بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

خلاصه مطالب:
 فرآیند رشد انسانها , در کودکــــــی , تاثیـــــر بسزایی در شخصـــیت آناــن دارد.عقـــیده بسیــــاری از متخصــــصان تعلیـــــم و تربیت بــــر این اســت که شخصیت هر انسان در ۷ سال اول زندگی او شکل مـــی گیرد , فرآیند رشــــــد کودک در سالهای اولیه زندگی متاثر از عوامل بسیـــــاری است.فعالـــیت , به عنوان عامل اصلی رشد و یادگیری کـــــودک فرآیندی است که در ارتباط با فـــضا و محیط کودک , رشد همه جانبه او را موجــــب مـــی گـــردد.فـــضاهای مرتبـــط با فعـــالیت کودکان باید دارای شرایط مناسب و مطـــلوب بــرای رشد فیـــزیکی , ذهـــنی , عاطفی و اجتماعـــی آنان باشد.تحـــقق این امر از طریق بکارگیری المـــــانهای طراحی معماری ای که منطبق با شرایط جسمی و روانـی کـــودک باشد , امکان پذیر است و ثابت می شود استفاده از رنگهــــای شاد،خصوصاً گـــرم در طراحی اتاق کودکان ما را در دستيابی به اين هدف ياری می کند.
مقدمه:
 
اکنون بیش از ۱۰۰ سال است که مفهوم آموزش و پرورش در مراکز اجتماعی هــنوز به عنــــوان سر فصلی داغ مورد بحث است.آموزش و به تبع آن فضاهای آموزشی بیشتـــرین اثر و نقش را بر ذهنیت و تمدن سازی این گونه جوامع به عهده دارند.فضاهای آمـوزشی و در عمده ترین بخش آن , مدارس دوره زمانی طولانی تری از عمر انسان ها را در خود جای می دهد.هدف یاداشت حاضر یافتن کالبــدی جدید برای اصــلاح فرایند آموزش و پرورش می باشد.فـــرایندی که جهـــت گیری آن به سوی رشد مسئولیت پــــذیری , کار پربــار و تداوم در امــر آموزش می باشد.هر چند آموزش پرورش , سیاستگذاریهایش تا کــنون نتوانســـته است شرایطی فراهـــم کند که موجب پرورش بیش از پیش استعداد های دانش آموزان شود.

اسلاید 2 :

 • امروز واژه انسان استادآموز جای خود را به انسان خودآموز و مسئولیت پذیر داده اســـــت . از این رو الگو و روشی که بدان نیاز داریم , نگارشی جدید و بهبود یافتـــه نسبت به الگـــــو های قدیمی نمی باشد بلکه نیاز ,  مفهومی کاملا متفاوت از آموزش خواهد بود و البته نظریاتی فراتر از تئوری. هدف ایجاد فضائی بهینه در امر آمـــــوزش و یادگیری می باشــــد.ماهیت فضا های آموزشی ,لازمه سر مشقی منحصر بفــــــرد برای پژوهش و ایجاد کنش و واکنش صحیح جهت آموزش و پرورش می باشد.به شـــــرط آنــــکه تعاملی صحـــیـــح و مستمـر مابین سه اصل آمـــوزش و پـــرورش دانــــش آمــوز و فضای آموزشی بر قرار باشد. 

اسلاید 3 :

هدف تحقيق:
فرضيه:
در طراحی اتاق بازی کودکان استفاده از رنگهای شاد وگرم برای حـــفـظ روحيه ی شاد کودک الزامیست.
اهداف کلی:
اثبــات الزامـــی بودن استفاده از رنـــگ های شــــــاد به خصـــوص رنـگ هـــــای گرم در طــراحی اتاق بازی کودکـــــان که با روحـــيه وعملکرد آنها رابطه ی مستقيمی دارد.
اهداف جزئی:
اثبات اينکه رنگ های خنثی، سيــاه،سفيد وخاکستــــــری نقش منفی ای را در زمينه ی عملکرد و روحيات کودک ايفا می کنند.
روش کار و گردآوری:
در اين پــژوهش از طريق مرور کاربردهای کيفی،همبستگی و چند روشی و نيـز با تکـــيه برتکنيک های جمـــــع آوری اطلاعــــات از طــــــريق نمونه گيری تصادفی ســــاده که با تهـــيه ی نوعی پرسش نامه ی تصويری(برای آســـان تر پاســخ دادن کودکان تــــدارک ديده شد) و تکنيـــک مشاهده در تحقيـــق صورت گرفته،همچنين با مـرور ســـابقه ی تحقيق از طريق اينترنت وسايتها و کتابهای مختلف وبا توجه به نظرات کودکان توانســـتيم آنچه را که بــه عنوان فرضيه مطرح بود،به نظــــريه وسپس به يک فـلسفه يا اصل کلی تبديل کنيم. 
نتيجه:
در نظر گرفتن رنگ به عنوان عنصری تأثير گذار در معـــــماری و رابطـــه ی مستقيــم رنگها با عملکرد و روحيـات کودکان اثبات شد و نتيجه اين شد که از رنگهای گــرم وشـاد در طراحی اتاق بازی کودکان به دليل برانگيختن احساس و عواطف کودک و ارتقای عملکرد مثبت در آنها استفاده کنيم.  

اسلاید 4 :

بيان مسئله:

موضوع تحقيق: بررسی رنگ در اتاق بازی کودکان 3تا 6 سال مهـد کودک های بلوار سجاد

مسأله ی تحقيق: در طراحی اتاق بازی کودکــان  3تا 6 ســـال کودکـســـــتان های بلوار سجاد مشهد به رنگ توجهی نشده است.

پرسش تحقيق: کودکان 3تا 6 سال مهد کودک های بلوار سجاد در رابــــطه با رنگ اتاق بازيشان چه نظری دارند؟

اسلاید 5 :

نمونه گيری:

جامعه ی آماری:
کودکان 3تا 6 سال کودکستان های بلوار سجاد مشهد.

نمونه های انتخابی:
مهد کودک گلها ی زندگی واقـــع در:حاشيه ی بلوار سجاد
مهد کودک مهــــر رضــــــا و زهرا واقع در: پامـــچال 5
مهد کودک دنيای فرشتگان واقع در: حاشيه ی بلوار سجاد

نحوه ی پرسش:
به اين علت که کودکان قادر به پاسخـــــــگويی به سوالات کمی و کيفی نيستند،بر اين شديم تا با ارائه ی بروشـــــورهايی از نمونه های متفاوت اتاق های بازی کودکان ميزان علاقه ی آنها را نسبت به رنگها بسنجيم.

اسلاید 6 :

يافته ها:

 • ۱.طراحی اصولی  شکل کلی فضای معماری
  • ۲.ساختن فضای آموزشی با عملکرد بالا
   • ۳.ارائه آموزشهای غیر مستقیم و گروهی با ایجاد کارگاه های جنبی
    • ۴. ایجاد فضایی مطلوب و منطبق با شرایط جسمی و روانی دانش آموزان
    • ۱-۴محیط دلپذیر:

     ۲-۴وضوح و خوانایی : 

     • ۳-۴در نظر گرفتن فضای بازی :
      • ۴-۴تنوع :
      • ۵-۴مشخص کردن محدوده ها به وسیله کف سازی :
      • ۶-۴طراحی جزئیات فضاها با توجه به الگوهای رفتاری کودکان :

       ۷-۴ایجاد حس کنجکاوی و خلاقیت :

       • ۸-۴رعایت عوامل زیبائی شناسی :
       • ۹-۴رعایت قیاس و مبلمان :
        • ۱۰-۴همسازی با اقلیم منطقه :

اسلاید 7 :

 • و این هم یه اتاق تقریبا تیره که بیشتر به درد اقا پسرها می خورد رنگ دیوارها و کف و بعضی از قسمتهای لوازم اتاق به رنگ تیره است ولی از رنگ چوب هم برای خارج کردن اتاق از یکنواختی استفاده شده است.اين اتاق مورد علاقه ی هيچ يک از کودکان نبود.

اسلاید 8 :

و این هم يه اتاق زیبا و تقریبا دختر پسند.استفاده از ترکیب رنگها در این اتـــــــاق مخصوصا سبز و سفید و بنفش این اتاق رو واقعا زیبا و ممتاز کرده است. اين اتاق مورد انتخاب اکثر دختران واقع شد.

اسلاید 9 :

 و این هم که یه اتاق دو نفره که برای دو خواهر يا دو برادر مهربان مناسب است .رنگ سفید دیوارها و رنگ چوبی کف و لوازم به همراه رنگ قرمز پارچه ها و فرش و رنگ ابی پا تختی ها بسیار زیباست.اين اتاق مورد علاقه ی کودکانی واقع شد که دارای يک خواهر يا برادر بزرگتر يا کوچکتر در خانه بودند.

اسلاید 10 :

و در  این جا هم رنگ پایه کرم است ولی از چند رنگ ملایم دیگر نیر استفاده شده است و اتاق ملایمی را به ما داده است.اين اتاق مورد انتخاب معدودی از کودکان قرار گرفت که اکثريت آنها دختر بچه بودند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید