بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مدیریت دولتی سنتی با ویژگی های خاص خود که ساختاری بوروکراتیک، سلسله مراتبی، بزرگ و متمرکز است، نمی تواند در جریان توسعه نقش موثری ایفا کند و در بعضی موارد حتی به صورت بازدارنده در می آید. در جهت رفع نارسائی های مدیریت دولتی سنتی یا به عبارتی اداره امور عمومی مدیریت دولتی جدید با                     و توانمندی های نو، پا به عرصه وجود نهاده است که در پاسخ به نیازهای مختلف توسعه می تواند به طور موثر و کارآمدی عمل کند.

اسلاید 2 :

در این مقاله تلاش شده تا سخن معرفی زمینه های پیدایش مدیریت دولتی جدید ویژگی های آن، طی 4 دول ارائه شده و توانایی مدل های مورد نظر در توسعه کمی و کیفی کشور بیان شود .

اسلاید 3 :

زمینه های پیدایش مدیریت دولتی جدید:

حمله به دولت از جهت ساختار بزرگ و گسترده و غیر مردمی – در اوج حکومت های رفاه در سال های قبل از 1960 در اروپا و آمریکا. دولت ها به تدریج بزرگ شده و بوروکراسی های دولتی منابع کمیاب جامعه را می بلعیدند. در چنین رایطی دولت ها مورد انتقادهای فراوانی قرار می گرفتند و لزوم مدیریت دولتی جدیدی مطرح می شود. گروه دیگری از منتقدان دولت، آن را به علت سازمان های غیر مردمی مورد حمله قرار دادند. در این سازمان ها، اهداف بوروکراتیک دنبال می شود و مردم ارزش چندانی در مقابل سازمان نداشتند. ادارات دولتی با اتکاء به تخصص گرایی صرف و حرفه ای بودن، نقش مردم را ناچیز می دانستند و اهمیت چندانی برای ارباب رجوع خود قائل نبودند.

اسلاید 4 :

طرح نظریات اقتصادی ضد دولت و تئوری انتخاب عمومی در دهه 70، در نظریات اقتصادی ضد دولت سازوکارهای بازار به علت آن که آزادی انتخاب را برای مشتریان حفظ می کند بر بوروکراسی ها که خدمات انحصاری خود را به جامعه و مشتریان تحمیل می سازند رحجان دارند. یکی از تئوری های اقتصادی که در مدیریت دولتی جدید بسیار نقش دارد تئوری انتخاب عمومی است. فرض اصلی انتخاب عمومی، وجود یک دیدگاه جامعه تعقل گرایی است.

اسلاید 5 :

در این نظریه فرض بر این است که بوروکراست ها مانند هر کس دیگری به جای اینکه به وسیله منافع عمومی برانگیخته شوند توسط علائق خود خواهانه خود برانگیخته می شوند. در انتخاب عمومی رقابت مجاز شمرده شده و فعالیت های تصدی دولت باید به بخش خصوصی بازگردانیده شود تا در محیطی رقابتی و کارا تحقق پیدا کند. تئوری اقتصادی اصیل / وکیل : که رابطه پاسخگویی مدیران (وکیل) به سهام داران (اصول) را مشخص می سازد نیز در ایجاد مدیریت دولتی جدید اثر داشته است. این تئوری مسائل مهمی را در زمینه پاسخگویی مطرح می سازد که ساختارهای دولتی را از ساختارهای خصوصی متمایز می سازد. کاربرد این تئوری در مدیریت دولتی موجب می شود تا کارگزاران در جهت علائق شهروندان عمل کنند و به آن ها پاسخگو باشند.

اسلاید 6 :

- رقابت جهانی – عامل دیگری که به پیدایش مدیریت دولتی جدید یاری رسانده است. مسائل ناشی از رقابت های بین المللی و توجه به روابط جهانی برای دولت هاست.

اسلاید 7 :

صور مختلف – مدیریت دولتی جدید را می توان در چهار مدل خلاصه کرد. این مدل ها ضمن آنکه دارای محورهای متفاوت فکری می باشند ولی نسبت به یکدیگر جنبه تکاملی داشته و به تدریج دقیق تر و کامل تر شده اند.

اسلاید 8 :

مدل اول – کارایی

در این مدل تلاش می شود تا مدیریت دولتی به صورت مدیریت بازرگانی درآید و مهد اصلی آن کارایی قلمداد می شود. در نقد این مدل می توان به عدم وجود سنخیت میان بخش عمومی و بخش خصوصی اشاره داشت.

اسلاید 9 :

خصوصیات بارز مدل کارایی عبارتند از :

1- توجه زیاد به کنترل های مالی، ارزش قائل شدن برای                و افزایش کارایی، تقویت نظام های مالی در سازمان و نیز رشد سیستم های کنترل هزینه و سیستم های اطلاعات مدیریت.

اسلاید 10 :

2- مدیریت سلسله مراتبی، هدف های روشن و واضح عملکرد قدرت بخشیدن به مدیران عالی.

3- توسعه نظام های حسابرسی مالی و حرفه ای. تدوین روش های شفاف انجام کار به منظور بررسی عملکرد، تنظیم استانداردهای انجام کار و کاربرد پروتکل ها به عنوان ابزار ارزیابی عملکردهای حرفه ای.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید