بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه                                                 

nسازمان بهداشت جهانی تخمین زده است که سالیانه تقریباً 33 میلیون تن مواد غذائی در تمام دنیا توسط موش ها از بین میرود که این مقدار براساس ارزیابی سازمان خواربار وکشاورزی جهانی معادل 0.5درصدکل تولید مواد غذائی جهان بوده وبرای تغذیه 130میلیون نفر انسان گرسنه کفایت میکند.

nموش ها خسارات فوق العاده و غیر قابل تصوری به مزارع ، دامداری ها ، کشتارگاهها ، کارخانجات مواد غذایی و صنعتی ،مجتمع های مسکونی واداری،انبارهای مواد وغیره وارد میکنند.ولی به یقین میتوان ادعا کرد که خسارت وارده به محصولات کشاورزی و مواد غذایی در انبار ها و مزارع  بسیار زیاد و قابل ملاحظه است.

اسلاید 2 :

زیست شناسی                                   

nاین جوندگان(موش ها)از حیواناتی هستندکه خودراباهرگونه شرایط زیست سازش داده وتقریبادرهمه جا هستند0بیشترشان مانند موش آبی و موش ورامین درجاهای مرطوب وکنار جوی ها ونهرهازندگی می کنند0

nموش ورامین درزمین دالانهای طولانی به طول چندمتر وتا عمق 1متری حفر می کند0

اسلاید 3 :

(Nesokia indicaموش ورامین(

موش ورامین از خطرناک ترین جوندگان ازنظر میزان فعالیت وخسارت در کشور می باشد.این موش با کندن زمین برای لانه سازیش باعث خسارت به شبکه های آبیاری  وبا جویدن قستهای مختلف  ازجمله قسمت های زیرزمینی گیاه به گیاه خسارت میزند.وبازخم کردن میزبانش آن را درمقابل بیماری های قارچی ،باکتریایی والبته ورود نماتد آماده تر میکند.

اسلاید 4 :

مورفولوژی موش ورامین 

nموش ورامین جونده ای با جثه ی متوسط و دم نسبتا کوتاه ، که طول آن از بدن و سر کوتاه تر است. دم دارای پوشش فلسی است که روی آن ، موهای کوتاه روییده است. سبیل ها رشد کمتری داشته و طول آنها تا 35میلیمتر میرسد  و اغلب به رنگ سیاه و سفید است. بطور کلی رنگ بدن در پشت مخلوطی از زرد نارنجی و خاکستری یا سیاه میباشد.

n

اسلاید 5 :

زیست شناسی موش ورامین                      

n

nمحل زندگی و تغذیه

n

nموش ورامین بیشتر در جاهای مرطوب، کنار رودها، نهرها، جوی های کشتزارها و باغ ها زندگی میکند و در سطح زمین بندرت دیده میشود. لانه ی آنها ازدالانهای بلند بطول چند متر که تا1متری عمق زمین حفر میشود تشکیل شده است. این موش از ریشه وقسمت های زیر زمینی گیاهان وگاهی از ساقه وبرگ ومیوه تغذیه میکند.

n

n

n

n

اسلاید 6 :

n

n

nتولیدمثل

nبنظر میرسد که در سراسر سال تولید نسل دارد و تعداد جنین در ماده ها از    2 تا 8 عدد متغیر است.

n

nمحدوده جغرافیایی

nاین جوند در ایران اغلب در قسمتهای شمال شرقی از بابلسر تا شمال خراسان، قزوین، اطراف تهران، بلوچستان، کرج، محلات، قصر شیرین و بوشهر گزارش شده است

اسلاید 7 :

کنترل ومبارزه                                  

nموثرترین واقتصادی ترین راهبردهای کنترل صحیح جوندگان استفاده از مدیریت تلفیقی آفات میباشد.

nبرای جونده ای چون موش ورامین که محل تغذیه اش یا در واقع بهتر است بگوییم محل خسارتش در زمین کشاورزی وبیشتر قسمت های زیرزمینی گیاه کاشته شده است، کنترل ، پیشگیری و حفاظت مشکلتر است. همچنان که در بیشتر موارد  مناطق وسیعی درگیر میشوندو ممانعت عملی نیست .

اسلاید 8 :

درهرصورت چندین اقدام بازدارنده ی غیر شیمیایی دردسترس هستند که درصورت عمل به آن میتواند در کنترل موش ورامین در مزرعه بسیار موثر واقع شود׃

n1-کاهش وسعت پناهگاها در داخل واطراف مزرعه بوسیله ی حذف

n-پوشش گیاهی

n-زباله

n-بقایای گیاهی بعد برداشت

n 2-غرقاب نمودن زمین قبل ازکاشت بدین صورت که برای کشتن یا بیرون کردن موش ها از زمین پناه گاهایشان را که در داخل زمین بصورت دالانهایی طولانی حفر کردند را از آب پر میکنیم 

اسلاید 9 :

nالبته درسطح وسیع  بطوریکه تمام زمین غرقاب شود موثرتر است.

n2-وارد کردن دوداگزوز اتو مبیل بطوریکه تمام  پناهگاهای موش شناشایی شده و البته مسدود شده باشد  درین صورت از یک طرف دود را وارد کرده.این کار باعث خفه شدن بسیاری از نوذادان موش میشود

n(در2 عمل  ذکر شده در بالا ما  نمیتوانیم با پرکردن سوراخهای پناهگاه موش بوسیله ی  خاک یا بقایای گیاهی و..

اسلاید 10 :

nجلوی خروج یا فرار موش رابگیریم ولی همان طور که گفته شد باعث مرگ نوذادانش میشود)

n3-در مورد بعضی محصولات شخم عمیق  بعد از برداشت برای خراب کردن لانه ها وبیرون کردن جونده استفاده میشود.و همچنین این کار باعث خواهد شد که بقایای محصول کمتر در دسترس موش قرار بگیرد

n4- چرای چهارپایان بطور موقتی هم باعث خراب شدن دالانهای موش میشود

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید