بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

بازاريابي چيست؟

 • فرايندي است كه به وسيله آن افراد نياز و يا خواسته خود را به دست مي آورند، از طريق ايجاد و تبادل محصولات و ارزش با ديگران.

 

 • به طور ساده تر: تحويل رضايت مشتري با در نظر گرفتن سود.

اسلاید 2 :

 چه چيزي يك مصرف كننده(مشتري)
  را بر مي انگيزد تا اقدام كند؟

 • نيازها- ظهور احساس فقدان براي موارد اساسي مانند غذا و لباس و نياز هاي پيچيده مانند تعلقات(مالكيت)مثلا من تشنه ام.
 • خواسته ها- شكلي از يك نياز انساني كه به وسيلهي فرهنگ و شخصيت(ويژگي ها) فرد بروز ميكند مثلا من يك كوكا كولا مي خواهم..

 

 • تقاضا ها- خواسته هاي انساني كه به پشتوانه قدرت خريد به وجود مي آيند. مثلا من پول براي خريد كوكا كولا دارم.

اسلاید 3 :

 چه چيزي نيازها و خواسته هاي
 مشتريان را برآورده ميكند؟

 • خدمات- فعاليتها و منافعي كه براي فروش به بازار عرضه مي شوند، غير ملموس هستند و موجب مالكيت براي كسي نمي شوند.
 • مانند:

خدمات بانكي، خدمات هواپيمايي، آرايشگاهها و خدمات هتل

 • محصولات- هر چيزي كه مي تواند براي توجه، اكتساب، مصرف يا استفاده كردن به بازار عرضه شود.كه ممكن است يك نياز يا خواسته را برآورده كند.
 • مانند:

افراد، مكانها، سازمانها، فعاليتها، و نظرات

اسلاید 4 :

 چگونه مشتريان از بين محصولات
 و خدمات انتخاب مي
كنند؟

 • ارزش مشتري- منفعتي كه مشتري از طريق مالكيت و استفادهي يك محصول نسبت به هزينه به دست آوردن آن كسب ميكند.
 • رضايت مشتري- وابسته به عملكرد درك شدهي محصول نسبت به انتظار خريدار. كيفيت و مديريت كيفيت جامع (TQM).

اسلاید 5 :

 چگونه مشتريان محصولات و
 خدمات را به دست مي
آورند؟

 • تبادل- به دست آورن يك شي خواسته شده از كسي به وسيله ارائه چيز ديگري به جاي آن.

 

 • تعامل- داد و ستد ارزشها بين طرفين. معمولا به وسيله پول.

 

 • روابط- ايجاد ارتباطات بلند مدت با مصرف كنندگان، توزيع كنندگان، فروشندگان و تامين كنندگان.

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید