دانلود مقاله مقاله طرح مرمت و احیاء خانه یداللهی کاشان

word قابل ویرایش
12 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده:

این مقاله به بررسی طرح مرمت و احیاء خانه یداللهی کاشان از نظر نحوه شکلگیری پلان و سازماندهی فضاها می پردازد. این بررسی براساس مدارک و اسناد موجود که از گذشته تا به امروز موجود میباشد، انجام می گردد که براساس مطالعات گونهشناسی (تیپولوژی) و ریختشناسی (مورفولوژی) مورد مطالعه قرار میگیرد.

روش تحقیق در این پژوهش براساس تلفیقی از کمی و کیفی مد نظر قرار گرفته است چرا که نیاز به بازدید بنا و توجه به دنیای واقعی و شرایط عینی دو بنا دارد. همچنین باعث میگردد بنا را از نظر کاربری، شکل، ساختار، کالبد و بافت پیرامون آن مورد بررسی قرار داده تا امکان انجام پژوهشی مستمر و پیوسته از ابتدا تا انتهای یک مطالعه علمی فراهم گردد.

نتیجهای که از این پژوهش گرفته میشود این است که ما میراثدار بناهای تاریخی هستیم و باید به خوبی از آنها مواظبت کرده و همینطور به نسل های آینده تحویل دهیم چون آنها بخشی از تاریخ و خاطرات ما هستند و دارای ارزش زیبایی شناسی، تاریخی و فرهنگی میباشند.

کلید واژه:

ریخت شناسی، توپولوژی، مورفولوژی، ریتم، سلسله مراتب، تقارن و تعادل

۱

-۱ مقدمه:

حفاظت و حراست مراکز مسکونی تارخیی، چه آنگاه که در جامعیت خود و بدون تغیری شکلهای تعینی کننده و بارز بدست ما رسیدهاند و چه آنگاه که بشکل خبش ها یا حالتی حصور بنی فضای نوساز شهر دیده میشوند، موقعی که در پی تفکر صورت پذیرد، بدلیل کلی بودن رویه و نظریهاش جایی را برای بررسیهای جنیب باز منیگذارد. از طریف دیگر تبعیت از چننی اندیشه ای در حلظه تصمیمگریی و طرحریزی باززندهسازی شهری و دخالت در وضع موجود بافتهای قدمیی به دشواری می تواند موجب شود تا به حل مسائل ظریف و پیچیده آنها دست یافت.

در مقاله حاضر معماری سنتی ایران و به ویژه معماری شهر کاشان را در روزگار قاجار بین سالهای ۱۳۴۴ – ۱۲۱۵ه. ق بررسی میکند و سپس به شناخت خانه تاریخی یداللهی و تأثیر عوامل خل و آسیبرسان بر روی آن و ارائه راهکارهای مرمتی و در نهایت دادن کاربری جدید برای زندگی دوباره آن میپردازد که آن را به متامی عالقمندان به کلیه بناهای تاریخی ایران تقدیم میکنم.

-۲ اهداف:

– حل قرارگریی خانه یداللهی در بافت قدیم کاشان و در میان دیگر خانههای تارخیی و نقش ارتباطی که این بنا با سایر بناهای اطراف دارد.

-۲ ثبت این بنا به عنوان یکی از آثار ملی کشور در فهرست سازمان مریاث فرهنگی کاشان در گروه بناهای دارای ارزش و اهمیت برای مرمت و حفاظت قرار
میگیرد.
-۳ سبک معماری این بنا با توجه به اینکه متعلق به دوره قاجار میباشد دارای ویژگیهایی خاص میباشد که آن را از دیگر دورههای تارخیی دیگر مستثین میکند.

-۳ مبانی نظری

در ایران «بافتهای شهری سنتی» از زمانی نسبتاً کوتاه پی گیری میشود: پس از کوششهای اولیهای که سازمانهای دولتی بعد از تشکیل سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران در سال ۱۳۴۴ در این راه بعمل آوردند، از یکسو برنامههای تدوین طرحهای جامع از سوی دیگر پارهای فعالیتهای دانشگاهی، وجود و آینده مراکز مسکونی تاریخی جموعه گزارشات «اولین مسینار مرمت بناها و شهرهای تاریخی»، انتشارات دانشگاه تهران- دانشکده هنرهای زیبا، تهران )۱۳۵۰ به باز شناساندن اهمیت حوطههای شهری تاریخی کمک شایان کردند تا آجنا که امروزه همه مردم قبل و بعد از خریب یک حله قدیمی یا خبشی از آن موضوع را با عالمت سؤال مطرح میکنند و ادبیات معماری – شهرسازی ما نیز، با حرارتی بسیار بیشرت از آنچه نزد بعضی از ساکنان این فضاها میتوان دید، به گفتگوها و تدوین نظریاتی که بیشرت هوادار حفاظت و احیاء بافت هاست، پرداخته است. )قطعنامه اولین مسینار مرمت بناها و شهرهای تاریخی، همان کتاب و گزارشهای دومین مسپوزیوم وزارت آبادانی و مسکن، تهران دیماه )۱۳۵۰

با توجه به آیین نامه اجرایی بند « الف» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور، خانههای قدیمی، کاروانسراها و سایر اماکن، بناهای باارزش تاریخی – فرهنگی هستند که در حورها یا قطبهای تاریخی – فرهنگی کشور قرار دارند و قابلیت تبدیل به مکان هایی مناسب با کاربری واحدهای اقامتی، پذیرایی، خدماتی را دارا میباشند. این اماکن میتوانند براساس ضوابط و سیاستهای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انتخاب، مرمت، جهیز و آماده بهرهبرداری گردند.

همچنین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میتواند مراحل ختلف متلیک، تهیه طرح، مرمت و آمادهسازی و جهیز اینگونه ابنیه نسبت به اجاره به شرط متلیک و فروش به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت ماده )۸۸( قانون بودجه تنظیم خبشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و آییننامه مربوط و قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور اقدام مناید.

-۴ مورفولوژی

(جدول -(۱ بررسی عملکرد مشابه با تاریخ مشابه

۲

شماره نام مکان

۱ خانه کاشان
طباطبایی

۲ خانه عباسیان کاشان

خانه

۳ منوچهری کاشان (رشادی)

۴ خانه آل کاشان
یاسین

شماره نام مکان

۱ خانه صالح کاشان

(مأخذ: نگارندگان، (۱۳۹۳

دوره ساخت نقشه عکس

قاجار

قاجار

قاجار

قاجار

(جدول -(۲ بررسی عملکرد مشابه با موقعیت مکانی مشابه (مأخذ: نگارندگان، (۱۳۹۳

دوره ساخت نقشه عکس

قاجار

۳

۲ خانه کریمی اصفهان قاجار

۳ خانه یداللهی اصفهان قاجار

۴ خانه شیخ اصفهان قاجار
هرندی

۵ خانه عطارها کاشان قاجار

-۵ پالیمپسست خانه تاریخی یداللهی

پالیمپسست متنی است متشکل از الیههای متفاوت، آثار و پاکشدگیها، شفافیت و اغتشاشات، احلاقات و حذفشدگیها، همپوشانی و تداخل مطالب، بازپردازی و دوبارهسازی عناصر قدیمی و …

از مفاهیم پالیمپسست ممکن است به سه شکل در طرح معماری بهره برد:

)۱ استفاده از آثار و بقایای بنای قدیمی )یا حتی توضیحات آن( به عنوان ایده، ساختار، خاستگاه یا زیرنقش طرح جدید

)۲ طرح بنای جدید به صورتی که از خالل آن بنای پیشین یا خرابههای آن به طور فیزیکی قابل تشخیص یا مورد استفاده باشد که این مورد خود به خود در کارهای مرمتی و بازسازی رخ میدهد.
)۳ طرح اثر حاوی روح، مفاهیم، کارکرد یا خاطرات حیات بنای پیشین.

خانه تارخیی یداللهی متعلق به دوره قاجار میباشد و در یکی از حلههای تاریخی کاشان به نام حله سرپله واقع شده است. این بنا تنها یکی از گوهرهای گرانبهای بافت تارخیی کاشان است که از هسته و مرکز توجه مریاث فرهنگی کاشان دورتر بوده ولیکن اصیل و دارای ریشه تارخیی، فرهنگی است. عناصر اصلی خانه عبارت است
۴

از: تابستان نشین، زمستاننشین، هشتی، میانسرا، سرداب، پستو، گوشواره و …. صحن میانسرا دارای قاعده مستطیل و فضاها دارای جدارهایی با احتساب زیرزمین سه طبقه میباشد.

در خانه تاریخی یداللهی بیشرتین فضای خریبشده مربوط به خبش جنوبی خانه که شامل حریم بالفصل بنا است میباشد چون یک خانه تاریخی قرار داشته است که کامالً خریب شده و موجب بوجود آوردن آسیبهای زیانآوری به بنا گردیده است .
خانه یداللهی در یک دورهای برای استفاده شخصی مورد استفاده قرار گرفت به همین دلیل برای استفاده بهینه از فضاها بصورت غیر علمی مرمت گردید. برای منونه استفاده از کاربریهایی مثل محام، لولهکشی گاز بصورت روکار، تأسیسات الکرتیکال و مکانیکال بصورت روکار و …
از قسمتهای بد مرمتشده محام میباشد که یک سقف کاذب بر روی سقف منحنی زده شده، در سرویس بهداشتی و محام از کاشی و روکش سیمان در قسمت باال استفاده شده، در دیوار زیرزمین از موزاییک استفاده شده که موجب حبس رطوبت گردیده، داخل اتاقها روکش سیمانی گردیده و سپس روی آن نقاشی شده، پنجدری تاالر در قسمت مشالی پنجره های چوبی حذف گردیده و پنجره فلزی قرار داده شده است و مواردی از این قبیل .

(تصویر -(۱ نقشه طبقه زیرزمین، اول و دوم خانه تاریخی یداللهی

مأخذ: سازمان میراث فرهنگی کاشان، ۱۳۹۳

-۶ آسیبشناسی

بناهای تاریخی از جهت این که واجد ارزش های بسیاری اعم از ارزش تاریخی، فرهنگی و زیباییشناسانه هستند بسیار شکنندهاند و به همین جهت حساسیت در قبال آن بیشرت خواهد بود. بدون تردید آسیب دیدگی یک بنای تاریخی فقط آسیبدیدگی مواد و مصاحلی چون سنگ و آجر و یا ساختارهایی چون دیوار، طاق و … نیست، ضربه مهلکی است بر تاریخ، هنر و فنون سنتی. در یک کالم میراث به جای مانده. پس در قبال این حساسیت، می بایست عوامل خل و تهدید کننده بنای تاریخی را از هر جهت مورد شناسایی قرار داد و با اخاذ یک رویکرد مناسب حفاظتی و مرمتی، نسبت به رفع این عوامل و تضمین پایداری بنا کمک منود. رطوبت، رشد گیاهان، عدم نگهداری مناسب و آسیب های وارده عمومی از سوی انسان، عوامل طبیعی آنی و شدید مانند زلزله و یخبندان و… همگی مظاهر این عوامل خل آسیبرسان هستند که به صورت منفرد یا توأم با یکدیگر بنا و خبصوص بنای تاریخی را مورد آسیب قرار داده و آن را وارد فرآیند خریب و زوال می منایند. مشکالت و آسیبهای جدی امروزی حضور خرب انسان از جهت خریبهای فوق به شکل آگاهانه و ناآگاهانه و نیز عدم حضور مؤثر ناظرین به عنوان مراقبان اصلی بنا میباشند.

(تصویر -(۲ دالان ورودی خانه یداللهی کاشان مأخذ: نگارندگان، ۱۳۹۳

۵

تشخیص ضایعات بنا و عوامل فرساینده و خرب، مهمرتین خبش در فرآیند تهیه طرح مرمیت است. چون گذشت سالیان دراز از عمر بناهای قدمیی و استمرار عوامل خرب در طول زمان، به خصوص عدم رسیدگی به وضعیت بنا، شرایط مناسیب را در آسیبشناسی به پیکره ساختمانهای قدمیی فراهم میکند.
آسیبشناسی به عنوان اجنام مطالعات دقیق، در راستای شناخت آسیبهای وارد آمده به بنا، اگر بر اساس یک برنامه صحیح و مدون اجنام نشود، منیتواند به خوبی در

ردیف دستهبندی آسیب فضا عارضه عامل مخل درمان

ارائه راهکارهای مرمیت مفید باشد، همانطور که تشخیص عوارض نادرست یک بیماری، درمان یک بیمار را دچار اختالل و دوره بیماری وی را طوالنی میکند. مطالعات آسیبشناسی بر پایه مشاهدات دیدگانی ) عیین( و بررسیهای فین و جربی استوار است. به بیان دیگر، درست دیدن و پس از آن بررسی و نتیجه گریی کردن صحیح برای آسیبهای وارده بر پیکره بنا، مهمرتین گام در مطالعات آسیبشناسی به مشار میآید، البته طبقهبندی صحیح یافته ها و قابلیت برگشتپذیری از بررسیهای فین به مشاهدات عیین که از خصوصیات یک فرآیند است، بر نتیجهگریی صحیح تأثری چشمگریی میگذارد.

برای بررسی بنی عارضه و عدم تعادل از روش استقرایی بهره میگرییم. بدینگونه که از طریق بررسی ویژگیهای ضایعات حاصله نوع عدم تعادل را بدست خواهیم آورد. هر عارضهای نشانه ای از یک عدم تعادل مشخص است ویل میان عدم تعادل و عامل خل ارتباط اینگونه نیست و ممکن است برای یک عدم تعادل، عوامل خل متفاوتی با طبیعتهای گوناگون وجود داشته باشد که نیازمند بررسی و آزمایش هایی است که گاه هزینه و زمحت بسیار دارد. نوع درمان نیز با توجه به شناخت عوامل خل و آسیب رسان مشخص می شود. برای انتخاب شیوه درمان راه حل های متفاوتی وجود دارد، که با شناخت شرایطی که باید در آن کار اجنام گرید استدالل صحیح مناسبرتین آنها و انتخاب شیوه مناسب با چندین عامل خل مبارزه کرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 12 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد