای محمد مینا ، تاریخ اجرا :۱۳۷۵
مقدمه :
با روی کار آمدن کامپیوتر و استفاده به موقع از آن در سیستمهای آموزشی ،گامی بلند در فرایند آموزش و پرورش برداشته شده .کاربست کامپیوتر در امر آموزش هم به معلمان و دانش آموزان کمک کرد تا نه تنها رویدادهای،حوادث وجامعه را معنا کنند بلکه در تغییر آن نیز بکوشند. در این تحقیق ،مطالبی در مورد نقشهایی که کامپیوتر می تواند در آموزش داشته باشد بررسی شده و در پایان به نتیجه و راه حل و پیشنهادات پرداخته شده است .
هدف نحقیق :
بررسی نقش کامپیوتر در آموزش میباشد .
روش تحقیق :
روش تحقیق ،توصـــیفی ،اسنادی یا کتابخانه ای می باشد و محقق با استفاده از منابع کتابخـــانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته و در پایان به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات و به تجــزیه و تحلیل موضوعی پرداخته شده است .
نتایج تحقیق :
پژوهنده ضمن معرفی ماهیت کامپیوتر و تاریخچه کاربرد آن در آموزش و نیز معرفی روشهای مختلف استفاده آموزشی از آن نتیجه می گیرد که :اگر قرار است کامپیوتر ها به طور مؤثر در آموزش و کار آموزی به کار گرفته شوند باید به صورت مناسب و مطلوب در تربیت معلم ازآنها استفاده گردد و در غیر این صورت کامپیوتر به عنوان جانشین معلم کلاس در آینده هم موفقیتی نخواهد است .

۷۲٫عنوان :طرح ایجاد مرکز یادگیری در نظام جدید متوسطه
پژوهشگر : مالک حاجلو، استاد راهنما ،آقای محمد مینا ، تاریخ اجرا : بهار ۱۳۷۵
مقدمه:
مرکز یادگیری محیط آموزشی فردی شده ایست که به منظور تشویق دانش آمـــوزان به استفاده از رسانه های مختلف ،در گیری با انواع رسانه و پذیرش مسئولیت اصل فراگرد و یادگیری طراحی شده است. در این تحقیق مشکلات نظام جدید آموزش متوسطه و تاریخچه مرکز یادگیری واستفاده مدارس ازمرکز یادگیری توضیح داده شده درپایان طرح پیشنهادی درآینده جدید نظام متوسطه ارائه شده .
نتایج تحقیق :
در راستای تحقق هدف طرح شده محقق به موارد زیر دست یافته است :
۱ـ اطلاعات مختصری از ماهیت مرکز یادگیری ارائه داده است .
۲ـ انواع مراکز یادگیری برای ایجاد یک مرکز یادگیری ارائه نموده است .
۳ـ ویژگیهای یک مرکز یادگیری در نظام جدید متوسطه ایران و امکانات و تجهیزات آن را معرفی نموده است .
۴ـ مرکز یادگیری بعنوان مؤثرترین راه حل در نظام جدید آموزش متوسطه و مشکلات اموزش نظام جدید متوسطه و پاسخگویی به این مشکلات مطرح گردیده است .
۵ـ چگونگی طراحی مراکز یادگیری در نظام جدید آموزش متوسطه بصورت روشن و گام به گام معرفی شده است .

۷۳٫عنوان: نقش بازی در یادگیری کودکان
پژوهشگر : مجید جباری تیمورآبادی :استاد راهنما :دکتر محمد سیفی ،تاریخ اجرا:۱۳۷۵
مقدمه :
نیاز به حرکت و فعالیت از نیازهای اساسی افراد ،مخصوصاُ کودکان است و این امر در رابطه با رشد جسمانی ،سلامت بدن وروان شناخت خود ،پرورش شادابی خود و نیز آموزش راه ورسم زندگی و مقررات اجتماعی نقش فوق العاده ای دارد و بازی دقیقاٌ همان ویژگی ها را دارد. بازی عمده ترین شکل فعالیت کودک و مناسبترین آن برای بروز رشد استعدادها وایجادگری او به شمار می رود و در اثر آن جوانه های استقلال رای . ابتکار و آفرینندگی درونی رشد و پرورش می یابد. با توجه اهمیت موضوع ،محقق را بر آن داشته تا بداند بین میزان یادگیری و بازی کودکان چه ارتباطی وجود دارد ؟
هدف تحقیق :
بررسی نقش مؤثر بازی در یادگیری کودکان می باشد .
روش تحقیق :
روش تحقیق ،توصیفی ،اسنادی یا کتابخانه ای است و محقق با استفاده از منابع کتابخانه ای به تجزیه و تحلیل موضوع پرداخته است .
نتایج تحقیق:
محقق ضمن معرفی ویژگی کلی بازیها و اهمیت بازی برای کودک و نیز معرفی بازیهای آموزشی و ماهیت آن و اثر پرورشی بازیها نتیجه می گیرد که :از طریق بازی می توان کودک را آموزش داد و حقایق اسرار آمیز را برای او روشن کرد تا قادر به مشاهده ،مقایسه و تشخیص شود .خلاصه اینکه از نظر بهداشت روانی ،انسانی سالم قلمداد می شود که در پنج بعد اساسی یعنی جسمانی ،ذهنی، عاطفی ،اجتماعی و اخلاقی به صورت نسبتاٌ متعادل رشد کرده باشد .بنابراین بازی از جمله روشها و آموزشهایی است که بر هر پنج بعد مزبور تاثیر شایانی دارد .

۷۴٫عنوان :جایگاه آموزش برنامه ای در نظام جدید آموزش متوسطه
پژوهشگر : صفر علی منصورفر ،استاد راهنما :آقای محمد مینا ، تاریخ اجرا:۱۳۷۵
مقدمه :
آموزش برنامه ای به عنوان متد جدید آموزش می تواند دروس را با استفاده از متن های برنامه ای برای دانش آموزان دوره متوسطه به صورت خودآموز ارائه نماید. همچنین این طرح باعث میشود که هم در وقت دانش آموزان و هم در وقت معلمان صرفه جوئی شود وآموزش را به صورت خود آموز با تآیید بر فعالیت زیاد وتکرار مطالب اصلی همراه سازد . با توجه به نقش مهم آموزش برنامه ای در یادگیری بهتر دانش آموزان محقق بر آن است کارکرد آموزش برنامه ای را در نظام فعلی آموزش متوسطه بررسی نماید.
اهداف تحقیق :
۱ـ بررسی ماهیت آموزش برنامه ای
۲ـ معرفی ماهیت آموزش متوسطه ومعضلات آن
۳ـ کاربرد آموزش برنامه ای در جهت رفع معضلات آموزش متوسطه .
روش تحقیق :
در این تحقیق ، محقق ابتدا معضلات ومحاسن نظام جدید متوسطه را به شیوه میــدانی وموردی بررسی نموده وسپس از طریق مرور منابع قابل حصول ، طرح مناسبی برای نظام جدید آموزش متوسطه پیشنهاد داده است.
نتایج تحقیق:
۱ـ در ارتباط با هدف شماره یک ، محقق سعی نموده است ماهیت اموزش برنامه ای و ویژگیهای آن و مقایسه آموزش برنامه ای وآموزش سنتی را روشن نماید .
۲ـ در ارتباط با هدف شماره دو ، محقق ابتدا ماهیت آموزش و معضلات و محاسن آن را در نظـــام جدید آموزشی بررسی کرده و سپس طــول دوره وتعداد واحدهای درسی و شاخه های آن را شرح داده است .
۳ـ در ارتباط با هدف شماره سه ، ابتدا کاربرد آموزش برنامه ای در نظام جدید متوسطه را بررسی نموده ودر پایان طرح پیشنهادی ارائه داده است.

۷۵٫عنوان: نقش تکنولوژی آموزشی در برنامه ریزی نیروی انسانی آموزش وپرورش.
پژوهشگر : محمد فصیحی اردکانی ، استاد راهنما: آقای محمد رضا حقدادی . تاریخ اجرا : ۱۳۷۵
مقدمه :
نیروی انسانی آموزش دیده و متعهد در عین حال که اساسی ترین عامل ایجا د خود کفائی است سرمایه ایست که در طول زمان نه تنها مستهلک نمی شود بلکه بارورتر شده و اطلاعات و کاردانی خود را در صورت وجود سیستمهای صحیح به افراد دیگر منتقل کــرده ودر واقع سرمایه ساز است. در این میان آموزشهای مختلف نقش عمده ای در پرورش نیروی انسانی متعهد و متخصص بر عهده دارند . با توجه به اهمیت موضوع . محقق بر آن است تا نقش تکنولوژی آموزشی را در برنامه ریزی انسانی اموزش وپرورش بررسی نماید .
هدف تحقیق :
بررسی نقش تکنولوژی آموزشی در برنامه ریزی نیروی انسانی آموزش وپرورش می باشد.
روش تحقیق :
تحقیق به روش توصیفی ، اسنادی یا کتابخانه ای است ومحقق با استفاده از منابع کتابخانه ای و مجلات و روزنامه ها به بررسی موضوع پرداخته ودر پایان پیشنهاداتی ارائه نموده است .
نتایج تحقیق:
محقق از یک طرف ضمن معرفی مفهوم وماهیت برنامه ریزی نیروی انسانی واهمیت وجایگاه آن در برنامه ریزی اموزشی بررسی کرده واز طرف دیگر مفهوم و ماهیت تکنولوژی اموزشی ونقش آن در مدیریت منابع انسانی را معرفی نموده ونتیجه میگیرد که استفاده بهینه از امر تکنولوژی آموزشی در آموزش نیروی انسانی زمانی میسر خواهد شد که به مفهوم صحیح آن توجه شود واز آن بعنوان یک سیستم که قادر است نظام آموزش و پرورش را متحول سازد استفاده گردد. در این صورت درس معلم در یـــک محیط عاطفی و محبت آمیـــز ادامه خواهد یافت و در نتیجه فراگیران علاقمندی بیشتری به تحصیل علم ودانش وباز خورد مثبت بطرف معلم نشان خواهد داد.

۷۶٫عنوان: بررسی چگونگی کاربرد تکنولوژی آموزشی در تدریس از دیدگاه معلمین مقطع ابتدایی خمین
پژوهشگر: زهرا شریفی ، استاد راهنما : دکتر محمد سیفی ، تاریخ اجرا : ۱۳۷۵
مقدمه:
از آنجائیکه تکنولوژی آموزشی یکی از راهبردهای یاددهی ـ یادگیری محسوب می شود در امر تعلیم وتربیت اهمیت بسزائی دارد . یکی از اهداف تعلیم وتربیت رشد وشکوفائی استعدادهای فرا گیران است واین امر ممکن نیست مگر اینکه از وسائل ار تباط جمعی خصوصاً تکنولوژی آموزشی استفاده شود .دراین تحقیق لزوم آشنائی معلمین با تکنولوژی آموزشی مورد بررسی قرار گرفته و همچنین محقق در صد بر آمده تا با ارائه مسئله وفرضیه ها وپیشنهادات به حل این مسئله نایل آید .
پرسشها وفرضیه های تحقیق :
۱ـ آیا وسایل و مواد کمک آموزشی در امر یادگیری فراگیران مؤثر است ؟
۲ـ با توجه به منابع ومراجع موجود مهمترین دلایل عدم رغبت معلمین در کاربرد تکنولوژی آموزشی بر حسب اولویت چه می باشد ؟
۳ـ معلمین ، تکنولوژی آموزشی را از دید سخت افزاری می نگرند ؟
۴ـ بین میزان نگرش معلمین به کارایی تکنولوژی اموزشی ومیزان کاربرد تکنولوژی اموزشی در تدریس کلاسها رابطه وجود دارد ؟
۵ـ بین تهیه مواد و لوازم مورد نیاز آموزش واستفاده از آن در مدارس رابطه وجود دارد ؟
روش تحقیق:
به منظور تجزیه و تحلیل و بررسی نتایج مورد نیاز در آزمون ،پرسشهای تحقیقاتی بر اساس نظرات و دیدگاههای متخصصان مطرح شده است .جامعه آماری مورد پژوهش از نوع آمار توصیفی به منظور توصیف داده ها و اطلاعات وتحلیل آنها استفاده شده درصد افراد پاسخ دهنده در جداول مجزا تدوین و تنظیم وسپس مورد بررسی و تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفته است .ابزار وروش جمع آوری اطلاعات نیز از طریق پرسشنامه های کتبی بر جامعه مورد تحقیق بوده است و از طریق مشاهده و مصاحبه از وجود وسایل کمک آموزشی و توجه به آنها مورد بررسی قرارگرفته است.
نتایج تحقیق :
نتایج این تحقیق بیانگر آن است که:
۱ـ وسایل ومواد کمک آموزشی امر یادگیری را تسهیل کرده و اگر مطالب به صورت عملی تدریس شوند دانش آموزان بهتر برانگیخته شده و مطالب را سریعتر می آموزند و دیرتر فراموش می کنند .
۲ـ مهمترین دلایل عدم رغبت معلمین در کاربرد و تکنولوژی آموزشی عبارتند از ‍:
دسترسی نداشتن برخی معلمان به رسانه های آموزشی نداشتن اعتماد به نقش مثبت رسانه ها در امر یادگیری بهره گرفتن استادان و مدرسان مراکز آموزش عالی از رسانه ها ـ کمبود نیروی انسانی متخصص در زمینه راهنمایی و هدایت معلمان در این زمینه تحلیل اطلاعات نمایانگر تاثیر کلی فرضیه های تحقیق است علاوه بر این یافته های زیرقابل توجه است:
۳ـ بر اساس این تحقیق ،اکثریت معلمین تکنولوژی آمــــوزشی را در بعد سخت افزاری می نگرند و معلمین با فرهنگ استفاده از وسایل کمک آموزشی در حد مطلوب آشنایی ندارد و اکثریت قریب به اتفاق یعنی ۸۰% افراد کاربرد تکنولوژی آموزش را از بعد سخت افزاری مهم و مؤثر می دانند.
۴ـ بر اساس یافته های تحقیق ،یکی از مشکــلات کاربرد تکنولوژی در مدارس ،مشکل عدم آگـــاهی معلمان و مسئولان آموزشی از کارآیی تکنولوژی آموزشی است و در نظر خواهی که انجام گرفته از بین ۴۰ نفر حجم نمونه ۶۰% افراد به همین مورد ،یکی از مهمترین دلایل عدم استفاده از کـــاربرد تکنولوژی آموزشی در تدریس کلاسها اشاره کردند.
۵ـ بر اساس این تحقیق ،مهمترین و اساسی ترین مشکل در مورد کاربرد رسانه های جدید آموزشی در مدارس ،مسئله تهیه و مواد لازم مورد نیاز آموزشی است. بر طبق آمارهای بدست آمده از این تحقیق ،از بین ۴۰ نفر حجم نمونه ۵/۲۷ افراد عدم وجود وسایل کمک آموزشی را مؤثر دانستند .

۷۷٫عنوان : بررسی تاثیر دوره های ضمن خدمت تکنولوژی آموزشی بر کارآمدی معلمین ابتدایی ناحیه یک خرم آباد
پژوهشگر:حسنعلی بازیگری ، استاد راهنما : دکتر محمد سیفی ، تاریخ اجرا : تابستان ۱۳۷۵
مقدمه :
هنوز بسیاری از معلمان به همان شیوه های کهنه آموزش می دهند و موجب دلسردی و بی رغبتی دانش آموزان به تحصیل می شوند و این خود ضرورت و اهمیت آموزشی ضمن خدمت تکنولوژی آموزشی به معلمان را روشن می سازد . تکنولوژی به مفهوم جدید آن یعنی بهره گیری از تکنیکها و دانش فنی که بهره گیری از دانش مستلزم شناخت و کاربرد ،نگهداری ،طراحی ،تولید و ارزشیابی و تکنیکهاست ضرورت و تحقق می یابد لذا با توجه به اهمیت موضوع ،محقق تاثیر دوره های ضمـن خدمت تکنولوژی آموزس بر کارآمدی معلمین مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان خرم آباد را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است .
فرضیه های تحقیق :
۱ـ معلمینی که دوره ضمن خدمت تکنولوژی آموزشی را دیده اند از طرح درس استفاده بیشتری می نمایند .
۲ـ معلمینی که دوره ضمن خدمت تکنولوژی آموزشی را دیده اند روش تدریس فعالتری دارند .
۳ـ معلمینی که دوره ضمن خدمت تکنولوژی آموزشی را دیده اند درصد قبولی دانش آموزان آنها بیشتر است .
۴ـ معلمینی که دوره ضمن خدمت تکنولوژی آموزشی رادیده اند در ارزشیابی سالانه آموزش وپرورش موفق ترند .
روش تحقیق :
روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی است .جامعه آماری این تحقیق معلمین شاغل به تدریس در مدارس آموزش وپرورش ناحیه یک شهرستان خرم آباد در سال تحصیلی ۷۴ـ۷۳ است که تعداد آنها ۱۰۳۱ نفر می باشد که تعداد ۳۰ نفر از آنها در دوره ضمن خدمت تکنولوژی آموزشی شرکت داشته اند ابزار و روش جمع آوری اطلاعات بوسیله پرسشنامـــه است و اطلاعات بصورت درصد بیان شده است .
نتایج تحقیق :
بر اساس تحلیل داده ها ،نتایج حاصل به شرح زیر است :
۱ـ با توجه به نتایج تحقیق ،معلمین دوره دیده ۹۰% تهیه طرح درس روزانه را ضروری می دانند و معلمین دوره ندیده۸۳% تهیه طرح درس روزانه را درحد زیاد و متوسط لازم می دانند .چنین نتیجه گیری می شود که معلمینی که در دوره های ضمن خدمت تکنولوژی آموزشی شرکت می نمایند از طرح درس استفاده بیشتر می نمایند اما با توجه به اینکه اختلاف زیادی در میزان استفـاده از طرح درس در بین معلمین دوره دیده و دوره ندیده وجود ندارد لازم است زمینه آشنایی بیشتر با طرح درس و فواید آن در دوره های ضمن خدمت ایجاد شود.
۲ـ با توجه به نتایج تحقیق چنین نتیجه گیری می شود که معلمین کهدوره ضمن خدمت تکنــولوژی آموزشی را گذرانده اند از روشهای تدریس فعالتری نسبت به معلمین دوره ندیده برخوردار هستند بدین صورت فریضه شماره دو تایید می گردد.
۳ ـ با توجه به نتایج تحقیق و همچنین استنباط میشود که میانگین درصد قبولی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی ،معلمین دوره دیده اند ۹/۸۶% می باشد و درصد قبولی دانش آموزان پایه پنجم ، معلمین دوره ندیده ۵/۷۳% می باشد . واین نتیجه حاصل می شود که معلمین دوره دیده موفقیت بیشتری داشته اند و دصد قبولی دانش آموزان بیشتر بوده است .
۴ـ از نتایج بدست آمده چنین استنباط می شود که معلمین شرکت کننده در دوره های ضمن خدمت تکنولوژی آموزشی دارای میانگین نمره ارزشیابی سالانه ای در حدود ۳/۲۷% می باشند و میانگین نمره ارزشیابی سالانه معلمین که دوره های ضمن خدمت تکنولوژی آموزشی شرکت نداشتــه اند تقریباٌ۶/۲۶% می باشد.نتیجه گیری می شود که در ارزشیابی سالانه آموزش و پرورش از معلمان ،معلمینی که در دوره های ضمن خدمت تکنولوژی آموزشی شرکت می نمایند موفق تر هستند.

۷۸٫عنوان : بررسی میزان استفاده معلمان ابتدایی شهرستان طارم علیاء از علوم در تدریس علوم تجربی
پژوهشگر : مشتاق نجفی ، استاد راهنما : دکتر شمس الدین هاشمی مقدم ، تاریخ اجرا : آذر ماه ۱۳۷۶
مقدمه :
تهیه مواد و وسایل آموزشی تحت یک مجموعه خاص (جعبه علوم )به معلمان امکان می دهد که کار آیی تدریس را بالا برده و برای سامان دهی فرایند یادگیری از روشها و شگردهای جدید و پیشرفته بهره گیرد که این مجموعه ها به میزان زیاد در سالهای اخیر تولید شده ودر اختیار مدارس قرار گرفته است و لی به دلایلی استفاده مطلوب از آنها به عمل نیامده است بنابراین با توجه به پیشرفتهای قــرن حاضر و لزوم افزایش کیفیت و کمیت یادگیری ،تحقیق مورد نظر به بررسی میزان استفاده معلمـــان ابتدایی از علوم در تدریس علوم تجربی پرداخته و مشخص کرده که معلمان تا چـــه اندازه از جعبه علوم استفاده می کنند .و چه اندازه با این مواد آموزشی آشنایی دارند ؟
پرسشهای تحقیق :
۱ـ میزان استفاده معلمان از جعبه علوم چقدر است ؟
۲ـ عمده ترین دلایل عدم استفاده معلمان از جعبه علوم کدامند ؟
۳ـ استفاده از جعبه علوم در ایجاد چه مهارتهایی به معلمان کمک می کند ؟
۴ـ از دید معلمان ابتدایی استفاده از چه روشهایی در تدریس علوم تجربی مؤثرند؟
روش تحقیق :
روش تحقیق ،توصیفی ـ پیمایشی است .جامعه مورد تحقیق کل معلمان مدارس ابتدایی شهرستان طارم علیاء ، در سال تحصیلی ۷۷ـ ۷۶ می باشد . تعداد معلمان این مدارس به ۲۲۰ نفر می رسند که بعلت حجم زیاد جامعه آماری ،از بین جامعه مورد نظر نمونه ای به تعداد۳۰نفر بصورت تصادفی ساده انتخاب شده است . ابزار و روشهای جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه است و برای تحلیل داده ها از جدول جدا گانه و اطلاعات بصورت درصد بیان شده است

نتایج تحقیق :
بر اساس تحلیل داده ها ،نتایج حاصل به شرح زیر است :
۱ـ در رابطه با پرسش شماره یک ،۶۶/۲۶ درصد از معلمان به میزان زیاد ،۵۰درصد معلمان به میزان متوسط و ۳۳/۲۳ درصد به میزان کمی از مواد آموزشی جعبه علوم استفاده می کنند و ۳۳/۳۳ درصد معلمان آزمایشهای کتاب علوم تجربی را به میزان زیاد در کلاس انجام می دهند بنابراین معلمان در هنگام تدریس علوم تجربی تا حدودی جعبه علوم را به کار می گیرند .
۲ـ در رابطه با پرسش شماره ۲،با وجود مواد آموزشی (جعبه علوم )در مدارس اکثر معلمان به دلایلی از مواد آموزشی موجود به حد کافی استفاده نمی کنند. عمده ترین دلایلی که به میزان زیاد در عـــدم استفاده از جعبه علوم تاثیر دارد عبارتند از :فقدان انگیزه ۶۶/۵۶ درصد ،حجم کتابهای درسی ۳۳/۳۳ درصد ،کمبود وقت ۴۰ درصد ،کمبود مواد اموزشی در مدرسه ۶۶/۳۶ درصد ـ کهنه بودن و غیر قابل استفاده بودن مواد آموزشی ۳۰درصد ـ عدم آشنایی با موادآموزشی ۳۳/۴۳ درصد و ….
۳ـ در رابطه با پرسش شماره ۳ ،۶۶/۸۶ درصد معلممان به کار گیری مواد آموزشی را در امر آموزشی به میزان زیادی مؤثر می دانند و از نظر معلمان به کار گیری جعبه علوم در تدریس علوم تجربی به میــزان زیادی در ا فزایش مهـــارتهای زیر به میزان زیاد مؤثر می باشد بالا بردن کار آیی معلم ۳۳/۸۳ درصد ایجاد تسهیل در یادگیری ۳۳/۹۳ درصد ،ایجاد وخلاقیت در دانش آموزان ۹۰درصد ،پایداری آموخته ها ۶۶/۷۶ درصد و…..
۴ـ در رابطه با پرسش شماره ۴ ،با توجه به نقش مواد آموزشی در یادگیری و آموزش بیشتر معلمان استفاده از روش گردش علمی ۳۳/۵۳ درصد ، روش آزمایشی به وسیله معلم ودانش آمــــوزان ۳۲/۴۳ درصد را در تدریس علوم تجربی توصیه می کنند و این در حالی است که ۶۰ درصد معلمان از روش پرسش وپاسخ در تدریس علوم تجــربی بهره می گیرند ولی تنها ۳۳/۳۳درصد معلمان روش آزمایشی یا همکاری معلم و دانش آموزان را به کار می گیرند .از دید اکثرمعلمان استفاده از روش گردش علمی به تجارب عینی در دانش آموزان می انجامد در حالی که تنها ۱۰درصد معلمان از روش گردش علمی و تدریس علوم تجربی استفاده می کنند .

۷۹٫عنوان :نقش تکنولوژی آموزشی در حل مشکلات آموزش عشایر
پژوهشگران : محمدرضا کرمی و امان الله عبدالخانی ،استاد راهنما :دکتر محمد سیفی ، تاریخ اجرا : پاییز ۱۳۷۶
مقدمه : عشایر کشور علیرغم وجود تحقیقات و مقالات موجود هنوز جامعه ایست ناشناخته ،در ابعاد مختلف زندگی این مردم تحقیق و تالیف بسیار نادر است . دلیل این امر به شیوه خود زندگی عشایر بر می گردد .اما نحوه آموزش وپرورش عشایر و مشکلات آن از خود فرهنگ وشیوه زندگی عشایرناشناخته تر است .لذا محقق می خواهد تا با استفاده از امکانـــات تکنولوژی اموزشی ،از بعد سخت افزار و نرم افزار با حل مسئله و شیوه سیستماتیک بتواند در مسیر حفظ و فرهنگ و شرایط کار عشایری در اعتلای فرهنگ آنها مطابق با حقوق اسلامی آنها اقداماتی انجام دهد.
اهداف تحقیق :
۱ـ بررسی آموزش و پرورش عشایر در ایران ومشکلات جاری آموزش عشایر
۲ـ بررسی حل مشکلات آموزشی عشایر از طریق کار برد تواناییهای بالقوه تکنولوژی آموزشی
روش تحقیق :
توصیفی ـ اسنادی یا کتابخانه ای می باشد و محقق با استفاده از منابع کتابخانه ای ومجلات و فصلنامه ها به بررسی تحقیق پرداخته و در پایان پیوستهایی ارائه نموده است.
نتایج تحقیق :
محقق در جهت تحقق اهداف فوق به موارد زیر دست یافته است :
۱ـ آموزش وپرورش عشایر ایران و مشکلات جاری آن را مطرح نموده است .
۲ـ اطلاعات مختصر اما جامعی از تکنولوژی آموزشی و توانمندیهای آن ارائه نموده است.
۳ـ در جهت حل مسائل آموزش و پرورش عشایر ایران و کارهای مفیدی پیشنهاد نموده است از جمله توصیه شده است که :با توجه به اهمیت و کار برد تکنولوژی آموزشی ،نظام اداری آموزش عشایر ،گروه تکنولـوژیست آموزش،راهنمـــایان تعلیماتی ،مدیران ،مربیان ومعلمان و اولیا و دانش آموزان عشایری ،باید با شناسایی و کشف مشکلات آموزش عشایر و با به کار بستن تمام راهبردها و شیوه های تکنولوژی آموزشی در نرم افزار ،سخت افزار ،برنامه ریزی و طراحی ، شیوه های حل مسئله و نهایتاٌ تمام فعالیتهای آموزشی ،در حل این مسائل ،زمینه را برای رشد کمی وکیفی آموزش عشایر مساعد و هموار سازد .

۸۰٫عنوان :طرح بهینه سازی آموزش در مدارس استثنایی نور اراک
پژوهشگران :اسرافیل غلامی فرد ورضا پور بافرانی ،استاد راهنما :آقای محمد مینا ، تاریخ اجرا :زمستان ۱۳۷۶
مقدمه :
کودکان استثنایی به واسطه داشتن نیازهای ویژه به تعلیم وتربیتی نیاز دارند که منطبق استعدادها ،تواناییها و ویژگیها و نیازهای آنان باشد. به عبارت دیگر، جهت شکوفایی تمام ابعاد وجودی کودکان استثنایی باید از الگو های آموزش و پرورش استفاده کرد که بیشترین تاثیر و کار آیی را در پرورش شخصیت آنها داشته باشد .با توجه به اهمیت موضوع تحقیق،محقق بر آن است تا به بررسی وضعیت موجود درمدرسه استثنایی نورشهرستان اراک بپردازد و در این زمینه راه حلهای پیشنهادی ارائه دهد
اهداف تحقیق:
این تحقیق اهداف زیادی را دنبال می کند :
۱ـ طرح بهینه سازی آموزش در مدرسه نور
۲ـ مشکلات موجود در سر راه آموزش دانش آموزان استثنایی
۳ـ شناخت و ارائه راه حلهای پیشهادی در باره مسائل ومشکلات
روش تحقیق :
روش تحقیق ،توصیفی ،میدانی ،اسنادی یا کتابخانه ای می باشد .پژوهشگران سعی نمودند از یک طرف وضع مدرسه مورد مطالعه را به شیوه میدانی و موردی بررسی نمایند و از طرف دیگر از طریق مرور منابع قابل حصول ،طرح مناسبی برای مرکز یادگیری این مدرسه پیشنهاد نماید .
نتایج تحقیق :
در راستای هدف طرح شده ،محققان به موارد زیر دست یافته اند :
۱ـ اطلاعات مفیدی ازویژگیهای کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیرارائه داده اند.
۲ـ اطلاعات مفیدی از شیوه های آموزشی برای این کودکان ارائه گردیده است .
۳ـ مشکلات عمده آموزشی مرکز استثنایی نور اراک را بررسی کرده و برای مدرسه مورد نظر طرح مناسبی پیشنهاد شده است .

۸۱٫ عنوان :دلایل عدم استفاده معلمین مقطع متوسطه از طرح درس روزانه
پژوهشگر : فاطمه نادری ، استاد راهنما: آقای محمد مینا ، تاریخ اجرا :۱۳۷۶
مقدمه :
طرح درس را میتوان از مهمترین راههای صحیح ارائه مفاهیم ومطالب درس در کلاس دانست . علاوه بر نقش اولیه آن که تهیه رئوس موضوع درس ومحتوای آن می باشد ، همچنین اطلاعات در مورد دانش آموزان ،سن ،جنس ، توانائی ،تعداد، گروههای کلاس و…… همراه با موضوعات سازمانی ، روشهای ارزشیابی وکمکهای جانبی را شامل می شود . به نفع معلم است که دریابد چه مقدار کار از قبل بر روی موضوعی که مسئولیت تدریس آنرا دارد انجام شده است تادر طرح درس خود آنرا منعکس سازد . با توجه به اهمیت موضوع محقق در صدد بر آمده تا دلایل عدم استفاده از طرح درس توسط معلمین مقطع متوسطه در اراک را مورد بررسی قرار دهد.
پرسشها وفرضیه های تحقیق
۱ـ دلایل عدم استفاده از طرح درس توسط معلمین بر حسب اولویت چه می باشد؟
۲ـ طرح درس آزادی و اختیار معلمان را در زمینه فرصتهای یادگیری یادگیرندگان افزایش میدهد؟
۳ـ دلیل عدم استفاده معلمین از طرح درس ، عدم آگاهی آنها از روش تهیه طرح درس می باشد ؟
۴ـ بین نوشتن طرح درس روزانه با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد؟
۵ـ معلمین به علت وقت گیر بودن از نوشتن طرح درس خودداری می نمایند ؟
روش تحقیق :
روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی است . جامعه آماری این تحقیق را معلمین زن مقطع متوسطه اراک تشکیل میدهند .ونمونه آماری این تحقیق ۱۰۰نفر از این جمعیت می باشد که به طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است وابزار جمع آوری اطلاعات آن پرسشنامه است که فرضیه وپرسش تحقیقاتی جمع آوری وبه صورت فراوانی و درصد زیر هر گزینه مقیاس نوشته شده وسپس از آزمون خی x2 برای تحلیل استفاده شده است .
نتایج تحقیق :
۱ـ در رابطه با پرسش شماره یک ، عواملی چون در ذهن داشتن طرح درس دلسردی عمومی از بابت حقوق و مزایا ، عدم تشویق مدیران ، طرح درس با معلومات محصل و زمان کلاس هماهنگی ندارد . مشغولیت فکری . ارتباط کم درس با تدریس خوب ، اجباری نبودن طرح درس ، دست وپاگیر بودن طرح درس ، از جمله مواردی هستند که در این تحقیق جدا از هم مورد تآئید قرار گرفته است.
۲ـ با توجه به نتایج تحقیق ، طرح درس باعث می شود که معلمان بتوانند با آزادی و اختیار بیشتری هر روز و همچنین در طول زمان در توسعه فرصتهای یادگیری با یاد گیرندگان کار کنند .
۳ـ بر اساس این تحقیق ، ۷۰% از افراد نمونه تحقیق اظهار داشتند که در حد زیاد با طرح درس آشنا نیستند واینکه احتمالاً یکی از دلایل عدم استفاده از طرح درس عدم آشنائی معلمین با طرح درس نویسی می باشد .
۴ـ بر اساس این تحقیق ۹۳% از معلمین طرح درس را در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر میدانند واحتمالاً نقشی در عدم استفاده معلمین از طرح درس روزانه ندارند.
۵ـ با توجه به نتایج تحقیق ۷۸% از افراد نمونه تحقیق اظهار داشتند که به طور زیاد طرح درس وقت گیر وبا محدودیت زمانی روبرو هستند پس می توان نتیجه گرفت که یکی از دلایلی عدم استفاده از معلمین از طرح درس وقت گیر بودن آن است .

۸۲٫عنوان : بررسی عملکرد فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک.
پژوهشگران : ناصر خرم آبادی وامید علی تدین ، استاد راهنما : دکتر سید شمس الدین هاشمی مقدم ، استاد مشاور : دکتر محمد سیفی تاریخ اجرا :۱۳۷۶
مقدمه :
تکنولوژیستهای آموزشی را مهندسین آموزشی واصلاح گران سیستم آموزشی کشور نامیده اند .اما هنوز جایگاه واهمیت این رشته وحتی ماهیت آن برای بسیاری از دست اندر کاران آموزش وپرورش روشن نیست . با توجه به این مسآله ، بررسی وضعیت جاری فارغ التحصیلان این رشته ونتایج حاصل از عملکرد آموزشی آنها به عنوان مسا له اصلی این تحقیق مد نظر قرار گرفته که با توجه به محدودیتهای موجود، قلمرو این تحقیق ، محدود به فارغ التحصیلان دانشگاه اراک است .
پرسشهای تحقیق :
۱ـ فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی کار آیی رشته خود را در محیط شغلی خود در موارد زیر چگونه ارزیابی می کنند .الف :ارتباط رشته تحصیلی با شغل فعلی شان . ب امکان ایجاد ابتکارات آموزشی در محیط کاری ج : سودمندی در نظام جدید متوسطه ؟
۲ـ فارغ التحصیلان مشکلات عمده رشته تکنولوژی را درچه مواردی می دانند.؟
۳ـ فارغ التحصیلان سودمندی واحدهای درسی وتجربیات آموزشی اختصاصی گذارند. در دانشکاه اراک را در چه حد ارزیابی می کنند؟
۴ـ فارغ التحصیلان برای بهینه سازی تکنولوژی آموزشی چه پیشنهاداتی دارند؟
روش تحقیق :
روش تحقیق ، توصیفی است جامعه ونمونه آماری این تحقیق شامل کلیه فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک در سالهای ۷۵،۷۴،۷۳، می باشند که تعداد کل آنها ۴۸ نفر می باشند که براساس اطلاعات بدست آمده این جامعه آماری ۱۲/۷۸% آنها استخدام در وزارت آموزش وپرورش و ۶۲/۱۵% افراد استخدام در سایر وزارتخانه ها هستند وتنها ۱۲/۳% این افراد بیکار می باشند . ابزار و شیوه جمع آوری اطلاعات ، پرسشنامه است روش تحلیل اطلاعات از طریق جدول بوده است .
نتایج تحقیق :
بر اساس تحلیل داده ها ، نتایج حاصل به شرح زیر است :
۱ـ در رابطه با پرسش شماره یک ، در مورد قسمت الف : ۷۵/۶۸% از شغل کنونی خویش راضی می باشند .۵۰% افراد سودمندی تخصص خود را در حدی که همکاران آنها برای رفع مشکل آموزشی خود به آنها مراجعــه می کنند ارزیابی کرده اند وبطور کلی ۸۷/۴۶% فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی از داشتن مدرک تکنولوژی اموزشی در حد زیاد و ۶۲/۴۰% در حد متوسط رضایت خاطر دارند وفقط ۲۵/۶% افراد از داشتن مدرک تکنولوژی آمـــوزشی ناراضی می باشند .
ب :۶۲/۴۰% افراد فارغ التحصیل در محیط کاری خود ابتکاراتی داشته اند و ۲۵/۵۶% افراد در شغل جدید خود فاقد ابتکارات بوده اند .
ج : ۱۲/۵۳% افراد فارغ التحصیل کارآیی رشته تکنولوژی در نظام جدید متوسطه را در حد زیادی معرفی کرده اند ۷۵/۱۸% کار آیی این رشته در حد متوسط و ۷۵/۱۸% در حد کم قلمداد کرده اند .
۲ـ در رابطه با پرسش شماره دو؛ بر اساس پاسخهای داده شده مشکلات رشته تکنولوژی بر حسب اولویت تنظیم کرده اند .
ـ عدم شناخت مسئولین از این رشته ۸۷/۹۶%
ـ مشخص نبودن و باز نیافتن جایگاه اجتماعی ۶۲/۹۰%
ـ عدم استفاده از اساتید متخصص در تدریس دروس تخصصی رشته ۸۷/۲۱%
۳ـ در رابطه با پرسش شماره سه بر اساس پاسخهای داده شده به صورت زیر خلاصه می شود :
– ۱۲/۵۳% از فارغ التحصیلان مطالب و تجربیات دوران تحصیل خود را برای شغل فعلی در حد زیاد مفید می دانند . البته ۵/۱۲% هم کارآیی این تجربیات را در شغل فعلی خود در حـــد کم دانسته اند.
– در پــاسخ به اینکه کدام درس دانشگاهی مفید تر بوده است ۶۱/۶۵% دروس عملی و۵/۶۲ % دروس روانشناسی را مفید دانسته اند و ۱۹%‌دروس روشهـــا وفنون تدریس و ۶۲/۱۵% دروس برنامه ریزی و ۱۶% هم سایر دروس را مفید داشته اند .
۴ـ در رابطه با پرسشش شماره چهار ؛ مهمترین پیشنهادات گروه نمونه تحقیق در مورد زیر است :
ـ ۵۷% دروس تخصصی و عملی رشته را کافی ندانسته ومعتقد به افزایش آن هستند و همچنین بازنگری در سایر دروس بعمل آید .
ـ ۵۶% افراد پیشنهاد داده اند که با استفاده از رسانه های جمعی باید مسئولین را نسبت به این رشته آگاه نمود وجایگاه آن را در جامعه مشخص کرد .

۸۳٫عنوان :راهنمایی استفاده عملی از میکسر M X 1
پژوهشگر : مصطفی امانی ، استاد راهنما : دکتر محمد سیفی . تاریخ اجرا : بهار ۱۳۷۶
مقدمه :
میکسر M X 1 یک میکسر تصویری جهت میکس تصاویر (S V H S ) و (V H S 9) می باشد . این میکسر دارای چهار ورودی تصویر وسه ورودی صدا می باشد . این میکسر دارای ۲۳۹ افکت حرکتی ( شومینگ ) می باشد که هر افکت باید شماره مخصوص ویک تصویر در صفحه بازبین قابل مشاهده می باشد .وهمچنین این میکسر دارای چندین افکت اصلی مانند استروپل ، موزائیک ، نگاتیو سیاه وسفید و نگاتیو رنگی ، افکت نقاشی و … داخل برنامه (INPUT) دارد. یکی از محاسن این دستگاه این است که با متصل نمودن خروجی پریز صفحه بازبین میکسر توسط فیش تصویری به یک مانیتور ( تلویزیون ) دیگر نیازی به داشتن مانیتورهای جداگانه برای هر یک از چهار منبع تصویری خود ندارد . در این تحقیق ، محقق روش استفاده عملی از میکسر M X 1 و همچنین در مورد هر کدام از دکمه های میکسر و کار آنها در ضبط وپخش تصاویر شرح داده است . روش تحقیق کتابخانه ای است .

۸۴٫عنوان :طراحی وتجهیز مرکز یادگیری مدرسه استثنائی مهندس امیر ابراهیمی فخار اراک.
پژوهشگران : حسن رسولی و ملک ابراهیم شفیعی ، استاد راهنما : آقای محمد مینا تاریخ اجرا : خرداد۱۳۷۶
مقدمه :
مرکز یاد گیری محیط آموزشی فردی شده است که به منظور تشویق دانش آموزان به استفاده از رسانه های مختلف در یادگیری با انواع رسانه ها وپذیرش مسئولیت اصلی فراگیر و یادگیر ی طراحی شده است . مرکز یادگیری ممکن است در یک کتابخانه ، آزمایشگاه ، در کلاس درس و یا حتی در یک جامعه و یا در راهروی کلاسها و نمازخانه مدرسه تشکیل شود. مرکز یادگیری ممکن است با منظور های مختلف مورد استفاده قرار گیرد . برای ارائه درس جدید ، برای تمرین درس داده شده ویادگیری در گروههای کوچک . در این تحقیق توصیفی از کودکان عقب مانده ذهنی ونقش آموزش در پیشرفت آنها روشهای آموزشی در مدارس را مورد بررسی قرار داده و نقش مرکز یادگیری در رفع مشکلات آموزشی در پایان طرح پیشنهادی مرکز یادگیری مدرسه استثنایی امیر ابراهیمی فخار اراک ارائه شده است .
هدف تحقیق :
بررسی ماهیت وروش ایجاد مرکز یادگیری مدرسه استثنایی امیر ابراهیمی فخار اراک می باشد .
روش تحقیق :
روش تحقیق توصیفی ، میدانی ، اسنادی یا کتابخانه ای می باشد . پژوهشگران سعی نمودند از یک طرف اهداف و وظایف و امکانات و تجهیزات مرکز مورد مطالعه را به شیوه میدانی و مورد بررسی نمایند واز طرف دیگر از طریق مرور منابع قابل حصول ، طرح مناسبی برای مرکز یادگیری این مدرسه ارائه نمایند .
نتایج تحقیق :
در راستای تحقق هدف طرح شده ، محقق به موارد زیر دست یافته است :
۱ـ اطلاعات مختصر ومفیدی از ماهیت مرکز یادگیری ارائه داده است .
۲ـ اطلاعات مفیدی از ماهیت کودکان عقب مانده ذهنی وطبقه بندی این افراد از نظر آموزشی ارائه داده است .
۳ـ مرکز یادگیری به عنوان جایگاه مناسب در رفع مشکلات اموزش کودکان عقب مانده ذهنی واثر آموزشی آن را معرفی نموده است .
۴ـ برای مرکز یادگیری مدرسه کودکان استثنایی ابراهیمی فخار اراک چهار طرح کلاس کار، یادگیری فردی ، مشاوره درمانی ومرکز گفتار درمانی را پیشنهاد نموده است .

۸۵٫عنوان :طراحی مرکز یادگیری در مرکز تربیت معلم شهید باهنر اراک .
پژوهشگر : علیرضا میرزائی راد ، استاد راهنما : آقای محمد مینا ، تاریخ اجرا بهار ۱۳۷۶
مقدمه :
امروزه در نظامهای آموزشی پیشرفته به جای کتابخانه از مراکز مواد آموزشی یا مراکز یادگیری بهره می گیرند ، در مرکز رسانه ای چاپی و مواد و وسایل سمعی وبصری بر اساس نیازهای فردی دانش آموزان و معلمان گردآوری وطبقه بندی می شود. بهره گیری از تکنولوژی آموزشی لازم وضروری است و آموزش وپرورش در ترقی وتعالی نهادهای مختلف اجتماعی نقش بنیادی وکلیدی دارد . در ایت تحقیق طرحی برای مرکز یادگیری در مرکز تربیت معلم شهید باهنر اراک ارئه شده است .
هدف تحقیق :
بررسی ماهیت و روش ایجاد مرکز یادگیری برای مرکز تربیت معلم شهید باهنر اراک می باشد .
روش تحقیق :
در این تحقیق ،محقق سعی نموده از یک طرف شخصاٌ مسائل و مشکلات آموزشی در مرکز تربیت معلم شهید باهنر اراک را به شیوه میدانی و موردی بررسی نماید .و لز طرفی دیگر از طریق مرور منابع قابل حصول طرح مناسبی برای مرکز یادگیری آن پیشنهاد نماید .
نتایج تحقیق :
در راستای تحقق هدف طرح شده ،محقق به موارد زیر دست یافته است :
۱ـ اطلاعات مختصر ومفیدی از ماهیت مرکز یادگیری وتاریخچه آن در جهان و ایران ارائه داده است .
۲ـ اطلاعات مفیدی از ماهیت مراکز تربیت معلم و نقش این مراکز ارائه داده است .
۳ـ تنگناهها و مشکلات آموزشی مراکز تربیت معلم در ایران را معرفی نموده است.
۴ـبا توجه به ویژگیهای مرکز تربیت معلم شهید باهنر اراک ،طرح ایجاد یک مرکز یادگیری پیشنهاد شده است . در این طرح به ترتیب اهداف ، وظایف ، سازماندهی وفعالیت مرکز یادگیری ،نیروی انسانی مورد نیاز ،منابع و تجهیزات لازم و بالاخره فضای مناسب همراه با یک نقشه ساختمان توضیح و پیش بینی شده است .

۸۶٫عنوان :طرح ایجاد مرکز یادگیری مدرسه استثنایی یاسر اراک
پژوهشگر : سعید صالحی ،استاد راهنما :دکتر محمد سیفی ،تاریخ اجرا :۱۳۷۶
مقدمه :
مرکز یادگیری مکانی است جهت آموزش فردی شده که به درگیری یادگیرنده موضوع یادگیری پرداخته و گرایش مثبت یادگیرنده نسبت به رسانه ها را تقویت کرده و ارائه خدمات آموزشی با استفاده از مواد آموزشی موجود در مرکز می پردازد .مرکز یادگیری در مدارس استثنایی بایستی طوری تنظیم شود که به پرورش حواس ،مهارتهای خودیاری ،مهارتهای حرکتی ،زبان آموزی پرداخته و زمینه سازی برای بهتر خواندن و نوشتن و برای درک مفاهیم ریاضی را آموزش وپرورش دهد .این تحقیق بر آن است تا طرحی برای ایجاد مرکز یادگیری مدرسه استثنایی یاسر اراک ارائه دهد .
هدف تحقیق :
بررسی ماهیت و روش ایجاد مرکز یادگیری فعا لی برای آموزشگاه کودکان عقب مانده ذهنی آموزشی یاسر اراک باشد .
روش تحقیق :
روش تحقیق توصیفی ،میدانی ، یا کتابخانه ای می باشد . پژوهنده سعی نموده از یک طرف شخصاٌ وضع مدرسه مورد مطالعه را به شیوه میدانی و موردی بررسی نماید. واز طرف دیگر از طریق مرور منابع قابل حصول طرح مناسبی برای مرکز یادگیری آن پیشنهاد نماید .
نتایج تحقیق :
در راستای تحقق هدف طرح شده محقق به موارد زیر دست یافته است:
۱ـ اطلاعات مختصر ومفیدی از ماهیت کودکان عقب افتاده ذهنی ارائه داده است.
۲ـ اطلاعات مفیدی ازآموزش وپرورش کودکان عقب مانده ذهنی ارائه نموده است.
۳ـ مراکز یادگیری و اثر آموزشی آنها معرفی نموده است .
۴ـ نقش مراکز یادگیری را در آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی مورد بحث قرار داده است .
۵ـ برای مرکز کودکان عقب مانده ذهنی یاسر اراک دو طرح (قابل اجرا و آینده نگر )مرکز یادگیری پیشنهاد نموده است .

۸۷٫عنوان :راهنمای تدریس جغرافیایی پنجم ابتدایی
پژوهشگر :سعید حسن پور ،استاد راهنما : سرکارخانم ذوالقرنین ، تاریخ اجرا :۱۳۷۶
مقدمه :
جغرافیا رشته ای از دانش بشری است که اطلاعات ارزنده ای از محیط پیرامون ،کوهها ،رودها،اوضاع اجتماعی و سیاسی و اقتصادی سرزمین ها و مردم نژادها در اختیار انسانها می گذارد .آشنایی و آموزش جغرافیا می تواند نیازعمیق ما را به آگاهی از مکانها و ویژگیهای هر یک ،همچنین مردم این سرزمینها و اعتقاداتشان را برآورده کند. لذا در این زمینه محقق طراحی منظم آموزشی را در قالب راهنمای تدریس ارائه داده که راهنمای تدریس سه بخش از جغرافیای سال پنجم ابتدایی می باشد.
اهداف تحقیق :
۱ـ روشن نمودن اهداف آموزش جغرافیا .
۲ـ ارائه راهنمای تدریس برای ۲۲ درس جغرافیای پایه پنجم ابتدایی .
روش تحقیق :
روش تحقیق ،توصیفی ،تحلیل ،اسنادی یا کتابخانه ایست . ابتدا محتوای کتاب چهارم دبستان مورد بررسی قرار گرفته و بعد ضمن مطالعه کتب روشهای تحقیق و تکنولوژی تدریس راهنمای تدریس مناسبی برای این کتاب تآلیف شده است .
نتایج تحقیق :
در ارتباط با تحقق اهداف پیش نهاد شده موارد زیر صورت گرفته است :
۱ـ اهداف آموزش جغرافیا در مقطع ابتدایی و ضرورت و مشکلات و محدودیتهای تدریس جغرافیا مورد بحث قرار گرفته است .
۲ـ شیوه ها و روشهای جاری و مطلوب تدریس جغرافیا و نقش رسانه ها در این رابطه مطرح شده است .
۳ـ بر مبنای مرور مطالعاتی صورت گرفته برای ۲۲ درس کتاب جغرافیای چهارم ابتدایی ،مدل سیستماتیک تدریس راهنمای آموزش ،طراحی وپیشنهاد گردیده .این طرح درس شامل عناصر:عنوان ،مفاهیم ،اهداف رفتاری ،روش تدریس و ارزشیابی است .

۸۸٫عنوان : نقش ویدئو در آموزش
پژوهشگر : حمیده فروتن ،استاد راهنما :دکتر محمد سیفی ،تاریخ اجرا :۱۳۷۶
مقدمه :
امروزه ویدئو در جای جای زندگی روزمره مردم حضور موثری یافته است . بازیهای ویدئویی در سطح گسترده و جهانی مورد استفاده قرار می گیرد .تولید کنندگان وسایل صوتی و تصویری رقابت شدیدی برای تولید کارهای پیشرفته که در عین حال از کار آیی بیشتری برخوردار باشند دارند .ویدئو یک وسیله الکترونیکی یسیار مؤثر است و مانند ماهواره نفوذ زیادی در جامعه های در حال توسعه دارد .با توجه به نقش اهمیت میدئو در امر آموزش ،محقق درصد بر آمده تا نقش مهم ویدئو در آموزش را مورد بررسی قرار دهد .
اهداف تحقیق :
۱ـ بحث ماهیت ویدئو
۲ـ معرفی ویدئو بعنوان یک رسانه آموزشی و روشن نمودن نقش آن در آموزش
روش تحقیق :
تحقیق به روش توصیفی ،اسنادی یا کتابخانه ای است و محقق با استفاده از منابع کتابخانه ای و مجلات (ماهانه و فصلنامه)موضوع را بررسی نموده همچنین در این تحقیق از تصاویر رنگی و پیوستها استفاده شده و در پایان به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته است .
نتایج تحقیق :
۱ـ در ارتباط با هدف شماره یک ،محقق سعی نموده ماهیت ویدئو و تاریخچه تکوین ان در جهان و ایران را بررسی کرده وطرز کار سیستم ویدئو و مراحل تهیه و برنامه ویدئویی و تلویزیونی را روشن نماید .
۲ـ در ارتباط با هدف شماره دو ،محقق ابتدا انواع رسانه آموزشی را شرح داده و سپس نقش مؤثر در این رسانه را درامر آموزش بررسی کرده است و در پایان تحقیقات مربوط و قابل حصول را ذکر کرده و نتیجه گیری نموده است که بر این اساس ویدئو به عنوان یک چند رساله آموزشی می تواند از حواس سمعی و بصری فرد استفاده کرده و به دانش آموزان اطلاعاتی با حوزه بسیار وسیع تر و محسوس تر ارائه کند .برای استفاده در آموزشهای انفرادی نیز برنامه های ویدئویی از سهل الوصول ترین و بهترین مطالبی هستند که به کار می آیند .

۸۹٫عنوان : راهنمای تدریس جغرافیای استان مرکزی
پژوهشگر :مینو طهماسبی ،استاد راهنما :دکتر محمد سیفی ،تاریخ اجرا :۱۳۷۶
مقدمه :
شکی نیست که آموزش جغرافیا به شیوه سنتی یعنی روش سخنرانی ،غیر فعال و بدون طراحی و سازماندهی قبلی است . روشهای جاری بیشتر محفوظات دانش آموزان را گسترش میدهند و جغرافیا را درس خسته کننده و دور از واقعیتهای محیطی می نمایند .در عین حال بسیارند معلمین و والدینی که هنوز به اهمیت و ضرورت یادگیری این دانش پی نبرده اند و بسیارند کسانی که نمی دانند چگونه باید از این دانش بهره گرفت .با توجه به اهمیت موضوع ،محقق درصدد برآمده تا برای تدریس جغرافیا راهنمای تدریس ارائه نماید .
اهداف تحقیق :
۱ـ بررسی ماهیت و ضرورتهای آموزش جغرافیا
۲ـ معرفی شیوه های فعال تدریس جغرافیا
۳ـ پیشنهاد ۱۷ طرح برای تدریس جغرافیا استان مرکزی در جغرافیای پایه دوم دبیرستانها
روش تحقیق :
روش تحقیق ،توصیفی ،تحلیلی،اسنادی یا کتابخانه ای است . ابتدا محتوای کتاب جغرافیای استان مرکزی مورد بررسی قرار گرفته و بعد ضمن مطالعه کتب و روشهای تحقیق تکنولوژی تدریس ،راهنمای تدریس مناسبی برای این کتاب تالیف نموده است.
نتایج تحقیق :
در ارتباط با تحقیق اهداف پیشنهاد شده موارد زیر صورت گرفته است :
۱ـ اهداف آموزش جغرافیا و ضرورت و اهمیت آن مورد بحث قرار گرفته است .
۲ـ شیوه های فعال و مطلوب تدریس جغرافیا و نقش رسانه های آموزش در این رابطه مطرح شده است .
۳ـ بر مبنای مرور مطالعاتی صورت گرفته برای ۱۷ درس کتاب جغرافیای استان مرکزی بر مبنای مدل سیستماتیک تدریس راهنمای آموزش ،طراحی و پیشنهاد شده در این طرح درسها شامل عناصر :عنوان ،مفاهیم ،اهداف رفتاری ،مواد و وسائل لازم ،روش تدریس و ارزشیابی است .
۹۰٫عنوان :راهنمای تدریس تعلیمات اجتماعی سال دوم راهنمایی
پژوهشگر :سعید محمدی ، استاد راهنما : سرکارخانم ذوالقرنین ، تاریخ اجرا : آبان ماه ۱۳۷۷
مقدمه :
فرایند تدریس ،مجموعه اعمالی است سنجیده و پیوسته که به منظور ارائه یک درس از طرف معلم صورت می گیرد .
مؤثر ترین فرایند این رهنمودها همان طراحی منظم آموزشی است .راهنمای تدریس به معلم کمک می کند تا از اهداف کلی و رفتاری که اولین قدم فرایند طراحی منظم آموزشی می باشد آشنا شود .علاوه بر این راهنمای تدریس ،راهنمای معلم در انتخاب روش تدریس ،انتخاب رسانه ها و وسایل کمک آموزشی و حتی چگونگی انجام ارزشیابی تکوینی و تراکمی است .اگر چه راهنمای تدریس کتب مختلف کم و بیش در اختیار معلمین مقاطع مختلف قرار دارد. در آنها طراحی منظم یا سیستماتیک تدریس و یادگیری کتاب تعلیمات اجتماعی سال سوم راهنمایی . به امید آنکه کوششی باشد در جهت یاری یه معلمان در جهت تحقق اهداف آموزشی .
اهداف تحقیق :
۱ـ بحث ماهیت راهنمای تدریس
۲ـ هدف از آموزش تعلیمات اجتماعی و شیوه ها و روشهای تدریس آن
۳ـ تهیه راهنمای تدریس برای ۱۴ درس تعلیمات اجتماعی در پایه سوم راهنمایی
روش تحقیق :
روش تحقیق ،توصیفی ،تحلیلی ،اسنادی یا کتابخانه ای است .ابتدا محتوای کتاب تعلیمات اجتماعی سال سوم راهنمایی مورد بررسی قرار گرفته و بعد ضمن مطالعه کتب روشهای تحقیق و تکنولوژی تدریس ،راهنمای تدریس مناسبی برای این کتاب تالیف شده است .
نتایج تحقیق :
در ارتباط با تحقق اهداف پیشنهاد شده موارد زیر صورت گرفته است :
۱ـ ماهیت راهنمای تدریس و مزایای طرح درس مورد بحث قرار گرفته است .
۲ـ اهداف آموزش تعلیمات اجتماعی در مقطع راهنمایی و شیوه های جاری و مطلوب تدریس و نقش رسانه ها در رابطه مطرح شده است .
۳ـ بر مبنای مرور مطالعاتی صورت گرفته گرفته برای ۱۴ درس کتاب اجتماعی سوم راهنمای بر مبنای مدل سیستماتیک تدریس راهنمای آموزش ،طراحی و پیشنهاد گردیده . این طرح درسها شامل عناصر :مفاهیم ،اهداف رفتاری ،مواد و وسایل مورد نیاز و روش تدریس است .

۹۱٫عنوان : بررسی اثر بخشی روشهای تدریس علوم تجربی پنجم ابتدایی از دیدکاه معلمان شهرستان ماسال
پژوهشگر : باقر کاظمی ،استاد راهنما : آقای محمد مینا ، تاریخ اجرا : دی ماه ۱۳۷۷
مقدمه :
با توجه به نقش روشهای تدریس و وسایل آموزشی در یادگیری کودکان هدف این تحقیق ،بررسی شیوه های تدریس در علوم پایه پنجم ابتدایی و ازآن میان معرفی شیوه های بهتر تدریس و بررسی و مشکلات نقد موجود می باشد و اینکه معلمین مدارس تا چه حد از این روشها استفاده می کنند و درصد موفقیت و عدم موفقیت آنها بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفته است .
پرسشهای تحقیق :
۱ـ روشهای تدریس مؤثر علوم بر حسب اولویت چه می باشد ؟
۲ـ معلمین علوم تجربی در صورت وجود امکانات چه روشهایی را برای تدریس علوم توصیه می کنند ؟
۳ـ معلمین علوم تجربی تا چه میزان از روشهای مدرن و تکنولوژی آموزشی در تدریس علوم اطلاع دارند ؟
۴ـ مشکلات تدریس علوم تجربی از نظر معلمین بر حسب اولویت چه مواردی می باشند ؟
روش تحقیق :
روش تحقیق از نوع توصیفی ـ پیمایشی است .جامعه مورد تحقیق کل معلمان مدارس ابتدایی شهرستان ماسال در سال تحصیلی ۷۸-۷۷ می باشد . تعداد معلمان این مدارس ۲۲۰نفر می باشد که به علت حجم زیاد نمونه آماری نمونه ای به تعداد ۳۰ نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است . ابزار و روشهای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است که از سؤالهای باز و بسته فراهم شده و برای تحلیل اطلاعات آن از آمار توصیفی و کارگیری در صد استفاده شده است

نتایج تحقیق :
بر اساس تحلیل داده ها ، نتایج حاصل به شرح زیر است :
۱ـ دررابطه با پرسش شماره یک ،بنظر ۵۵درصد از معلمین منطقه ،روش آموزش انفرادی مفیدتر و مؤثر تر واقع می شود .۴۵ درصد هم روش بحث گروهی را در اولویت دوم قرار داده اند روش فعال ۷۵درصد و روش سخنرانی ۵۵
درصد به ترتیب در اولویت سوم و چهارم قرار داده اند .
۲ـ در رابطه با پرسش شماره دو ،بر اساس اطلاعات بدست آمده از پرسش تحقیقاتی تنظیم شده ،به نظر معلمین روشهای تدریس جدید و از آن میان تدریس انفرادی بیشتر از روشهای دیگر توصیه شده اند .
۳ـ در رابطه با پرسش شماره سه ،بر اساس اطلاعات بدست آمده ،۵۵درصد از معلمین از روش تدریس فعال اطلاع زیادی دارند . ۶۵درصد از معلمین منطقه در حد متوسطه توانایی ایجاد مهارت حل مسئله در شاگردان را دارند و فقط ۲۰درصد این تئانایی را در حد زیاد بیان کرده اند و ۱۵درصد در حد کم این توانایی را در خود می بینند. ۹۰درصد از معلمین منطقه معنی و مفهوم تکنولوژی آموزشی را خوب درک کرده پاسخ صحیح داده اند و ۱۰ درصد بقیه معنی تکنولوژی آموزشی را مترادف با کاربرد وسایل آموزشی و دیداری و شنیداری ذکر نموده اند .
۴ـدر رابطه با پرسش شماره چهار ،بر اساس نتایج بدست آمده نبودن امکانات نظر ۵۵ درصد از معلمین در اولویت اول قرار دارد .و به نظر ۲۰درصد از معلمین منطقه مفهوم نبودن مفاهیم کتاب و عدم شناخت روشهای تدریس و عدم همیاری مقامات بالا را مجموعا ٌدر اولویت دوم قرار داده اند که نشان دهنده حساسیت مسئله است به نظر ۲۵ درصد از معلمین منطقه کمبود وقت تدریس و ۳۵ درصد نبودن انگیزه در شاگردان و ۲۵ درصد تفاوتهای فردی را ترتیب در اولویت سوم و چهارم وپنجم قرار داده اند .

۹۲٫عنوان : طراحی آموزش فارسی (اول دبستان )
پژوهشگر : سعید جمشیدی راستابی ، استاد راهنما : سرکارخانم ذوالقرنین ، تاریخ اجرا : ۱۳۷۷
مقدمه :
طراحی آموزشی در واقع نوعی طراحی سیستم است که بیان کننده پیش بینی یک روال منطقی از فعالیتهایی است مه برای رسیدن معتبر و مطلوب انجام می گیرد .هدف از آموزش طراحـــی شده ،فعال کردن یادگیری فرد دانش آموز و پشتیبانی از آن است .از آنجا که هدف محقق طراحی آموزش فارسی اول دبستان است ،لذا در فصل اول به طراحــی آموزش و آگاهی علـــم از اصول آن و در فصل دوم به بیان ماهیت زبان و اهمیت تدریس ،اهداف و روشها و وسایل تدریس آن در پایه اول در فصل ابتدایی در فصل سوم و چهارم طراحــی لوحه ها و دروس پرداخته است .الگوی بکار گرفته شده در طراحی دروس الگوی عمومی تدریس می باشد .
اهداف تحقیق :
۱ـ معرفی طراحی آموزش
۲ـ بررسـی ماهیت زبان و بحث اهمیت تدریس آن
۳ـ بررسی لوحه های آموزشــــی و طراحی آن
۴ـ تهیه راهنمای تدریس دروس کتــاب فارسی اول دبستان به روش سیستماتیک
روش تحقیق :
در این تحقیق ،محقق سعی نموده از یک طرف آموزش کتاب فارسی اول دبستان را به شیوه میدانی و مـــوردی بررسی نماید و از طرف دیگر از طریق مرور منابع قابل حصول ،طرح مناسبی برای آموزش کتاب فارســـی اول دبستان پیشنهاد نماید .
نتایج تحقیق :
در راستای تحقق اهداف طرح شده ،محقق به موارد زیر دست یافته است :
۱ـ اطلاعات مختصر و مفیدی از طراحی آموزش ارائه داده است .
۲ـ اطلاعات مفیدی از ماهیت زبان و اهمیت تدریس آن ارائه نموده است .
۳ـ به بررسی لوحه های آموزشی و طراحی تدریس این لوحه ها پرداخته است .
۴ـ با توجه به اهمیت زبان فارسی در مقطع اول ابتدایی به طرح آموزش آن در این مقطع پرداخته و طرح مناسبی پیشنهاد شده است .
۹۳٫عنوان: بررسی روشها ورسانه های تدریس در مدارس کودکان استثنایی شهرستان اراک
پژوهشگر :سید محمد هاشمی ،استاد راهنما :آقای محمد مینا ،تاریخ اجرا :بهار ۱۳۷۷
مقدمه :
با توجه به اهمیت روشهای تدریس و رسانه های آموزش در یادگیری کودکان استثنایی ،هدف این تحقیق بررسی روشهای تدریس مورد استفاده معلمان استثنایی و ارزیابی وضع موجود و وسایل و رسانه های آموزشـــی و میزان استفاده معلمان مدارس کودکـــان استثنایی شهرستان اراک از این وسایــل در جریان تدریس می باشد .
پرسشهای تحقیق:
۱ـ مواد و رسانه های آموزشی تا چه میزان در مدرسه استثنایی اراک موجود می باشد و معلمان تا چه اندازه از آنها در تدریس روزنامه خود استفاده می کنند ؟
۲ـ معلمان در استفاده از رسانه های مختلف آموزشی در تدریس ،با چه مشکلات ومحدود یتهایی روبرو هستند ؟
۳ـ تا چه اندازه معلمان مدارس استثنایی با روشهای تدریس مناسب و رسانه ای تدریس آشنایی دارند ؟
۴ـ معلمان از چه روشهایی درتدریس کودکان استثنایی استفاده می کنند ؟
روش تحقیق :
روش تحقیق ،توصیفی ـ پیمایشی است . جامعه مورد تحقیق کل معلمان مدارس استثنایی شهرستان اراک درسال تحصیلی ۷۷ـ۷۶ می باشد تعداد معلمان این مدارس حدود ۱۴۰نفر می باشد مه به علت حجم از این جامعه ،نمونه ای به تعداد ۳۰ نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است . ابزار و روش جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه است :
نتایج تحقیق :
براساس تحلیل داده ها نتایج حاضر به شرح زیر است :
۱ـ در رابطه باپرسش شماره یک ،۸۰ درصد معلمان گزارش می دهند که حداقل مواد وو سایل آموزشی در مدارس وجود دارد .این در حالی است که فقط۶۶/۲۶ درصد معلمان استفاده لازم را از مواد آموزشی می برند و ۶۶/۷۶ درصد معلمان انگیزه مثبت زیادی برای استفاده از وسایل آموزشی در کلاس درس یا مرکز فراگیری دارند .
۲ـ در رابطه با پرسش شماره دو ،با وجود مواد ورسانه های آموزشی در مدارس مشکلات و محدودیتهای موجود عبارتند از :حجم نا مناسب کتابهای درسی ۴۰درصد عدم حمایت و تشویق مدیران و مسئولان از معلمانی که از وسایل آموزشی استفاده می کنند ۳۳/۵۳ درصد مقررات دست وپاگیر آموزش ۶۶/۳۶ درصد وضعیت فیزیکی کلاسها ۶۶/۳۶درصد عدم آشنایی با مواد و رسانه های آموزشی ۳۳/۳۳ درصد و….
۳ـ در رابطه با پرسش تحقیقاتی شماره سه ،با توجه به اهمیت آموزشی عینی و ملموس برای دانش آموزان استثنایی و…۳۳/۵۳درصد از معلمان به میزان متوسط و ۳۳/۳۳درصد به میزان کمی با وسایل آموزشی ونحوه بکار گیری آنها در امر تدریس آشنایی دارند .از آنجا که کودکان استثنایی مطالب را دیر می آموزند وزود فراموش می کنند استفاده از این رسانه ها در امر آموزش و تدریس برای آنها جزء ضروریات می باشد .
۴ـ در رابطــه با پرسش شماره چهار ،با توجه به نقش مواد آموزشی در یادگیری و آموزش بخصوص کودکان استثنایی ، استفاده از افراد متخصص آشنا به شیوه های تدریس و رسانه های آموزشی توصیه شده است . این در حالی است که ۴۰درصد از معلمان از روش پرسش و پاسخ و۶۶/۲۶درصد از روش سخنرانی در تدریس خود استفاده می کنند و تنها ۶۶/۱۶درصد از معلمان از روش مجسم ونیمه مجسم در تدریس خود استفاده می نمایند .

۹۴٫عنوان : طرح بهینه سازی آموزشی در مدرسه استثنایی ابراهیمی فخار اراک
پژوهشگران : زهرا نیکچه فراهانی و لیلی عابدی،استاد راهنما :آقای محمد مینا، تاریخ اجرا :بهار ۱۳۷۷
مقدمه :
یکی از وظایف متخصصان تعلیم و تربیت این است که تعلیم و تربیت با نیازهای کودکان ارائه دهند زیرا کودکــان عقب مانده در تمام سطح هوشی می توانند از تعلیم و تربیت بهره مند شوند. بر همین اسـاس ،این تحقیق به بررسی وضعیت آموزشی کودکان عقب مانده ذهنی مدرسه ابراهیمی فخار اراک پرداخته و برای آن طرح آموزشی ارائه نموده است .
اهداف تحقیق :
۱ـ معرفی روشهای مختلف آموزش کودکان عقب مانده ذهنی
۲ـ بررسی آموزشی جاری در مدرسه کودکان استثنایی امیر ابراهیمی فخار
۳ـ ارائه طرحی برای بهینه سازی آموزش مدرسه استثنایی مهندس فخار از طریق کاربرد تکنولوژی آموزشی
روش تحقیق :
روش تحقیق توصیفی ،میدانی ،اسنادی یا کتابخانه ای می باشد .پژوهندگان از یک طرف وضع مدرسه مورد مطالعه را به شیوه میدانی مورد بررسی نموده و از طرف دیگر از طریق مرور منابع قابل حصول ،طرح مناسبی برای بهینه سازی آموزشی مدرسه مورد نظر پیشنهاد نموده اند.
نتایج تحقیق :
در راستای اهداف و نحوه طرح شده ،محققان به موارد زیر دست یافته اند :
۱ـ اطلاعات مختصر و مفیدی از کودکان عقب مانده ذهنی و طبقه بندی آنها به آموزش پذیر و تربیت پذ یر و گروه عمیق ارائه نموده اند.
۲ـ اطلاعات مفیدی در مورد اهداف و نحوه آموزش کودکان عقب مانده ذهنی و آموزش وپرورش آنها ارائه داده اند .
۳ـ روشهای جاری آموزش در مدرسه ابراهیمی فخار را بررسی نموده و طرح مناسبی جهت ارتقاء سطح کیفی آموزش پیشنهاد شده است .

۹۵٫عنوان :بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مدارس روستایی مقطع راهنمایی تحصیلی از دیدگاه معلمان این مقطع در شهرستان ماسال (استان گیلان )و شاندرمن
پژوهشگر :سید محمد خلیل اژدادی ،استاد راهنما :دکتر سید شمس الدین هاشمی مقدم ،تاریخ اجرا :خرداد ۱۳۷۷
مقدمه :
از آنجا که افت تحصیلی با نظام آموزشی ،فرهنگی ،اجتماعی و خانوادگی جامعه ارتباط دارد بررسی آن مستلزم دقت نظر و ارزیابی دقیق عوامل عدیده ای است . در این تحقیق سعی شده تا به کمک پرسشنامه وتجزیه وتحلیل آن به علت یا علتهای افت تحصیلی در مقطع راهنمائی تحصیلی در روستاهای ماسال و شاندرمن پرداخته شود . در پایان ، محقق به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته ونتایج وپیشنهاداتی نیز در مورد افت تحصیلی در روستاها ارائه داده است .
پرسشهای تحقیق :
۱ـ آیا استفاده از معلمان کم تجربه وبا تحصیلات پائین در روستاها سبب افت تحصیلی دانش آموزان می گردد؟
۲ـ تا چه اندازه کمبود وسایل وامکانات آموزشی در مدارس راهنمائی تحصیلی در روستاها سبب افت تحصیلی دانش آموزان می گردد.
۳ـ تا چه میزان بلوغ ورشد ( جسمی وعقلی ) دانش آموزان در این مقطع از تحصیل باعث افت تحصیلی دانش آموزان می گردد؟
۴ـ تا چه اندازه استفاده از روشهای سنتی تدریس توسط معلمان در مدارس روستایی سبب افت تحصیلی دانش آموزان می شود ؟
۵ـ تا چه میزان روشهای ارزشیابی وامکانات موجود در افت تحصیلی دانش آموزان مدارس روستایی مؤثر است ؟
۶ـ تا چه حد وضعیت اقتصادی خانواده در افت تحصیلی دانش آموزان روستائی تآثیر دارد ؟
۷ـ چه راه حلهایی برای جلوگیری از افت تحصیلی وجود دارد ؟

روش تحقیق :
روش تحقیق ، روش توصیفی ، پیمایشی است ابزار وروش جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه ومصاحبه فراهم شده . جامعه مورد تحقیق ، کل دبیران ، مقطع راهنمائی تحصیلی شهرستان ماسال و شاندر من که در سال ۷۷-۱۳۷۶ در روستا تدریس می کردند می باشد . تعداد کل دبیران زن و مرد ، ۲۳۳ نفر وده که از این تعداد ۱۴۴ نفر در روستاها تدریس می کردند و جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند . روش تحلیل آماری داده ها ، بصورت درصد فراوانی بیان شده است .
نتایج تحقیق :
طبق آمارهای ارائه شده در تحقیق ، تحلیل اطلاعات نمایانگر تآثیر کلی پرسشهای تحقیق است علاوه بر این یافته های زیر قابل توجه است :
۱ـ در رابطه با پرسش شماره یک ، بر اساس اطلاعات ارائه شده عوامل زیر به میزان زیادی مؤثر هستند که عبارتند از : کارکرد ضعیف معلمین دوره ابتدائی ۶۰در صد ، مشکلات معیشتی در روستا ۶۶/۵۶درصد، نداشتن آگاهی از روانشناسی تربیتی مراحل رشد وتفاوتهای فردی ۵۰درصد ، فقدان انگیزه تدریس در روستاها وضعف در مهارتهای تدریس هر کدام ۶۶/۴۶درصدو …
۲ـ بر اساس پرسش شماره ۲، عدم امکانات تسهیلات مطالب آموزشی را از عوامل مؤ ثر در افت تحصیلی دانش آموزان ذکر کرده اند کمبود معلمان مجرب ، با سواد وتوانا در انتقال مطالب وموضوعات درس به دانش آموزان بخصوص در مقاطع راهنمائی تحصیلی و دبیرستان ، وجود ضعف در روشهای تدریس وتکیه بر محفوظات ، تراکم جمعیت کلاس و … از جمله عوامل قابل توجه در ایجاد افت تحصیلی است . طبق تحقیقات انجام شده آماری که محقق ارائه داده ۳۳/۵۳ درصد معلمین فقدان فضای آموزش مناسب را تا حد زیادی مؤثر در افت تحصیلی می دانند .
۳ـ در رابطه با پرسش شماره ۳ ، بر اساس اطلاعات ارائه شده عوامل زیر به میزان زیادی در افت تحصیلی مؤثر بوده اند : معاشرت با دوستان نا باب ۳۳/۶۳ درصد وتفاوت سن بلوغ با این مقطع از تحصیلی ۳۳/۴۳ درصد .
۴ ـ در رابطه با پرسش شماره ۴ ، اطلاعات ارائه شده در پرسشنامه ، استفاده از روشهای غیر فعال تدریس ۴۰ درصد ، بکارگیری روشهای سنتی تدریس ۶۶/۲۶ درصد وحجم محتوای زیاد کتب درسی ۲۰ درصد در افت تحصیلی مؤثر بوده اند.
۵ ـ در رابطــه با پرسش شمـــاره ۵، بر اساس اطلاعت ارائه شده عوامل زیر به میزان زیادی در افت تحصیلی مؤثر بوده اند که عبارتند از : ارزشیابی رایج در مدارس ۱۰ درصد ،نوع امتحانات موجود در مدارس ۱۰درصد ، نوع امتحانات موجود در مدارس (کتبی ،شفاهی )۶۶/۱۶ درصد ،و تهیه سؤلات امتحانی از سوی اداره آموزش و پرورش ۶۶/۱۶درصد .
۶ـ در رابطه با پرسش شماره ۶ ،بر اساس اطلاعات داده شده ، فقر و محرومیت روستاها و بیکاری پدر خانواده به علل گوناگون هر کدام ۷۰ درصد ،درآمد پایین خانواده روستایی ۶۶/۶۶درصد ،وضعیت بد اقتصادی بدلیل عدم حضور یکی از والدین ،۳۳/۵۳ درصد و سوء تغذیه دانش آموزان ۵۰درصد به میزان زیادی در افت تحصیلی مؤثر بوده اند .
۷ـ در رابطه پرسش شماره ۷ ،اگر معلمین ارزشهای واقعی خود را پیدا کنند و امکانات آموزشی مناسبی در مدارس فراهم شود و اگر ارتباط بین اولیاء و مربیان بیشتر گردد و نیز اگر در دانش آموزان ایجاد رغبت و انگیزه بیشتر می شود راه حلهایی است که سبب جلوگیری از افت تحصیلی می گردد .

۹۶٫عنوان: بررسی میزان وکارآیی کتابهای کمک آموزشی مربوط به درس علوم تجربی دوره ابتدایی از معلمان مدارس ابتدایی ناحیه دو قزوین
پژوهشگر :حمیدرضا مشهدی ،استاد راهنما :دکتر سید شمس الدین هاشمی مقدم ،تاریخ اجرا :تیر ماه ۱۳۷۷
مقدمه :
نیاز روز افزون معلمین به اطلاعات تخصصی در درجه اول از طریق آموزشهای ضمن خدمت و بعد از طریق کتابهای کمک آموزشی تامین می شود. با توجه به این نقش مهم کتابهای کمک آموزشی هدف این تحقیق جمع آوری اطلاعاتی در زمینه کاربرد آنها در آموزش علوم تجربی ابتدایی و میزان کار آیی این کتابها در کمک به معلم در طراحی و تدریس درس علوم از نظر معلمان ابتدایی می با شد .به عبارت دیگر محقق قصد دارد به این نتایج دست یابد که تا چه حد کتابهای کمک آموزشی در زمینه میزان تحقق اهداف درس علوم موفق بوده است .
پرسشهای تحقیق :
۱ـ کتابهای کمک آموزشی درس علوم تا چه اندازه در ارائه اطلاعات به معلمین موفق بوده اند ؟
۲ـ از نظر معلمین دوره ابتدایی کتابهای کمک آموزشی درس علوم ،تا چه اندازه آنها را در تهیه طرح درس یاری میدهد؟
۳ـ کتابهای کمک آموزشی در درس علوم تا چه اندازه در به کارگیری مواد و وسایل کمک آموزشی مورد نیاز برای فهم مطالب کتابهای علوم دوره ابتدایی مؤثر است ؟
۴ـ معلمین دوره ابتدایی تا چه اندازه محتوای کتب آموزشی در درس علوم را در ارائه بهتر درس مؤثر می دانند ؟
روش تحقیق :
تحقیق به روش توصیفی ـ پیمایشی می باشد .جامعه مورد تحقیق کل مدارس ابتدایی ناحیه دو شهرستان قزوین در سال تحصیلی ۷۷ـ۷۶ می باشد . ابزار جمع آوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه ایست و روش تجزیه و تحلیل داده ها اطلاعات به صورت درصد وفراوانی بیان شده از طریق آمار توصیفی مورد تحلیل قرار گرفته است .

نتایج تحقیق :
بر اساس تحلیل داده ها نتایج حاصل به شرح زیر است :
۱ـ در رابطه با پرسش شماره یک ، ۶۶/۵۶درصد از معلمان عدم توانایی کتابهای کمک آموزشی را در ارائه اطلاعات جدید در مورد درس را به طور متوسط در عدم کارآیی کتب کمک آموزشی مؤثر می دانند .
۲ـ در رابطه با پرسش شماره دو؛ ۲۳۳/۳۳ درصد از معلمان به میزان زیاد و ۶۶/۵۶ درصد از معلمان به میزان متوسط و ۱۰ درصد از معلمان به میزان کم کتابهای کمک آموزشی را در تهیه طرح درس مؤثر می دانند .
۳ـ در رابطه با پرسش شماره سه ،۶۰درصد معلمان معتقدند که کتابهای کمک آموزشی در کاربرد و وسایل آموزشی به میـــزان زیاد و ۳۳/۳۳درصــد به میزان متوسط و ۶۶/۶درصد از معلمان معتقدند که کتابهای کمک آموزشی در کاربرد وسایل کمک آموزشی به میزان کمی مؤثر است .
۴ـدر رابطه با پرسش شماره چهار ،۶۶/۴۶ درصد معلمان به میزان زیاد و ۳۳/۵۳درصد به میزان متوسط محتوای کتابهای کمک آموزشی درس علوم را در بکارگیری انواع روشهای تدریس در کلاس که منجر به ارائه بهتر درس خواهد شد مؤثر می دانند .

۹۷٫عنوان : ارزشیابی دوره ضمن خدمت مدیران دوره متوسطه شهرستان رودسر در سال تحصیلی ۷۴ـ۷۵ از دیدگاه مدیران شرکت کننده
پژوهشگر : مجید فرحپور خاناشپتانی ، استاد راهنما :آقای محمد رضا حقدادی ،تاریخ اجرا :۱۳۷۷
مقدمه :
دورهای آموزش ضمن خدمت ،معمولاٌ تقویت قابلیتهای معلمان و کارشناسان و تسهیل کسب دانش، پرورش مهارتها و تواناییهای مربوط به بهبود عملکرد آنان را شامل می شود.در فرایند ارزیابی این تحقیق ،محتوی آموزش ضمن خدمت صلاحیت مدرسان ،تایید آموزش و پرورش ضمن خـدمت در رفتارهای مدیریتی ،نحوه برگـــزاری دوره آموزشی ضمن خدمت و کاربرد وروش رسانه های مناسب تدریس در دوره آموزشی ضمن خدمت و رفتارهای مدیریت ،نحوه برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت و کاربرد روش و رسانه های مناسب تدریس در دوره آموزشی ضمن خدمت مدیران دوره متوسطه شهرستان رودسر از دیدگاه مدیران شرکت کننده مورد ارزیابی قرار گرفته است.
پرسشهای تحقیق :
۱ـ آیا دوره های آموزش ضمن خدمت سبب افزایش رضایت شغلی می شود ؟
۲ـ آیا دوره های آموزش ضمن خدمت در رفتارهای مدیریتی معلمان تاثیر دارد ؟
۳ـ آیا دوره های آموزشی ضمن خدمت مدیران در بالا بردن سطح علمی و کاربردی آنان نقش دارد؟
روش تحقیق :
در این تحقیق از روش توصیفی ، پیمایشی استفاده شده است . جامعه مورد تحقیق کل مدیران دوره متوسطه شهرستان رودسر و رحیم آباد در سال تحصیلی ۷۷ـ۷۶ می باشد که به مدت ۲۳۰ساعت در دوره کوتاه مدت ضمن خدمت مدیران در راستای تغییر نظام آموزش متوسطه در سال تحصیلی ۷۴ـ۷۵ شرکت نموده اند . ابزار وروشهای جمع آوری اطلاعت پرسشنامه است و تحلیل اطلاعات نیز بصورت درصد بیان شده است .

نتایج تحقیق :
براساس تحلیل داده ها نتایج حاصل به شرح زیر است :
۱ـ در رابطه با پرسش شماره یک ، دوره های آموزشی ضمن خدمت مدیران یکی از سریعترین ومفید ترین اقدامات آموزشی است که عهده دار ارتقای سطح علمی ، کاربردی ویکی از راههای بهبود کیفیت آموزش وپرورش در مدرسه جهت تقویت مهارتهای مدیران دارد .
۲ـ در رابطه با پرسش شماره ۲ ، تحقیقات انجام شده نشان می دهد که آموزش ضمن خدمت سبب افزایش رضایت شغلی اعتماد وعلاقه ووابستگی سازمان می شود ۸۳۰ درصد از مسئولان ومدیران دوره هاعقیده دارند که میزان رضایت معلمان ومدیران از دوره های ضمن خدمت با کارآیی مدرسان وشرکت در دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت موجب علاقمندتر شدن کارکنان نسبت به شغلشان می شود .
۳ـ در رابطه با پرسش شماره سه ، تحقیقات نشان می دهد سپردن مسئولیت مهم خطیر سازمانها ی آموزشی بدست اشخاصی که فاقد دانش ، توان وشناخت لازم هستند لازم هستند کاری خطاست زیرا افرادی می توانند از عهده این مسئولیت خطیر وبا اهمیت بر آیند که دوره های آموزشی مدیریت در نظام آموزش بویژه مدیریت مدارس را گذرانده اند.

۹۸٫عنوان :راهنمای تدریس تاریخ چهارم دبستان
پژوهشگر: نادر پورحسن میان بری ، استاد راهنما : آقای محمد مینا ، تاریخ اجرا : ۱۳۷۷
مقدمه :
بدون تردید آموختن روشهای تدریس تاریخ نسبت به سایر علوم و معارف ، تا حدودی مشکل تر است ، زیرا تاریخ ، دارای مسائل پیچیده ای است ودر هر یک از رشته های مختلف آن از روشهای متعددی استفاده می شود . از آنجا که معلم باید از هدفهای نمایی برنامه مطلع باشد تا بتواند آنهارا بدرستی بکار برد . راهنمای تدریس وسیله ای بسیار ضروری است هدف این تحقیق ارائه راهنمای تدریس تاریخ چهارم دبستان است .
اهداف تحقیق :
۱ـ ضرورت بررسی مبانی تدریس تاریخ
۲ـ ارائه راهنمای تدریس برای ۱۵ درس تاریخ پایه چهارم دبستان .
روش تحقیق :
روش تحقیق ، توصیفی ، تحلیلی ، اسنادی یا کتابخانه ای است ابتدا محتوا ی کتاب چهارم دبستان مورد بررسی قرار گرفته وبعد ضمن مطالعه کتب روشهای تحقیق وتکنولوژی تدریس ، راهنمای تدریس مناسبی برای این کتاب تآلیف نموده است .
نتایج تحقیق :
در ارتباط با تحقیق اهداف پیش بینی شده ، موارد زیر صورت گرفته است :
۱ـ اهداف آموزش تاریخ در مقطع ابتدائی وضرورت واهمیت آن مورد بحث قرار گرفته است .
۲ـ روشهای جاری و مطلوب تدریس تاریخ ونقش رسانه های مدرن در این رابطه مطرح و گفته شده است.
۳ـ بر مبنای مرور مطالعاتی صورت گرفته برای ۱۵ درس کتاب تاریخ چهارم ابتدائی بر مبنای مدل سیستماتیک تدریس ، راهنمای آموزش ، طراحی وپیشنهاد گردید . این طرح درسها شامل عناصر : عنوان ، مفاهیم ، اهداف رفتاری ، مواد وسایل لازم ، روش تدریس وارزشیابی است .

۹۹٫عنوان :طراحی آموزش علوم تجربی دبستان ( پایه چهارم )
پژوهشگر : شهریار امینی ناغانی ، استاد راهنما : آقای محمد مینا ، تاریخ اجرا : ۱۳۷۷
مقدمه :
متآسفانه در کشور ما معلمان علوم تجربی به اندازه کافی با اهداف ، روش تدریس ، شیوه ارزشیابی درس علوم تجربی وآشنائی کافی نداشته وبیشتر در صدد انتقال محتوا ومفاهیم می باشند . بنابراین ضرورت توجه به آموزش معلمان، تدوین کتابهای کمک آموزشی و همچنین تدوین کتابهای در زمینه طراحی و آموزش علوم تجربی برای رسیدن به اهداف چند گانه آموزش علوم تجربی امری انکار ناپذیر است چرا که دیگر علوم فقط شامل مشتی از مطالب نمی باشد بلکه کسب مهارتهای ذهنی و فیزیکی و نگرشهای مطلوب جزء اهداف آموزش علوم دبستان می باشد . به همین دلیل با توجه به اهمیت موضوع محقق در صدد بر آمده تا به طراحی آموزش علوم تجربی دبستان پایه چهارم بپردازد .
اهداف تحقیق :
۱ـ روشن نمودن ماهیت علوم تجربی .
۲ـ مشخص نمودن مشکلات و محدودیتهای تدریس علوم تجربی در دبستان .
۳ـ ارائه یک الگوی سیستماتیک برای علوم تجربی پایه چهارم دبستان .
۴ـ طراحی راهنمای تدریس دروس سه فصل ۴و ۱۲و ۱۳ علوم تجربی پایه چهارم دبستان .
روش تحقیق :
در این تحقیق ، محقق سعی نموده مشکلات و محدودیتهای تدریس علوم تجربی در دبستان را بصورت کتابخانه ای بررسی کرده وبر این مبنا طرح مناسبی برای آموزش این کتاب ارائه نماید .
نتایج تحقیق :
۰در راستای تحقق اهداف طرح شده محقق به موارد زیر دست یافته است :
۱ـ اطلاعاتی در مورد ماهیت علوم تجربی ارائه داده است .
۲ ـ مشکلات و محدودیتهای آموزش علوم تجربی در مقطع دبستان را بررسی کرده است .
۳ـ برای طراحی و آموزش علوم تجربی پایه چهارم دبستان یک الگوی سیستماتیک ارائه شده است .
۴ – برای دروس سه فصل ۴و ۱۲و ۱۳ کتاب علوم تجربی پایه چهارم دبستان راهنمای تدریس مناسبی پیشنهاد شده است .

۱۰۰٫عنوان : بررسی میزا ن انطباق محتوی و مفاهیم کتاب علوم پایه پنجم ابتدائی با روشهای تدریس فعال .
پژوهشگر : ابوالقاسم زارع ، استاد راهنما :آقای محمد مینا ، تاریخ اجرا : فروردین ۱۳۷۸
مقدمه :
یکی از مراحل اساسی در طراحی و تنظیم برنامه های مدارس انتخاب محتواست. مهمترین بخش محتوا مواد درسی مختلفی است که در قالب موضوعات متعددچون ریاضی ، فیزیک ، شیمی ، علوم و … در کتابهای درسی جمع آوری و به فراگیری پرداخته می شود . کتاب درسی و مسائل مربوط به نحوه برنامه ریزی و تآلیف آن در ایران به دلیل وجود سیستم آموزش متمرکز که بر اساس آن برای تمام کشور یک برنامه و کتاب خاص در نظر گرفته میشود وهمچنین به دلیل اینکه کتابهای درسی تنها وسیله آموزشی است که در اختیار معلم قرار دارد وامر تدریس و آموزش در کلاس بر مبنای محتوای کتابها صورت میگیرد ودر واقع کلاسهای ما بیشتر جنبه کتاب محوری دارد اهمیت خاص دارد . بنابراین انجام تحقیقات در زمینه بهبود برنامه ها وکتب درسی در شرایط کنونی بیشتر از آن جهت قابل اهمیت است که نظام آموزش ما در حال تغییر و تحول وتجدید نظر اساسی در روند برنامه آموزش ودرسی قرار دارد . لذا در تحقیق حاضر با توجه به ماهیت علمی و تجربی بودن درس علوم تجربی به بررسی میزان انطباق محتوا و مفاهیم کتاب علوم با شیوه های فعال تدریس پرداخته شده است .
پرسشهای تحقیق :
۱ ـ محتوا و مفاهیم متن کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدائی تا چه حد با شیوه فعال تدریس مطابقت دارد ؟
۲ـ آیا محتوای کتاب علوم پنجم ابتدائی می تواند برای دانش آموزان این مقطع مفید باشد ؟
روش تحقیق :
تحقیق ، از روش تحلیل محتوا و تجزیه و تحلیل کمی کتب درسی که توسط ویلیام رومی شکل خاصی بکار گرفته شد . طرح شده است . جهت جمع آوری و اطلاعات ابتدا جدول مبتنی بر مقوله های فعال و غیر فعال تهیه گردیده است و سپس واحدهای تفکیک شده ود رهر یک از مقوله های جهانی گرفته اند . دیگر روشهای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق مطالعه کتابهای روش تدریس و کتابهایی در زمینه روش تدریس فعال ،تحلیل محتوا و برنامه ریزی درسی بوده است . ابزار جمع آوری اطلاعات استفاده از جدول ارزشیابی متن ( ویلیام رومی ) که در آن واحدهای فعال و غیر فعال را مشخص نمود . و سپس با استفاده از فرمول نمایه درگیری به تجزیه و تحلیل و ارزشیابی از متن پرداخته شده است .
نتایج تحقیق :
۱ـ در رابطه با پرسش شماره یک ، با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل متن کتاب علوم تجربی پنجم ابتدائی ضریب درگیری متن کتاب علوم تجربی پنجم ابتدائی ۸در صد می باشد که در کل مطلوب است . در کل به این نتیجه می رسد که محتوا ی علوم پنجم ابتدائی تا حدودی روش حل مسئله را به دانش آموزان می آموزد وآنها را به روابط علی و معلولی پدیده های اطراف آشنا می سازد اما بخش پنجم کتاب از نظر مطابقت با روش تدریس فعال بسیار ضعیف بوده ، مثلاً بخش پنجم داری نمایه درگیری ۸/۳ می باشد .که باعث اختلال فکری و پیچیدگی بیش از حد میشود . همچنین چهار بخش از کتاب علوم پنجم ابتدائی پایین تر از حد استاندارد بوده است که این خود یکی از معایب این کتاب می باشد .در مجموع کل محتوای کتاب پنجم ابتدائی با روش فعال تدریس مطابقت دارد .
۲ـ در رابطه با پرسش شماره دو، در این تحقیق با استفاده از جدول ارزشیابی از متن ویلیام رومی و با استفاده از فرمول نمایه درگیری به این نتیجه رسیده که محتوای کتاب علوم پایه پنجم می تواند دانش آموزان را در جهت شناخت محیطی که در آن زندگی می کنند آماده نماید و تا حدودی قادر است دانش آموزان را به اهمیت علوم تجربی و درک کردن آن در حل مسائل زندگی کمک کند.

(۱۰۱) عنوان:
بررسی میزان استفاده و کاربرد اینترنت توسط دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک در سال تحصیلی ۸۳-۸۲
پژوهشگر: مژگان صابری زاده استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد سیفی
سال تهیه: بهار ۱۳۸۳
– مقدمه:
از زمانی که بشر برای ارتباط و انتقال اطلاعات از ایماء و اشاره و علائمی مانند دود استفاده می کرد تا بعدها که با اختراع خط از چوب، استخوان، پوست حیوانات و سایر تکنولوژیهای ابتدایی برای ثبت و نگهداری اطلاعات استفاده می کرد قرن‌های متمادی گذشته است و بشر تکنولوژی های مختلفی را برای ضبط، نگهداری و پردازش و بازیابی اطلاعات به خدمت گرفت اما بعضی از ابداعات و اختراعات نه تنها تأثیری تاریخی و بنیادین بر اطلاعات و اطلاع رسانی داشته اند بلکه بسیاری از بنیانهای اجتماع را سخت متحول ساخته اند برای مثال خط، صنعت چاپ و رایانه و تعدادی دیگر از ابزارهای مرتبط با اطلاعات چنین تأثیری داشته اند و اگر روزگاری دانشمندان و طالبان علم همچون ابن سینا برای کسب دانش و اطلاعات به شهرها و مکان‌های دوردست سفر می کردند امروزه به مدد تکنولوژی اطلاعات فرآیند اطلاع‌یابی تقریباً برعکس شده است ابداع انواع سخت افزارها و نرم افزارهای رایانه‌ای و توسعه شبکه های ارتباطی بسیاری از محدودیت ها را از بین برده همچون اینترنت که در مقایسه با ظهور سایر رسانه های الکترونیکی به صورت یک پدیده گسترش یافته است و استفاده از آن فرصت های تجربه غیر مستقیم میلیون ها انسان در سراسر جهان را تغییر شکل داده است.

– پرسش های تحقیقاتی:
– دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک تا چه حد با اینترنت آشنایی دارند؟
– دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک از اینترنت بیشتر در چه زمینه‌هایی استفاده می کنند؟
– منابع استفاده از اینترنت برای دانشجویان بر حسب اولویت چه می باشد؟
– دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک از چه سایتهایی استفاده می‌کنند؟
– دانشجویان چه نوع نگرشی نسبت به کاربرد اینترنت در دانشگاه دارند؟
– روش تحقیق:
روش تحقیق در این پروژه روش توصیفی پیمایشی می باشدوبه منظور جمع آوری اطلاعات و نظرات دانشجویان از پرسشنامه استفاده شده است.
– نتایج تحقیق:
طبق نتایج بدست آمده از این تحقیق میزان آشنایی و استفاده دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک در حد زیر متوسط می باشد یعنی به طور کلی دانشجویان با اینترنت و ابزارهای مربوط به آن آشنایی بسیار کمی دارند. و استفاده آنها از اینترنت فقط در حد سرچ‌هایی برای یافتن تحقیقات و مقالات است و بیشتر از سایت‌های Yahoo و Googel استفاده می کنند و به طور کلی در رابطه با استفاده از اینترنت نگرش مثبتی دارند.

(۱۰۲) عنوان: کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش ایران
پژوهشگر: منیژه محمودی استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد سیفی
سال تهیه: بهار ۱۳۸۳
– مقدمه:
انقلاب ارتباطات و فناوری افق های نوینی را برای انسان دوره معاصر گشوده است. با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و نفوذ روز افزون آن در کلیه ابعاد زندگی روزمره نگرش های جدیدی در نوع ارتباط بین افراد، مؤسسات، سازمان‌ها و نهایتاً جوامع مختلف بوجود آمده است. تمام این نگرش ها و تغییرات گواه این است که ICT بتدریج به عنصر ضروری برای اصلاحات آموزشی و نوآوری جامعه کنونی بدل شده و نظام آموزشی را به عصر آموزش الکترونیکی نزدیک می کند و با توجه به لزوم و اهمیت کاربرد ICT در آموزش و پرورش مطالعه درباره ICT و به خصوص ماهیت روش های کاربرد آن در آموزش و پرورش کشورمان بسیار مهم و ضروری است در این تحقیق سعی بر آن است که ماهیت فناوری اطلاعات و ارتباطات به خصوص جایگاه آن در آموزش و پرورش کشورمان مورد مطالعه قرار گیرد.
– پرسش تحقیقاتی:
– فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) چیست؟
– ICT در آموزش و پرورش کشورهای مختلف چه جایگاهی دارد؟
– ICT در آموزش و پرورش ایران چه جایگاهی دارد؟
– روش تحقیق:
روش تحقیق در این پروژه روش کتابخانه‌ای می باشدو پژوهشگربا استفاده از منابع کتابخانه ومجلات به مطالعه وبررسی فناوری اطلاعات و ارتباطات.پرداخته است.
– نتایج تحقیق:
ICT یا فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان کنونی گسترش فوق‌العاده ای یافته. با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی استفاده از اطلاعات و ارتباطات یک ضرورت محسوب می شود بنابراین دانش آموزان باید استفاده از وسایل الکترونیکی در سطح مدرسه را بیاموزند و آموزش و پرورش باید موجبات یادگیری فعال و مشارکتی را در بین دانش آموزان فراهم آورد. به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران با مشکلاتی همراه است از آن جمله کمبود بودجه، کمبود نیروی انسانی مهارت یافته و … بنابراین آموزش و پروش ایران با یک طرح مطلوب و متناسب با فرهنگی ایرانی می تواند نتایج مطلوبی را از کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش بگیرد.

( ۱۰۳ )عنوان: بررسی تأثیر برنامه های تلویزیون بر خشونت کودکان
پژوهشگر: نجمه سادات میر اسدالله استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد سیفی سال تهیه: تیر ۱۳۸۳
– مقدمه:
با وجود توسعه بسیار فن آوریهای جدید در جبهه سرگرمی خانواده‌ها تماشای دائمی تلویزیون از نظر بسیاری از مردم از جمله کودکان به عنوان یک وقت گذراتی همگانی باقی مانده است و این موقعیت تلویزیون، از حضور گسترده تلویزیون از نظر کمی در منازل، داشتن تصویر، وجود کانالهای متعدد برای پخش متنوع برنامه‌ها، سهل الوصل بودن و ارزان بودن آن ناشی می شود. این روزها بسیاری از نگرانی های دیرین و همگانی درباره تأثیرات مفروض جنبه های مضر تماشای بیش از حد تلویزیون به وسیله نوجوانان شدت گرفته است از جمله اثرات منفی تلویزیون آنچه که بیشتر از همه مورد توجه محققات است خشونت می باشد که بیشتر محصول فیلمهای خشونت بار است. پس برای اینکه خشونت برنامه ها سبب صدمه به کودکان نشود باید راههایی اندیشید.
– فرضیه تحقیق:
۱- میزان تماشای برنامه های تلویزیون به طور کلی با میزان خشونت ارائه شده از کودک همبستگی مثبت دارد.
۲- سطح تحصیلات والدین با مقدار خشونت کودک گروه تجربی همبستگی مثبت دارد.
۳- نوع برنامه ها (کارتونی، خانوادگی، علمی، تخیلی، جنگی و پلیسی) با میزان رفتارهای خشونت آمیز کودکان ارتباط دارد.
– روش تحقیق:
در این تحقیق از روش تحلیل پیمایشی استفاده شده است.
– نتایج تحقیق:
– متغیر میزان تماشای تلویزیون با میزان خشونت ارائه شده از سوی کودک دارای کمترین تأثیر می باشد اما متغیری که بیشترین تأثیر را بر خشونت کودک داشته است متغیر میزان تحصیلات مادر می باشد یعنی خشونت در کودکانی بیشتر بود که مادران آنها تحصیلات بالاتری داشتند و شاید این علت باید که امروزه هر چه تحصیلات بالاتر است احتمال اشتغال به کار مادر نیز افزایش می یابد و در این صورت مادر وقت کافی برای حضور در کنار فرزند خود را ندارد و در نتیجه هنگام تماشای تلویزیون کودک به تنهایی رها می شود.

(۱۰۴) عنوان: نقش تکنولوژی آموزشی در بهبود فرایند آموزشی کودکان استثنایی پسرانه (کم توان ذهنی) شهرستان اراک در سال تحصیلی ۸۳-۱۳۸۲
پژوهشگر: سعید یامینی استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد مینا
سال تهیه: آبان ۱۳۸۳

– مقدمه:
کار معلمان کودکان استثنائی کاری بس دشوار است. معلمین کودکان عادی دشواریهای زیادی را در امر آموزش متحمل می شوند اما این مشکلات در مورد کودکان غیر عادی دو چندان می شود زیرا در امر آموزش کودکان عقب مانده ذهنی علاوه بر امر دیر آموزی فراموشی سریع نیز مزید بر علت است: تحقیقات متعددی نشان داده اند که انتقال پیام های آموزشی هر چه از حالت انتزاعی خارج شود و به صورت مجسم تری ارائه گردند به طوریکه از حس بینایی نیز در انتقال پیام استفاده شود امر آموزش ساده تر انجام می گیرد. این موضوع به ویژه در مورد کودکان عقب مانده ذهنی از اهمیت بیشتری برخوردار است و همچنین از آنجا که استفاده از وسایل و امکانات آموزشی موجب می شود مطالب درسی برای دانش آموزان عینی تر و ملموس تر گردد لذا باید در مدارس کودکان استثنایی از وسایل و رسانه های آموزشی استفاده بیشتری بعمل آید زیرا هر اندازه این کودکان از حواس خود بیشتر استفاده کنند بهتر می توانند مطالب را یاد بگیرد.
– پرسشهای تحقیقاتی:
– آیا مواد و رسانه های آموزشی در مدرسه وجود دارد و معلمان تا چه اندازه از آنها در تدریس روزانه استفاده می کنند؟
– آیا معلمین در استفاده از وسایل آموزشی در تدریس با مشکلاتی مواجه هستند؟
– آیا معلمین استفاده از رسانه های آموزشی را در یادگیری کودکان استثنایی مؤثر می‌دانند؟
– معلمین نسبت به استفاده از وسایل آموزشی چه نگرشی دارند؟
– آیا در مدارس پسرانه کم توان ذهنی که مجهز به مواد آموزشی هستند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیشتر است؟
– روش تحقیق:
در تحقیق حاضر از روش توصیفی، پیمایشی استفاده گردیده است.واز پرسسشنامه به منظور جمع آوری نظرات معلمین استفاده شده است.
– نتایج تحقیق:
با توجه به داده های آماری تحقیق می توان چنین استنباط کرد که استفاده از وسایل و رسانه‌های آموزشی به ایجاد تسهیلاتی در یادگیری کودکان استثنایی منجر می‌شود و مواردی مانند افزایش علاقه دانش آموز به درس و تا حدودی افت تحصیلی را کاهش می دهد. ایجاد انگیزه برای یادگیری در کودکان استثنایی، تسهیل یادگیری، عمق بخشیدن به یادگیری از مواردی است که استفاده از وسایل آموزشی موجبات این موارد را مهیا می سازد.ومعلمین در این راستا با مشکلاتی از جمله کمبود مواد ووسایل کمک آموزشی و عدم اعتقاد آنها به تا ثیر این مواد در یادگیری روبرو هستندومیزان استفاده آنها از مواد آموزشی در سطح مطلوبی نیست

(۱۰۵) عنوان:
نقش تکنولوژی آموزش (از بعد طراحی) در ایجاد انگیزه در فراگیران
پژوهشگر: محمدرضا وحدانی اسدی استاد راهنما: جناب آقای دکتر رضائیان سال تهیه: خرداد ۱۳۸۳

– مقدمه:
تکنولوژی آموزشی فراتر از کاربرد ابزار و وسایل است بدین ترتیب تکنولوژی آموزشی بیشتر از مجموعه قسمتهای مختلف تشکیل دهنده آن است. آن عبارت است از روش منظم طراحی، اجرا و ارزیابی فرایند تدریس و یادگیری با استفاده از هدفهای بخصوص و بهره گیری از یافته های پژوهش در روان شناسی و ارتباط انسانی و بکارگیری ترکیبی از منابع انسانی و غیر انسانی به منظور ایجاد یادگیری مؤثرتر، عمیق تر و پایدارتر. این مقاله سعی دارد بعد اول این تعریف یعنی طراحی را مورد تجزیه و تحلیل دقیقتری قرار دهد و راههایی که یک طراح آموزشی می تواند جهت افزایش انگیزه دانش آموزان بپیماید را مورد بررسی قرار دهد.
– پرسشهای تحقیقاتی:
– طراحی آموزشی چیست؟
– تعریف انگیزه یادگیری چیست؟
– آیا می توان انگیزه یادگیری فراگیران را افزایش داد؟
– آیا می تتوان آموزش را به نحوی طراحی کرد که باعث افزایش انگیزه فراگیران گردد؟
– چه نکاتی را باید در طراحی آموزشی رعایت کرد تا انگیزه یادگیری در فراگیران افزایش یابد؟
– روش تحقیق:دراین تحقیق از روش توصیفی پیمایشی به منظور جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.
– نتایج تحقیق: با توجه به مطالب گفته شده چنین استنباط می شود که یک طراح آموزشی باید به روان شناسی تربیتی و مباحث مختلف آن تسلط کافی داشته باشد و در امر طراحی به عوامل بیرونی و درونی در ایجاد انگیزه توجه داشته باشند.لذا آگاهی تکنولوژیست های آموزشی به عنوان طراح آموزشی از مباحث روانشناسی وچگونگی ایجاد انگیزه در فراگیران لازم وضروری است. وبا توجه به این مطلب میتوان گفت شناخت صحیح از مخاطبین وراههای مختلف ایجاد انگیزه راهبردی مفید ومؤثر در یک طراحی موفق می باشد.

(۱۰۶) عنوان: جایگاه تکنولوژی آموزشی در نظام آموزش و پرورش ایران
پژوهشگر: اعظم سالور خدادادی استاد راهنما: جناب آقای محمدمینا سال تهیه: تیر ۱۳۸۳
– مقدمه:
(کمیته فناوری آموزشی ایالات متحده آمریکا). تکنولوژی آموزشی را اینگونه تعریف می‌کند که تکنولوژی آموزشی: روش نظام مند طرح، اجرا و ارزشیابی عمل فرایند یادگیری و یاددهی بر حسب اهداف مشخص بر مبنای پژوهش در زمینه یادگیری و ارتباط انسانی و کاربرد ترکیبی از منابع انسانی برای تحقیق آموزش مؤثرتر است تکنولوژی آموزشی در طی تکامل خود از چهار مرحله ابزار و وسایل، مواد آموزشی، نظام‌های درسی، نظام های آموزشی گذر کرده است و اکنون وارد مرحله پنجم که نظام‌های اجتماعی است شده است با توجه به وسعت و گستردگی تکنولوژی آموزشی در نظام های آموزشی کشورهای پیشرفته به نظر می رسد کشور ما در زمینه ابعاد تکنولوژی آموزشی قدمهای مؤثری را بر نداشته حتی مدارس ما در شرایط کنونی تنها تعدادی انگشت شمار از وسایل و ابزار آموزشی (در بعد سخت‌افزاری) به مقدار محدود برخوردارند.

– هدف تحقیق:
هدف کفی از تحقیق مورد نظر بررسی جایگاه تکنولوژی آموزشی در نظام آموزش و پرورش ایران می باشد.
– پرسشهای تحقیقاتی:
۱- تکنولوژی آموزشی چیست؟
۲- تکنولوژی آموزشی در جهان چه کاربردهایی دارد؟
۳- تکنولوژی آموزشی در نظام آموزش و پرورش ایران چه جایگاهی دارد؟
– روش تحقیق:
تحقیق حاضر از نوع پژوهش کتابخانه ای است وبر اساس فیش برداری وجمع آوری از منابع کتابخانه ای مختلف گرد آوری شده است.
– نتایج تحقیق :
با توجه به آنچه در تحقیق حاضر در زمینه تکنولوژی آموزشی و جایگاه آن در نهاد آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفت به این نتیجه دست یافتیم که بهترین تعریفی که بر هر سه جنبه تکنولوژی آموزشی (فرآورده، فرایند و حل مسائل) توجه به تعریف جمیز براون است که در این تعریف به هر سه جنبه تکنولوژی آموزشی پرداخته شده است و آن را عبارت از: طراحی، اجرا، ارزشیابی تمامی فرایند یاددهی – یادگیری به منظور یادگیری مؤثرتر و پایدارتر در امر آموزش می داند و در رابطه به این سؤال که تکنولوژی آموزشی چه کاربردهایی در نظام آموزش و پرورش جهان دارد باید گفت: اکثر کشورهایی که نظام آموزشی موفقی دارند تکنولوژی آموزشی میزان زیاد استفاده کردند به عنوان مثال کشور ژاپن که از وسایل آموزشی که جز ابزار تکنولوژی آموزشی هستند (نزدیک به ۱ ۰۰%) استفاده کرده است و اما در پاسخ به این سؤال که تکنولوژی آموزشی در نظام آموزش و پروش ایران چه جایگاهی دارد به این نتیجه مهم دست یافتیم که تکنولوژی آموزشی می تواند جایگاه وسیعی در نهاد آموزش و پروش ایران داشته باشد و به عنوان یک راه حل اساسی از سنگینی بار مشکلات آموزشی و پرورشی کشورمان بکاهد. اما علی رغم اینکه تکنولوژی آموزشی از سالهای قبل به نظام آموزشی کشورمان راه یافته ولی برنامه‌ریزان استفاده از آن را در مدارس به عنوان یک شعار مطرح کرده اند.

(۱۰۷) عنوان: معرفی بسته آموزشی
پژوهشگر: نوش آفرین صفری استاد راهنما: سرکار خانم ذوالقرنین
استاد مشاور: جناب آقای دکتر سیفی سال تهیه : تیر۱۳۸۳

– مقدمه:
بسته آموزشی یک نرم افزار آموزشی کارآمد است که علاوه بر آنکه یک سیستم کامل از فعالیتهای یادگیری را مطرح می کند در انفرادی کردن آموزش و پرورش استعدادها و توانمندیهای بالقوه دانش آموزان و نیز عملی کردن ارزشیابی از آموخته‌های دانش‌آموزان و آزمونها و ابزارهای اندازه گیری تشخیصی و مجموعه فعالیتهای انفرادی و گروهی آنها و نیز تبیین و شناسایی تجهیزات دیداری- شنیداری و وسایل آموزشی مورد استفاده در کلاس درس و ارائه راهنمای تدریس و الگوهای طراحی آموزشی و طرح درس نیز می تواند یاری دهنده کار تعلیم و تربیت باشد. بسته‌های آموزشی حاصل تجمعی هر سه دوره تکنولوژی آموزشی و محصول نهایی دوره سوم است.
– پرسشهای تحقیقاتی:
۱- بسته آموزشی چیست؟
۲- بسته های آموزشی چه ویژگیهایی دارند؟
۳- بسته های آموزشی شامل چه اجزایی است؟
۴- بسته های آموزشی توسط چه کسانی تولید می شوند؟
۵- ارزیابی بسته های آموزشی به چه صورتی است؟
– روش تحقیق:
تحقیق حاضر از نوع پژوهش کتابخانه ای است و بر اساس فیش برداری به جمع‌آوری اطلاعات پرداخته است.
– نتایج تحقیق:
با توجه به جمع آوری اطلاعات و مطالعات که در این زمینه صورت گرفته است به پرسشهای تحقیقاتی می توان به صورت زیر پاسخ داد. در مورد سؤال اول که بسته آموزشی چیست؟ می توان به صورت زیر پاسخ داد:
بسته آموزشی یک مجموعه آموختاری سیستمی است که از بخشهای سه گاه تکنولوژی آموزشی (نرم افزار، سخت افزار و فرایند مشکل گشایی) بهره مند می‌شود و تولید و استفاده از آن اقدامی است عملیاتی در اجرای موفق برنامه های درسی توسط معلمان کارآمد و موفق و قابلیت فراهم آوردن برای کلیه دروس.
در مورد سؤال دوم که بسته های آموزشی چه ویژگیهایی دارند؟ ویژگی های بسته‌های آموزشی از دیدگاه آنروشامل شامل موارد زیر است:
– تأکید بر انفرادی کردن آموزش
– بیان هدفهای صریح آموزشی در بسته های آموزشی.
– تغییر نقش معلم از مدرس به راهنما
در مورد سؤال سوم که بسته های آموزشی شامل چه اجزایی است؟ باید بگوییم که شمای کلی بسته های آموزشی همچون پازلی است که جزء یا اجزاء تکمیل کننده آن ناشناخته باقی مانده است.
در مورد سؤال چهارم که بسته های آموزشی توسط چه کسانی تولید می‌شود؟ باید بگوییم که در نظام های متمرکز تولید بسته های آموزشی به وسیله سازمانهای مرکزی برای جمعیت کثیری از دانش آموزان تهیه و توزیع می شود اما در نظام‌های غیرمتمرکز آنچه بدیهی است محوری و اساسی بودن نقش معلم در این تولیدات است و در واقع تولید کنندگان اصلی بسته های آموزشی همان معلمان هستند.
در مورد سؤال پنجم که ارزیابی بسته های آموزشی به چه صورت است؟ ارزشیابی به منظور تعیین اثربخش برنامه درسی با مواد آموزشی انجام می شود و شامل ارزشیابی از عواملی چون روش های آموزشی، کتابهای درسی، مواد دیداری شنیداری و تدارکات فیزیکی و سازمانی است.

(۱۰۸)عنوان: بررسی وضعیت شغلی فارغ التحصیلا ن رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه اراک
پژوهشگر :مریم آقابابایی استاد راهنما : جناب آقای محمد رضا حقدادی
سال تهیه :بهار ۸۱

– مقدمه :
ضرورت کاربرد تکنو لوژی آموزشی در بهینه سازی کیفیت آموزش و پرورش کشورمان از همان سالهای اول انقلاب شکوهمند اسلامی احساس شده است . ایجاد رشته تکنولوژی آموزشی هم از اولین اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی
بوده است. تکنولوژیستهای آموزشی را مهندسین آموزشی و اصلاح گران سیستم آموزشی کشور نامیده اند ولی با این حال هنوز اهمیت و جایگاه این رشته و حتی ماهیت آن برای بسیاری از دست اندرکاران آموزش و پرورش روشن نیست. اگر تکنولوژی آموزشی به درستی به کار گرفته شود توانمندیهای خاصی در سطح خرد و کلان به عاملان آموزشی می دهد. امروزه به دلیل پیشرفت و توسعه سریع تکنولوژی ارتباطی، تقاضای کشورهای صنعتی برای استفاده از این تکنولوژی در امر آموزش افزایش یافته است. توجه به ماهیت و جایگاه تکنولوژی آموزشی و کارآمدی تکنولوژیستهای آموزشی و مشکلات حرفه‌ای فارغ التحصیلان برسی وضعیت شغلی فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی از آغاز فعالیت گروه تکنولوژی دانشگاه اراک یعنی از سال ۱۳۷۸ تا زمان حال یعنی ۱۳۸۰ به عنوان بحث این تحقیق انتخاب شده است.

– پرسشهای تحقیقاتی:
۱- فارغ التحصیلان تا چه حد از تخصص خود رضایت خاطر دارند؟
۲- فارغ التحصیلان تا چه حد از شغل فعلی خود را در ارتباط با تکنولوژی آموزشی می‌دانند؟
۳- فارغ التحصیلان تا چه حد کاربرد تکنولوژی آموزشی را در محیط کار خود عملی می‌دانند؟
۴- به نظر فارغ التحصیلان چه تغییراتی باید در دروس و محتوای آن ایجاد شود؟
۵- فارغ التحصیلان برای اصلاح برنامه های آموزشی رشته تکنولوژی آموزشی چه پیشنهاداتی دارند؟
۶- به نظر فارغ التحصیلان عدم اشتغال فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی چیست؟

– هدف تحقیق:
هدف از انجام تحقیق حاضر تعیین جایگاه رشته تکنولوژی آموزشی در مراکز آموزشی و بررسی و شناخت وضعیت شغلی فارغ التحصیلان این رشته در دانشگاه اراک است.
– روش تحقیق:
در این تحقیق از روش توصیفی استفاده شده است. تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف می کند. شامل توصیف ثبت و تجزیه و تحلیل و تفسیر شرایط موجود است.
– نتایج تحقیق:
در مورد مشکلات شغلی تکنولوژیست های آموزشی که علت اصلی آن عدم آگاهی مسئولین نسبت به این رشته است. تحقیقات بسیاری صورت گرفته و نتایج بدست آمده در این تحقیق مؤید آن است که اولاً حدود ۶/۴۶% فارغ التحصیلان این رشته رضایت بسیار کمی از تخصص خود دارند در این زمینه راهکار لازم آن است که مهارت و کارایی دانشجویان این رشته را افزایش دهیم. حدود ۵۷% از جمعیت مورد تحقیق علاقمند به کار در زمینه تخصصی خود می باشند لذا پیشنهاد می‌گردد زمینه اشتغال آنها در رشته تخصصی خود فراهم گردد حدود ۵۰% فارغ التحصیلان اعلام داشته‌اند که تکنولوژی آموزشی در محیط کارشان کاربرد عملی دارد لذا پیشنهاد می‌گردد با برگزاری سمینارها در رابطه با تکنولوژی آموزشی شناخت مسئولین را به کارایی این رشته افزایش داد. به طور کلی فارغ التحصیلان عوامل بسیاری را دلیل عدم اشتغال خود می دانند از جمله نداشتن کارایی و تخصص لازم، عدم آشنایی مسؤلان با این رشته عدم احساس نیاز به این رشته و … البته پیشنهاد می‌شود با کمک مسؤلین این مشکلات هر چه سریعتر از سه راه فارغ التحصیلان بر داشته شود تا زمینه اشتغال آنها فراهم گردد.

(۱۰۹)عنوان: بررسی میزان و نحوه کاربرد اینترنت توسط اساتید در دانشگاه اراک
پژوهشگر: محبوبه رحیمی استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد سیفی
سال تهیه: بهار ۸۱

– مقدمه:
حجم روز افزون منابع اطلاعاتی و نیاز شدید افراد در دسترسی به این اطلاعات در سراسر دنیا از یک سو و دنیای شگفت انگیز رایانه ای از سویی دیگر موجب بوجود آمدن شبکه های گوناگون و بزرگ رایانه ای در سطح بین المللی شده است که یکی از بزرگترین و عمومی ترین شبکه‌ها، شبکه بین المللی موسوم به اینترنت می‌باشد. استفاده از اینترنت در نظام آموزش عالی دارای طول عمر زیادی نبوده. منتهی در همین حد استفاده هم موقعیت و چگونگی کاربرد اینترنت در آموزش عالی روشن نیست و معلوم نیست از بودجه و انرژی محدود به کار رفته شده چگونه استفاده می‌شود لذا تحقیق حاضر بر آن است تا با بررسی میزان نحوه کاربرد اینترنت توسط اساتید در دانشگاه اراک موانعی را که بر سر راه کاربرد این رسانه جدید در دانشگاه وجود دارد را مشخص نموده تا مسئولین و برنامه ریزان دانشگاه بتوانند با توجه به این نکات به سرمایه گذاری و برنامه ریزی هر چه بهتر و مؤثرتر جهت استفاده بهینه از این تکنولوژی جدید در امر آموزش عالی بپردازند.

– پرسشهای تحقیقاتی:
۱- اساتید دانشگاه اراک تا چه حد با اینترنت آشنا هستند؟
۲- اساتید دانشگاه اراک از چه سایتی و به چه میزان استفاده می کنند؟
۳- اساتید دانشگاه اراک از اینترنت بیشتر در چه زمینه هایی استفاده می کنند؟
۴- منابع استفاده از اینترنت برای اساتید بر حسب اولویت چیست؟
۵- اساتید دانشگاه چه نوع نگرشی نسبت به کاربرد اینترنت در دانشگاه دارند؟
– روش تحقیق:
به منظور بررسی میزان و نحوه کاربرد اینترنت در دانشگاه اراک با توجه به نوع تحقیق از روش توصیفی- پیمایشی.واز پرسشنامه جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است.
– نتایج تحقیق:
در ارتباط با میزان آشنایی اساتید دانشگاه با اینترنت باید گفت که ۵۵% اساتید در حدود متوسط با اینترنت آشنا می باشند اما با توجه به آنچه که در کشورهای توسعه یافته وجود دارد. (به طور مثال در امریکا ۱۰۰% مدارس عمومی و ۱۰۰% دانشگاه‌ها به اینترنت و امکانات آن مجهز می باشند). این میزان آشنایی با اینترنت چندان مطلوب نیست. در ارتباط با پرسش تحقیقاتی شماره (۲) که در آن نوع سایت و میزان استفاده اساتید مورد سؤال قرار گرفته بود باید گفت که اساتید دانشگاه اراک به طور تقریبی یک ساعت و اکثریت یعنی ۵/۸۷% ایشان از سایتهای Yahoo و Google استفاده می کنند. در ارتباط با پرسش تحقیقاتی شماره (۳) که در آن زمینه‌های استفاده اساتید دانشگاه اراک از اینترنت خواسته شده بود ۱۰۰% آنها معتقدند که استفاده عمده آنها از اینترنت در انجام تحقیقات می باشد و ۴۸% از آن در زمینه ارتباط جهانی و ۲۴% هم آن را به عنوان یک سرگرمی بکار می برند. در رابطه با منابع استفاده از اینترنت بر حسب اولویت برای

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 13700 تومان در 85 صفحه
137,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد