بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مجموعه‌ها

* آنچه كه اكنون كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي را بصورت يك گنجينه كم نظير درآورده مجموعه‌اي است از كتاب‌ها، نشريه‌ها، اسناد و اشيايي كه به تدريج اهدا و يا خريداري شده است.

اسلاید 2 :

اين گنجينه، متشكل از اجزاي ذيل است كه در اين قسمت به اجمال آنها را معرفي مي‌كنيم:

        كتاب‌هاي چاپي

        گنجينه نسخ خطي

        نشريات

        مجموعه‌هاي اهدايي

        اسناد تاريخي و ملي

        اسناد و انتشارات سازمان ملل و مجامع بين‌المللي وابسته

        گزارش‌هاي دولتي

        ميكروفيلم نسخ خطي و نشريات قديمي

        تصاوير ديجيتالي نسخ خطي و نشريات قديمي

        اشياء موزه‌اي شامل تابلوهاي نقاشي، هداياي مقامات رسمي ديگر كشورها به روءساي مجلس شوراي اسلامي

اسلاید 3 :

نيروي انساني

هنگامي كه نخستين مدير كتابخانه برگزيده شد، كتابخانه با يك مدير، يك معاون و يك عضو آغاز به كار كرد و در مدت رياست ايشان با اينكهتعداد كتاب‌ها فزوني گرفت ولي تشكيلات اداري كتابخانه آهنگي كند داشت و تعداد نيروي انساني آن در سال 1316 به شش نفر رسيد.

* در طي سال‌هاي 1316 ـ 1339 در ادامه روند توسعه و گسترش كتابخانه، تعداد كارمندان به سيزده تن رسيد و به تدريج تا سال 1346 به شانزده نفر افزايش يافت. طي سال‌هاي 1354 تا 1353 به رغم گسترش كمي و كيفي كتابخانه، تعداد كاركنان به 13 نفر و سپس در سال 1354 به ده نفرتقليل يافت. از اين پس، كتابخانه با 13 نفر اداره مي‌شد.

اسلاید 4 :

* بعدها تعداد كاركنان كتابخانه افزايش يافت؛ مخصوصاً پس از تصويب اساسنامه كتابخانه در مجلس شوراي اسلامي، تعداد كاركنان در سال 1377تا مرز 84 نفر رسيد. توسعه روزافزون كتابخانه و ايجاد بخش‌هاي جديد و ضرورت تسهيل دسترسي محققان به منابع كتابخانه موجب شده كه اين تعداد تا كنون به 125 نفر برسد. البته محققان و مصححان برجسته و نامدار كشور كه در گروه‌ها و شوراهاي علمي با مركز پژوهش و آموزش همكاري دارند رابطه استخدامي با كتابخانه ندارند.

*

اسلاید 5 :

بودجه

تاسيس كتابخانه با آنكه قانوني بود و در ماده 135 نظامنامه داخلي مجلس شوراي ملي مصوب 17 دي ماه 1287 "دايره كتابخانه" پيش‌بيني شده بود؛ اما به خاطر عدم تخصيص بودجه براي آن تا سال 1290 هيچ اقدامي براي خريد كتاب و  ساير فعاليت‌هايي كه نياز به منابع مالي داشت صورت نگرفت.

اسلاید 6 :

در سال 1321 در زمان مديريت آقاي شريفي و در نتيجه كوشش‌هاي وي، نخستين بار اعتباري براي هزينه كارهاي فني كتابخانه از قبيل تهيه فهرست كتاب‌هاي خطي و فيش كتاب‌هاي چاپي و خريد كتاب در بودجه مجلس شوراي ملي منظور گرديد. اين اعتبار، نخست در حدود پنجاه هزار ريال بود و بعدها به تدريج افزايش يافت و در سال 1340 به دويست هزار ريال رسيد. در بودجه سال 1342 مبلغ يك ميليون ريال براي خريد كتاب و تهيه پاره‌اي از لوازم ضروري براي كتابخانه به تصويب رسيد و در سال‌هاي بعد به كارپردازي اجازه داده شد كه هزينه خريد كتاب از محل صرفه‌جويي ها تامين شود (بدون ذكر هيچ محدوديتي در مبلغ) و در نتيجه، اين اعتبار گسترده كه براي كتابخانه در نظر گرفته شد منجر به پيشرفتو گسترش و تجهيز كتابخانه گرديد؛ آنگونه كه بعد از آن، تعداد كتاب‌هاي خطي خريداري نزديك به سه برابر شد. بعد از اين تاريخ، كتابخانه بودجه مشخص نداشته و از بودجه مجلس استفاده مي‌كرده است.

اسلاید 7 :

تا اينكه در سال 1375 با تصويب اساسنامه، كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي به صورت يك واحد مستقل درآمد و رديف بودجه مستقلي به آن اختصاص داده شد. اگر چه اين بودجه نسبت به سال‌هاي قبل رشد چشمگيري داشت، با اين وجود نسبت به وظايف امروزين كتابخانه و ضرورت پرداختن به امر اطلاع‌رساني و در دستور كار قرار گرفتن پژوهش، احياء، تصحيح و انتشار و تهيه تجهيزات و لوازم مدرن مورد نياز، بودجه‌هاي تخصيصي به هيچوجه تكافوي نياز كتابخانه را نداشته است. بدان اميد كه ضرورت تعميق و گسترش امور فرهنگي و تحقيقاتي موجب توجه بيشتر تصميم‌گيران به مسائل مالي و اقتصادي مراكز فرهنگي گردد.

اسلاید 8 :

* معرفي

مركز اسناد كتابخانه مجلس شوراي اسلامي با در اختيار داشتن آرشيو اسناد مجلس شوراي ملي و مجلس سناي سابق ، داراي يكي از غني‌ترين آرشيوهاي پارلماني است. با واگذاري بايگاني راكد مجلس در سال 1372، مركز اسناد كتابخانه مجلس شوراي اسلامي بطور رسمي تاسيس شد. پيش از اين تاريخ در كتابخانه با اسناد به شكل كتاب‌هاي خطي برخورد مي‌شد؛ يعني اسناد را در دفتر ثبت نموده و در مخزن خطي نگهداري مي‌كردند. نمونه‌اي از اين اسناد، هفتاد و پنج هزار برگ سند متعلق به خانواده دكتر احمد متين دفتري است.

اسلاید 9 :

در حال حاضر اسناد دريافتي در مخزن اسناد نگهداري و بر اساس اولويت هاي تعيين شده فهرستنويسي مي‌گردد.

* مهمترين اسناد كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، مجموعه اسناد ملي است كه در واقع تاريخ قانونگذاري ايران را در بر مي‌گيرد و در حدود دوازده ميليون سند را شامل مي‌شود.

* مركز اسناد كتابخانه مجلس شوراي اسلامي سعي دارد با بهره‌گيري از تمامي افراد توانمند در امور پژوهشي به توسعه و تحقيق در جهت ارتقاء بهره‌وري بيشتر از اسناد ارزشمند اين بخش در راستاي اهداف مجلس شوراي اسلامي و نيز اهداف كتابخانه در قالب برنامه‌هاي كوتاه و بلندمدت بپردازد.

* هدف اصلي اين مركز كمك به محققين در روشن نمودن گوشه‌هاي تاريك تاريخ معاصر كشور است.

اسلاید 10 :

* ثبت، سازماندهي و آماده‌سازي اسناد و مدارك اطلاعاتي گردآوري شده به منظور سهولت  دستيابي؛

* تدارك مناسب‌ترين تجهيزات بايگانيبا توجه به معيارهاي بين‌المللي - جهت حفظ و نگهداري اسناد؛

* اطلاع‌رساني بر اساس تازه‌هاي اسناد؛

* ارائه خدمات اطلاع‌رساني به مراجعه كنندگان بر اساس منابع اطلاعاتي موجود؛

* برنامه‌ريزي و تلاش براي دستيابي به آخرين استانداردهاي موجود در زمينه خدمات اطلاع‌رساني؛

* همكاري با مراكز و موسسات داخلي و خارجي مشابه در جهت تقويت هر چه بيشتر مجموعه اسناد و مدارك موجود؛

* دريافت اسناد اهدائي از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي و يا خريداري آنها.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید