بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

žمنظور از ورودي، فضاي اطراف در ورودي در داخل خانه است؛ در واقع فضايي را كه هنگام ورود به خانه پا به آن مي‌گذاريم، ورودي مي‌نامند.

ž

اسلاید 2 :

žورودي يك واحد مسكوني با عناصر مختلفي مثل پرده ، محافظ سر پوشيده ، جعبه هاي گل ، فرورفتگي در نما تشديد و مشخص مي شود .

ž

اسلاید 3 :

žبرای ورود به یک بنا ، اتاقی در یک بنا و یا محدوده معینی از یک فضای خارجی  ، ابتدا باید از یک صفحه عمودی عبور کنیم . صفحه ای که بین فضا های مختلف تمایز ایجاد کرده و «این جا» را از «آنجا» جدا کند .

ž

اسلاید 4 :

روش های ایجاد ورودی

عمل وارد  شدن می تواند از طریق روش هایی غیر از سوراخ کردن یک دیوار هم انجام شود ، مثلا : با عبور از سطحی مجازی که بوسیله دو ستون یا یک تیر  در بالا پایدار شده است . هنگامی که می خواهیم تداوم بصری و فضای بیشتری بین دو فضا برقرار شود ، حتی یک اختلاف سطح هم می تواند به عنوان درگاه در نظر گرفته شود و نشانه عبور از جایی به جای دیگر باشد .

اسلاید 5 :

روش های ایجاد ورودی

در شرایط عادی که از دیوار برای تعریف و بستن یک فضا یا مجموعه ای از فضا ها استفاده می شود ، برای ساختن ورودی کافی است شکافی در دیوار ایجاد کنیم . این بازشو می تواند به فرم یک روزنه ساده در دیوار و یا به صورت دروازه ای متشکل از تکه های مجزا باشد .

اسلاید 6 :

صرف نظر از اینکه فرم فضای ورودی و یا فرم دیوار های آن چگونه است ، بهترین تعریف برای یک فضای ورودی صفحه ای واقعی یا مجازی است که عمود بر مسیر رسیدن به بنا باشد .

اسلاید 7 :

ورودی هم سطح

ورودی هم تراز ، پیوستگی اش را با سطح دیوار حفظ کرده و در صورت تمایل می توانیم آنها را نا معلوم و پنهان طراحی کنیم.

اسلاید 8 :

فرم یک ورودی

فرم فضای ورودی هر کدام از گروه های گفته شده ، می تواند شبیه به فرم فضایی باشد که به آن وارد می شویم و به ما کمک می کند تا قبل از ورود تصوری از فضای داخلی به دست آوریم . همچنین اگر فرم فضای ورودی در تضاد با فرم داخل بنا باشد ، مرز بین آنها کاملا محسوس شده ، و وجود این مرز ، بر ویژگی فضای درونی به عنوان یک مکان خاص تاکید می کند .

اسلاید 9 :

مکان یک ورودی

مکان یک ورودی می تواند جایی در سطح مرکزی جلوی یک ساختمان باشد  و یا جایی خارج از مرکز که در اطراف خود ، یک تقارن موضعی ایجاد می کند . مکان فضای ورودی ،  و فرم فضایی که ما به آن وارد می شویم ، وضع مسیر و نوع فعلیت های درون آن فضا را مشخص خواهد کرد .

اسلاید 10 :

بهتر نشان دادن مفهوم ورودی

به کمک روش های زیر می توانیم از نظر بصری مفهوم ورودی را بهتر نشان دهیم :

žایجاد باز شو هایی کوتاهتر ، عریض تر یا باریک تر نسبت به انچه پیش بینی شده بود .

žایجاد ورودی با عمق زیاد ، گردشی و یا دور زننده .

žایجاد بازشویی با قطعه های زیاد ، به کمک عناصر تزئینی و زیبا سازی آن .

ž

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید