کارآموزی در تعمیر گاه مجاز محسن

word قابل ویرایش
51 صفحه
11700 تومان
117,000 ریال – خرید و دانلود

سیستم سوخت رسانی انژکتوری:
۱ـ واحد کنترل کننده الکترونیکی Ecu) موتور(
۲ ـ سنسور دور موتور
۳ ـ سنسور فشار هوای منیفولد
۴ ـ پتانسیومتر دریچه گاز
۵ ـ سنسور دمای آب

۶ ـ سنسور دمای هوای ورودی
۷ ـ سنسور سرعت خودرو
۸ ـ اکسیژن سنسور (فقط در خودرو پژو ۲۰۶ وجود دارد)
۹ ـ باتری
۱۰ ـ رله دوبل (در خودرو پژو ۲۰۶ مالتی پلکس وجود ندارد)
۱۱ ـ کویل دوبل

۱۲ ـ باک بنزین
۱۳ ـ پمپ بنزین
۱۴ ـ صافی بنزین

۱۵ ـ ریل سوخت
۱۶ ـ رگولاتر فشار سوخت (در خودرو پژو ۲۰۶ بر روی پمپ بنزین نصب شده است . فشار آن در پژو پارس با سیستم مگنتی مارلی۵/۲ بار و پارس وسمند با سیستم ساژم حدود ۳ بار وپیکان انژکتوری ۵/۳ بار است)
۱۷ ـ انژکتور

۱۸ ـ مخزن کنیستر (در خودروهای ما نصب نشده است)
۱۹ ـ شیر برقی کنیستر (در خودروهای مانصب نشده است )
۲۰ ـ دریچه گاز
۲۱ ـ گرم کن دریچه گاز (فقط در خودروهای پارس وسمند نصب شده است)
۲۲ ـ موتور مرحله‌‌‌‌ای دور آرام

۲۳ ـ لامپ اخطار سیستم جرقه و انژکتور
۲۴ ـ سوکت اتصال به دستگاه عیب یاب
۲۵ ـ سنسور ضربه
۲۶ ـ سوییچ فشار فرمان هیدرولیک (فقط در خودرو پژو ۲۰۶ وجود دارد)

اجزایی که به E.C.Uپیغام ارسال می‌‌‌‌‌‌کنند:
BSI/8221 ـ ایموبیلایزر
۱۸۰۵ ـ رله دوبل سوم (در خودر ما موجود نیست)
۱۳۰۴ ـ رله دوبل (در خودرو ۲۰۶ مالتی پلکس وجود ندارد)
۷۰۰۱ ـ سویچ فشار فرمان هیدرولیکی( فقط در خودرو ۲۰۶ وجود دارد)

BBOO ـ باتری
۸۰ ـ کلید AC کولر
C001 ـ کانکتور اتصال به دستگاه عیب یاب
۱۱۲۰ ـ سنسور ضربه
۱۳۱۳ ـ سنسور دور موتور
۱۳۱۲ ـ سنسور فشار هوای مانیفولد

(در خودرو ۲۰۶ سنسنور فشار و سنسور دمای هوا در یک مجموعه قرار گرفته است.)
۱۳۱۶ ـ پتانسیومتر دریچه گاز
۱۲۲۰ ـ سنسور دمای آب
۱۲۴۰ ـ سنسور دمای هوای ورودی
۱۳۵۰ ـ اکسیژن سنسور ( فقط در خودرو ۲۰۶ وجود دارد)
۱۶۲۰ ـ سنسور سرعت خودرو
عملگرها (ACTUATORS) :

C001 ـ کانکتوراتصال به دستگاه عیب یاب
۱۳۰۴ـ رله دوبل
BSI/ 8221 ـ ایمبیلایزر و BSI
1350 ـ سنسور اکسیژن
۱۲۱۰/۴۳۱۵ ـ پمپ بنزین و شناور آن
۷۲۱۰ ـ کامپیوتر راه یابی (GPS) در خودروهای ما نصب نشده است.

۱۳۳۴ ـ ۱۳۳۱ ـ انژکتورها
۱۲۲۵ ـ استپر موتور ( موتور مرحله‌‌ ای دور آرام)
۱۱۳۵ ـ کویل دوبل
۱۲۱۵ ـ شیر برقی کنیستر (در خودروهای ما وجود ندارد.)
V1300 ـ لامپ اخطار سیستم سوخت و جرقه
۴۲۱۰ ـ دور سنج موتور
۸۰٫٫- کلید AC کولر

۱۲۷۰ ـ گرمکن دریچه گاز ( در خودرو ۲۰۶ و پیکان انژکتوری وجود ندارد.)
۱ ـ رگولاتور فشار سوخت (این قطعه در خودرو ۲۰۶ در داخل باک بنزین و روی پمپ بنزین قرار دارد)
۲ ـ دریچه گاز
۳ ـ مانیفولد هوای ورودی
۴ ـ شیر برقی کنیستر (در خودروهای ما وجود ندارد)
۵ ـ مخزن کنیستر
۶ ـ لوله انتقال بخارات سوخت به مخزن کنیستر

۷ ـ باک
۸ ـ پمپ بنزین و متعلقات آن
۹ ـ لوله انتقال سوخت
۱۰ ـ لوله برگشت سوخت اضافی (در خودرو ۲۰۶ وجود ندارد)
۱۱ ـ فیلتر سوخت
۱۲ ـ انژکتورها
۱۳ ـ ریل سوخت

توجه: بعد از جدا کردن اتصال مدار سوخت قسمت نری آن را تمیز کرده و روی آن را به روغن آغشته نمایید.
پمپ بنزین :

وظیفه پمپ بنزین ارسال سوخت به ریل سوخت است.رگولاتور فشار در مسیر ارسال سوخت نصب شده و فشار مدار سوخت را در حد معینی ثابت نگه می‌‌دارد.شکل فوق پمپ بنزین پژو ۲۰۶ را نشان میدهد که رگولاتور آن بر خلاف سایر خودروهای انژکتوری در داخل پمپ بنزین نصب شده است.پمپ بنزین داخل باک قرار دارد وولتاژ تغذیه ۱۲ ولت آن رله دوبل از مسیر سوییچ اینرسی در زمانهای زیر تامین میشود:

ـ در زمان سوییچ باز به مدت ۳ تا ۵ ثانیه
ـ در زمان موتور روشن بطور دائم
فیلتر بنزین :
عنصر اصلی از جنس کاغذ و دارای یک صافی میباشد.این فیلترها قادر به تصفیه ذرات ۸ تا ۱۰ میکرونی و هر ۲۰۰۰۰ کیلومتر باید تعویض شوند. توجه: مطمئن شوید که فیلتر در جهت صحیح با توجه به فلش نشان داده شده روی بدنه نصب شده است.
شما تیک محل قرارگیری سیستم سوخت رسانی:

۱ ـ سنسور فشار هوای منیفولد
۲ ـ لوله باز یاب بخارات روغن
۳ ـ گرمکن دریچه گاز (در خودرو ۲۰۶ ایران نصب نشده است)
۴ ـ موتور مرحله‌‌‌ای دور آرام (استپ موتور)
۵ ـ محفظه فیلتر هوا
۶ ـ دریچه گاز

۷ ـ پتانسیومتر دریچه گاز
۸ ـ مانیفولد هوای ورودی
۹ ـ انژکتورها
۱۰ ـ ریل سوخت
۱۱ ـ مدار بازیاب بخارات سوخت (کنیستر)

موتور مرحله‌‌ای دور آرام :
این قطعه جریان هوای دریافتی موتور از دریچه گاز را در حالتهای زیر توسط E.C.U کنترل می‌‌کند.
۱ ـ ایجاد حالت ساسات در زمان سرد بودن موتور
۲ـ تنظیم دور آرام در زمان گرفتن بار اضافی از موتور (کولرو….)
۳ ـ تنظیم مخلوط سوخت و هوای در دور آرام
۴ ـ جلوگیری از بسته شدن سریع مسیر هوای زمانی که سرعت‌‌های بالا راننده به طور ناگهانی پا را از روی پدال گاز بر می‌‌‌دارد.
مکانیزم عملکرد موتور مرحله‌‌‌ای دور آرام :

موتور مرحله‌‌‌‌ای دور آرام پالس‌‌‌‌های ۱۲ ولتی ارسالی توسط E.C.U را به حرکت خطی در راستای محور طولی موتور مرحله‌‌‌ای تبدیل کرده تا مقدار جریان هوای اضافی را تنظیم کند.کورس حرکتی آن ۸MM بوده و ۲۰۰ مرحله دارد که هر مرحله آن ۰۴/ میلیمتر است.سیم پیچ اول پایه‌‌‌ های B وC سیم پیچ دوم و مقاومت هر یک از سیم پیچها ۵۳ اهم است.
سنسور فشار هوای منیفولد (MAP SENSOR) :

سنسور فشار هوای مانیفولد در خودرو پژو ۲۰۶ نسل جدیدی از سنسورها می‌‌‌‌‌‌‌‌باشد که سنسور دمای هوای ورودی هم ضمیمه آن است.مجموعه سنسور فشار هوای مانیفولد فشار و دمای هوای مانیفولد را دائماً اندازه‌‌‌‌‌‌‌گیری می‌‌‌‌‌‌‌کند.ولتاژ تغذیه آن ۵ ولتی وتوسطE.C.U تأمین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.ولتاژ بازگشتی از سنسور متناسب با فشار اندازه‌‌‌‌گیری شده توسط پیزوالکتریک(مقاومت متغییر با فشار) تغییر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.
E.C.U از این اطلاعات برای محاسبه موارد زیر استفاده میکند:
ـ اندازه‌‌‌‌‌‌گیری جرم هوای ارسال شده به موتور

ـ تغییر نسبت سوخت به هوا متناسب با بار وارده به موتور و فشار هوای محیط
ـ آوانس جرقه
سنسور فشار هوای منیفولد در اندازه‌‌‌‌‌گیری کمیت‌‌‌‌‌های فوق در موارد ذیل موثر است:
۱ ـ در حالت سوییچ باز
۲ ـ در حالت تمام بار (دور پایین موتور) زمانی که از سربالایی‌‌‌‌ها عبور می‌‌‌‌‌‌کنیم.
جرم هوای ارسال شده به موتور متناسب با عوامل زیر تغییر می‌‌‌‌‌کند:

۱ ـ فشار اتمسفر
۲ ـ دمای هوای ورودی
۳ ـ دور موتور
نکته : اگر این سنسور درست کار نکند E.C.U دیگر قادر نخواهد بود میزان هوای ورودی را بطور دقیق تعیین کنند.
سنسور دمای هوای ورودی:
مقاومت بکار رفته در سنسور دمای هوا از نوع NTC (مقاومت آن با فزایش دما کاهش می‌‌‌‌یابد) می‌‌‌‌باشد. E.C.U برای محاسبه جرم هوای ورودی به موتور از اطلاعات اسن سنسور استفاده می‌‌‌کند.در خودرو پژو ۲۰۶ سنسور دمای هوا و سنسور فشار هوا در یک مجموعه قرار دارد.
تذکر: این سنسور در زمان سوییچ باز فعال میباشد تا اطلاعات دمای هوای ورودی را به E.C.U بدهد.

۱ ـ واحد کنترل کننده الکترونیکی
۲ ـ سنسور دور موتور
۳ ـ کویل دوبل استاتیکی
۴ ـ شمع جرقه

کویل دوبل داخل یک واحد قرار دارد و بر روی سر سیلندر نصب شده است.وظیفه آن ایجاد ولتاژ مورد نیاز شمع جهت جرقه می‌‌‌‌‌باشد. جرقه مورد مربوط به سیلندرهای یک و چهار همزمان و جرقه مربوط به سیلندرهای دو وسه نیز باهم زده می‌‌‌‌‌شود. بنابراین این دو جرقه برای هر سیلندر به وجود می‌‌‌‌آید که یکی از آنها در انتهای مرحله تراکم و دیگری در مرحله تخلیه زده می‌‌‌‌‌‌شود.
نکته عیب یابی: جهت تست سالم بودن این قطعه محدوده تغییرات مقاومت این سنسور باید به قرار زیر باشد.این مقاومت باید بین ۱۵۰ تا۴ کیلواهم باشد . دمای کار کرد این سنسور (دمای هوا) از ۱۵: تا –۴۰ متغییر می‌‌‌باشد.
رله دوبل :

رله دوبل تشکیل شده است از دو قسمت (۱ـ رله اصلی ۲ـ رله پمپ بنزین)
ـ رله دوبل مستقماً توسط E.C.U کنترل می‌‌‌‌‌‌شود
ـ رله دوبل توسط یک کانکتور ۱۵ راهه به دسته سیم اصلی متصل شده است و دارای سه مرحله عملکردی می‌‌‌باشد.
۱ ـ سوییچ بسته: در حالت سوییچ بسته یک ولتاژ ۱۲ ولت از پایه ۱۰ رله دوبل برای حفظ حافظه به E.C.U ارسال می‌‌‌‌‌شود.
۲ـ سوییچ باز: در حالت سوییچ باز E.C.U به مدت ۲تا ۳ ثانیه برای اجزای زیر ولتاژ ۱۲ ولت ارسال می‌‌‌‌کند:
ـ E.C.U
ـ پمپ بنزین
ـ انژکتورها
ـ کویل دوبل
ـ شیر برقی کنیستر
ـ مقاومت گرمکن اکسیژن سنسور
موتور روشن: در این حالت بطور دائم برای اجزاء ولتاژ ارسال می‌‌‌‌‌شود.

سنسور ضربه
توجه: این سنسور فقط در خودرو پژو ۲۰۶ وجود دارد.
الف ـ وظایف:
اطلاعات منتقل شده توسط سنسور ضربه به E.C.U اجازه می‌‌دهد تا آوانس جرقه را بطور صحیح تنظیم کند.ضربات موتور یک پدیده ارتعاشی است که در اثر احتراق مخلوط سوخت و هوا در یکی از چهار سیلندر به وجود می‌‌‌آید. سنسور ضربه زمانی که ضربات احتراق به وجود می‌‌‌‌آید ولتاژ حداکثر را به E.C.U ارسال می‌‌‌‌کند و E.C.U متناسب با آن جرقه راریتارد می‌‌‌‌‌کند.

ب ـ ویژگیهای الکتریکی :
تغذیه توسط E.C.U بوده و نحوه اتصال پایه‌‌‌‌ها به شرح زیر می‌‌‌‌‌‌باشد.
پایه ۱: ولتاژ ۵ ولتی ارسالی از E.C.U
پایه۲: سیگنال ارسالی به E.C.U
پایه ۳: سیم شیلد دار که در بعضی از مدل‌‌‌ها وجود دارد.
محل قرار گرفتن آن در بلوک سیلندر روی سیلندر شماره ۲ می‌باشد. ‌‌ این سنسور از نوع پیزوالکتریک می‌‌باشد که ضربات وارد بر پوسته را به پالس الکتریکی تبدیل کرده وبه E.C.U می‌‌‌فرستد.

نکته: وجود این ضربه باعث بالا رفتن درجه حرارت قطعات و صدمه دیدن آنها می‌‌شود.
نحوه آزمایش تاک سنسور یا سنسور ضربه:
ابتدا تاک سنسور را از جای خود باز می کنیم وچند ضربه روی تاک سنسور می‌‌‌زنیم( در حالت موتور روشن) برگه کارکرد موتور تأثیرگذاشت سالم است و در غیر این صورت خراب است.

اکسیژن سنسور:
(این سنسورفقط در خودروپژو۲۰۶ وجود دارد.)
الف ـ وظایف

محل نصب آن روی مانیفولداگزوز بین موتور ومبدل کاتالیزوری است.
ترکیب شدن هیروکربن‌‌‌های نسوخته با اکسیژن مقدار اکسیژن را در داخل گازهای خروجی کاهش داده در نتیجه باعث زیاد شدن ولتاژ بازگشتی بهE.C.U می‌‌‌شود.
E.C.Uاز اطلاعات دریافتی از اکسیژن سنسور برای موارد زیر استفاده می‌کند:
ـ محاسبه نسبت مخلوط سوخت وهوا
ـ تعدیل غنی بودن مخلوط سوخت وهوا
ب ـ شرح

توابع مربوط به اندازه گیری سوخت وهوا به طور دائمی درE.C.U ذخیره شده و اطلاعات مربوط به غنی بودن یا رقیق بودن مخلوط سوخت وهوا به شکل ولتاژی بین صفر تا یک ولت از اکسیژن سنسور دریافت می‌‌‌‌‌شود.
مخلوط رقیق: ولتاژ ارسالی از اکسیژن سنسور=V 1/0
مخلوط غنی: ولتاژ ارسالی از اکسیژن سنسور=V9/0

گرمکن به کار رفته داخل سنسور اجازه می‌‌‌‌‌‌دهد که دمای کارکردآن سریعاًبه ۳۰۰ درجه سانتیگراد برسد.
ج ـ ویژگی‌‌‌‌‌های الکتریکی:
سنسوربا یک سوکت چهار پایه به دسته سیم اصلی متصل شده است.
تعیین محل اتصال پایه‌های سنسور:
پایه۱:ولتاژ۱۲ولتی تغذیه

پایه۲: منفی یااتصال بدنه
پایه۳:سیگنال مثبت
پایه۴:سیگنال منفی

سنسور سرعت خودرو:
این سنسور از نوع اژمال می‌‌‌‌باشدکه برروی کابل سرعت سنج در محور خروجی گیر‌‌بگس قرار دارد و بوسیلهء ولتاژ۱۲ ولت تغذیه می‌‌شود این سنسور اطلاعات را بهE.C.U (8 پالس در هردور از سرعت km/h 2)می‌‌دهدکه تعیین کننده ضریب نسبت دنده می‌‌باشد و برای بهبود عملکرد خودرو و مورد استفاده قرار می‌‌گیرد.
نحوه عملکرد:

این سنسور تقریباً شبیه سنسور دور موتور می‌باشد یعنی یک چرخ دنده با هشت دندانه که وقتی به حرکت در می‌‌‌آید داخل سنسور ولتاژ پالسی ایجاد می‌شود . که فرکانس آن به سرعت خودرو بستگی دارد و E.C.U از روی فرکانس این ولتاژ می‌‌‌تواند سرعت خودرو را محاسبه کندوبا مقایسه این سرعت با دور موتور می‌‌تواند تشخیص دهد در جاده کفی ـ سربالایی ویا سرازیری قرار دارد.

سنسور موقعیت دریچه گاز:
الف ـ وظایف
پتانسیومتردریچه گاز موقعیت دریچه را به E.C.U اطلاع می‌‌‌‌‌دهد.اطلاعات ارسال شده توسط این جزء به E.C.U برای موارد زیر بکار می‌‌‌‌رود:
ـ تعیین وضعیت تمام باری موتور

ـ راهکارهایی برای شتاب‌‌گیری توقف وقطع سوخت در دورهای تعیین شده .
ـ اطلاعات مربوط به E.C.U گیر‌‌‌‌‌‌‌‌بکس اتوماتیک که در بعضی از مدل‌‌‌‌ها نصب شده است.
ـ تشخیص حالت تمام گاز و کاهش سرعت و خاموش شدن وهمچنین در حالت اظطراری که سنسور فشار هوای منیفولد (مپ سنسور ) خراب شده عمل می‌‌نماید.
ب ـ وظایف در گیر‌‌‌‌‌‌‌بکس اتوماتیک :
E.C.U موتور اطلاعات مربوط به موفقیت دریچه گاز را برای تعیین بار موتور به E.C.U گیر‌‌‌‌‌‌بکس ارسال می‌‌‌‌‌‌کند.در این حالت پتانسیومتر دریچه گاز وظیفه سیم KICK _ DOWN را در گیر‌‌‌‌‌بکس‌‌‌‌‌های اتوماتیک بدون E.C.U انجام می‌‌‌‌‌‌دهد.

 

ج ـ ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌های الکتریکی :
ولتاژ تغذیه آن ولتی است و از نوع DC است که E.C.U تامین می‌‌‌‌‌شود.
تعیین محل اتصال پایه‌‌‌‌ های سنسور:
پایه ۱: منفی (بدنه)
پایه ۲: ولتاژ ۵ ولتی تغذیه

پایه ۳: سیگنال بازگشتی به E.C.U
سیگنال بازگشتی به E.C.U توسط این سنسور بین صفر تا ۵ ولت متغییر بوده و تابع موقعیت دریچه گاز می‌‌‌‌‌‌باشد.
تذکر: این سنسور در حالت سوییچ و موتور روشن کار میکند.
پمپ بنزین:
پمپ بنزین خودروهای انژکتوری برقی است.
محل نصب:
پمپ بنزین پیکان انژکتوری وپژو پارس و سمند در زیر اطاق سمت راست صندلی عقب نزدیک باک نصب شده است.در خودرو پژو ۲۰۶ پمپ بنزین در داخل باک نصب شده است.در پمپ بنزین بدون عیب مقاومت سیم پیچ داخل آن باید کمتر از یک اهم باشد.همه اتصالات بین لوله‌‌‌‌‌‌های فولادی و شیلنگ‌‌‌‌‌های لاستیکی باید توسط بست‌‌‌های حلقوی فنری مناسب متصل شوند.‌

توجه: در هنگام جا زدن شیلنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لاستیکی نباید از مواد روان کننده از قبیل روغن یا گریس استفاده کرد.

سنسور فشار هوا:
به روی مانیفولد هوا نصب شده و اندازه فشار هوای ورودی را به E.C.U اطلاع می‌‌‌‌‌‌‌دهد. این سنسور از نوع پیزوالکتریک می‌‌‌باشد.
سوییچ اینرسی:
در مواقعی که خودرو با یک مانع سخت برخورد کند رله سوخت را قطع میکند. در خودرو پژو ۲۰۶ مالتی پلکس این قطعه وجود ندارد.
رله دوبل:
شامل دو عددرله می‌باشد که ولتاژ مورد نیاز اجزای مختلف سیستم سوخت رسانی و جرقه را ارسال می‌کند.
پتانسیومتر تنظیمCO :

برای تنظیم مقدار CO در دور آرام بکار می‌‌‌‌رود.
در حقیقت بوسیله این قطعه نسبت سوخت قابل تغیییر است.
این قطعه فقط در پیکان انژکتوری وجود دارد.

مانیفولد هوا طوری طراحی شده که دریچه گاز روی آن گیرد و تکیه گاهی برای ریل سوخت و انژکتورها باشد.

کویل دوبل شامل دو عدد کویل داخل یک مجموعه می‌‌‌‌باشد که برای تولید ولتاژ بالا (HIGH VOLTAGE) جرقه شمعها مورد استفاده قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد .کویل دوبل مستقیماً توسط E.C.U کنترل می‌‌‌شود تا زمان اشباع کویل و جرقه تنظیم گردد.

انژکتورها (INGECTORS) :
وظیفه پاشش (اسپری) کردن سوخت را بر عهده دارند.دونوع انژکتور داریم:
۱ـ مخروطی (پژو پارس و سمند) که زاویه پاشش آنها ۳۰ می‌‌‌‌‌باشد.
۲ ـ استوانه‌‌‌‌‌‌‌‌ای (پژو ۲۰۶ و پیکان) زاویه پاشش آنها ۱۰ می‌‌‌‌باشد.

علاوه برشکل ظاهری انژکتورها از نظر نوع تزریق سوخت به داخل سیلندر نیز تفاوت دارند. یعنی انژکتور مخروطی از بغل و استوانه‌‌‌ای از بالا تزریق می‌‌‌‌‌کنند.انژکتور دارای سوکت ۲ پایه مشکی رنگ و محل نصب آن بین ریل سوخت و مانیفولد هوا می‌‌‌‌‌باشد. برای تست انژکتور باید مقاومت آن رااندازه گرفت که در خودروهای مختلف حدود ۱۴ اهم است. در صورت خرابی این قطعه خودرو حالت ۳ کار کردن دارد.
سوئل پات (کاسه بنزین):
وظیفه آن تامین بنزین برای سوختن در هنگام خالی بودن باک و موافق لازم است. جای این قطعه در انتهای باک است و حدود ۳ لیتر ظرفیت دارد. لوله‌‌‌‌‌های ورودی و خروجی بنزین در داخل آن قرار دارد. اگر سوخت در انتهای باک باشد چون در پیچ‌‌‌‌ها بنزین به یک طرف باک میرود. این قطعه بنزین لازم را برای پمپ فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.
ریل سوخت:

ریل سوخت بر روی منیفولد هوای ورودی در نزدیکی سر سیلندر قرار دارد. روی این ریل انژکتورها، رگولاتور فشار سوخت (خودرو پژو ۲۰۶ فاقد رگولاتور است) و بست‌‌‌‌‌‌های نگهدارنده آنها قرار دارد.
دریچه گاز :
دریچه گاز با استفاده از یک کابل و بادامک که صفحه متحرک موجود در دریچه گاز را به حرکت در می‌‌‌‌آورد کار می‌‌‌‌کند. بر روی دریچه گاز، یک عدد پتانسیومتر بمنظور اندازه‌‌‌‌گیری زاویه دریچه گاز و همچنین یک موتور مرحله‌‌‌‌ای دور آرام که دارای شیر مخروطی بوده ووظیفه آن تغییر میزان جریان هوا در دور آرام است، نصب گردیده است.
مخزن کنیستر:

مخلوط بخار بنزین و هوا از باک به این مخزن وارد می‌‌‌‌‌شود داخل این مخزن فیلتری از جنس کربن وجود دارد که بخارات بنزین را از هوا جدا می‌‌‌‌کند بنابراین هوای جذب شده از بخار بنزین به هوای آزاد فرستاده می‌‌‌‌شود.
شیر برقی کنیستر:

وظیفه این شیر ارسال بخار بنزین به مسیر هوای ورودی میباشد این شیر مستقیماً توسط E.C.U کنترل می‌‌‌شود هنگام خاموش بودن موتور شیر برقی کنیستر بسته است.لذا بخار بنزین و هوا در داخل مخزن کنیستر از یکدیگر جدا می‌‌‌‌شود هنگام باز بودن موتور در شرایطی که E.C.U تشخیص می‌‌دهد این شیر برقی باز شده و بخار بنزین به مسیر هوای ورودی موتور ارسال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

سوییچ فشار فرمان هیدرولیکی:
این قطعه در خودرو پژو ۲۰۶ وجود دارد. سنسور فشار فرمان هیدرولیک اجازه می‌‌‌‌دهد که E.C.U دور موتور را در زمان پارک کردن افزایش دهد.
الف ـ شرایط افزایش دور موتور:
ـ زمانی که سرعت خودرو کمتر از ۴KM/HR است.
ـ فعال شدن سوییچ فشار فرمان هیدرولیک
ب ـ محل نصب:

روی لولهروغن هیدرولیک فشار قوی بین پمپ هیدرولیک فرمان و سوپاپ تقسیم فشار (پینیون فرمان)
واحد کنترل کننده مرکزی (E.C.U) :
این واحد زمان جرقه و پاشش را متناسب با پارامترهای متغییر دریافتی کنترل می‌‌‌‌کند. این پارامترها عبارتند از :
ـ سنسور دور موتور
ـ سنسور فشار منیفولد هوای ورودی (مپ سنسور)
ـ سنسور موقعیت دریچه گاز
ـ سنسور دمای آب موتور

ـ سنسور دمای هوای ورودی
ـ سنسور سرعت خودرو
ـ اکسیژن سنسور
ـ سنسور ضربه
ـ قدرت مورد نیاز کولر
ـ ولتاژ باتری

ـ فشار مدار فرمان هیدرولیک
ـ E.C.U گیر‌‌‌‌بکس اتوماتیک
E.C.U از اطلاعات فوق الذکر برای کنترل مقادیر زیر استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌کند:
ـ میزان پاشش سوخت(تنظیم زمان باز شدن انژکتور)
ـ پمپ بنزین
ـ شیر برقی کنیستر
ـ قطع تزریق سوخت برای جلوگیری از افزایش دور موتور(CUT OFF)
ـ قطع کمپرسور کولر
ـ عملکرد کنیستر
تنظیم دور آرام متناسب باپارامترهای زیر صورت می‌‌‌‌گیرد:

۱ـ دمای موتور
۲ـ ولتاژ باتری
۳ـ زمان پارک (فشار مدار فرمان هیدرولیک)
۴ـ گیر‌‌‌‌بکس اتوماتیک
۵ـ کولر

حافظه E.C.U :
در داخل ECU دو نوع حافظه قرار دارد:
الف ـ حافظه دائم ب ـ حافظه موقت
الف) حافظه ECU با قطع باتری از بین نمی‌‌‌‌رود ودر واقع محل قرارگیری جدولیست که طی آنECU شرایط لازم را جهت راه اندازی موتور بدست می‌‌‌‌‌آورد.
ب) حافظه موقتECU با برداشتن کابل باطری از بین نمی‌‌رود و اگر کابل باطری را بیش از ۱۵ دقیقه قطع کنیم، این حافظه پاک می‌‌‌شود و با پاک شدن حافظه، خودرو در هنگام رها کردن گاز، دنده عوض کردن یا شتاب‌‌‌‌گیری ،بدون دلیل دچار ریپ زدن و یا خاموش کردن موتور می‌‌‌‌‌شود.

نکات ایمنی در هنگام کار بر روی خودروهای انژکتوری:
۱ـ در هنگام روشن بودن موتور ، اتصال باتری را جدا نکنید.
۲ـ در وضعیت سوییچ باز کانکتور ECU را جدا یا متصل نکنید.
۳ـ در هنگام بررسی سیستم جرقه و فشار کمپرس سوکتهای انژکتورها را جدا کنید.

۴ـ قبل از اتصال مجدد یک کانکتور موارد زیر را بررسی کنید.
ـ وضعیت اتصال از نظر تغییر شکل، پیچیدگی، آببندی و احتمال نفوذ مایعات
ـ وضعیت مکانیزم خار قفل کننده کانکتور
۵ـ در هنگام آزمایش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های الکتریکی به موارد زیر توجه نمایید:
ـ باتری کاملاً شارژ باشد.

ـ هرگز از منبع ولتاژ بزرگتر از ۱۶ ولت استفاده نکنید.
ـ هرگز از لامپ تست استفاده نکنید.
ـ درهنگام استارت زدن یا روشن بودن موتور وایر شمعها را به بدنه متصل نکنید.
۶ـ در خودروهای مجهز به سیستم مبدل کاتالیزوری از بنزین بدون سرب استفاده کنید. ‌‌‌‌‌
۷ـ در خودروهایی که کمپرس موتور آنها بالا است از بنزین با اکتان ۹۵ استفاده کنید.

۸ ـ در هنگام روشن بودن موتور سوکت کویل دوبل را جدا نکنید.
۹ ـ موتور را بیشتر از ۱۵ دقیقه با دور بالا در حالت توقف خودرو نگه ندارید.
۱۰ ـ بعد از اتصال مجدد باتری عمل تجدید حافظه را انجام دهید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 11700 تومان در 51 صفحه
117,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد