بخشی از مقاله

چکیده :


تغیر وتحولات زیادي اززمان پیدایش حسابداري وگزارشـگري مـالی درایـن رشـته علمـی ایجـاد شـده اسـت تـدوین

چارچوب نظري را می توان یکی از نقطه عطف این تحولات دانست در حـال حاضـري تغیـرات اساسـی وبنیـادي بـراي

چارچوب نظري هیئت تدوین استانداردهاي حسابداري درحال وقوع است هدف این مقاله ارائه اي چارچوبی است بـراي

درك چگونگی این وقوع کمک می کند نیازي هاي اطلاعاتی استفاده کنندگان براي مفید بودن اطلاعات جهت تصمیم

گیري منجر به ارائه چارچوب نظري جدید گردید


واژگان کلیدي:


چارچوب نظري – الگو حسابداري – مربوط بودن – قابل اتکاء بودن


2


مقدمه


بعد از بحران 1929 آمریکا منجر به ورشکستگی بانکها و سقوط بورس نیویورك و از بین رفتن ثروت سهامداران وزیان

15 میلیارد گردید . مظان اتهام, سرزنش حسابداري به نداشتن یک سلسله از مقررات ، استاندارد و کوتاهی شـرکت هـا

در افشاء اطلاعات حسابداري لزوم به تدوین چارچوب نظري مطرح گردید.همچنین با افزایش سرمایهگذاري در بـورس

اوراق بهادار تقاضا براي رویههاي و استاندارد توسط تصمیم گیران واستفاده کنندگان بیشتر گردید. با تشکیل جلساتی

بین کمیسیون بررسی اوراق بهادار نیویورك و انجمن حسابداري آمریکا اقدامات اولیه براي افشا اطلاعات به عمـل آمـد.

از ابتدا تدوین رویه واستاندارها که تاثیر زیادي در سیر تغییر وتحول حسابداري داشته و ارائـه اسـتانداردهاي جدیـد در

راستاي ارتقائ حرفه حسابداري وپاسخگوي بیشتربه نیازها گردیده است


چارچوب نظري FASB


گزارشها و بیانیهها منتشر شده نقش بااهمیتی در تدوین چارچوب نظري هیأت استانداردهاي حسابداري BحAً ایفا

کرد چارچوب نظري نتیجه فرآیند تکاملی تدریجی و متکی بر گزارشهاي قبلی است علیرغم انتقادهاي انتظار بهبـود و

تدوین استاندارد منا سب را میتوان داشت.

بیانیه شماره 1 اهداف گزارشگريهاي مبنی بر گزارش 2پپئتکأط1 و ویژگیهاي کیفی اطلاعات حسـابداري بیانیـه

شماره 2 مبتنی بر گزارش BA1قحA میباشـد در اصـل کلیـديتـرین بیانیـه نیـز مـیباشـد هیـأت اسـتانداردهاي

حسابداري همزمان بیانههاي مفهومی چارچوب نظري قوانین موضوعی با هAًح و استانداردهایی را که رویه اجرایی

است ارائه میدادند که نهایت منجر به صدور هفت بیانیه با عنوان مفاهیم حسابداري گردید.

3

بیانیه شماره سال انتشار موضوع
ذ هAًح 1978 هدفهاي گزارشگري مالی واحدهاي انتفاعی
ل هAًح 1980 ویژگیها کیفی اطلاعات حسابداري
ص هAًح 1980 عناصر صورتهاي مالی واحدهاي انتفاعی
خ هAًح 1980 هدفهاي گزارشگري مالی توسط واحدهاي غیر انتفاعی
ز هAًح 1984 شناخت و اندازهگیري درصورتهاي مالی
خ هAًح 1985 عناصر صورتهاي مالی (جایگزین شماره 3 و مکمل ل هAًح)
، هAًح 2000 به کار گیري اطلاعات مرتبط با گردش وجوه نقد و ارزش فعلی و اندازهگیري حسابداري

در اصل BحAً میخواهد هدفهاي گزارشگري را اعلام کند و اطلاعات مالی چه ویژگی کیفی داشته باشد و عناصـر

این گزارشگري مالی کدام است و وسیله شناخت و اندازهگیري آن چگونه ارزیابی میکند که به صورت زنجیروار به هـم

مرتبط هستند. اعلام و با اذعان به اهمیت و نقش مبناي مشترك و منطق براي تدوین اسـتانداردهاي حسـابداري راه را

هموار سازد.

بیانیهاي مفهومی به طور مستقیم بر فعالیت و ثبت و ضبط حسابداري تأثیر ندارد. راهنمایی براي تدوین استانداردهاي

حسابداري و گزارشگري مالی است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید