بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تعریف برنامه ریزی :

برنامه ریزی فرایندی برای نیل به آینده ای مطلوب

تقسیمات برنامه ریزی از دیدگاهشهرسازی:

برنامه ریزی از دیدگاه مسائل اجتماعی و اقتصادی :

-برنامه ریزی کلی (کلان) Macro planning

-برنامه ریزی بخشی Sectorial planning

-برنامه ریزی در سطح خرد Micro planning

اسلاید 2 :

برنامه ریزی از دیدگاه مکانی

-برنامه ریزی ملی National planning

-برنامه ریزی منطقه ای Regional planning

- برنامه ریزی شهری Urban planning

-برنامه ریزی روستایی Rural planning

برنامه ریزی از دیدگاه زمانی

-برنامه ریزی بلند مدت (10 تا 20 سال)

-برنامه ریزی میان مدت (3 تا 7 سال)

-برنامه ریزی کوتاه مدت (1 تا 2 سال)

اسلاید 3 :

تعریف کارگاه و تجهیزات :

عبارت است از فضایی که ضمن داشتن مساحت محدوده ای کافی دارای تجهیزات باشد

تعریف کاربری زمین :

بررسی نوع استفاده از زمین به نسبت انواع فعالیتهای مختلف اعم از بهداشتی، درمانی و...

اسلاید 4 :

تعریف ساختمانی و تراکم ساختمان مسکونی

تراکمساختمانی نسبت سطح زیربنای ساختمانهای مسکونی به مساحت زمین

تعریفتراکم و سرانه

 

اسلاید 5 :

تراکم

پراکندگی متوسط جمعیت در یک واحد سطح ( درایران معمولاً هکتار)  تراکم بر دو نوع است. 

                                جمعیت

تراکم خالص = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 زمین مسکونی تحت کاربری مسکونی

                                     جمعیت

تراکم ناخالص = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                 کل مساحت یک محدوده یا تمام شهر با انواع کاربری

اسلاید 6 :

تعریف بلوک

مجموعه ای از ساختمانها و قطعات مختلف مسکونی یا غیرمسکونی که اطراف آن از راه، فضای عمومی یا اراضی بایر تشکیل شده است.

اسلاید 7 :

تعریف بر

لبه ها و محدوده های اطراف هر بلوک را بر گویند که بر حسب نوع استقرار هندسی بلوک و به تعداد اضلاع هندسی آن بر وجود دارد.

اسلاید 8 :

تعریف حوزه نفوذ شهر:

در ایران مکانهایی که دسترسی مراکز جمعیتی اطراف آن به خدمات شهری  باشد

تعریف حریم شهر (حوزه استحفاظی):

در ایران مناطق خارج از محدوده قانونی شهر که در آن کنترل فعالیتهای عمرانی تحت نظر شهرداری

تعریف محدوده شهر:

در ایران محدوده هایی که براساس قوانین مربوط به شهرداری تعیین شود و براساس قانون جزء  مناطق شهری محسوب شود و شهرداری در این محدوده ها پروانه ساختمانی صادر می نماید.

اسلاید 9 :

تعریف برنامه عمرانی میان مدت شهر:

در ایران برنامه عمرانی شهری برای دوره ده ساله و با توجه به شرایط و امکانات خاص هر شهر تعیین می شود.

اسلاید 10 :

انواع نقشه های موجود :

-نقشه های مقیاس شهری درایران توسط سازمان نقشه برداری کشور و معمولاً در مقیاس 1:2000 تهیه میشود.

-فرق بین نقشه های تهیه شده از سوی سازمان نقشه برداری و مرکز آمار ایران در این است که نقشه های سازمان نقشه برداری دقیق تر و خطوط میزان منحنی و ارتفاع مشخص ولی نقشه های مرکز آمار ایران حدود بلوکها و بعضی کاربریها را نشان می دهد.

-برای مطالعه کاربری شهری نیاز به عکسهای هوایی می باشد.

-برای مطالعه حوزه نفوذ نیازمند به نقشه های منطقه ای.

-نقشه های منطقه ای توسط سازمان جغرافیای کشور و با مقیاسهای (1:250000، 1:50000، اخیراً 1:25000) تهیه می شود.

-در دوران اخیر استفاده از عکسهای ماهواره ای در مقیاس شهری و منطقه ای کاربرد پیدا کرده است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید