بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

زكات

اسلام براى كم كردن فاصله طبقاتى در ميان مسلمين قانون «زكات» را تشريع كرده و به ثروتمندان دستور داده است تا سهم عادلانه اى از اموال و درآمدهاى فردى خود را به عنوان زكات به بيت المال اسلام بپردازند. اين اموال كه روى هم رفته، رقم مهمّى را تشكيل مى دهد، نقش مؤثّرى در مبارزه با فقر و كم كردن فاصله طبقاتى و كمك به عمران و آبادى دارد.

در سخنان پيشوايان اسلام مى خوانيم كه مقدار «زكات» به قدرى دقيق تعيين شده كه اگر همه كسانى كه زكات بر آنها واجب است به وظيفه خود عمل كرده و آن را بپردازند مى توان بكلى فقر را از جامعه اسلامى ريشه كن ساخت. وجود فقر تنها به خاطر اين است كه عده زيادى از اطاعت اين دستور حياتى امتناع می ورزند و آنها در پيشگاه خداوند بزرگ مسئولند.

اسلاید 2 :

مصارف هشتگانه زكات، اهمّيت و نقش تشريع اين حكم اسلامى را در ساختن يك اجتماع سالم منعكس مى سازد. قرآن مجيد در آیه 60 سوره توبه اين «موارد هشتگانه» را چنين شرح مى دهد:

زكات اموال بايد تنها در مورد

«فقيران»،

«مستمندان»،

«كسانى كه براى جمع آورى آن مى كوشند» (به تناسب كار و زحمتشان)،

«جلب و جذب غير مسلمانان به اسلام»،

«خريدن و آزاد ساختن غلامان»،

«اداى دين بدهكارانى كه از پرداختن بدهى خود عاجزند»،

«افرادى كه در سفر وا مانده اند»

و «در راه خدا» (هرگونه كار خير و عام المنفعه) مصرف گردد.

اسلاید 3 :

با توجّه به اين كه مصرف اخير (فى سبيل الله) كه يكى از مصارف هشتگانه زكات است مفهوم وسيعى داشته و كليّه امور عمرانى، گسترش فرهنگ، بهداشت، ساختن پل ها، راه ها، بيمارستان ها و مدارس را شامل مى گردد، نقش مهمّ اين ماليات اسلامى، در عمران و آبادى به خوبى آشكار مى شود.

اسلاید 4 :

خمس

«خمس» به معنى پرداختن «20 درصد» از مازاد درآمد سال پس از كسر تمام هزينه هاى زندگى سالانه و يكى از اقلام ماليات هاى اسلامى است كه به منظور تأمين زندگى نيازمندان و مبارزه با فقر، توسعه تبليغات اسلامى و تأمين ساير نيازمندى هاى مادّى و معنوى جامعه اسلامى تشريع شده است.

خمس به همه در آمد تعلق نمى گيرد، بلكه مربوط به مازاد از مخارج سالانه است، بنابراين كسانى كه مخارجشان از درآمدشان بيشتر و يا مساوى است هيچ گونه وظيفه اى در اين قسمت ندارند، و تنها كسانى كه در آمدشان از مخارجشان بيشتر است بايد 20 درصد باقيمانده درآمد سال خود را به بيت المال بپردازند و اين رقمِ قابل توجّهى براى بيت المال اسلام محسوب شده و به مسلمين امكان مى دهد كه بسيارى از مشكلات مادّى، اجتماعى و دينى را حل كنند.

اسلاید 5 :

البتّه خمس منحصر به مازاد در آمد كسب و كار نيست، بلكه در معدن، غوص (آنچه به وسيله غوّاصى از دريا خارج مى شود)، گنج هاى بدون صاحبى كه از زير خاك بيرون مى آورند، و در غنايم جنگى نيز خمس واجب است، در اين موارد خمس به همه درآمد تعلق مى گيرد و تنها هزينه هاى انجام كار از آن كسر مى شود.

طرز تقسيم خمس و تعيين مصارف دقيق آن در فقه اسلامى مذكور و شرح آن از عهده اين بحث فشرده خارج است.

اسلاید 6 :

انفاق

مسأله انفاق (بخشش در راه خدا) گرچه از واجبات نيست ولى اسلام فوق العاده به آن اهميّت داده و آيات زيادى از قرآن مجيد به آن اختصاص يافته است.

اين انفاق هاى مستحبّى يكى ديگر از عوامل توزيع عادلانه ثروت و مبارزه با فقر و توسعه فاصله طبقاتى است. انفاق ممكن است نسبت به اشخاص انجام گيرد و يا به صورت مؤسسّات خيريّه اى درآيد و با برنامه خاصى به وسيله نيكوكاران توزيع گردد و از اين نظر تفاوتى نيست بلكه صورت دوّم غالباً مؤثرتر و مفيدتر خواهد بود.

اسلاید 7 :

وقف و اموال عمومى

يكى ديگر از موضوعاتى كه به هدف توزيع عادلانه ثروت و مبارزه با فقر و يا تمركز سرمايه، كمك مؤثّرى مى كند، مسأله وقف و اموال عمومى است.

وقف بر دو قسم است:

وقف عام

وقف خاص.

در وقف خاص منافع يك مال به عده مخصوصى اختصاص داده مى شود (مانند فرزندان واقف)، ولى در وقف عامِ كه اكثر موارد وقف را تشكيل مى دهد عين موقوفه به عموم يا بخش عظيمى از اجتماع تعلّق پيدا كرده و جزو اموال عمومى مى گردد.

تشويق اسلام به مسأله وقف، و اقدام پيشوايان بزرگ به آن، سبب شده بخش قابل توجّهى از اموال از شكل خصوصى درآمده و رنگ عمومى به خود گيرد و در خدمت توده هاى عظيم اجتماع به كار افتد،كه اين خود گام ديگرى براى توزيع عادلانه ثروت محسوب مى گردد.

اسلاید 8 :

مالكيّت در اسلام

از نظر اسلام، مالكيّت «واقعى و مطلق» مخصوص خداست و مالكيّت او نسبت به همه چيز و همه موجودات در پهنه جهان هستى، مالكيّت حقيقى است و جنبه «تكوينى» دارد، نه قراردادى و قانونى و تشريعى چرا كه او آفريدگار همه چيز و مدير و مدبّر آنهاست:

آنچه در آسمان ها و زمين است از آن اوست (سوره بقره، آیه 255) بنابراين مالكيّت ديگران بايد با اجازه و فرمان خدا و طبق قوانين او صورت گيرد.

اسلاید 9 :

مالكيّت شخصى و كار

اسلام مالكيّت شخصى را محترم شناخته و هركس را مالك دسترنج خود مى داند، و كار را پايه مالكيّت    مى شناسد.

اين يك قانون طبيعى است كه اسلام آن را امضا كرده است، چرا كه هركس مالك طبيعى خود و نيروهاى خويش است. دسترنج و فرآورده هاى هركس در واقع تبلورى از نيروهاى وجودى او محسوب مى گردد، بنابراين همان طور كه انسان مالك خود و نيروهاى خويش است مالك كار و دسترنج خود نيز مى باشد

اسلاید 10 :

احيا و حيازت

اگر كسى زمين مواتى را احيا كند (آباد سازد) مالك آن مى شود و پيغمبر گرامى اسلام(صلى الله عليه وآله) مى فرمايد:

كسى كه زمين مواتى را احيا كند مال اوست وسائل الشيعه، ج 17، صفحه 327 «حيازت» (دست يافتن به منابع و مواهب طبيعى پيش از آن كه ديگرى به آن دست يابد) يكى ديگر از اسباب مالكيّت است، كه در فقه اسلام تحت عنوان «من حازملك»; كسى كه حيازت كند مالك مى شود» ذكر شده است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید