بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

معرفی تاریخی بنا:

خانه امیر لطیفی از سمت جنوب به مرکز محله و بازار قدیمی نعلبندان مرتبط می شود و در پشت مسجد جامع گرگان قرار دارد .

بانی آن مرحوم مهدی خان ملک می باشد و قدمت خانه به اواخر دوره قاجاریه می رسد .

 

اسلاید 2 :

هسته اصلی بنا تقریبا دو طبقه با یک طرح مشابه اجرا شده است .

دارای یک سه در میانی ، دو راهرو و جهت دسترسی به طبقه فوقانی و سپس یک سه دری در هر سو میباشد .

سایر بخش های خدماتی نظیر : انبار ، اشپزخانه ، حمام و ... در دوسوی شرق و غرب حیاط در یک طبقه ساخته شده اند . 

اسلاید 3 :

مستندات الحاقی بنا :

در خصوص این بنا باید گفته شود که اندود جداره بخش خدماتی کلا الحاقی است ضمنا دیوار ایجاد شده برجایگاه دستشویی قدیمی منزل و حمام هم الحاقی که در جای فوق ساخت و ساز شده است .

در انتهای راهرو جناح غربی بخش خدماتی در جرز دیوار ، محل درب ارتباطی مشهود است که مسدود گشته است .

همچنین در قسمت شمال شرقی جنب هسته اصلی ساختمان دو طبقه هم دیواری الحاقی  به چشم میخورد که این منزل را از مجموعه کل جدا سازد .

اسلاید 4 :

مطالعه ساختار کالبدی – عملکرد سازه ای و بصری بنا همراه با سونداژ:

کالبد این منزل درست مثل تمام منازل سنتی این محله می باشد و از نظر سازه ای بخش های خدماتی دارای دیوارهای باربر ، یک طبقه می باشد اما هسته اصلی منزل با سازه چوبی ، خشت ، آجر و ملات ( ساروج ) ساخته شده است .

بر اساس سونداژ های انجام شده در بنا کف اتاق های بخش خدماتی بر روی خاک معمولی بنا شده بود که در برهه ای از زمان فرش آن برداشته و کف آن سیمانی گشته است .در داخل سونداژ آثار پایه های چوبی به چشم می خورد .شاید کف انباری در مقطعی چوبی بوده است پی ساختمان به طور کلی بر سطح خاک معمولی کار شده است.

اسلاید 5 :

شناسائی تاسیسات زیر بنایی:

در خصوص تامین آب مصرفی ساکنین بنا طبق روال قدیم یا از آب انبار های همجوار منزل  مثل: آب انبار شیرکش و دربنو و... استفاده می شده است یا خریداری آب ازچشمه سرگو تامین می شده است .بعد از حفرچاه های عمیق برای تامین آب شهر قسمتی از محلات لوله کشی شد.آب حوض از قنات های شهری تامین می شد، که فعلا کور شده اند .

اسلاید 6 :

به وسیله یک کانال روباز آبهای سطحی ، نزولات اسمانی و فاضلاب بخش های خدماتی بعد از عبور از چند منزل به جوی گذر و در نهایت به رودخانه زیارت وارد می شده است .

چاه فاضلاب منزل به صورت چاه جذبی سنتی بوده است .

اسلاید 7 :

1- آسیب های کلی

2- آسیب پی

3-آسیب دیوار

4-آسیب محوطه و کف

5- آسیب سازه

6-آسیب تزئینات

7-آسیب فضایی

8-آسیب منظری

9-آسیب زیرساختاری

اسلاید 8 :

آسیب پی :

با توجه به سونداژ به عمل آمده مشخص گردیده که پی ساختمان شفته آهک نیست و بر خاک بکر زمین استوار شده است در نتیجه بر اثر نفوذ رطوبت زمین نشست کرده و ساختمان اصلی در جهت شرقی دچار نشست یک جانبه گشته که این مسئله باعث لهیدگی آجرهای دیوار ، طبله کردن اندود دیوار حیاط ، خارج شدن تیر حمال سازه چوبی از راستای شاقولی ، تابیدگی ( پیچ خوردگی ) چوب های کف ، سقف و کف چوبی طبقه دوم هم دچار کشیدگی به طرف شرق شده است.

اسلاید 9 :

آسیب دیوار ها :

دیوارهای باربر قسمت اتاق های خدماتی به واسطه نفوذ رطوبت موئینگی دچار تضعیف ساختار شده است و همچنین تجزیه شیمیایی اندود داخلی را سبب گشته است .

تابیدگی سقف چوبی ،طبله کردن جداره سیمانی و جداشدن از اندود زیر در دیوارهای غیرباربر بخش اصلی ساختمان که سازه چوبی و نعل درگاه های چوبی دارد کاملا مشهود است .

دیوارها به واسطه نشست و رطوبت دارای ترک میباشند .جداره دیوارهای شرقی و غربی طبله کرده و در دیوارهای شمالی اندود نمای ساختمان از اندود کاهگل جدا شده است و خود اندود کاهگل هم دچار از هم گسیختگی و سستی گشته است .

اسلاید 10 :

آسیب های سازه ای :

به واسطه انکه در این معماری عنصر چوب ، به عنوان سازه اصلی بنا مطرح است به واسطه نشست چوب های حمال باربر از راستای خود منحرف شده و در جهت نشست دچار لهیدگی و ترک شده اند.

ضمنا تاثیر باد و باران تغییرات درجه حرارت و تغییرات رطوبت نسبی و نفوذ درچوب هم باعث تثبیت ساختار ان شده است .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید