بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

رهبری وضعی

به وسیله پاول هرسی و کنت بلانچارد در مرکز تحقیقات رهبری در اواخر دهه1960 تدوین شد.

هرسی و بلانچارد برای پالایش مستمر رهبری وضعی تا سال 1982 همکاری میکردند.

اسلاید 2 :

رهبری وضعی

—رهبری وضعی عملی است متقابل بین1-میزان هدایت و رهنمود(رفتار تکلیف گرا)

—

—2-میزان حمایت اجتماعی-عاطفی(رفتار رابطه گرا)

—

—3-سطح امادگی پیروان در انجام یک تکلیف،وظیفه و یا هدف بخصوص

—

—

اسلاید 3 :

—تاکید رهبری وضعی در رفتار رهبر با پیروانش میباشد

وجود پیروان در همه جا دارای اهمیتی حیاتی است.نه فقط به خاطر این

که به صورت فردی رهبر را میپذیرند یا رد میکنند،بلکه از این نظر که

به صورت گروهی،به رهستی تعیین کننده قدرت شخصی رهبر هستند.

وقتی روابط رهبر و پیرو ره برسی میکنیم الزاما حرف ما درباره رهبری به صورت سلسله مراتب یعنی رئیس-مرئوس نیست.

اسلاید 4 :

—هرجا که در این تئوری به رهبر(ان)و پیرو(ان)اشاره شود اشاره ضمنی اش به رهبر بالقوه و پیرو بالقوه خواهد بود.

—در نتیجه اگر چه ممکن است مثالهایمان به ارتباط سلسله مراتبی اشاره داشته باشد،اما مفاهیم پیشنهاد شده در تئوری رهبری وضعی باید کاربرد داشته باشد،فرق نمیکند که انسان بخواهد در رفتار کارمندس نفوظ کند یا در کار فرمایی،معاشری،دوستی،اشنایی و یا گروهی.

اسلاید 5 :

رفتار رابطه گرا

—عبارت است از حد ممکن بر قراری ارتباط دو طرفه یا چند طرفه.این رفتارها به سخن دیگران گوش دادن،تسهیل بخشیدن و رفتار حمایت کننده را شامل میشود.

—شاید به بمبست رسیدندر مقابل یک تکلیف نمونه ای از رفتار بسیار رابطه گرا باشد.

اسلاید 6 :

—تکلیف گرایی بر روی محور افقی،رفتار رابطه گرا بر روی محور عمودی،هر یک از حداقل تا حداکثر رسم شده است.این کار شرح رفتار رهبر را در چهار شیوه ممکن میکند.

—

—از این چهار ربع به عنوان پایه و اساس ارزیابی توفیق مدیریت در موقیتهای مختلف شغلی،روشن میشود که تنهاد یک شیوه موثر وجود ندارد

اسلاید 7 :

—توضیحات زیر در مورد چهار شیوه مصداق دارد:

—

—شیوه یک:وجه مشخصه این شیوه رهبری رفتار تکلیف گرای بیشتر از حد متوسط و رفتار رابطه گرای کمتر از حد متوسط است.

—

—شیوه دو:وجه مشخصه این شیوه رهبری رفتار گرا و رابطه گرای بالاتر از حد متوسط است.

—

—شیوه سه:وجه مشخصه این شیوه رهبری رفتار رابطه گرای بیش از حد متوسط و رفتار تکلیف گرای کمتر از حد متوسط است.

—

—شیوه چهار:وجه مشخصه این شیوه رهبری رفتار رابطه گرا  تکلیف گرای کمتر از حد متوسط است.

—

—

—

—

—

اسلاید 8 :

—در موقعتهای رهبری مربوط به خوانواده،مدرسه و یا دیگر محیطها شاید

—واژه های دیگر مناسبتر تکلیف  رابطه باشند-مثلا رهنمود و رفتار حمایت

— کننده یا رفتار هدایت کننده  و تسهیل بخش-اما در هر حال معنای نهفته

—انهاد فرقی نمیکند.

اسلاید 9 :

موقعیت

—الگوی پیچیده شرایطی که در درون یک محیط معین وجود دارد.

—شیوه رهبری به موقعیتی بستگی دارد که تلاش نفوذ کردن،در ان صورت میگیرد.

—

—هر قدر رهبران بتوانند رفتار خویش را بیشتر با موقعیت تطابق دهند اقدام انها در مورد نفوظ کردن اثر بخش تر خواهد بود

—.

—موقیت به نوبه خود تحت تاثیر شرایط مختلف موجود قرار میگیرد.

اسلاید 10 :

عواملی که بر اثر بخشی رهبر اثر میگذارند

—رهبر

—

—پیروان

—

—سرپرست

—معاشران کلیدی

—سازمان

—خواسته های شغلی

—زمان تصمیم

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید