بخشی از مقاله

سيستم سوخت رساني انژكتوري:
1ـ واحد كنترل كننده الكترونيكي Ecu) موتور(
2 ـ سنسور دور موتور
3 ـ سنسور فشار هواي منيفولد
4 ـ پتانسيومتر دريچه گاز
5 ـ سنسور دماي آب


6 ـ سنسور دماي هواي ورودي
7 ـ سنسور سرعت خودرو
8 ـ اكسيژن سنسور (فقط در خودرو پژو 206 وجود دارد)
9 ـ باتري
10 ـ رله دوبل (در خودرو پژو 206 مالتي پلكس وجود ندارد)
11 ـ كويل دوبل


12 ـ باك بنزين
13 ـ پمپ بنزين
14 ـ صافي بنزين


15 ـ ريل سوخت
16 ـ رگولاتر فشار سوخت (در خودرو پژو 206 بر روي پمپ بنزين نصب شده است . فشار آن در پژو پارس با سيستم مگنتي مارلي5/2 بار و پارس وسمند با سيستم ساژم حدود 3 بار وپيكان انژكتوري 5/3 بار است)
17 ـ انژكتور


18 ـ مخزن كنيستر (در خودروهاي ما نصب نشده است)
19 ـ شير برقي كنيستر (در خودروهاي مانصب نشده است )
20 ـ دريچه گاز
21 ـ گرم كن دريچه گاز (فقط در خودروهاي پارس وسمند نصب شده است)
22 ـ موتور مرحله‌‌‌‌اي دور آرام


23 ـ لامپ اخطار سيستم جرقه و انژكتور
24 ـ سوكت اتصال به دستگاه عيب ياب
25 ـ سنسور ضربه
26 ـ سوييچ فشار فرمان هيدروليك (فقط در خودرو پژو 206 وجود دارد)


اجزايي كه به E.C.Uپيغام ارسال مي‌‌‌‌‌‌كنند:
BSI/8221 ـ ايموبيلايزر
1805 ـ رله دوبل سوم (در خودر ما موجود نيست)
1304 ـ رله دوبل (در خودرو 206 مالتي پلكس وجود ندارد)
7001 ـ سويچ فشار فرمان هيدروليكي( فقط در خودرو 206 وجود دارد)


BBOO ـ باتري
80 ـ كليد AC كولر
C001 ـ كانكتور اتصال به دستگاه عيب ياب
1120 ـ سنسور ضربه
1313 ـ سنسور دور موتور
1312 ـ سنسور فشار هواي مانيفولد


(در خودرو 206 سنسنور فشار و سنسور دماي هوا در يك مجموعه قرار گرفته است.)
1316 ـ پتانسيومتر دريچه گاز
1220 ـ سنسور دماي آب
1240 ـ سنسور دماي هواي ورودي
1350 ـ اكسيژن سنسور ( فقط در خودرو 206 وجود دارد)
1620 ـ سنسور سرعت خودرو
عملگرها (ACTUATORS) :


C001 ـ كانكتوراتصال به دستگاه عيب ياب
1304ـ رله دوبل
BSI/ 8221 ـ ايمبيلايزر و BSI
1350 ـ سنسور اكسيژن
1210/4315 ـ پمپ بنزين و شناور آن
7210 ـ كامپيوتر راه يابي (GPS) در خودروهاي ما نصب نشده است.


1334 ـ 1331 ـ انژكتورها
1225 ـ استپر موتور ( موتور مرحله‌‌ اي دور آرام)
1135 ـ كويل دوبل
1215 ـ شير برقي كنيستر (در خودروهاي ما وجود ندارد.)
V1300 ـ لامپ اخطار سيستم سوخت و جرقه
4210 ـ دور سنج موتور
80..- كليد AC كولر


1270 ـ گرمكن دريچه گاز ( در خودرو 206 و پيكان انژكتوري وجود ندارد.)
1 ـ رگولاتور فشار سوخت (اين قطعه در خودرو 206 در داخل باك بنزين و روي پمپ بنزين قرار دارد)
2 ـ دريچه گاز
3 ـ مانيفولد هواي ورودي
4 ـ شير برقي كنيستر (در خودروهاي ما وجود ندارد)
5 ـ مخزن كنيستر
6 ـ لوله انتقال بخارات سوخت به مخزن كنيستر


7 ـ باك
8 ـ پمپ بنزين و متعلقات آن
9 ـ لوله انتقال سوخت
10 ـ لوله برگشت سوخت اضافي (در خودرو 206 وجود ندارد)
11 ـ فيلتر سوخت
12 ـ انژكتورها
13 ـ ريل سوخت


توجه: بعد از جدا كردن اتصال مدار سوخت قسمت نري آن را تميز كرده و روي آن را به روغن آغشته نماييد.
پمپ بنزين :


وظيفه پمپ بنزين ارسال سوخت به ريل سوخت است.رگولاتور فشار در مسير ارسال سوخت نصب شده و فشار مدار سوخت را در حد معيني ثابت نگه مي‌‌دارد.شكل فوق پمپ بنزين پژو 206 را نشان ميدهد كه رگولاتور آن بر خلاف ساير خودروهاي انژكتوري در داخل پمپ بنزين نصب شده است.پمپ بنزين داخل باك قرار دارد وولتاژ تغذيه 12 ولت آن رله دوبل از مسير سوييچ اينرسي در زمانهاي زير تامين ميشود:


ـ در زمان سوييچ باز به مدت 3 تا 5 ثانيه
ـ در زمان موتور روشن بطور دائم
فيلتر بنزين :
عنصر اصلي از جنس كاغذ و داراي يك صافي ميباشد.اين فيلترها قادر به تصفيه ذرات 8 تا 10 ميكروني و هر 20000 كيلومتر بايد تعويض شوند. توجه: مطمئن شويد كه فيلتر در جهت صحيح با توجه به فلش نشان داده شده روي بدنه نصب شده است.
شما تيك محل قرارگيري سيستم سوخت رساني:1 ـ سنسور فشار هواي منيفولد
2 ـ لوله باز ياب بخارات روغن
3 ـ گرمكن دريچه گاز (در خودرو 206 ايران نصب نشده است)
4 ـ موتور مرحله‌‌‌اي دور آرام (استپ موتور)
5 ـ محفظه فيلتر هوا
6 ـ دريچه گاز


7 ـ پتانسيومتر دريچه گاز
8 ـ مانيفولد هواي ورودي
9 ـ انژكتورها
10 ـ ريل سوخت
11 ـ مدار بازياب بخارات سوخت (كنيستر)


موتور مرحله‌‌اي دور آرام :
اين قطعه جريان هواي دريافتي موتور از دريچه گاز را در حالتهاي زير توسط E.C.U كنترل مي‌‌كند.
1 ـ ايجاد حالت ساسات در زمان سرد بودن موتور
2ـ تنظيم دور آرام در زمان گرفتن بار اضافي از موتور (كولرو….)
3 ـ تنظيم مخلوط سوخت و هواي در دور آرام
4 ـ جلوگيري از بسته شدن سريع مسير هواي زماني كه سرعت‌‌هاي بالا راننده به طور ناگهاني پا را از روي پدال گاز بر مي‌‌‌دارد.
مكانيزم عملكرد موتور مرحله‌‌‌اي دور آرام :


موتور مرحله‌‌‌‌اي دور آرام پالس‌‌‌‌هاي 12 ولتي ارسالي توسط E.C.U را به حركت خطي در راستاي محور طولي موتور مرحله‌‌‌اي تبديل كرده تا مقدار جريان هواي اضافي را تنظيم كند.كورس حركتي آن 8MM بوده و 200 مرحله دارد كه هر مرحله آن 04/ ميليمتر است.سيم پيچ اول پايه‌‌‌ هاي B وC سيم پيچ دوم و مقاومت هر يك از سيم پيچها 53 اهم است.
سنسور فشار هواي منيفولد (MAP SENSOR) :


سنسور فشار هواي مانيفولد در خودرو پژو 206 نسل جديدي از سنسورها مي‌‌‌‌‌‌‌‌باشد كه سنسور دماي هواي ورودي هم ضميمه آن است.مجموعه سنسور فشار هواي مانيفولد فشار و دماي هواي مانيفولد را دائماً اندازه‌‌‌‌‌‌‌گيري مي‌‌‌‌‌‌‌كند.ولتاژ تغذيه آن 5 ولتي وتوسطE.C.U تأمين مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.ولتاژ بازگشتي از سنسور متناسب با فشار اندازه‌‌‌‌گيري شده توسط پيزوالكتريك(مقاومت متغيير با فشار) تغيير مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كند.
E.C.U از اين اطلاعات براي محاسبه موارد زير استفاده ميكند:
ـ اندازه‌‌‌‌‌‌گيري جرم هواي ارسال شده به موتور


ـ تغيير نسبت سوخت به هوا متناسب با بار وارده به موتور و فشار هواي محيط
ـ آوانس جرقه
سنسور فشار هواي منيفولد در اندازه‌‌‌‌‌گيري كميت‌‌‌‌‌هاي فوق در موارد ذيل موثر است:
1 ـ در حالت سوييچ باز
2 ـ در حالت تمام بار (دور پايين موتور) زماني كه از سربالايي‌‌‌‌ها عبور مي‌‌‌‌‌‌كنيم.
جرم هواي ارسال شده به موتور متناسب با عوامل زير تغيير مي‌‌‌‌‌كند:


1 ـ فشار اتمسفر
2 ـ دماي هواي ورودي
3 ـ دور موتور
نكته : اگر اين سنسور درست كار نكند E.C.U ديگر قادر نخواهد بود ميزان هواي ورودي را بطور دقيق تعيين كنند.
سنسور دماي هواي ورودي:
مقاومت بكار رفته در سنسور دماي هوا از نوع NTC (مقاومت آن با فزايش دما كاهش مي‌‌‌‌يابد) مي‌‌‌‌باشد. E.C.U براي محاسبه جرم هواي ورودي به موتور از اطلاعات اسن سنسور استفاده مي‌‌‌كند.در خودرو پژو 206 سنسور دماي هوا و سنسور فشار هوا در يك مجموعه قرار دارد.
تذكر: اين سنسور در زمان سوييچ باز فعال ميباشد تا اطلاعات دماي هواي ورودي را به E.C.U بدهد.


1 ـ واحد كنترل كننده الكترونيكي
2 ـ سنسور دور موتور
3 ـ كويل دوبل استاتيكي
4 ـ شمع جرقه


كويل دوبل داخل يك واحد قرار دارد و بر روي سر سيلندر نصب شده است.وظيفه آن ايجاد ولتاژ مورد نياز شمع جهت جرقه مي‌‌‌‌‌باشد. جرقه مورد مربوط به سيلندرهاي يك و چهار همزمان و جرقه مربوط به سيلندرهاي دو وسه نيز باهم زده مي‌‌‌‌‌شود. بنابراين اين دو جرقه براي هر سيلندر به وجود مي‌‌‌‌آيد كه يكي از آنها در انتهاي مرحله تراكم و ديگري در مرحله تخليه زده مي‌‌‌‌‌‌شود.
نكته عيب يابي: جهت تست سالم بودن اين قطعه محدوده تغييرات مقاومت اين سنسور بايد به قرار زير باشد.اين مقاومت بايد بين 150 تا4 كيلواهم باشد . دماي كار كرد اين سنسور (دماي هوا) از 15: تا –40 متغيير مي‌‌‌باشد.
رله دوبل :رله دوبل تشكيل شده است از دو قسمت (1ـ رله اصلي 2ـ رله پمپ بنزين)
ـ رله دوبل مستقماً توسط E.C.U كنترل مي‌‌‌‌‌‌شود
ـ رله دوبل توسط يك كانكتور 15 راهه به دسته سيم اصلي متصل شده است و داراي سه مرحله عملكردي مي‌‌‌باشد.
1 ـ سوييچ بسته: در حالت سوييچ بسته يك ولتاژ 12 ولت از پايه 10 رله دوبل براي حفظ حافظه به E.C.U ارسال مي‌‌‌‌‌شود.
2ـ سوييچ باز: در حالت سوييچ باز E.C.U به مدت 2تا 3 ثانيه براي اجزاي زير ولتاژ 12 ولت ارسال مي‌‌‌‌كند:
ـ E.C.U
ـ پمپ بنزين
ـ انژكتورها
ـ كويل دوبل
ـ شير برقي كنيستر
ـ مقاومت گرمكن اكسيژن سنسور
موتور روشن: در اين حالت بطور دائم براي اجزاء ولتاژ ارسال مي‌‌‌‌‌شود.

سنسور ضربه
توجه: اين سنسور فقط در خودرو پژو 206 وجود دارد.
الف ـ وظايف:
اطلاعات منتقل شده توسط سنسور ضربه به E.C.U اجازه مي‌‌دهد تا آوانس جرقه را بطور صحيح تنظيم كند.ضربات موتور يك پديده ارتعاشي است كه در اثر احتراق مخلوط سوخت و هوا در يكي از چهار سيلندر به وجود مي‌‌‌آيد. سنسور ضربه زماني كه ضربات احتراق به وجود مي‌‌‌‌آيد ولتاژ حداكثر را به E.C.U ارسال مي‌‌‌‌كند و E.C.U متناسب با آن جرقه راريتارد مي‌‌‌‌‌كند.

ب ـ ويژگيهاي الكتريكي :
تغذيه توسط E.C.U بوده و نحوه اتصال پايه‌‌‌‌ها به شرح زير مي‌‌‌‌‌‌باشد.
پايه 1: ولتاژ 5 ولتي ارسالي از E.C.U
پايه2: سيگنال ارسالي به E.C.U
پايه 3: سيم شيلد دار كه در بعضي از مدل‌‌‌ها وجود دارد.
محل قرار گرفتن آن در بلوك سيلندر روي سيلندر شماره 2 مي‌باشد. ‌‌ اين سنسور از نوع پيزوالكتريك مي‌‌باشد كه ضربات وارد بر پوسته را به پالس الكتريكي تبديل كرده وبه E.C.U مي‌‌‌فرستد.


نكته: وجود اين ضربه باعث بالا رفتن درجه حرارت قطعات و صدمه ديدن آنها مي‌‌شود.
نحوه آزمايش تاك سنسور يا سنسور ضربه:
ابتدا تاك سنسور را از جاي خود باز مي كنيم وچند ضربه روي تاك سنسور مي‌‌‌زنيم( در حالت موتور روشن) برگه كاركرد موتور تأثيرگذاشت سالم است و در غير اين صورت خراب است.


اكسيژن سنسور:
(اين سنسورفقط در خودروپژو206 وجود دارد.)
الف ـ وظايف


محل نصب آن روي مانيفولداگزوز بين موتور ومبدل كاتاليزوري است.
تركيب شدن هيروكربن‌‌‌هاي نسوخته با اكسيژن مقدار اكسيژن را در داخل گازهاي خروجي كاهش داده در نتيجه باعث زياد شدن ولتاژ بازگشتي بهE.C.U مي‌‌‌شود.
E.C.Uاز اطلاعات دريافتي از اكسيژن سنسور براي موارد زير استفاده مي‌كند:
ـ محاسبه نسبت مخلوط سوخت وهوا
ـ تعديل غني بودن مخلوط سوخت وهوا
ب ـ شرح


توابع مربوط به اندازه گيري سوخت وهوا به طور دائمي درE.C.U ذخيره شده و اطلاعات مربوط به غني بودن يا رقيق بودن مخلوط سوخت وهوا به شكل ولتاژي بين صفر تا يك ولت از اكسيژن سنسور دريافت مي‌‌‌‌‌شود.
مخلوط رقيق: ولتاژ ارسالي از اكسيژن سنسور=V 1/0
مخلوط غني: ولتاژ ارسالي از اكسيژن سنسور=V9/0


گرمكن به كار رفته داخل سنسور اجازه مي‌‌‌‌‌‌دهد كه دماي كاركردآن سريعاًبه 300 درجه سانتيگراد برسد.
ج ـ ويژگي‌‌‌‌‌هاي الكتريكي:
سنسوربا يك سوكت چهار پايه به دسته سيم اصلي متصل شده است.
تعيين محل اتصال پايه‌هاي سنسور:
پايه1:ولتاژ12ولتي تغذيه


پايه2: منفي يااتصال بدنه
پايه3:سيگنال مثبت
پايه4:سيگنال منفي


سنسور سرعت خودرو:
اين سنسور از نوع اژمال مي‌‌‌‌باشدكه برروي كابل سرعت سنج در محور خروجي گير‌‌بگس قرار دارد و بوسيلهء ولتاژ12 ولت تغذيه مي‌‌شود اين سنسور اطلاعات را بهE.C.U (8 پالس در هردور از سرعت km/h 2)مي‌‌دهدكه تعيين كننده ضريب نسبت دنده مي‌‌باشد و براي بهبود عملكرد خودرو و مورد استفاده قرار مي‌‌گيرد.
نحوه عملكرد:


اين سنسور تقريباً شبيه سنسور دور موتور مي‌باشد يعني يك چرخ دنده با هشت دندانه كه وقتي به حركت در مي‌‌‌آيد داخل سنسور ولتاژ پالسي ايجاد مي‌شود . كه فركانس آن به سرعت خودرو بستگي دارد و E.C.U از روي فركانس اين ولتاژ مي‌‌‌تواند سرعت خودرو را محاسبه كندوبا مقايسه اين سرعت با دور موتور مي‌‌تواند تشخيص دهد در جاده كفي ـ سربالايي ويا سرازيري قرار دارد.


سنسور موقعيت دريچه گاز:
الف ـ وظايف
پتانسيومتردريچه گاز موقعيت دريچه را به E.C.U اطلاع مي‌‌‌‌‌دهد.اطلاعات ارسال شده توسط اين جزء به E.C.U براي موارد زير بكار مي‌‌‌‌رود:
ـ تعيين وضعيت تمام باري موتور


ـ راهكارهايي براي شتاب‌‌گيري توقف وقطع سوخت در دورهاي تعيين شده .
ـ اطلاعات مربوط به E.C.U گير‌‌‌‌‌‌‌‌بكس اتوماتيك كه در بعضي از مدل‌‌‌‌ها نصب شده است.
ـ تشخيص حالت تمام گاز و كاهش سرعت و خاموش شدن وهمچنين در حالت اظطراري كه سنسور فشار هواي منيفولد (مپ سنسور ) خراب شده عمل مي‌‌نمايد.
ب ـ وظايف در گير‌‌‌‌‌‌‌بكس اتوماتيك :
E.C.U موتور اطلاعات مربوط به موفقيت دريچه گاز را براي تعيين بار موتور به E.C.U گير‌‌‌‌‌‌بكس ارسال مي‌‌‌‌‌‌كند.در اين حالت پتانسيومتر دريچه گاز وظيفه سيم KICK _ DOWN را در گير‌‌‌‌‌بكس‌‌‌‌‌هاي اتوماتيك بدون E.C.U انجام مي‌‌‌‌‌‌دهد.

 

ج ـ ويژگي‌‌‌‌‌‌‌‌هاي الكتريكي :
ولتاژ تغذيه آن ولتي است و از نوع DC است كه E.C.U تامين مي‌‌‌‌‌شود.
تعيين محل اتصال پايه‌‌‌‌ هاي سنسور:
پايه 1: منفي (بدنه)
پايه 2: ولتاژ 5 ولتي تغذيه


پايه 3: سيگنال بازگشتي به E.C.U
سيگنال بازگشتي به E.C.U توسط اين سنسور بين صفر تا 5 ولت متغيير بوده و تابع موقعيت دريچه گاز مي‌‌‌‌‌‌باشد.
تذكر: اين سنسور در حالت سوييچ و موتور روشن كار ميكند.
پمپ بنزين:
پمپ بنزين خودروهاي انژكتوري برقي است.
محل نصب:
پمپ بنزين پيكان انژكتوري وپژو پارس و سمند در زير اطاق سمت راست صندلي عقب نزديك باك نصب شده است.در خودرو پژو 206 پمپ بنزين در داخل باك نصب شده است.در پمپ بنزين بدون عيب مقاومت سيم پيچ داخل آن بايد كمتر از يك اهم باشد.همه اتصالات بين لوله‌‌‌‌‌‌هاي فولادي و شيلنگ‌‌‌‌‌هاي لاستيكي بايد توسط بست‌‌‌هاي حلقوي فنري مناسب متصل شوند.‌

توجه: در هنگام جا زدن شيلنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي لاستيكي نبايد از مواد روان كننده از قبيل روغن يا گريس استفاده كرد.

سنسور فشار هوا:
به روي مانيفولد هوا نصب شده و اندازه فشار هواي ورودي را به E.C.U اطلاع مي‌‌‌‌‌‌‌دهد. اين سنسور از نوع پيزوالكتريك مي‌‌‌باشد.
سوييچ اينرسي:
در مواقعي كه خودرو با يك مانع سخت برخورد كند رله سوخت را قطع ميكند. در خودرو پژو 206 مالتي پلكس اين قطعه وجود ندارد.
رله دوبل:
شامل دو عددرله مي‌باشد كه ولتاژ مورد نياز اجزاي مختلف سيستم سوخت رساني و جرقه را ارسال مي‌كند.
پتانسيومتر تنظيمCO :


براي تنظيم مقدار CO در دور آرام بكار مي‌‌‌‌رود.
در حقيقت بوسيله اين قطعه نسبت سوخت قابل تغييير است.
اين قطعه فقط در پيكان انژكتوري وجود دارد.


مانيفولد هوا طوري طراحي شده كه دريچه گاز روي آن گيرد و تكيه گاهي براي ريل سوخت و انژكتورها باشد.

كويل دوبل شامل دو عدد كويل داخل يك مجموعه مي‌‌‌‌باشد كه براي توليد ولتاژ بالا (HIGH VOLTAGE) جرقه شمعها مورد استفاده قرار مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌گيرد .كويل دوبل مستقيماً توسط E.C.U كنترل مي‌‌‌شود تا زمان اشباع كويل و جرقه تنظيم گردد.

انژكتورها (INGECTORS) :
وظيفه پاشش (اسپري) كردن سوخت را بر عهده دارند.دونوع انژكتور داريم:
1ـ مخروطي (پژو پارس و سمند) كه زاويه پاشش آنها 30 مي‌‌‌‌‌باشد.
2 ـ استوانه‌‌‌‌‌‌‌‌اي (پژو 206 و پيكان) زاويه پاشش آنها 10 مي‌‌‌‌باشد.


علاوه برشكل ظاهري انژكتورها از نظر نوع تزريق سوخت به داخل سيلندر نيز تفاوت دارند. يعني انژكتور مخروطي از بغل و استوانه‌‌‌اي از بالا تزريق مي‌‌‌‌‌كنند.انژكتور داراي سوكت 2 پايه مشكي رنگ و محل نصب آن بين ريل سوخت و مانيفولد هوا مي‌‌‌‌‌باشد. براي تست انژكتور بايد مقاومت آن رااندازه گرفت كه در خودروهاي مختلف حدود 14 اهم است. در صورت خرابي اين قطعه خودرو حالت 3 كار كردن دارد.
سوئل پات (كاسه بنزين):
وظيفه آن تامين بنزين براي سوختن در هنگام خالي بودن باك و موافق لازم است. جاي اين قطعه در انتهاي باك است و حدود 3 ليتر ظرفيت دارد. لوله‌‌‌‌‌هاي ورودي و خروجي بنزين در داخل آن قرار دارد. اگر سوخت در انتهاي باك باشد چون در پيچ‌‌‌‌ها بنزين به يك طرف باك ميرود. اين قطعه بنزين لازم را براي پمپ فراهم مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كند.
ريل سوخت:


ريل سوخت بر روي منيفولد هواي ورودي در نزديكي سر سيلندر قرار دارد. روي اين ريل انژكتورها، رگولاتور فشار سوخت (خودرو پژو 206 فاقد رگولاتور است) و بست‌‌‌‌‌‌هاي نگهدارنده آنها قرار دارد.
دريچه گاز :
دريچه گاز با استفاده از يك كابل و بادامك كه صفحه متحرك موجود در دريچه گاز را به حركت در مي‌‌‌‌آورد كار مي‌‌‌‌كند. بر روي دريچه گاز، يك عدد پتانسيومتر بمنظور اندازه‌‌‌‌گيري زاويه دريچه گاز و همچنين يك موتور مرحله‌‌‌‌اي دور آرام كه داراي شير مخروطي بوده ووظيفه آن تغيير ميزان جريان هوا در دور آرام است، نصب گرديده است.
مخزن كنيستر:


مخلوط بخار بنزين و هوا از باك به اين مخزن وارد مي‌‌‌‌‌شود داخل اين مخزن فيلتري از جنس كربن وجود دارد كه بخارات بنزين را از هوا جدا مي‌‌‌‌كند بنابراين هواي جذب شده از بخار بنزين به هواي آزاد فرستاده مي‌‌‌‌شود.
شير برقي كنيستر:


وظيفه اين شير ارسال بخار بنزين به مسير هواي ورودي ميباشد اين شير مستقيماً توسط E.C.U كنترل مي‌‌‌شود هنگام خاموش بودن موتور شير برقي كنيستر بسته است.لذا بخار بنزين و هوا در داخل مخزن كنيستر از يكديگر جدا مي‌‌‌‌شود هنگام باز بودن موتور در شرايطي كه E.C.U تشخيص مي‌‌دهد اين شير برقي باز شده و بخار بنزين به مسير هواي ورودي موتور ارسال مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.


سوييچ فشار فرمان هيدروليكي:
اين قطعه در خودرو پژو 206 وجود دارد. سنسور فشار فرمان هيدروليك اجازه مي‌‌‌‌دهد كه E.C.U دور موتور را در زمان پارك كردن افزايش دهد.
الف ـ شرايط افزايش دور موتور:
ـ زماني كه سرعت خودرو كمتر از 4KM/HR است.
ـ فعال شدن سوييچ فشار فرمان هيدروليك
ب ـ محل نصب:


روي لولهروغن هيدروليك فشار قوي بين پمپ هيدروليك فرمان و سوپاپ تقسيم فشار (پينيون فرمان)
واحد كنترل كننده مركزي (E.C.U) :
اين واحد زمان جرقه و پاشش را متناسب با پارامترهاي متغيير دريافتي كنترل مي‌‌‌‌كند. اين پارامترها عبارتند از :
ـ سنسور دور موتور
ـ سنسور فشار منيفولد هواي ورودي (مپ سنسور)
ـ سنسور موقعيت دريچه گاز
ـ سنسور دماي آب موتور


ـ سنسور دماي هواي ورودي
ـ سنسور سرعت خودرو
ـ اكسيژن سنسور
ـ سنسور ضربه
ـ قدرت مورد نياز كولر
ـ ولتاژ باتري


ـ فشار مدار فرمان هيدروليك
ـ E.C.U گير‌‌‌‌بكس اتوماتيك
E.C.U از اطلاعات فوق الذكر براي كنترل مقادير زير استفاده مي‌‌‌‌‌‌‌‌كند:
ـ ميزان پاشش سوخت(تنظيم زمان باز شدن انژكتور)
ـ پمپ بنزين
ـ شير برقي كنيستر
ـ قطع تزريق سوخت براي جلوگيري از افزايش دور موتور(CUT OFF)
ـ قطع كمپرسور كولر
ـ عملكرد كنيستر
تنظيم دور آرام متناسب باپارامترهاي زير صورت مي‌‌‌‌گيرد:


1ـ دماي موتور
2ـ ولتاژ باتري
3ـ زمان پارك (فشار مدار فرمان هيدروليك)
4ـ گير‌‌‌‌بكس اتوماتيك
5ـ كولر


حافظه E.C.U :
در داخل ECU دو نوع حافظه قرار دارد:
الف ـ حافظه دائم ب ـ حافظه موقت
الف) حافظه ECU با قطع باتري از بين نمي‌‌‌‌رود ودر واقع محل قرارگيري جدوليست كه طي آنECU شرايط لازم را جهت راه اندازي موتور بدست مي‌‌‌‌‌آورد.
ب) حافظه موقتECU با برداشتن كابل باطري از بين نمي‌‌رود و اگر كابل باطري را بيش از 15 دقيقه قطع كنيم، اين حافظه پاك مي‌‌‌شود و با پاك شدن حافظه، خودرو در هنگام رها كردن گاز، دنده عوض كردن يا شتاب‌‌‌‌گيري ،بدون دليل دچار ريپ زدن و يا خاموش كردن موتور مي‌‌‌‌‌شود.


نكات ايمني در هنگام كار بر روي خودروهاي انژكتوري:
1ـ در هنگام روشن بودن موتور ، اتصال باتري را جدا نكنيد.
2ـ در وضعيت سوييچ باز كانكتور ECU را جدا يا متصل نكنيد.
3ـ در هنگام بررسي سيستم جرقه و فشار كمپرس سوكتهاي انژكتورها را جدا كنيد.


4ـ قبل از اتصال مجدد يك كانكتور موارد زير را بررسي كنيد.
ـ وضعيت اتصال از نظر تغيير شكل، پيچيدگي، آببندي و احتمال نفوذ مايعات
ـ وضعيت مكانيزم خار قفل كننده كانكتور
5ـ در هنگام آزمايش‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي الكتريكي به موارد زير توجه نماييد:
ـ باتري كاملاً شارژ باشد.


ـ هرگز از منبع ولتاژ بزرگتر از 16 ولت استفاده نكنيد.
ـ هرگز از لامپ تست استفاده نكنيد.
ـ درهنگام استارت زدن يا روشن بودن موتور واير شمعها را به بدنه متصل نكنيد.
6ـ در خودروهاي مجهز به سيستم مبدل كاتاليزوري از بنزين بدون سرب استفاده كنيد. ‌‌‌‌‌
7ـ در خودروهايي كه كمپرس موتور آنها بالا است از بنزين با اكتان 95 استفاده كنيد.


8 ـ در هنگام روشن بودن موتور سوكت كويل دوبل را جدا نكنيد.
9 ـ موتور را بيشتر از 15 دقيقه با دور بالا در حالت توقف خودرو نگه نداريد.
10 ـ بعد از اتصال مجدد باتري عمل تجديد حافظه را انجام دهيد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید