دانلود پاورپوینت بررسی رنگ در طراحی اتاق بازی کودکان ۳تا ۶ سال کودکستانهای بلوار سجاد مشهد

PowerPoint قابل ویرایش
44 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت بررسی رنگ در طراحی اتاق بازی کودکان ۳تا ۶ سال کودکستانهای بلوار سجاد مشهد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت بررسی رنگ در طراحی اتاق بازی کودکان ۳تا ۶ سال کودکستانهای بلوار سجاد مشهد قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

خلاصه مطالب:
 فرآیند رشد انسانها , در کودکــــــی , تاثیـــــر بسزایی در شخصـــیت آناــن دارد.عقـــیده بسیــــاری از متخصــــصان تعلیـــــم و تربیت بــــر این اســت که شخصیت هر انسان در ۷ سال اول زندگی او شکل مـــی گیرد , فرآیند رشــــــد کودک در سالهای اولیه زندگی متاثر از عوامل بسیـــــاری است.فعالـــیت , به عنوان عامل اصلی رشد و یادگیری کـــــودک فرآیندی است که در ارتباط با فـــضا و محیط کودک , رشد همه جانبه او را موجــــب مـــی گـــردد.فـــضاهای مرتبـــط با فعـــالیت کودکان باید دارای شرایط مناسب و مطـــلوب بــرای رشد فیـــزیکی , ذهـــنی , عاطفی و اجتماعـــی آنان باشد.تحـــقق این امر از طریق بکارگیری المـــــانهای طراحی معماری ای که منطبق با شرایط جسمی و روانـی کـــودک باشد , امکان پذیر است و ثابت می شود استفاده از رنگهــــای شاد،خصوصاً گـــرم در طراحی اتاق کودکان ما را در دستیابی به این هدف یاری می کند.
مقدمه:
 
اکنون بیش از ۱۰۰ سال است که مفهوم آموزش و پرورش در مراکز اجتماعی هــنوز به عنــــوان سر فصلی داغ مورد بحث است.آموزش و به تبع آن فضاهای آموزشی بیشتـــرین اثر و نقش را بر ذهنیت و تمدن سازی این گونه جوامع به عهده دارند.فضاهای آمـوزشی و در عمده ترین بخش آن , مدارس دوره زمانی طولانی تری از عمر انسان ها را در خود جای می دهد.هدف یاداشت حاضر یافتن کالبــدی جدید برای اصــلاح فرایند آموزش و پرورش می باشد.فـــرایندی که جهـــت گیری آن به سوی رشد مسئولیت پــــذیری , کار پربــار و تداوم در امــر آموزش می باشد.هر چند آموزش پرورش , سیاستگذاریهایش تا کــنون نتوانســـته است شرایطی فراهـــم کند که موجب پرورش بیش از پیش استعداد های دانش آموزان شود.

اسلاید ۲ :

 • امروز واژه انسان استادآموز جای خود را به انسان خودآموز و مسئولیت پذیر داده اســـــت . از این رو الگو و روشی که بدان نیاز داریم , نگارشی جدید و بهبود یافتـــه نسبت به الگـــــو های قدیمی نمی باشد بلکه نیاز ,  مفهومی کاملا متفاوت از آموزش خواهد بود و البته نظریاتی فراتر از تئوری. هدف ایجاد فضائی بهینه در امر آمـــــوزش و یادگیری می باشــــد.ماهیت فضا های آموزشی ,لازمه سر مشقی منحصر بفــــــرد برای پژوهش و ایجاد کنش و واکنش صحیح جهت آموزش و پرورش می باشد.به شـــــرط آنــــکه تعاملی صحـــیـــح و مستمـر مابین سه اصل آمـــوزش و پـــرورش دانــــش آمــوز و فضای آموزشی بر قرار باشد. 

اسلاید ۳ :

هدف تحقیق:
فرضیه:
در طراحی اتاق بازی کودکان استفاده از رنگهای شاد وگرم برای حـــفـظ روحیه ی شاد کودک الزامیست.
اهداف کلی:
اثبــات الزامـــی بودن استفاده از رنـــگ های شــــــاد به خصـــوص رنـگ هـــــای گرم در طــراحی اتاق بازی کودکـــــان که با روحـــیه وعملکرد آنها رابطه ی مستقیمی دارد.
اهداف جزئی:
اثبات اینکه رنگ های خنثی، سیــاه،سفید وخاکستــــــری نقش منفی ای را در زمینه ی عملکرد و روحیات کودک ایفا می کنند.
روش کار و گردآوری:
در این پــژوهش از طریق مرور کاربردهای کیفی،همبستگی و چند روشی و نیـز با تکـــیه برتکنیک های جمـــــع آوری اطلاعــــات از طــــــریق نمونه گیری تصادفی ســــاده که با تهـــیه ی نوعی پرسش نامه ی تصویری(برای آســـان تر پاســخ دادن کودکان تــــدارک دیده شد) و تکنیـــک مشاهده در تحقیـــق صورت گرفته،همچنین با مـرور ســـابقه ی تحقیق از طریق اینترنت وسایتها و کتابهای مختلف وبا توجه به نظرات کودکان توانســـتیم آنچه را که بــه عنوان فرضیه مطرح بود،به نظــــریه وسپس به یک فـلسفه یا اصل کلی تبدیل کنیم. 
نتیجه:
در نظر گرفتن رنگ به عنوان عنصری تأثیر گذار در معـــــماری و رابطـــه ی مستقیــم رنگها با عملکرد و روحیـات کودکان اثبات شد و نتیجه این شد که از رنگهای گــرم وشـاد در طراحی اتاق بازی کودکان به دلیل برانگیختن احساس و عواطف کودک و ارتقای عملکرد مثبت در آنها استفاده کنیم.  

اسلاید ۴ :

بیان مسئله:

موضوع تحقیق: بررسی رنگ در اتاق بازی کودکان ۳تا ۶ سال مهـد کودک های بلوار سجاد

مسأله ی تحقیق: در طراحی اتاق بازی کودکــان  ۳تا ۶ ســـال کودکـســـــتان های بلوار سجاد مشهد به رنگ توجهی نشده است.

پرسش تحقیق: کودکان ۳تا ۶ سال مهد کودک های بلوار سجاد در رابــــطه با رنگ اتاق بازیشان چه نظری دارند؟

اسلاید ۵ :

نمونه گیری:

جامعه ی آماری:
کودکان ۳تا ۶ سال کودکستان های بلوار سجاد مشهد.

نمونه های انتخابی:
مهد کودک گلها ی زندگی واقـــع در:حاشیه ی بلوار سجاد
مهد کودک مهــــر رضــــــا و زهرا واقع در: پامـــچال ۵
مهد کودک دنیای فرشتگان واقع در: حاشیه ی بلوار سجاد

نحوه ی پرسش:
به این علت که کودکان قادر به پاسخـــــــگویی به سوالات کمی و کیفی نیستند،بر این شدیم تا با ارائه ی بروشـــــورهایی از نمونه های متفاوت اتاق های بازی کودکان میزان علاقه ی آنها را نسبت به رنگها بسنجیم.

اسلاید ۶ :

یافته ها:

 • ۱.طراحی اصولی  شکل کلی فضای معماری
  • ۲.ساختن فضای آموزشی با عملکرد بالا
   • ۳.ارائه آموزشهای غیر مستقیم و گروهی با ایجاد کارگاه های جنبی
    • ۴. ایجاد فضایی مطلوب و منطبق با شرایط جسمی و روانی دانش آموزان
    • ۱-۴محیط دلپذیر:

     ۲-۴ وضوح و خوانایی : 

     • ۳-۴در نظر گرفتن فضای بازی :
      • ۴-۴تنوع :
      • ۵-۴مشخص کردن محدوده ها به وسیله کف سازی :
      • ۶-۴طراحی جزئیات فضاها با توجه به الگوهای رفتاری کودکان :

       ۷-۴ایجاد حس کنجکاوی و خلاقیت :

       • ۸-۴رعایت عوامل زیبائی شناسی :
       • ۹-۴رعایت قیاس و مبلمان :
        • ۱۰-۴همسازی با اقلیم منطقه :

اسلاید ۷ :

 • و این هم یه اتاق تقریبا تیره که بیشتر به درد اقا پسرها می خورد رنگ دیوارها و کف و بعضی از قسمتهای لوازم اتاق به رنگ تیره است ولی از رنگ چوب هم برای خارج کردن اتاق از یکنواختی استفاده شده است.این اتاق مورد علاقه ی هیچ یک از کودکان نبود.

اسلاید ۸ :

و این هم یه اتاق زیبا و تقریبا دختر پسند.استفاده از ترکیب رنگها در این اتـــــــاق مخصوصا سبز و سفید و بنفش این اتاق رو واقعا زیبا و ممتاز کرده است. این اتاق مورد انتخاب اکثر دختران واقع شد.

اسلاید ۹ :

 و این هم که یه اتاق دو نفره که برای دو خواهر یا دو برادر مهربان مناسب است .رنگ سفید دیوارها و رنگ چوبی کف و لوازم به همراه رنگ قرمز پارچه ها و فرش و رنگ ابی پا تختی ها بسیار زیباست.این اتاق مورد علاقه ی کودکانی واقع شد که دارای یک خواهر یا برادر بزرگتر یا کوچکتر در خانه بودند.

اسلاید ۱۰ :

و در  این جا هم رنگ پایه کرم است ولی از چند رنگ ملایم دیگر نیر استفاده شده است و اتاق ملایمی را به ما داده است.این اتاق مورد انتخاب معدودی از کودکان قرار گرفت که اکثریت آنها دختر بچه بودند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 44 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد