دانلود مقاله ‏اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان

word قابل ویرایش
36 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

چکیـده
در این پژوهش ابتدا به نوعی اختلال رفتاری کودکان و نوجوانان به نام میزان منبع کنترل درونی و بیرونی پرداخته می شود که چون آمار قابل توجهی از کودکان و نوجوانان مبتلا به این اختلال روان شناختی، توانایی کنترل رفتارهای خود در محیط های سازمان یافته ای چون مدرسه را ندارند و این اختلال روز به روز افزایش یافته و به دلایل عدیده ای باعث کاهش فرآیند یاددهی و یادگیری در

کلاس درس می شود، لذا از اهمیت ویژه ای جهت بررسی و اقدام، برخوردار است. که متأسفانه بعضی از اولیاء آموزش و پرورش که به غیر از انگیزه های آموزشی در گود آموزش و پرورش قرار گرفته اند در این زمینه نه تنها تلاشی ندارند بلکه اگر کسانی بنا به ضرورتِ کار عملی ناگزیر باشند به ادارات آموزش و پرورش مراجعه کنند، با استقبال خیلی خوب و دلگرم کننده ای روبرو نمی شوند که در این خصوص در قسمت محدودیتهای تحقیق اشاره ای خواهد شد.
در این تحقیق با استفاده از فرمول و جدول (T-Test) در مقایسه ای که نمرات پسران بین سال ۸۵ و ۸۶ انجام گردید Sig به دست آمده ۱۹۴/۰ می باشد که مشخص گردید نکات معنی دار نمی باشد.

ـ در مقایسه ای که بین نمرات کسب شده ی دختران و پسران سال ۸۶ انجام شد Sig به دست آمده ۵۱۶/۰ می باشد که نشان می دهد تفاوت معنادار نیست.
ـ در مقایسه ی نمرات دختران و پسران در سال ۸۵ Sig به دست آمده ۱۳۳۳/۰ چون از ۰۵/۰= آلفا که ۰۵/۰ است بزرگتر است تفاوت معنادار است.
امید است در آینده علت معنادار بودن این قسمت توسط محققین مشخص و اعلام گردد.

مقـدمه
موضوع تحقیق: بررسی و مقایسه میزان منبع کنترل درونی و بیرونی در سال تحصیلی ۸۵ و ۸۶ دانش آموزان دبیرستانی شهرستان چناران با اجرای آزمون و تست راتر می باشد.
این موضوع به لحاظ این که تاکنون در مراکز آموزشی کمتر مورد توجه قرار گرفته دارای ویژگی های خاصی می باشد که یکی از این ویژگی ها در مدارس، جالب بودن نتیجه اجرای تست راتر برای

دست اندرکاران آموزشی می باشد که در فرایند تعلیم و تربیت خیلی مؤثر می باشد و لازم است آموزش و پرورش به عنوان متولی این امر در جهت بسط و گسترش و کمک به مراکز تحقیقاتی همت بیشتری از خود نشان داده و در جهت شفاف نمودن توانمندی های بالقوه معلمان و دانش آموزان قدم های بلندتری بردارد.

بی شک در دنیای کنونی با فراهم بودن امکانات سمعی و بصری، محققین و پژوهشگران و حتی اولیاء دانش آموزان درخواهند یافت که چه تفاوت فاحشی بین آموزش و پرورش کشور ما و کشورهای پیشرفته وجود دارد. و لازم است مسئولین آموزش و پرورش از روزمرّگی درآمده و افقهای دورتری را رصد نموده و زمینه ی ایجاد انگیزش در معلمان جهت ورود به دنیای جدید تعلیم و تربیت فراهم نمایند.

بیان مسئله
از آن جائی که عوامل مختلفی در جریان یادگیری دخیل می باشند لازم است در حوزه ی آموزش و پرورش در جهت شناسایی آنها توسط اساتید فن اقدام و نسبت به رفع یا کاهش عوارض آن تلاش نمود.
آزمون یا تست استاندارد راتر در حال حاضر جزء آزمون هایی است که غیر از متخصصین علم روانشناسی و کارشناسان این امر کمتر با آن آشنایی دارند به همین خاطر در مراحل مختلف تحقیق می بایستی نسبت به کاربرد آن در حوزه ی تعلیم و تربیت برای افراد متعددی توضیح داده و آنها را توجیه نمود. لذا در این خصوص نیاز به آگاه سازی مجموعه ی عواملی که در جریان اجرا با

آنها سروکار داریم می باشد. از مهمترین عوامل مؤثر در یادگیری، اختلالات ناشناخته ای است که در دانش آموزان مشاهده می شود و تأثیر زیادی در افت آموزشی و تحصیلی آنها دارد.
در این تحقیق یکی از اختلالات غیرمحسوس که تأثیر زیادی در افزایش و کاهش منبع کنترل درونی و بیرونی دارد و در حالت طبیعی و عادی قابل مشاهده نیست و فقط از طریق تست و آزمون قابل مشاهده است می پردازیم.

آزمون با تست استاندارد راتر در این پژوهش به کار گرفته شده و در بین ۱۵ دانش آموز دختر دبیرستان شاهد کوثر و ۱۵ دانش آموز پسر سال اول دبیرستان شهید مطهری شهرستان چناران در سال تحصیلی ۸۶ ـ ۸۵ اجرا گردید. بعد از یک سال در سال تحصیلی ۸۷ ـ ۸۶ همان آزمون در بین دانش آموزان ذکر شده مجدداً تکرار گردید.

نتایج به دست آمده قابل توجه و دارای تغییرات معنی داری می باشد. این عملیات در چهار نمودار مقایسه ای میزان افزایش یا کاهش منبع کنترل درونی و بیرونی هر یک از دانش آموزان در صفحات ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ به تصویر کشیده شده است که با یک نگاه می توان تغییرات ذکر شده را مشاهده نمود و نسبت به موارد مورد نظر تجزیه و تحلیل کرد.

ابزار به کار گرفته شده در این تحقیق تست استاندارد راتر می باشد که دستورالعمل و
نمونه ی آزمون آن در صفحه ی ۳۰ و ۲۹ آورده شده است.
تست ذکرشده میزان منبع کنترل درونی و بیرونی افراد را مشخص می کند و اختلالات مشخص شده معمولاً ناشی از نگرش و اعتقادات رفتاری فرد نسبت به انجام امور می باشد و در صورت نیاز به درمان با عمل به توصیه های مشاوران و کارشناسان مربوطه قابل علاج و پیشگیری است. انتظار می رود در عصر دانایی هر چه زودتر نسبت به توانمند کردن نسل جدید و آینده سازان جامعه اقدام گردد.

اهمیت مسئله
با توجه به گستره ی بی حد و حصر اختلالات رفتاری و روانی و تلاش جمعی و همت همه ی دلسوزان جوامع بشری به منظور شناسائی عوامل و عناصر مداخله گر در این امر، ما هم بنا به وظیفه بر آن شدیم تا با اجرای تست منبع کنترل بیرونی و درونی راتر در بین دانش آموزان دبیرستان های پسرانه و دخترانه شهرستان چناران بتوانیم قدم هر چند کوچکی در جهت روشن شدن نکات

مبهم و رسیدن به مفاهیم علمی برای توسعه روزافزون یادگیری برداشته و در زمینه ی ترویج و رشد آن تلاش نموده و این حرکت انگشت اشاره ای برای پژوهشگران و اندیشمندان در آینده باشد.
بی شک همه ی ما در حد توان موظفیم در میادین علمی وارد شویم و با بضاعت علمی و عملی خود هر چند اندک، در پیشرفت مباحث تخصصی آموزشی دخالت نمائیم. امید است با استعانت گرفتن از درگاه خداوند منان در حوزه ی کاری مؤثر باشیم. انشاءا…

ضرورت و اهمیت موضوع
میزان پراکندگی و شیوع کاهش فرم میزان منبع کنترل درونی و بیرونی از اختلالات رایج روان شناختی کودکان و نوجوانان است که هم اکنون آمار قابل توجهی را به خود اختصاص داده و شامل طیفی از پرحرفی تا ناتوانی در یک جا نشستن است. این افراد اگر در قالب منحنی استاندارد در نظر بگیریم ۲۷% درصد اکتیو و خیلی پرتحرک و دایم در حال

فعالیت اند، بیش از حد شلوغ کرده و مزاحم همه از جمله: معلم و هم کلاسی هایشان هستند و چون در جریان تدریس و فرایند یادگیری، اختلال زیادی ایجاد می کنند بنابراین میزان توجه دانش آموزان نسبت به فراگیری مطالب که یکی از مهم ترین عوامل انگیزه در فرآیند یادگیری می باشد، کاهش می یابد و ۲۷% ناتوان، بدون تحرک و ۴۶ درصد میانه منحنی هم از دو گروه ذکر شد متأثر خواهند شد.

لذا روش صحیح کنترل رفتار این مجموعه در کلاس درس، به جهت رسیدن معلم به اهداف آموزشی، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و ضرورت چاره اندیشیدن در این زمینه به طور کامل احساس می شود.
هـدف از انجام این تحقیق
هدف کلی : این تحقیق عبارت است از: مشخص کردن میزان منبع کنترل درونی و بیرونی دانش آموزان پایه ی اول دخترانه ی دبیرستان شاهد و پایه ی اول پسرانه دبیرستان شهید مطهری شهرستان چناران و مقایسه ی هر یک از آنها به تفکیک جنسیت با خودشان و در ادامه مقایسه دختران و پسران با یکدیگر به لحاظ اهمیت موضوع از ضروریات می باشد.

اهداف جزئی :
۱- علت اصلی بروز اختلالات رفتاری در کودکان و نوجوانان چیست؟
۲- چه روش مناسبی را می توان برای کنترل چنین رفتارهایی در کلاس درس ارایه نمود؟
۳- نقش راهنمایی و مشاوره در سازگاری این نوع دانش آموزان با محیط پیرامونشان چیست؟
فرضیـه ها
پیش فرض های منتخب در خصوص دانش آموزان که دچار کاهش منبع کنترل درونی و بیرونی هستند.
۱- بین کاهش منبع کنترل و داشتن هم بازی رابطه وجود دارد.
۲- بین کاهش منبع کنترل و داشتن هم سن و سال رابطه وجود دارد.
۳- بین کاهش منبع کنترل و داشتن فضای مناسب بازی رابطه وجود دارد.
۴- بین کاهش منبع کنترل و وراثت رابطه وجود دارد.

۵- بین کاهش منبع کنترل و محیط زندگی رابطه وجود دارد.
۶- بین کاهش منبع کنترل و روابط پدر و مادر رابطه وجود دارد.
۷- بین کاهش منبع کنترل و فضای حاکم بر خانواده رابطه وجود دارد.
۸- بین کاهش منبع کنترل و تغذیه ی کودک رابطه وجود دارد.
۹- بین کاهش منبع کنترل و تنبیه رابطه وجود دارد.

۱۰- بین کاهش منبع کنترل و درآمد خانواده رابطه وجود دارد.
۱۱- بین کاهش منبع کنترل و کم توجهی اعضاء خانواده رابطه وجود دارد.

۱۲- بین کاهش منبع کنترل و مراقبتهای ویژه ی دوران بارداری رابطه وجود دارد.
۱۳- بین کاهش منبع کنترل و جریان زایمان رابطه وجود دارد.
۱۴- بین کاهش منبع کنترل و صدمات مغزی رابطه وجود دارد.
تعاریف مفهومی و عملیاتی
مفهومی :
منبع کنترل : مفهوم کنترل دارای دو بعد درونی وبیرونی است . بنابر بر فرضیات راتر افرادی که دارای منبع کنترل درونی هستند معتقد ند که اعمالشان نقش عمده ای در به حداکثر رساندن برون دادهای بد یا خوب دارد . (۱۹۹ آزاد ۱۳۷۳ )

منبع کنترل بیرونی : افرادی که دارای منبع کنترل بیرونی هستند فکر میکنند برون دادهای بد یا خوب ارتباطی با رفتار خود آنها ندارد و از کنترل آنها خارج است .
مقطع دبیرستان : دانش آموزان اول و دوم دبیرستان (۱۶ و ۱۷ ساله )
تعریف عملیاتی :
منبع کنترل : توسط نتایج تست راتر با ۲۹ سوال مورد بررسی قرار میگیرد .
مقدمه و پیشینه ی تحقیق

با توجه به بررسی هایی که صورت گرفت در زمینه بررسی میزان منبع کنترل درونی و بیرونی راتر در کتابخانه تربیت معلم و بعضی مراکز دیگر مورد مشابهی مشاهده نگردید. فقط در کتابخانه مرکز شهید کامیاب یک تحقیق توسط سرکارخانم شریفیان در سال ۷۴ به آدرس کتابخانه ای (۷۲ ـ ۱۱ ـ ۷۶) انجام شده بود که جامعه آماری آن تحقیق، مسئولین و مدیران بهزیستی بودند که مورد آزمون

و تست قرار گرفته بودند و آمار و ارقامی در زمینه مشخص نمودن نتیجه ی آزمون اعلام گردیده بود ولی مشابه این تحقیق (بررسی و مقایسه میزان افزایش و یا کاهش منبع کنترل درونی و بیرونی دانش آموزان دبیرستانی شهرستان چناران در سال تحصیلی ۸۶ و ۸۵ و ۸۶ و ۸۶) تاکنون مشاهده نگردید. و غیر از مورد فوق پیشینه ای در این راستا مشاهده و پیدا نشد. ولی با مراجعه به اینترنت تعدادی تحقیق درباره ی منبع کنترل رویت شد که در اینجا به آنها اشاره میکنیم .
عنوان فارسی: بررسی و مقایسه منبع کنترل و رضایت زناشویی بین زنان شاغل (معلم)و خانه دار شهر تهران

عنوان لاتین:
تاریخ انتشار: اردیبهشت ۱۳۸۳
سمینار: کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده در ایران _نخستین
تحقیق:
سایر مقالات سمینار
موضوعات مرتبط
مولف (مولفین): زهرا فراست کارشناسی ارشد مشاوره , سایر آثار
شماره صفحه: ۰
شماره نشریه:
نشریه داخلی:
نشریه خارجی:
محل دستیابی: دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده خانواده

محل دسترسی روی اینترنت:
کلید واژه:
چکیده: هدف: در این پژوهش هدف اصلی عبارت است از بررسی میزان رضایت زناشویی با توجه به منبع کنترل (درونی و بیرونی)و مقایسه آن بین زنان شاغل و خانه دار با توجه به این هدف می توان منبع کنترل را بعنوان عاملی که بر رضایت از زندگی زناشویی موثر است بررسی کرد. روش: از آنجا که مطالعه فوق به توصیف متغیرهای مورد مطالعه و تعیین رابطه میان آنها دردو گروه می پردازد،در دسته بندی طرح های تحقیق،پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پس رویدادی(علی -مقایسه

ای)است.جامعه آماری شامل کلیه زنان شاغل(معلم)و خانه دار شهر تهراناست مشروط بر این که تا سال ۷۹-۸۰،سه سال از زندگی مشترکشان گذشته باشد و بین ۲۵ تا۵۵ سال سن داشته باشند.همچنین دارای حداقل یک فرزند باشند که در نهایت تعداد ۱۰۰ معلم و ۱۰۰ زن خانه ار از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند.و همچنین در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه راترز و رضایت زناشویی ایریچ استفاده شده است. نتایج: فرضیه ۱:بین میزان رضایت

زناشویی زنان (خانه دار و شاغل هر دو )دارای منبع کنترل درونی و بیرونی تفاوت وجود دارد.با استفاده از آزمون T نتایج نشان می دهد که برخلاففرضیه صفر بین زنان دارای منبع کنترل درونی و بیرونی از لحاظ میزان رضایت زناشویی تفاوت معناداری وجود ندارد. فرضیه ۲:بین میزان منبع کنترل

زنان شاغل و خانه دار تفاوت وجود دارد که با استفادهاز آزمون T نتایج نشان می دهد که تفاوت دو گروه ،معنادار است و زنان خانه دار نسبتبه معلمان ،دارای منبع کنترل بیرونی تر هستند. فرضیه ۳:بین میزان رضایت زناشویی زنان شاغل و خانه دار تفاوت وجود دارد که با استفاده از آزمون T

نتایج نشان می دهد که تفاوت بین دو گروه معنادار است و رضایت زناشویی زنان خانه دار بیش از رضایت زناشویی زنان شاغل است. بحث: در این پژوهش تجزیه و تحلیل داده ها مشخص کرد که منبع کنترل بعنوان یک متغیر مستقلبر رضایت زناشویی زنان تاثیری ندارد که با تحقیق هوگان یون مین(۱۹۹۳)که معتقد استکه دوستی و یگانگی تنها عامل تاثیر گذار در رضایت زناشویی است همخوانی دارد.دربارهفرضیه سوم می توان به مطالعه هال(۱۹۹۶) اشاره کردکه معتقد است که با افزایش سنگینینقش در زنان شاغل،نارضایتی زناشویی آنان فزونی می یابد،همچنین مطالعات

گوو(۱۹۸۰) وهوستون(۱۹۹۳)نشان می دهد که با توجه به اشتغال زنان،وظایف خانه هنوز هم با همان حالت سنتی بر دوش زنان است و با عث افزایش نارضایتی زنان شاغل می شود.درباره فرضیه ۲:با توجه به این که تحقیقی که در این زمینه در مورد زنان انجام گرفته است پیدا نشد تنها می توان گفت که با توجه به نظر کشاپ (۱۹۸۹)اشتغال در مقایسه با عدم اشتغال موجبافزایش کانون کنترل درونی مردان می شود.

Web site comments to the webmaster
© ۲۰۰۳ University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.

راتر متولد نیویورک و آخرین فرزند از خانواده¬ای یهودی است. راتر از کودکی علاقه¬مند روانشناسی بود. او دیدگاه فروید و آدلر را مطالعه کرد، از این بین آدلر تاثیر زیادی بر او داشته است. او ابتدا در رشته شیمی به تحصیل پرداخته و از دوره فوق لیسانس وارد رشته روانشناسی بالینی شد. او به عنوان روانشناس در طول جنگ جهانی دوم خدمت کرد. راتر در سال ۱۹۸۸ جایزه خدمات برجسته علمی را از انجمن روانشناسی آمریکا دریافت کرد. راتر در سال ۱۹۸۲ کتاب خود با عنوان رشد و کاربرد نظریه یادگیری اجتماعی[۱] و در سال ۱۹۹۰ کنترل درونی در مقابل کنترل بیرونی تقویت [۲]را منتشر کرد.

نظریه شخصیت در دیدگاه راتر
دوفرض اساسی در نظریه راتر این است که: ۱) شخصیت آموخته می¬شود و ۲) شخصیت به سوی هدفهای خاصی برانگیخته می¬شود. مفاهیم دیگر در دیدگاه راتر توان رفتاری، انتظار، ارزش تقویت، موقعیت روانی، آزادی حرکت، نیازهای روانی، کمترین سطح هدف و منبع کنترل می¬باشد که هر کدام به اختصار توضیح داده خواهد شد.

بر اساس توان رفتاری[۳] گزینش یک رفتار بر مبنای گزینش هوشیار از انتخابهای رفتاری موجود، با در نظر گرفتن ادراک ذهنی از آن موقعیت، علاوه بر تاثیر موقعیت محرک صورت می¬گیرد، لذا راتر برداشتی ذهنی¬تری از رفتارگراها از مفهوم رفتار دارد. توصیف راتر اعمال آشکار و ناآشکار را دربردارد. اعمال ناآشکار فرایند شناختی درونی را شامل می¬شود، اما اصولی که وقوع هر دوی آنها (رفتارهای آشکار و ناآشکار) را کنترل می¬کند، تفاوتی ندارد.

اما آنچه از مفهوم انتظار[۴] بر می¬آید این است که اگر در موقعیتی به شیوه خاص رفتار می¬کنیم، می¬توانیم انتظاری از آن داشته باشیم. می¬توانیم پاداشی را که پیامد آن است پیش¬بینی نماییم. درجه انتظار به تقویتهای گذشته و تعمیم¬های صورت گرفته وابسته می¬باشد.
ارزش تقویت[۵]، ترجیح یک تقویت خاص بر تقویت دیگر است. این تجربیات از تجربه ما در مربوط کردن تقویت¬های گذشته به تجربیات جاری ناشی می¬شود. ارزش تقویت با مفهوم انتظار نیز رابطه دارد. انتظارات ما باعث ارزش¬گذاری¬های متفاوتی می¬شود. با این اوصاف توان رفتاری تابعی خواهد بود از انتظارات و

ارزشهای تقویت در مورد رفتارهای خاص، فلذا خواهیم داشت:
BP= f (E & RV)
طبق این نظریه افراد به طور پیوسته به محیط¬های درونی و بیرونی خود واکنش نشان می¬دهند. این نیروها همواره بر روی یکدیگر تاثیر می¬گذارند. رفتار را فقط از شناخت موقعیت روانی[۶] می¬توان درک کرد. رفتار شخص در اثر ادراک او از موقعیت تغییر خواهد کرد. چنین برمی¬آید که نگاه راتر یک دیدگاه تعاملی باشد که در نظریه بندورا به اوج خود رسیده است.
همانند انتظار، انتظار فرد درباره اینکه رفتارهای خاصی در ارضای یک نیاز به موفقیت خواهد خواهد انجامید با آزادی حرکت رابطه دارد. آزادی حرکت کم می¬تواند از عوامل متعددی شامل شود.
انگیزه عمده در انسانها به حداکثر رساندن تقویت مثبت و به حداقل رسانده تنبیه در تمام موقعیت¬هاست. در نظریه راتر شرایط بیرونی به تقویت کننده¬ها اشاره دارد و شرایط شناختی درونی به نیازها مربوط می¬شود. نیازهای روانی[۷] از دیدگاه راتر آموخته می-شوند. نیازهای روانی طبقاتی دارند که از آن جمله است: نیازهای شهرت و مقام (شایسته بودن و خبره بودن)، نیازهای محافظت و وابستگی (داشتن فرد و یا گروهی که به نفع فرد عمل کنند)، نیازهای تسلط (هدایت و کنترل اعمال دیگران) نیازهای استقلال ( احتیاج به تصمیم¬گیری و اتکاء به خود)، نیاز عشق و محبت ( پذیرش توسط دیگران و دوست داشته شدن از طرف آنها و نیازهای جسمانی (که به امنیت می¬انجامد).و اما مفهوم منبع کنترل[۸] از بنیادی¬ترین مفاهیم در نظریه راتر می¬باشد

که تحقیقات زیادی بر اساس آن صورت گرفته است. از دیدگاه راتر تفاوتهای شخصیتی افراد مربوط به منبع تقویت آنهاست. منبع تقویتها همان منبع کنترل افراد است که به منبع کنترل بیرونی (کنترل توسط بیرون) و منبع کنترل درونی (وابسته به خود افراد) تقسیم می¬شود. بر اساس منبع کنترل بیرونی تقویتها توسط محیط بیرون، سرنوشت یا دیگران کنترل می¬شود و بر اساس منبع کنترل درونی تقویت تحت کنترل رفتارها و ویژگیهای خود افراد است.

و مفهوم نهایی که ما از دیدگاه راتر به آن می¬پردازیم اعتماد میان فردی[۹] است. اعتماد میان فردی میزان اطمینانی است که به کلام، اظهارات شفاهی یا کتبی، یا تعهدات یک فرد یا گروه داریم.
انسان از دیدگاه راتر
همان طور که گفته شد راتر بسیار از آدلر تاثیر گرفته است. نگاه راتر چون آدلر به انسان مثبت است. راتر به اراده¬ی آزاد معتقد است (بویژه در مورد کسانی که منبع منترل درونی دارند). او مدافع تربیت است و به گذشته و حال نگاه یکسانی دارد. علاوه بر این او زمانی که از انتظارات صحبت می¬کند، آینده را نیز در رفتار دخیل می¬داند. موقعیتهای روانی افراد متعلق به خود آنهاست و منحصر به فرد است. رفتار از دیدگاه راتر هدفگراست و انتظارات در شکل¬دهی رفتار نقش ویژه¬ای دارد.

راتر برای اندازه¬گیری مفاهیم نظری در نظام خود از مصاحبه، آزمونهای فرافکن و مشاهدات مستقیم رفتار و خصوصاً از پرسشنامه¬های خودسنجی استفاده می¬کند. او برای اندازه¬گیری ارزش تقویتها از روش رتبه¬بندی و انتخاب رفتاری استفاده می¬کند. او برای ارزیابی انتظارها از شیوه¬های غیرکلامی استفاده می¬کند. برای ارزیابی منبع کنترل بیرونی و درونی نیز مقیاسهایی ساخته شده است و برای ارزیابی اعتماد میان فردی نیز مقیاس ویژه¬ای به کار می¬رود.

پژوهش در نظام راتر عمدتاً آزمایش و طرحهای همبستگی را شامل می¬شود. تاکنون تفاوتهای سنی و جنسی، نژادی و اجتماعی، نقش یادگیری و سلامت جسمانی در منبع کنترل ارزیابی شده است. طبق تحقیقات انجام شده منبع کنترل هر فرد در کودکی آموخته می¬شود و وابسته به رفتار والدین است.

راتر مفاهیم نظری¬اش را دقیق و خالی از ابهام تعریف می¬کند. او ارتباط مناسبی بین متغیرهای شناختی و تقویت برقرار کرده است. منبع کنترل در دیدگاه راتر با مفهوم خودکارآمدی در نظریه شناختی اجتماعی بندورا شباهتها و تفاوتهایی دارد. از این جهت که هر دو مفهوم عقیده افراد را درباره درجه کنترل آنها بر رویدادهای زندگی خود دارند و تلاش برای برخورد با آنها را در برمی¬گیرد، هر دو مفهوم مشابه هم هستند. اما منبع کنترل به بسیاری از موقعیتهای زندگی تعمیم یافته است، در حالی که خودکارآمدی در نظام بندورا به موقعیتهای خاص محدود است و اختصاصی است.

 

عنوان : تاثیر تمرینات هوازی بر منبع کنترل و میزان افسردگی جانبازان ضایعه نخاعی استان خراسان
موضوعات مرتبط
تاریخ ارائه: ۱۳۷۴
دانشگاه: دانشگاه تربیت معلم
گروه:
نام دانشجویان: محمدکشتی دار
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: تربیت بدنی
اساتید راهنما: ۰ کدیور , سایر آثار
اساتید مشاور:
چکیده: هدف از انجام این پژوهش ،تاثیر تمرینات هوازی بر منبع کنترل و میزان افسردگی حانبازان ضایعه نخاعی استان خراسان می باشد.متغیرهای وابسته مورد بررسی این تحقیق عبارتنداز :منبع کنترل درونی-بیرونی و میزان افسردگی .طرح تحقیقی این پژوهش یکی از مجموعهطرحهای شبه تجربی است،که بنام “طرح پیش أزمون – پس أزمون با گروه گواه و استفاده از گزینش تصادفی

أزمودنی” مطرح شده است.۳۰ نفر از أزمودنی افسرده با کنترل بیرونی براساس پرسشنامه مقدماتی به دو گروه ۱۵ نفری نسبتاً همگن تجربی و گواه تقسیم شدند،کهأزمونهای افسردگی بک و منبع کنترل راتر و ۱۵۰۰ متر ویلچررانی فرانکلین در پیش أزمون و پس أزمون از گروه تجربی بعمل أمد، و از أزمدنیهای گروه کنترل فقط أزمونهای روانی گرفته شد،و أنها در أزمون ۱۵۰۰ متر ویلچررانی شرکت نکردندوگروه تجربی به مدت ۶ هفته وهفته ای سه جلسه ،در معرض فعالیتهای بدنی

هوازی با شدت متوسط ۵۵ درصد ضربان پیشینه (HR) قرار گرفتت،در حالیکه گروه گواه از فعالیتهای بدنی هوازی محروم بود.برای مقایسه میانگین نمره های منبع کنترل و افسردگی و سظخ ضایعه ،أزمون تی (t-test) در پیش أزمون از گروههای بعمل أمد،که نتایج تفاوت معنی داری را با a=0/05نشان نداند،لذاگروهها به لحاظ این سه ویژگی نسبتا همگن شده بودند.نتایح بدست أمده از فرضیه های تحقیق با a=0/05و اطمینان ۹۵ درصد در نظر گرفته شده است.نمرات بدست أمده از Peakvo2(%) و حداکثر اکسیژن مصرفی أزمودنیها (Vo2max)(mi.kg.-1.min-1)در قبل و بعد از برنامه تمرینی اختلاف معنی داری را نشان داده که بیان کننده اثر برنامه تمرینی بر روی أزمودنیها

می باشد لذا ظرفیت قلبی-تنفسی أزمودنیها بعد از اعمال برنامه تمرینی بهبودیافته است ونتایج در پس أزمون گروه تجربی نشان می دهد که منیع کنترل بیرونی جانبازان به سمت درونی شدن در

مقایسه با پیش أزمون گروه تجربی و پس أزمون گروه گواه سوق پیدا کرده است.همین امر در مورد افسردگی مصداق داشته،و افسردگی هم کاهش یافته است.بینأمادگی قلبی-تنفسی و منبع کنترل درونی -بیرونی ارتباط معنی داری وجود دارد و همچنین بین منبع کنترل بیرونی و افسردگی ،سطح ضایعه شدید و منبع کنترل بیرونی ارتباط معنی داری وجود دارد.نتیجه کلی بر اثر فعالیتهای بدنی هوازی نظامدار متغیر های روانی (منبع کنترل-افسردگی)تغییر پیدا کرده و به سمت مثبت سیر می کند. این پایان نامه در ۱۱۸ صفحه و همراه با تصویر،جدول،نمودار،کتابنامه و خلاصه به فارسی و انگلیسی ارائه گردیده شده است

.
فعالیتهای ورزشی در تعدیل ساختار شخصیتی افراد تاثیرگذار است
موضوع: پایان نامه ها
خلاصه: براساس نتایج یک پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی؛ فعالیتهای ورزشی در تعدیل ساختار شخصیتی و روانی افراد همچون احساس تنهایی موثراست.

نبی شمسایی دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه رازی با راهنمایی دکتر بهرام یوسفی و دکترسعید صادقی بروجردی و با حضور اساتید داور دکترحمید رضا طاهری، دکترنجم الدین مولایی و نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه دکتر نیک رایی به دفاع ازپایان نامه خود با موضوع بررسی ومقایسه احساس تنهایی و ارتباط آن با منابع کنترل کننده درونی و بیرونی درمیان دانشجویان پسر ورزشکار وغیر ورزشکار دردانشگاه رازی پرداخت.

دراین تحقیق ۶۰ دانشجوی پسر ورزشکار شرکت کننده در تمرینات تیم های ورزشی دانشگاه (رشته های تیمی) و۶۰ نفرازدانشجویان غیر ورزشکار که هر دوگروه در دامنه سنی ۱۹ تا ۲۶ سال قرار داشتند به عنوان نمونه های آزمودنی در نظرگرفته شده اند.
بر اساس این پایان نامه متغیرهای تحقیق شامل مواردی همچون احساس تنهایی، منبع کنترل درونی، منبع کنترل بیرونی اول( گرایش به شانس) و منبع کنترل بیرونی دوم( گرایش به افراد قدرتمند) درهر دو گروه می باشد و متغیر احساس تنهایی توسط پرسشنامه احساس تنهایی UCLA و منبع کنترل توسط پرسش نامه (IPC) اندازه گرفته شدند.

 

در پژوهش مذکور پس از جمع آوری اطلاعات، ابتدا وضعیت طبیعی یا غیر طبیعی بودن و توزیع داده ها مورد بررسی قرار گرفت.
با بررسی روابط بین متغیرها؛ بین احساس تنهایی با منبع کنترل درونی و منبع کنترل بیرونی( گرایش به افراد قدرتمند) در دو گروه و احساس تنهایی و منبع کنترل بیرونی(گرایش به شانس) در پسران ورزشکار ریال، بین احساس تنهایی و منبع کنترل بیرونی(گرایش به شانس) در پسران غیر ورزشکار با ضریب اطمینان ۹۹ درصد ارتباط معناداری مشاهده شد.
همچنین از مقایسه متغییرها مشخص شد که بین احساس تنهایی ومنبع کنترل درونی در دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد، میان احساس تنهایی و منبع کنترل بیرونی در دوگروه تفاوتی با معنا برقرار است.
براساس نتایج حاصل ازاین پایان نامه نقش مثبت و ارزنده فعالیتهای ورزشی در تعدیل ساختار شخصیت و سلامت روان افراد آشکار واهمیت توجه به مطالعاتی ازاین دست برای مربیان و مسئولین حوزه تربیت بدنی مشخص می شود.
isna
www.irdc
خوشبختانه در کشورهای پیشرفته انجام این گونه آزمون ها و پژوهش ها در حد وسیع انجام می شود که امید است این امر در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک فرهنگ مطرح شود.

مقـدمه
در فصل سوم ۶ قسمت از حساس ترین قسمت های تحقیق که می توان از آن به عنوان شناسنامه تحقیق یاد کرد ارائه می گردد. این قسمت ها عبارتند از: روش پژوهش، جامعه آماری و نمونه آماری، روش نمونه گیری، ابزار پژوهش، روش اجرا و روش تجزیه و تحلیل.

امید است مطالب و محتواهای ارائه شده در این بخشها بتواند به صورت شفاف، ابزار و روشهایی که میزان کاهش یا افزایش منبع کنترل درونی و بیرونی دانش آموزان را در این تحقیق مشخص نموده است به تصویر بکشد. و محققین، پژوهشگران و همکاران گرامی را در جریان ریز فرایند آن قرار دهد.
روش تحقیق
روش تحقیق به صورت آزمایشی (شبه آزمایشی )و در دو دبیرستان
دخترانه و پسرانه در پایه اول دبیرستان در سال تحصیلی ۸۵ و بعد از یک سال تحصیلی در بین همان دانش آموزان در سال تحصیلی ۸۶ با اجرای آزمون مقیاس منبع کنترل درونی و بیرونی راتر مورد تست قرار گرفتند و ابزار آن تست استاندارد راتر می باشد.
جامعـه آماری
جامعه آماری ۱۵ دانش آموز پایه ی اول دبیرستان دخترانه شاهد چناران و ۱۵ نفر
دانش آموز پایه اول دبیرستان شبانه روزی پسرانه شهید مطهری چناران در سال تحصیلی ۸۵ می باشند که در این تحقیق ابتدا در سال تحصیلی ۸۶ ـ ۸۵ از دانش آموزان ذکر شده آزمون استاندارد راتر گرفته شد و مجدداً بعد از یک سال ارتقاء تحصیلی، افراد مورد نظر در سال تحصیلی ۸۷ ـ ۸۶ مورد همان آزمون قرار گرفتند که نمرات کسب شده بین دو آزمون مورد مقایسه و بررسی قرار گرفتند.

ابزار پژوهش
ابزار پژوهش در این تحقیق تست استاندارد راتر در خصوص مشخص کردن میزان منبع کنترل درونی و بیرونی می باشد که نمونه ی کامل آن در دو نوع عمل شده و سفید در قسمت ضمائم آورده شده است.
روش اجرا

روش اجرا به صورت فردی در شهرستان چناران در دو دبیرستان دخترانه شاهد کوثر در مرکز شهر و دبیرستان شبانه روزی شهید مطهری در دو سال تحصیلی یعنی در سال تحصیلی ۸۶ ـ ۸۵ تست راتر روی جامعه آماری اجرا گردید و بعد از یک سال ارتقاء تحصیلی دانش آموزان مورد نظر مجدداً تست مذکور تکرار گردید.
روش تجـزیه و تحلیل
روش تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار و اطلاعات گردآوری شده و استفاده از فرمول T.Test با بهره گیری از سخت افزار (SPSS) و به صورت موردی و زمینه ای ارائه گردید. که در این قسمت لازم است از زحمات استاد ارجمند که با آشنا

نمودن دانشجویان با این شیوه کمک شایانی را ارائه فرمودند، صمیمانه تقدیر و تشکر نمائیم.

بحث و نتیجـه گیـری
اگرچه در فصل چهارم اساتید فن کارشناسان محترم می توانند با مقایسه ی نمودارها خیلی از اطلاعات مورد نیاز خود را از بین شاخصهای تعیین شده کسب نمایند اما در این قسمت با استفاده از اطلاعات سخت افزار SPSS می توان به موارد ظریف تری اشاره کرد.
۱- در مقایسه ی نمرات دانش آموزان دختر در سال تحصیلی ۸۶ ـ ۸۵ و سال تحصیلی ۸۷ ـ ۸۶ Sig به دست آمده ۱۹۴/۰ می باشد که با مقایسه با ۰۵/۰= آلفا تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد که موارد ذکر شده در قسمت جدول مربوطه مشخص شده است.
۲- در مقایسه ی نمرات دانش آموزان پسر در سال تحصیلی ۸۶ ـ ۸۵ در سال تحصیلی ۸۷ ـ ۸۶ Sig به دست آمده ۳۱/۰ می باشد که با مقایسه با ۰۵/۰= آلفا تفاوت
معنی داری مشاهده نمی شود.
۳- در مقایسه ی نمرات دختران و پسران در سال تحصیلی ۸۶ ـ ۸۵ با استفاده از سخت افزار (SPSS) Sig به دست آمده ۱۳۳۳/۰ می باشد که با مقایسه با ۰۵/۰= آلفا تفاوت معنی داری دیده می شود که امید است در آینده با ادامه ی پژوهش توسط همکاران علت معنادار بودن آن مشخص شود.
۴- در مقایسه ی نمرات پسران و دختران در سال تحصیلی ۸۷ ـ ۸۶ انجام شد با استفاده از فرمول T.Test و سخت افزار (SPSS) Sig به دست آمده ۵۱۶/۰
می باشد که نشان می دهد تفاوت معنی دار نیست.

در موارد فوق نتیجه می گیریم نمرات دختران و پسران در سال تحصیلی ۸۶ ـ ۸۵ و
۸۷ ـ ۸۶ با مقایساتی که صورت گرفته، بهره مقایسه ی دختران و پسران در سال تحصیلی ۸۵ معنی دار نمی باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 36 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد