بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

فهرست مطالب

 • سيستمهای اطلاعاتی و انواع آن
 • ERP چيست؟ (تعريف)
 • ERPسيستمی جامع وكاملاً يكپارچه
 • زيرسيستمهاي موجود درERPو Oracle ERP
 • ويژگيهای ERP و Oracle ERP
 • دستاوردهاي ERP
 • براي استقرار ERP در يک سازمان از کجا شروع کنيم؟
 • هزينههای پيادهسازی ERP
 • عوامل اصلی موفقيت در پيادهسازی ERP
 • مطالعه موردی
 • برخي شرکت‌هاي برق که از سيستم Oracle بهره مي‌برند

اسلاید 2 :

تعريف سيستمهاي اطلاعاتي(Information System)

يک سيستم اطلاعاتي را مي‌توان مجموعه‌اي از اجزاء مرتبط با هم تعريف کرد که اطلاعات را به منظور حمايت از هماهنگی، تصميم‌گيري و کنترل در يک سازمان، جمع‌آوري، پردازش، ذخيره، بازيابی و توزيع مي‌کند.

در يک سيستم اطلاعاتی سه عمليات Input، Process و Output منجر به توليد اطلاعات می‌شود.

اسلاید 3 :

انواع سيستمهاي اطلاعاتي(IS)

üسيستمهای پشتيبان عمليات

مثل: TPS، PCS، OAS، ECS

üسيستمهای پشتيبان مديريت

مثل: MIS، DSS، EIS

اسلاید 4 :

انواع سيستمهاي اطلاعاتي(IS)(ادامه)

üسيستم‌هاي پشتيبان عمليات:

- پشتيبانی عمليات روزانه

- پشتيبانی عمليات وظايف سطح پائين مديريت

- توليد اطلاعات به وسيله/ مورد استفاده در فرآيندهای تجاری

اسلاید 5 :

üسيستم‌هاي پشتيبان عمليات شامل:

- سيستم‌هاي پردازش رويدادها (Transaction Processing Systems: TPS)

  اين سيستم‌ها وظيفه پردازش اطلاعات فرايندهاي کاري را بر عهده دارند.

- سيستم‌های کنترل فرآيند (Process Control Systems: PCS)

  اين سيستم‌ها وظيفه کنترل فرآيندهای صنعتی و توليد را بر عهده دارند.

- سيستم‌های خودکار اداری (Office Automation System: OAS)

  اين سيستم‌ها وظيفه اتوماسيون اداری را بر عهده دارند.

- سيستم همکاری و ارتباطات سازمانی (Enterprise Collaborations Systems)

اسلاید 6 :

üسيستم‌هاي پشتيبان مديريت:

- اين سيستمها اطلاعات و پشتيبانی لازم برای تصميمگيری کارآمد مديران را فراهم میآورند.

- اطلاعات سيستمهای پشتيبان عمليات را برای استفاده مديران تلخيص میکنند.

- به طور عمده در سطوح استراتژيک و مديريتی (تاکتيکی) سازمان مورد استفاده قرار میگيرند.

اسلاید 7 :

üسيستم‌هاي پشتيبان مديريت شامل:

- سيستم اطلاعات مديريت (Management Information System: MIS)

  اين سيستم‌ها تأمين‌کننده اطلاعات براي کمک به تصميم‌گيري‌هاي روزانه مديريت (ساخت يافته) در سطوح مختلف است.

- سيستم پشتيبان تصميم (Decision Support System: DSS)

  اين سيستم‌ها تأمين‌کننده اطلاعات براي کمک به تصميم‌گيري‌هاي مديريت در سطوح ارشد و مياني براي موارد غير ساخت يافته است.

- سيستم اطلاعات مديريت ارشد (Executive Information System: EIS)

  اين سيستم‌ها تأمين‌کننده اطلاعات خاص براي مديريت ارشد و مياني در ارتباط با فاکتورهاي بحراني(CFs)براي رسيدن به اهداف استراتژيک سازماني است.

اسلاید 8 :

به زبان ساده

ERP

سيستم جامع نرمافزاري است كه به كمك آن ميتوان کليه فعاليتهاي اطلاعاتي سازمان را يکپارچهو منابعسازمان (پول-نيرويانساني- كالا-تجهيزات) را با هدفافزايش بهرهوري, برنامهريزي و مديريت نمود.

اسلاید 9 :

(Davenport, 1998):

«ERP يک بسته نرمافزاري تجاري است که هدف آن يکپارچه‌سازی اطلاعات و جريان آنها بين تمامي بخش‌هاي سازمان از جمله مالي، حسابداري، منابع انساني، زنجيره تأمين و مديريت ارتباط با مشتريان است».

اسلاید 10 :

(انجمن توليد و کنترل موجودي آمريکا):

«روشي براي برنامهريزي و کنترل موثر تمامي منابع سازمان براي دريافت، توليد، ارسال و پاسخگويي به نيازهاي مشتريان، در شرکتهاي توليدي، توزيعي و خدماتي با يک سيستم يکپارچه».

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید