بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

برنامهريزيمنابعبنگاه      (E terprise Resource Pla i g)

 

سيستمهاي برنامه ريزي منابع بنگاه که از دهه 90 ميلادي مطرح شده اند، از جديدترين جلوه هاي توسعه فناوري اطلاعات به شمار مي آيند.

استقرار آنها پيچيده، زمان بر و هزينه زاست و آمادگيهاي سازماني ويژه اي را طلب مي کند.

پژوهشها نشان مي دهد که موفقيت پروژه هاي سنگين ERPدرمراحل انتخاب، پياده سازي، بهره برداري و بروزآوري، در سازمان متقاضي نيازمند وجود دانشهاي ويژه اي در سازمان است.

شناسايي دانشهاي مورد نياز براي نيل به موفقيت اين سيستمها از نخستين گامهاي فرايند مديريت دانش در رابطه با نظامهاي مزبور به شمار مي آيد.

شناسايي، گروه بندي و رتبه بندي زمينه هاي مختلف  دانشهاي مورد نياز سازمان که وجود آنها براي موفقيت پروژه ERP ضروري هستند در اولين مرحله پژوهش صورت گرفته است.

بررسي مقالات، تحقيق ميداني و بهره گيري از تكنيك آماري آناليز واريانس، در نهايت زمينه هاي موضوعي دانشهاي مختلف در گروههاي معنادار را بدست داده  و از نظر اهميت و نقش آنها در پروژه ERPاولويت بندي نموده است.

باشناساييواولويتبنديدانشهايموردنياز  يکسازمانبراينيلبهموفقيتدريکپروژه  ERP،زمينهمناسبيبرايبرنامهريزيهايآموزشيوانجاماقداماتضروريبرايکسبايندانشهادرسازمانفراهمميآيد.باارزيابيوضعموجودسازمانازنظردانشهايموردنيازدرفازهايمختلفپيادهسازيسيستم،ميتوانازبسياريازهزينههاي   غيرضروريجلوگيريکردوموجبتسهيلچرخهعمرپروژهشد.

 

اسلاید 2 :

 

سيستمهايERPبهعنوانمبحثينويندرآخريندههازقرنبيستممطرحشدهاندکهبهبهرهگيريازمفاهيممهندسيمجددفرايندهاويکپارچهسازيسيستمبهبهبود  زنجيرهتامينموادومنابع،کاهشموجوديهاوزمانتوليد،حذفاقداماتتکراريودرنهايتبهبهينهسازيتوليدميانجامد.

سيستمهايERPبهلحاظبهرهمنديازمزايايمتعدد  ازجملهساختاريکپارچهوتوانبهبودبرمبنايمهندسيمجددفرايندهاازجديدترينوموثرتريننمودهايفناورياطلاعاتبهشمارميرود.

اينسيستمهاازبهترينروشهايمديريتاطلاعاتدرسازمانهاستکهدرآنهاسعيبرايناستکهنيازهاياطلاعاتيدپارتمانهايمتفاوتتحتيکبسترواحددرحداقلزمانممکنوباحذفاقداماتموازيتهيهودراختيارگذاشتهشود.

ERPنمايندهنسلجديديازسيستمهاياطلاعاتياست  کهاطلاعاتسازمانرابااستفادهازفناورياطلاعاتدرتماميحوزههابهصورتيکپارچهوباساختاريشناورجمعآورينمودهوبااستفادهازبرنامهريزيهايخاص،دراختيارکاربراندرتماميسطوحسازمانقرارميدهد.

 

اسلاید 3 :

دانش  (K owledge)

دانش (دانايي):  مجموعهايازشناختهاومهارتهايلازمبرايحليکمسالهاستاگراطلاعاتيکهدردستاستبتواندمشکليراحلکند،ميتوانگفتدانشوجوددارد. ضمنآنکهدانشبايدامکانتبديلبهدستورالعملاجراييوعمليشدنراداشتهباشد.

دانشعبارتاستازبهرهگيريازدادههاواطلاعاتآميختهبامهارتها،شايستگيها،عقايد،ادراکات،تعهداتوانگيزههاينيرويانسانيسازمان.

دانشبهمثابهداراييسازمانتلقيميشود.

دردهه هاي 80 و 90شرکتموفقشرکتيبودکهميدانستچهکندوليشرايطجديداينتعريفراتغييردادهاست  : شرکتموفق،شرکتياستکهميداندچگونهکارهاينورابهتروسريعترانجامدهد  وايننقشتعيينکننددانشدراقتصادفراصنعتيرانشانميدهد.

مديريتدانش،مديريتسرمايههايفکريسازماناست.منشااصليسرمايههايفکريسازمانعبارتانداز: بخشدرونيکهدروجودانسانهابهعنوان“دانش نهان”نهفتهاستوبخشبيروني  کهشاملمستنداتوگزارشها،تکنولوژيوسيستمهاستکهدرسازماندانش آشكار راشکلميدهد.

“مديريتدانش” دروهلهاولبايدخلادانشهايسازمانراشناساييکند.

 

 

اسلاید 4 :

بر اساس يافته هاي تحقيقاتrosema وcha در سال 2001 پنج گروه دانش بشرح ذيل مد نظر قرار گرفته اند.

1- دانش كسب وكار شامل كليه موارد و اجزاء كسب وكار كه در مديرت پروژه ERP مد نظر قرار مي گيرند.

2- دانش فني شامل كليه موارد و ملزومات درخصوص مسائل فني كه در مديريت پروژه ERP مد نظر قرار مي گيرند.

3- دانش محصول شامل كليه اطلاعات لازم از محصول در خصوص اتخاذ پياده سازي يك راه حل مشخص

4- دانش سازمان شامل خصوصيات منحصر بفرد در يك سازمان از قبيل رويه ها ، مقررات ، فرهنگ سازي و اندازه سازمان

5- دانش مديريت پروژه شامل مديريت منابع انساني ، زمان و هزينه كه جهت برآوردن اهداف يك پروژه ERP مد نظر قرار مي گيرند

اسلاید 5 :

مروري بر عناوين زمينه هاي مختلف دانش ها:

 

دانش كسب و كار Busi essK owledge

مهندسي مجدد فرآيندها Busi essProcessRe-E gi eer g

(باز انديشي بنيادين و طراحي نو و ريشه اي فرآيند ها، براي دستيابي به بهبود و پيشرفتي اساسي در معيارهاي امروزين نظير قيمت ، كيفيت، خدمات و سرعت.)

برنامه ريزي استراتژيك

  (برنامه ريزي سازمانها جهت كسب آمادگي هاي لازم، تنظيم رفتارها  و بروز عكس العمل مناسب در موقعيت هاي جديد بر اساس يافته هاي ناشي از شناخت قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديدهايي كه سازمان با آنها مواجه است .)

برنامه ريزي كلان شركت يا زمان بندي كلان توليد

  (براي هدايت عمليات توليدي ، به برنامه هاي تفصيلي كوتاه مدت نياز است. MPS نيروي جلو برنده برنامه ريزي تفصيلي ظرفيت، برنامه ريزي مواد و حتي برنامه زمان بندي روزانه سطح توليد است.)

اسلاید 6 :

برنامه ريزي توليد

برنامه ريزي مواد و كنترل موجودي

برنامه ريزي عمليات توليد

مديريت كيفيت

فروش و توزيع

مديريت ارتباطات با مشتري CRM

مديريت زنجيره تامين

تداركات

برنامه ريزي نگهداري و تعميرات

مديريت منابع انساني

خدمات پس از فروش

مديريت اسناد و مدارك

مديريت داده هاي محصول

فرآيندهاي بازاريابي

مهندسي ، تحقيق و توسعه

مديريت مالي و حسابداري

  هزينه يابي

 

 

 

 

 

اسلاید 7 :

دانش فني Tech ical K owledge

 

مفاهيم سيستم و سيستم هاي يكپارچه

(دانش كافي در حوزه شناخت مفاهيم سيستم و به خصوص ويژگي هاي سيستم هاي يكپارچه، به ارتقاء كيفيت تصميمات نهايي در انتخاب سيستم ERP مي انجامد. به ويژه آنكه نرم افزارهاي زياي با عنوان ERP عرضه مي شوند كه فاقد ويژگي  اساسي يكپارچگي هستند.)

زير ساخت شبكه

(دانش لازم در حوزه ساختار و توپولوژي هاي شبكه، سخت افزارهاي ارتباطي و تجهيزات لازم براي پشتيباني موثر شبكه و مديريت شبكه.)

سخت افزارهاي ايستگاه ها

(مجموعه سخت افزارهاي مورد نياز ايستگاه ها، اعم از پايانه ها، چاپگرها، مودم ، اسكنر و ... كه براي بهره گيري از امكانات سيستم مورد نياز است)

پايگاه داده ها

توسعه قابليت هاي WEB

 

اسلاید 8 :

دانش پروژه Project K owledge

 

مديريت يكپارچگي پروژه Project I tegratio Ma ageme t

مديريت يكپارچگي ، مجموعه فرآيندهاي لازم ، براي كسب اطمينان از هماهنگي كافي بين كليه اركان اجرايي پروژه مي باشد. وظيفه اصلي مديريت يكپارچگي پروژه، انطباق هر چه بيشتر نيازها با انتظارات متوليان، از طريق همسو سازي اهداف و موقعيت هاي اجرايي پروژه با يكديگر است. براي يكپارچه سازي ساير فرآيندها در كليه اركان پروژه ، ابتدا لازم است با اجراي برخي فرآيندها ، مقدمات يكپارچه سازي فراهم شود.

مديريت محدوده پروژه Project Scope Ma ageme t

مديريت محدوده پروژه، مجموعه فرآيندهاي مورد نياز جهت اطمينان از توجه به فعاليت هاي پروژه به صورت جامع و مانع است، به طوري كه با تحقق آنها هدف پروژه با موفقيت كامل قابل حصول باشد. فرآيندهاي اصلي در اين حوزه عبارت اند از: تعيين مباني شروع ، برنامه ريزي محدوده  ، تعريف محدوده، مميزي محدوده و كنترل تغييرات محدوده.

 

مديريت زمان پروژه Project Time Ma ageme t

مديريت زمان، مجموعه فرآيندهاي مورد نياز جهت اطمينان از تكميل پروژه در مدت زمان مصوب است. فرآيندهاي اصلي در اين حوزه عبارت اند از: تعريف فعاليت ها، توالي فعاليت ها، برآورد مدت زمان فعاليت ها، تهيه زمان بندي، كنترل زمان بندي.

 

اسلاید 9 :

 

مديريت هزينه پروژه Project Cost Ma ageme t

مديريت هزينه، مجموعه فرآيندهاي مورد نياز جهت اطمينان از تكميل پروژه مطابق بودجه مصوب است. فرآيندهاي اصلي در اين حوزه عبارت اند از: برنامه ريزي منابع كاري، برآورد هزينه ، بودجه بندي و كنترل هزينه

 

مديريت كيفيت پروژه Project Quality Ma ageme t

مديريت كيفيت، مجموعه فرآيندهاي لازم جهت اطمينان از انجام رضايت بخش و مورد قبول تعهدات پروژه است. مديريت كيفيت پروژه، شامل كليه فعاليت هاي مديريتي لازم براي تعيين اهداف ، خط مش ها و  تضمين هاي كيفي پروژه است. اين فعاليت ها طي يك سيستم يكپارچه كيفيت و در قالب برنامه ريزي كيفيت، كنترل كيفيت، اطمينان كيفيت و بهبود كيفيت به انجام مي رسند.

 

مديريت منابع انساني پروژه Project  HR  Ma ageme t

مديريت ارتباطات پروژه Project Commu icatio Ma ageme t 

مديريت ريسك پروژه    Project Risk Ma ageme t

مديريت تداركات پروژه Project Procureme t Ma ageme t

 

 

اسلاید 10 :

 

دانش محصول Product K owledge

 

-شناخت ERP

(شناخت كافي از ERP، ارزيابي مزايا و معايب به كارگيريERP ، به ويژه در سازمان مقصد )

 

-شناخت بازار ERP

بررسي جامع فروشندگان مطرح سيستم هاي ERP، مطالعه رتبه بندي هاي جهاني، تحولات نوين در بازار ERP، و به خصوص جمع آوري معيارهاي طبقه بندي سيستم ERP در بازار جهاني از نتايج برجسته دستيابي به دانش كافي در حوزه بازار ERP است.

 

ارزيابي كاركرد محصول

ارزيابي كاركرد محصول، نقش تعيين كننده در انتخابERP دارد، به اين جهت بايد با معيارهاي روشن و قابل اتكاء كاركرد محصول مورد بررسي قرار گيرد. برخي از معيارهاي عمومي در اين حوزه عبارت اند از: ارزيابي عملكرد بر اساس مطالعات سازماني پوشش اهداف سازمان، مباحث فني نظير انعطاف پذيري و قابليت توسعه سيستم، حوزه هاي عملياتي كه توسط سيستم پشتيباني مي شوند، ميزان سهولت كاركردن با سيستم.

 

- شناخت توان فروشندگان

- چگونگي پشتيباني فروشندگان

- تكنولوژي پلت فرم سيستم

-سياست هاي توسعه محصول توسط فروشنده

-سياست هاي قيمت گذاري و هزينه پشتيباني

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید