مقاله تحلیل اثرات مشارکت تحولی بر هوشمند سازی شهر ها (با تاکید بر محیط زیست شهری ) و ارزیابی پارامتر های موثر به کمک تکنیک دلفی کلاسیک ؛ مطالعه ی موردی شهر مشهد

word قابل ویرایش
17 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
مدیریت های شهری یکی از اثرگذارترین عناصر در ساماندهی و برنامه ریزی شهرها محسوب میگردد کـه نقـش بسـیار مهمـی در اداره امـور شـهرها دارند. بدیهی است زمانی این ساختار مدیریتی قادر است که به وظایف خود به خوبی عمل کند که مناسب و مطلوب طراحی شده باشد و بر پایه توجه بـه رضایت شهروندان عمل نماید که با رویکرد مشارکتی در مدیریت محقق میشود. این پژوهش قصد دارد تا با مطالعه ی کتابخانـه ای شـهر هـای هوشـمند جهان و نتایج حاصل از نظام استاندارد های جهانی ، پارامتر های نیل به شهر هوشمند را با کمک استراتژی مشارکت تحولی استخراج نمایـد. ایـن تحقیـق برای تحلیل زیر استراتژی های اساسی نیل به شهر هوشمند (با تاکید بر مشارکت تحولی ) تکنیک دلفی کلاسیک را بکـار بـرده اسـت . پارامترهـای مـورد توجه در این بررسی شامل اولویت های شهروندان (تعیین اولویتهای خدمات مدیریت شهری توسط شهروندان )، تصمیمات شهروندان ، نظـارت شـهروندان (نظارت مردم بر عملکرد شهرداری )، جمع سپاری خدمات و سودآوری شهروندان ، عدالت در خدمت رسانی ، صـرفه و صـلاح ، اعتمـاد شـهروندان و امنیـت شهروندان است . بنا به نتایج این مطالعه A2، A4 و A8 (تصمیمات شهروندان ، جمع سپاری خدمات و سودآوری شهروندان و امنیـت شـهروندان ) دارای اهمیت بالاتری بوده و باید در راس اولویت های برنامه ریزی شهری در جهت هوشمند سازی به کمک مشارکت تحولی شهروندان قرار گیرد.
واژه های کلیدی: شهر هوشمند، مشارکت تحولی ، برنامه ریزی شهری ، تکنیک دلفی کلاسیک
مقدمه
از پدیده های مهم امروز که سخن بسیار گفته شده شهرنشینی و روند تحول آن است و آن طی سه دهه اخیر، به سطحی رسـیده که در طول سالیان دورتر از آن تجربه نشده است . به عبارت دیگر، در خلال سی سال گذشته ، جمعیت شهری در سـطح جهـانی، بـه بیش از دو برابر بالغ شده است . بر اساس پیش بینی های سازمان ملل طـی سـی سـالهای آینـده ایـن پدیـده در منـاطق شـهری در کشورهای در حال توسعه تکرار خواهد شد، به گونـه ای کـه جمعیـت شـهری در ایـن منـاطق از جهـان از رقـم ۹/۱ ملیـارد نفـر در سال ۲۰۰۰به آستانه ۴ میلیارد نفر در سال ۲۰۳۰خواهد رسید، در حالی که در بقیه جهـان ، یعنـی کشـورهای پیشـرفته صـنعتی، در همان فاصله زمانی رقم ۹۰۰ میلیون به یک میلیارد نفر خواهـد رسـید (Chasteland&chesnias1997). امـا در داخـل ایـن دو مجموعه جمعیتی جغرافیایی، تفاوتها و اختلافات قابل توجهی نیز وجود دارد. در حـالی کـه ایـن تفـاوت هـا در مجموعـه کشـورهای پیشرفته صنعتی چندان محسوس نیست ، ولی در بین کشورهای دسته دیگر چشمگیر است .
اگر در حال حاضر به طور متوسط ۳۸ درصد جمعیت افریقا در مناطق شهری زنـدگی مـی کننـد، بـر اسـاس پـیش بینـی هـا و مطالعات سازمان ملل تا سال ۲۰۳۰ این رقم به ۵۵ درصد افزایش خواهد یافت . در این میان تحولات جمعیتی آسـیا نیـز از اهمیـت ویژه ای برخوردار است . زیرا در این قاره غول های جمعیتی تعیین کننـده در تحـولات اجتمـاعی ، اقتصـادی و سیاسـی منطقـه ای و جهانی وجود دارند. از این رو میتوان رسیدن به سیستم های کنترل هوشمند را کلید اصلی در جهت مـدیریت پارمترهـای اقتصـادی ، اجتماعی ، زیست محیطی و امنیتی شهرهای آینده دانست . شهر هوشمند به شهری گفته می شود کـه داری شـش معیـار اصـلی زندگی هوشمند جدید از جمله : اقتصاد هوشمند، حمل نقل هوشمند، محیط هوشمند، شهروندان هوشمند، روش زنـدگی هوشـمند و در آخر یک مدیریت اداری هوشمند باشد. نمونه هایی از اقدامات شهر های جهان در راستای هوشمند سازی ، به شرح جـدول شـماره ی (١) بیان شده است
جدول (١) – بیان نمونه های اقدامات شهرهای توسعه یافته جهان در راستای هوشمند سازی در حوزه های ٩گانه مدیریت شهری
ضرورت مشارکت شهروندان در کلان شهرها
پیش نیاز اصلی تعامل برد-برد پایدار در کلان شهرها، ایجاد ساز وکار مناسب برای مشارکت مردم می باشد. بکـارگیری مشـارکت مردم در برنامه ریزی و مدیریت شهر، زمانی ممکن خواهد بود که مدیریت شهری اجازه استفاده از نظرات مردم را بدهد و به گونه ای سازماندهی شده باشد که دخالت مردم در فرآیند برنامه ریزی و مدیریت را ممکن سازد. بنابراین مهمتـرین تغییـر مـورد نیـاز در شیوه های مراجعه مستقیم به آراء عمومی در بررسی و تصویب برنامه ها و همچنین اجرای آن را شامل شود.
١. پس لازم خواهد بود که نظام جدید برنامه ریزی شهری ، ضمن خروج از چارچوب تنگ برنامه ریزی و مدیریت در پشت اتاق های در بسته و تمرکز تصمیم گیری از بالا به پایین و بدون توجه به خواست های مردم ، مفهوم مردمی یافته و برنامه ریزی شهرها همراه با تبلور نظرات مردم و ترجمان سیاست های کلان در یک هماهنگی کاملی باشد. مشارکت تعاریف متعددی دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره شده است . ت فرآیند سازمان یافته ای است که از سوی افراد جامعه به صورت آگاهانه ، داوطلبانه و جمعی با در نظر گرفتن هدف های معین و مشخص به منظور سهیم شدن در منابع لازم برای حفظ معیشت و کنترل آن صورت می گیرد.
٢. مشارکت وسیله ای است که یک شهروند بی تفاوت را به فردی آشنا با حقوق و مسئولیت های اجتماعی تبدیل کند؛ و ضمن ارتباط با محیط خویش مسئولیت بهسازی آن را با همکاری و همیاری دیگران به عهده می گیرد.
۳٫ مشارکت نیروی متشکل و سازمان یافته ای است که برای حصول به شرایط مساعدتر زندگی و برنامه ریزی بهتر، همچنین ابزار نیرومندی در جهت اصلاحات اجتماعی، توانمندسازی مردم و جلوگیری از تمرکز قدرت است ؛ این ابزار مردم را با حقوق خود آشنا می سازد به همین خاطر سازمان های مدیریتی را مجبور به پاسخگویی و شفافیت در امور می سازند.
در مبحث مشارکت با توجه به علایق از جانب طراحان و مروجین مشارکت که از بالا مسئله مشارکت را مورد توجه قرار می دهند و نیز مشارکت کنندگان که علایق خود را از پایین دنبال می نمایند را در قالب جـدول شـماره ی (٢) مـورد طبقـه بنـدی قـرار داده است .
جدول (٢) – طبقه بندی سطوح مشارکت در میان دسته های مختلف شهروندان
سطح ا- مشارکت اسمی: این سطح نخستین سطح مشارکت است که در آن طراحان مشارکت تظاهر به مشارکت می کنند که چیزی جز فریب مردم نیست .
سطح ٢- مشارکت ابزاری: این سطح مشارکت در نظردهی است که گاهی اوقات این نظرات را در عمل دخالت می دهند و گاهی دخالت نمی دهند.
سطح ۳- مشارکت نمایشی : در این سطح از مشارکت ، حیطه مشارکت مردم بسیار محدود است که در آن علاوه بر نظردهی اقدامات کوچک و موردی را در نظر می گیرند.
سطح ۴- مشارکت تحولی: این سطح از مشارکت الگوی واقعی مشارکت است که درگیر شدن شهروندان از مرحله طرح اندیشه و نگاه تا پایان ارزیابی، تصحیح و پیگیری است .این سطح از مشارکت منجر به توانمندسازی مجموعه مدیریت شهری و شهروندان خواهد شد.
نمونه های جهانی در راستای جلب مشارکت عمومی برای تحقق شهر هوشمند
ازجمله شهر هایی که در جهت تبیین فرآیند هایی برآمده اند تا مردم را در تصمیم گیری ها دخالت دهند میتوان به زوریخ ، لنـدن ، اتاوا، مونیخ و توکیو اشاره کرد حال برای توضیح اینکه این کلان شهر ها در راستای تحقق این هدف چه کرده اند به گزارش های ذیـل پرداخته شده است .
• گزارش اول – شهر زوریخ :
١-مکانیسم های مشارکت و نظارت مردمی در شهر زوریخ
٢-رأی دادن در انتخابات شهرداری
۳-ارتباط مستقیم با شهردار
۴-شرکت در مسابقه ایده و مشارکت به صورت آنلاین
۵-ارتباط مستقیم با مرکز توسعه شهری
۶-عضویت در سامانه امتیازدهی به شهردار
٧-میز خوش آمدگوییWelcome Desk
٨-تولید بسته های اطلاع رسانی خاص “زوریخ برای شما”
• گزارش دوم – شهر لندن :
١-مکانیسم های مشارکت و نظارت مردمی در شهر لندن
٢-ملاقات با شهردار
۳-فرصت پرسش های مردمی
۴-گفتگوی لندن Talk London
۵-برنامه زنده شهردار بر رویTwitter
۶-پرسش از شهردار و انجمن شهر
• گزارش سوم – شهر اوتاوا:
١-مکانیسم مشارکت و نظارت مردمی در شهر اوتاوا
٢-ابزارهای ارتباطی با شهردار
۳-شفاف سازی و اعلام گزارش های مالی سالیانه شهرداری
۴-ارزیابی و بررسی رضایت مراجعین شهرداری اوتاوا
۵-ارتباط آنلاین و ثبت درخواست شهروندان
۶-سامانه خدمات آنلاین شهری
٧-خط ویژه گزارش تخلفات و کلاهبرداری( Fraud and Waste Hotmail)
• گزارش چهارم – مونیخ :

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 17 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد