مقاله ارزیابی روند رشد شهری و تعیین پهنه های مناسب رشد آتی شهر مطالعه موردی شهر بجنورد ١٣٨٨ - ١٣٣٥

word قابل ویرایش
31 صفحه
27700 تومان

چکيده
در طول تاريخ با افزايش جمعيت ، سکونتگاهها نيز به همان نسبت گسترده تر شده و زمينهايي جديد جهت اسکان تحت تصرف انسان قرار گرفته است . اين مساله در برخي از نقاط با چالشهايي همراه شده است . عمده ترين اين چالشها شامل تخريب زمينهاي کشاورزي و توسعه شهري در پهنه هايي است که همواره مخاطرات زيادي را به همراه داشته است .
اين مساله در سالهاي اخير سرعت بيشتري گرفته و اگر به صورت جدي مورد بررسي و ارزيابي قرار نگيرد در آينده نزديک مشکلات عديده اي را براي ساکنان ايجاد خواهد نمود. در حال حاضر مهمترين و شايد بتوان گفت مطمئن ترين ابزاري که بتوان روند رشد شهري و تغييرات صورت گرفته را مورد بررسي قرار دهد، عکسهاي هوايي و تصاوير ماهواره اي هستند که در اين تحقيق با تهيه و آماده سازي عکسهاي هوايي براي ٦ دوره زماني، روند رشد شهري بجنورد مورد بررسي قرار گرفت .
مساحت زمين هاي مستعد کشاورزي که در دوره مورد مطالعه تخريب شده و مورد ساخت و ساز قرار گرفتن اندازه گيري شد و نواحي آسيب پذير مورد شناسايي قرار گرفت . سپس با استفاده از روش تحليل چنده معياره براي دو کاربري کشاورزي و نواحي ساخته شده نقشه هاي شايستگي توليد گرديد تا بتوان با بکارگيري اين نقشه ها زمينه توسعه پايدار آتي شهر را فراهم ساخت . نتايج اين تحقيق نشان داد رشد شهري بجنورد مشابه بسياري از شهرهاي کشورمان ، ايران در اين شش دهه بدون هيچ گونه برنامه ريزي و ملاحظه اي صورت گرفته است و تنها عامل تعيين کننده روند و جهت رشد شهري همجواري با نواحي ساخته شده قبلي و موانع و محدوديتهاي طبيعي ساخت و ساز بوده است .
کلمات کليدي: رشد شهري، تحليل چند معياره ، نقشه شايستگي
١. مقدمه
گسترش شهرها بر روي اراضي مناسب کشاورزي واقعيتي است که در تمامي شهرهايي که سنگ بناي آنها در دل دشتها نهاده شده است به وضوح مشاهده مي شود. از طرفي بدليل کم هزينه بودن ايجاد بنا و توسعه شبکه ارتباطي در اراضي فاقد محدوديت و همچنين تسهيل فعاليتهاي عمراني از قبيل ساخت و سازهاي مسکوني رشد افقي شهر در اين نواحي بسرعت صورت مي گيرد که در بسياري از اين موارد اين پهنه ها، اراضي مناسب فعاليتهاي کشاورزي را در بر مي گيرد. شهر بجنورد نيز از اين قائده مستثني نبوده و رشد سريع نواحي ساخته شده در حول هسته مرکزي شهر بوضوح مشاهده مي گردد. مشاهده عکسها هوايي و تصاوير ماهواره اي دوره هاي مختلف اين موضوع را اثبات مي نمايد.
تحولات اقتصادي، اجتماعي و سياسي سه دهه اخير از جمله انقلاب سال ١٣٥٧ و وقوع جنگ ١٣٦٧-١٣٥٩ و بدنبال آن افزايش جمعيت شهري، حاصل از مهاجرت روستائيان به شهر و افزايش نرخ رشد باعث گرديد، توسعه افقي و بي برنامه شهرها از جمله بجنورد با سرعت بيشتري صورت گيرد. علاوه بر اين تبديل اين شهر به مرکزيت استان در سال ١٣٨٤روند توسعه شهري را دستخوش تغيير نمود و دوباره روند رشد افقي شهري را شدت بخشيد . از آنجاييکه زمينهاي مستعد کشاورزي در تمام اين دوران در اطراف نواحي ساخته شده گسترش يافته بودند هر نوع توسعه افقي عملا در اين نواحي صورت مي گرفت و با هر نوع ساخت و سازي بخش جديدي از زمينهاي کشاورزي از بين مي رفت . در حالي که مي توانست با برنامه ريزي روند توسعه شهري را مديريت نمود و توسعه شهر را به نحوي هدايت نمود که کمترين آثار تخريب زيست محيطي را بدنبال داشته باشد.
از لحاظ سابقه اجرايي و مطالعاتي بايد عنوان کرد که مطالعات شهري متعددي با استفاده از GIS در زمينه هاي گوناگون در کشورهاي مختلف جهان ، از جمله در ايران صورت گرفته است که از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره کرد
Kumar phatuk و همکاران در مطالعه اي با عنوان "آناليزهاي جهت يابي رشد شهر با استفاده از تکنيک هاي GIS در ناحيه مترو بولتين بمبئي هندوستان " فاکتورهاي قابليت زمين مبني بر جمعيت را مدنظر قرار دادند.نتايج اين تحقيق نشان داد روشهاي کلي آناليز در GIS براساس اطلاعات سري زماني گسترش فيزيکي شهر و همچنين تصاوير ماهواره اي جهت پيش بيني جمعيت براي جهت يابي گسترش شهر با توجه به قابليت زمين مي توانند بعنوان ابزارهاي بسيار کارآمد مورد استفاده قرار گيرند
D. Stevens و همکاران در مطالعه اي تحت عنوان "ابزار مدلسازي سلولار اتوماتا – GIS براي برنامه ريزي و تصميم گيري شهري" به بررسي روش سلولار اتوماتا جهت مدلسازي توسعه فيزيکي شهري پرداخت در اين تحقيق مولف سعي کرده است با اعمال تغييرات در روش سلولار اتوماتا بتواند مدلسازي مناسبي جهت شبيه سازي رشد شهري فراهم سازد نتايج اين تحقيق نشان داد با اعمال يک سري تغييرات در روش سلولار اتوماتا ميتوان به نتايج بهتري در خصوص شبيه سازي رشد شهري دست يافت
QIONG و همکاران در تحقيقي تحت عنوان بازبيني و پيشگويي تغيير کاربري شهري در BIJING با استفاده از تصاوير ماهواره اي و GIS "به بررسي تغيير کاربري اراضي در دوره زماني بين سالهاي ١٩٨٦ تا ٢٠٠١ پرداخت نتايج نشان داد يک رشد ناهماهنگ در طي دوره زماني مورد مطالعه صورت گرفته است که بيشتر رشد شهري و تخريب زمينهاي کشاورزي در حومه هاي شهري اتفاق افتاده است در اين تحقيق علاوه بر اين با استفاده از مدل زنجيره مارکف و رگرسيون ، تغيير کاربري ٢٠ سال آينده پيشنهاد شده است . نتايج اين تحقيق نشان داد بکارگيري تکنولوژي سنجش ازدور و GIS با مدل زنجيره مارکف و رگرسيون ميتواند به عنوان ابزاري کارآمد در خصوص پيش بيني رشد شهري مطرح گردد
ZHIYONG و همکاران در مطالعه اي تحت عنوان " مدلسازي رشد شهري در اتلانتا با استفاده از رگرسيون لجستيک " از رگرسيو ن لجستيک جهت مدل رشد شهري در متروپل اتلانتا درناحيه جورجيا در محيط GIS
استفاده نمود در اين تحقيق داده هاي تاريخي پوشش و کاربري زمين از تصاوير TM ١٩٨٧و١٩٩٧ استخراج گرديد در اين تحقيق از دو فاکتور تراکم جمعيت و فاصله استفاده گرديد که نتايج تحقيق نشان داد همبستگي بالاي بين رشد شهر با شبکه حمل و نقل وجود دارد
George Xian و همکاران در سال ٢٠٠٧ در تحقيقي تحت عنوان "مدلسازي پوياي توسعه شهر TAMPA BAY با استفاده از محاسبات موازي" در اين تحقيق از يک مدل رشد شهري بنام SLEUTH استفاده شد که
در آن شش پارامتر (شيب ، کاربري اراضي، حمل و نقل ، محدوده شهر، محدوديتها ، و ناهمواريها ) مورد استفاده قرارگرفت در اين تحقيق فرايند شهرنشيني و روند تغيير کاربري اراضي براي TAMPA BAY از سال ١٩٩٢ تا ٢٠٢٥ مورد ارزيابي قرار گرفت نتايج اين تحقيق نشان داد گسترش شهرنشيني تغيير چشمگيري را در چشم انداز و اکوسيستم ناحيه ايجاد کرده است بنحوي که روند رشد شهرنشيني باعث مي شود زمينهاي کشاورزي و جنگل بترتيب ٥٨ و ٨٠ درصد تخريب شده و محدوده شهر به دو برابر گسترش يابد
Xiaoping Liu و همکاران در سال ٢٠٠٨ در تحقيقي تحت عنوان " شبيه سازي توسعه شهري با استفاده از سلولار اتوماتاي مبتني بر کرنل " به بررسي روش سلولار اتوماتا در بررسي روند توسعه شهري پرداختند که اين بررسي نشان داد، داده تجربي ميتوانند همچون الگوهاي سنتي شهري واقع گرايانه جهت کاليبره کردن مدلهاي سلولار اتوماتا بکار روند. هدف از اين تحقيق بکارگيري تکنيکهاي کرنل پايه جهت کشف قوانين انتقال خطي براي سلولار اتوماتا است . نتايج اين تحقيق که جهت شبيه سازي گسترش Guangzhoa که داراي رشد سريع شهري در چين بود مورد استفاده قرار گرفت نشان داد سلولار اتوماتاي مبني بر کرنل نسبت به سلولار اتوماتاي مبتني بر شبکه طبيعي از دقت بالاتري برخوردار است وبطور کلي سلولار اتوماتا يک روند رو به رشدي جهت شبيه سازي مرکب سيستم شهري در پيش گرفته است
نتايج تحقيقات انجام شده نشان مي دهد در صورتي که رشد شهري برنامه ريزي نشده باشد، رشد صورت گرفته ناپايدار خواهد بود و خسارتهاي زيادي به بار خواهد آورد. اين درحاليست که با استفاده از معيارهاي توسعه پايدار شهري و بکارگيري مدلهاي رشد شهري مي توان زمينه رشد پايدار شهري را فراهم ساخت . نتايج اين تحقيق نيز نشان داد با توجه به اينکه تا کنون برنامه ريزي دقيقي جهت رشد شهر بجنورد صورت نگرفته است بنابراين اين رشد در بسياري از جهات باعث تخريب زمينهاي کشاورزي و در مواردي نيز توسعه فيزيکي شهر در مناطق سيل خيز و نامناسب گرديده است . که مي توان با بررسي روند رشد گذشته شهر و همچنين توليد نقشه هاي شايستگي زمينه رشد پايدار شهري در اينده را فراهم گردد.
٢. مواد و روشها:
در اين بخش ضمن معرفي داده ها و اطلاعات مورد نياز و همچنين فرايند توليد و آماده سازي آنها به بررسي روند رشد شهري بجنورد از سال ١٣٣٥ تا کنون مي پردازد.
عکسهاي هوايي و تصاوير ماهواره اي
به منظور بررسي روند رشد شهر بجنورد و ارزيابي اثرات زيست محيطي حاصل از آن ، عکسهاي هوايي بزرگ مقياس و تصاوير ماهواره اي با دقت هندسي بالا مورد استفاده قرار گرفت .
اولين عکس برداري هوايي سراسري کشور که در آن شهر بجنورد نيز عکسبرداري شده است ، مربوط است به سال ١٣٣٥، يعني، عکس هوايي که قبل از اين تاريخ ، از اين ناحيه برداشت شده باشد، وجود ندارد.
عدم دسترسي به منابع موثق اطلاعاتي (عکس هوايي و يا نقشه ) بمنظور تعيين محدوده دقيق شهر موجب شد، روند رشد شهر بحنورد، از سال ١٣٣٥ به بعد مورد ارزيابي قرار گيرد.
عکسهاي هوايي و تصاوير ماهواره اي که در اين پروژه مورد استفاده قرار گرفت ، شامل عکس هاي هوايي برداشت شده در سالهاي ١٣٤٣,١٣٣٥ , ١٣٥٧ و ١٣٧٣( شکل ١ تا ٤ )و تصاوير ماهواره اي سالهاي ١٣٨٣ و ١٣٨٨ است که بوسيله ماهواره کويک برد برداشت شده اند. تصاوير مورد استفاده از ترکيب باند پانکروماتيک و چند طيفي اين ماهواره بدست آمده اند. در نتيجه ، از قدرت تفکيک طيفي و مکاني بالاتري نسبت به تصاوير اوليه برخوردارند.
با وجود اينکه تصاوير ماهواره اي بکار رفته در اين تحقيق نسبت به عکسهاي هوايي از کيفيت بالاتري برخوردارند، اما امکان دسترسي به اين تصاوير در سنوات گذشته وجود نداشت ، زيرا ماهواره هاي که از کيفيت تصـويربرداري بـالايي برخوردارنـد تنها در دو دهه اخير به فضا پرتاب شدند. بنابراين در بررسي روند رشد شهري در سالها ١٣٣٥ تـا ١٣٧٣ عکسـهاي هـوايي مورد استفاده قرار گرفتند، در حاليکه براي سالهاي ١٣٨٣ و ١٣٨٨ تصاوير ماهواره اي جايگزين عکس هاي هوايي شدند.
شکلهاي شماره ١ الي ٤ عکس هوايي سالهاي ١٣٣٥ تا ١٣٧٣ را نشان مي دهند . عکسهاي مربوط به هر دوره از ترکيـب چندين عکس هوايي تشکيل شده است که با استفاده از عمليات موزائيک سازي بصورت يکپارچه درآمده اند.
شکل ١ – عکس هوائي بجنورد سال ١٣٣٥
شکل ٢ – عکس هوائي بجنورد سال ١٣٤٣
شکل ٣ – عکس هوائي بجنورد سال ١٣٥٧
شکل ٤ – عکس هوائي بجنورد سال ١٣٧٣ فرايند آماده سازي عکسهاي هوايي
از آنجاييکه عکسهاي هوايي بکار رفته در اين تحقيق از مقياس نسبتا بالاي برخوردارند و از طرفي در مقياسهاي بزرگ هر عکس مساحت کمي را پوشش مي دهد ، بنابراين براي پوشش کل ناحيه مورد مطالعه (نواحي ساخته شده شهر بجنورد و نواحي اطراف آن ) در هر دوره از چندين عکس هوايي بصورت موزائيک شده استفاده گرديد تا امکان نمايش يکپارچه آن فراهم گردد.
جهت موزائيک نمودن عکسهاي هوايي هر دوره ، ابتدا تمام عکسها با استفاده از نقاط کنترل زميني و بکارگيري تابع پلي نوميال درجه دو زمين مرجع گرديدند. سپس با استفاده از ابزار موزائيک سازي در نرم افزار اردس ، عکسهاي هوايي مربوط به هر دوره بصورت موزائيک شده در آمدند، تا بتوان محدوده مورد مطالعه را بصورت يکپارچه مشاهده ومورد بررسي قرار داد.
مختصات هندسي نقاط کنترل زميني از طريق عمليات ميداني و بکارگيري نقشه هاي ١:٢٠٠٠ شهري تعيين گرديدند. اما شناسايي نقاط متناظر بر روي زمين و يا نقشه ، بدليل تغييرات زيادي که در ناحيه مورد مطالعه نسبت به زمان عکس برداري صورت گرفته بود با مشکلات زيادي روبر گرديد. بسياري از عوارض که بر روي عکس بعنوان نقطه کنترل انتخاب شدند، در روي زمين قابل شناسايي نبودن ، زيرا ممکن بود عارضه از بين رفته باشد و يا عارضه جديد جايگزين آن شده باشد. اين مشکل در نواحي اطراف شهر بدليل کاهش تعداد عوارض ، بخصوص عوارض ساخته شده اي که بتوان از آنها به عنوان نقاط کنترل زمين جهت تصحيحات هندسي استفاده کرد، بيشتر نمود پيدا مي کرد . نتيجه کاهش تعداد نقاط کنترل زميني و همچنين عدم پراکنش مناسب اين نقاط در سطح عکس باعث گرديد عکسهاي زمين مرجع شده از دقت مختصاتي بالاي برخوردار نباشند، براي رفع اين مشکل يا به عبارتي کاهش خطاي هندسي، اين عکسها مجددا با استفاده از تصوير ماهواره اي زمين مرجع شده سال ١٣٨٨ که از دقت هندسي بالاي برخوردار بود، زمين مرجع شدند. بدين نحو که اين بار بجاي شناسايي نقطه متناظر بر روي زمين با استفاده عمليات ميداني، متناظر نقاط کنترل بر روي تصوير شناسايي ومختصات هندسي آن از تصوير ماهواره اي استخراج گرديدند . اين عمل باعث گرديد، تعداد نقاط کنترل بيشتر، و دقت مخنصاتي آنها نيز افزايش يابد. در نتيجه عکسهاي زمين مرجع شده نسبت به روش قبل از دقت هندسي بالاتري برخوردار شوند.
تصاوير ماهواره اي
در بررسي روند رشد شهري در سالهاي ١٣٨٤ و ١٣٨٨،(شکل ٥ و ٦) تصاوير ماهواره اي جايگزين عکسهاي هوايي گرديد. بکارگيري تصاوير ماهواره اي با قدرت تفکيک مکاني بالا، در مطالعات شهري، نسبت به عکسهاي هوايي از مزاياي زيادي برخوردار است که مي توان به موارد زير اشاره کرد.
يکپارچه بودن تصوير ماهواره اي نسبت به عکس هوايي
دقت مکاني و طيفي بالاتر تصوير ماهواره اي نسبت به عکسهاي هوايي موجود رنگي بودن تصاوير ماهواره اي
با وجود اينکه در مطالعات شهري، تصاوير ماهواره اي با دقت مکاني بالا، نسبت به عکسهايي هوايي از مزاياي زيادي برخوردار است ، اما دسترسي به اين نوع تصاوير، تنها بعد از پرتاب ماهواره هاي نظير ايکونوس ، ژئو اي،وردويو،کوئيک بردفراهم گرديد. تمام اين ماهواره ها بعد از سال ١٩٩٩ ميلادي به فضا پرتاب شدند يعني عملا امکان دسترسي به اين نوع تصاوير در دهه هاي قبل وجود ندارد. به همين دليل ، در سنوات گذشته ، عکسهاي هوايي مورد استفاده قرار گرفتند.
تصاوير مورد استفاده در اين تحقيق ، جهت تعيين محدوده شهري و همچنين استخراج نقشه کاربري اراضي منطقه مورد مطالعه ، شامل تصاويري است که بوسيله ماهواره کوئيک برد در سالهاي ١٣٨٤ و ١٣٨٨ برداشت شده اند. تصاوير برداشت شده بوسيله اين ماهواره شامل يک باند پانکروماتيک با دقت هندسي ٦٠ سانتيمتر و تصوير چند طيفي با دقت مکاني ٢٤٠ سانتيمتر است که اين دو تصوير با يکديگر تلفيق گرديدند. تصوير تلفيق شده از مزاياي هر دو نوع تصوير اوليه برخوردار است . يعني هم دقت مکاني آن بالاست و هم بصورت چند طيفي است (رنگي است ).
مشابه عکسهايي هوايي، تصاوير ماهواره اي دريافت شده ، با استفاده از نقاط کنترل زميني، ژئورفرنس گرديدند.
نقاط کنترل زميني مورد نياز از برداشت ميداني و نقشه هاي ١:٢٠٠٠ استخراج گرديد.
مشخصات تصاوير ماهواره اي مورد استفاده در اين طرح به شرح زير است .( جدول ١)
جدول ١- مشخصات تصاوير ماهواره کوئيک برد
شکل ٥ – تصوير ماهواره اي شهر بجنورد ١٣٨٣
شکل ٦ – تصوير ماهواره اي شهر بجنورد ١٣٨٨
تحليل چند معياره
به طور کلي مسائل تصميم گيري چند معياره با مجموعه گزينه هايي سروکار دارند که بر پايه يک سري معيار ارزيابي مي شوند. اين معيارها غالبا ناهمگون و گاهي متضاد هستند. آناليز تصميم گيري چند معياره (MCDA) مجموعه اي از روش هاي تحليلي است که به تصميم گيرندگان در حل مسائل پيچيده و داراي ساختار ضعيف يا ناقص کمک مي کنند و از دانش تصميم گيرندگان و معيارهاي موثر در حل اين مسائل استفاده مي کند.
در تعريف فوق منظور از گزينه ها، متغيرهايي هستند که در فرآيند تصميم گيري مورد ارزيابي قرار گرفته ميزان مناسب هر يک محاسبه مي شود. اين ارزيابي با توجه به معيارهايي که اساس تصميم گيري هستند صورت مي گيرد. معيارهاي تصميم گيري غالبا ماهيت متفاوت و يا متضادي دارند. براي نمونه کيفيت ماهيت کيفي و هزينه ماهيت کمي دارد. در عين حال با هم در تضاد نيز هستند، زيرا با افزايش کيفيت معمولا هزينه بالا مي رود. در نهايت منظور از مسائل با ساختار ضعيف يا ناقص مسائلي هستند که چون تمام جوانب آنها قابل اندازه گيري نيست ، به خوبي تعريف نشده اند
مکانيابي نيز جزء مسائلي است که داراي ساختار ضعيف و ناقص است ، زيرا برخي از فاکتورهاي آن به سختي قابل اندازه گيري يا پيش بيني هستند به همين علت تعريف و اندازه گيري دقيق مقادير هر يک از جواب ها به ازاي هر پارامتر غير ممکن است
تحليل سلسله مرتبي (AHP)
فرايند تحليل سلسسله مراتبي (AHP) يکي از معروفترين فنون تصميم گيري چند منظوره است که اولين بار توسط توماس . ال . ساعتي عراقي الاصل در دهه ١٩٧٠ ابداع گرديد. اين روش در هنگامي که عمل تصميم گيري با چند گزينه رقيب و معيار تصميم گيري روبرو است مي تواند استفاده گردد. معيارهاي مطرح شده مي توانند کمي و کيفي باشند.
اساس اين روش تصميم گيري بر مقايسات زوجي نهفته است . تصميم گيرنده با فراهم آوردن درخت سلسله مراتب تصميم ، آغاز مي کند. درخت سلسله مراتب تصميم ، عوامل مورد مقايسه و گزينه هاي رقيب مورد ارزيابي در تصميم را نشان مي دهد. سپس يک سري مقايسات زوجي انجام مي گيرد. اين مقيسات وزن هر يک از فاکتورها را در راستاي گزينه هاي رقيب مشخص مي سازد. در نهايت منطق AHP به گونه اي ماتريس هاي حاصل از مقايسات زوجي را با همديگر تلفيق مي سازد که تصميم بهينه حاصل آيد
توليد نقشه هاي شايستگي
اولين قدم جهت فراهم سازي زمينه رشد پايدار شهري توليد نقشه هاي شايستگي است . بنابراين در اين تحقيق نقشه هاي شايستگي براي کاربري کشاورزي و ساخته شده با استفاده از مدل هاي تحليل چند معياره توليد گرديد، براي اين امر ابتدا نقشه هاي مورد نياز که بعنوان معيارهاي لازم جهت توليد نقشه هاي شايستگي محسوب مي گردند، از تصوير ماهواره اي و عکس هاي هوائي، نقشه ١:٢٠٠٠ شهري، نقشه هاي توپوگرافي ١:٢٥٠٠٠ و ١:٢٠٠٠ استخراج گرديد. همچنين تعدادي از نقشه هاي توليد شده در طرح جامع بجنورد نيز مورد استفاده قرار گرفت .
نقشه کاربريهاي کشاورزي و زمين هاي باير و همچنين نقشه شبکه راهها از تصاوير ماهواره اي و عکسهاي هوايي سنوات مختلف استخراج گرديد.
نقشه شيب از مدل ارتفاعي رقومي (DEM) منطقه که از نقشه هاي توپوگرافي با مقياس ١:٢٥٠٠٠و ١:٢٠٠٠ تهيه شده بود استخراج گرديد. بکارگيري دو مقياس متفاوت به اين علت بود که نقشه هاي ١:٢٠٠٠ توليد شده ،کل ناحيه مورد مطالعه را پوشش نمي داد و تنها نواحي ساخته شده و اطراف آن داراي اين مقياس بود، بنابراين بمنظور پوشش کل ناحيه مورد مطالعه ، علاوه بر نقشه هاي ١:٢٠٠٠ از نقشه هاي توپوگرافي ١:٢٥٠٠٠ نيز استفاده گرديد.
از آنجاييکه که نقشه هاي شيب مورد استفاده در توليد نقشه هاي شايستگي کشاورزي و نواحي ساخته شده با هم متفاوتند بنابراين دو نوع نقشه شيب با طبقه بنديهاي متفاوت توليد گرديد. يک بار نقشه شيب و طبقه بندي شيب بر اساس استانداردهاي شهرسازي توليد گرديد. و بار ديگر بر اساس استاندارهاي تعريف شده در کشاورزي توليد گرديد.
نقشه هاي نواحي پر خطر ناشي از سيل خيزي که بعنوان مانعي در برابر رشد شهري عمل مي نمايند نيز تهيه گرديد. براي تهيه نقشه پهنه بندي مسيل به دليل کمبود اطلاعات مربوط به پارامترهاي ورودي، امکان بکارگيري مدلهاي تخصصي نظير (HEC_RAS) وجود نداشت ، به همين علت با استفاده از ترسيم پروفيل عرضي بر روي مدل ارتفاعي رقومي منطقه ، سه پهنه خطر با توجه به نزديکي به مسيل ترسيم گرديد.
٣. نتايج
روند و ميزان رشد افقي شهر بين سالهاي ١٣٣٥-١٣٨٨

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 31 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله - واقعه کشتار هفده شهریور 57 ( جمعه سیاه ) و پیامدهای آن و بی اعتبارشدن راه حل های سیاسی و مسالمت آمیز

word قابل ویرایش
59 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تاریخ
واقعه كشتار هفده شهريور 57 ( جمعه سياه ) و پيامدهاي آن و بي اعتبارشدن راه حل هاي سياسي و مسالمت آميز  تزلزل ارتش و تحولات سريع رواني – سياسيتظاهرات عيد فطر آرام برگزار شد . چهار روز بعد تهران تحت حكومت نظامي قرار گرفت و خبر اين واقعة ناگهاني درجهان و اخبار بي بي سي منعكس شد .قسمتي از اخبار راديو بي ...

دانلود مقاله طراحی الگویی جهت تعیین نظام استقرار تسهیلات ارائه‌دهنده خدمات در مناطق شهری مطالعه موردی : جایابی ماشین‌های خودپرداز بانک کشاورز

word قابل ویرایش
38 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
طراحي الگويي جهت تعيين نظام استقرار تسهيلات ارائه‌دهنده خدمات در مناطق شهريمطالعه موردي: جايابي ماشين‌هاي خودپرداز بانك كشاورزي در منطقه 10 شهرداري تهران  1 -  مقدمهيكي از محرك‌هاي بزرگي كه طي دو دهه اخير صنعت بانكداري را دچار چالش‌ نموده، ظهور روش‌هاي جديد بانكداري، به ويژه بانكداري الكترونيكي بوده است. ...

دانلود مقاله بررسی شرایط هم اقلیمی گندم و جو و تعیین مناسبترین تاریخ کشت در شهرستان بجنورد

word قابل ویرایش
28 صفحه
18700 تومان
خلاصه عمده ترين عوامل و متغيرهايي كه براي تعيين رشد گندم و جو به كار برده مي شود ، شامل نزولات جوي و توزيع آن ،متوسط درجه حرارت ، نور خورشيد و نوع خاك هستند. مقدار بارشي كه مي تواند در كشت و رشد غلات ديم به كار آيد حدود 500 تا 250 ميليمتر است ، لذا ميزان بارش ساليانه بجنورد بيش از 250 ميليمتر است كه قدرت تامي ...

دانلود مقاله بررسی شهر سالم دربرنامه ریزی شهرری کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری )

word قابل ویرایش
58 صفحه
23700 تومان
بررسي شهر سالم دربرنامه ريزي شهرري كارشناسي ارشد جغرافيا وبرنامه ريزي شهري1-1 تعریف مساله رویکرد به شهرنشینی که امروزه به دلیل توجه روز افزون به آن به معضلی بزرگ برای اغلب کشورها تبدیل شده است لزوم چاره اندیشی برای مقابله با این پدیده را به ضرورتی مبرم مبدل ساخته است. پروژه شهرهای سالم گام موثری در جهت کاهش ع ...

دانلود مقاله شناسایی امکانات و محدودیتهای رشد و توسعهی آتی شهر و ارزیابی راههای ممکن اقدامات در راستای برنامهریزی راهبردی ( نمونه موردی : شهر آشتیان ، استان مرکزی )

word قابل ویرایش
11 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
یکی از اهداف برنامهریزي شهري شناخت امکانات توسـعهي اجتمـاعی و اقتصـادي و اسـتفاده از آنهـا بـه منظـور کـاهش محدودیتهاي اجتماعی و اقتصادي است. شناخت این موارد است که به تعیین درست اهداف خواهد انجامید. بدین منظور باید به صورتی عمیق، قابلیتها و توانهاي موجود و آینده را در مقام مقایسه با محدودیتهاي آن قرار داد.هد ...

مقاله شناسایی و اولویت بندی ریسکهای تونل سازی بروش TOPSIS ( مطالعه موردی : پروژه قطار شهری قم )

word قابل ویرایش
22 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده در اين پژوهش نسبت به شناسايي و رتبه بندي ريسکهاي تونل سازي در پروژه قطار شهري قم اقدام گرديده و مي توان نتايج آن را به ساير پروژه هاي مشابه کشور تعميم داد. در اين راستا نخست با بکارگيري يکي از روشهاي شناسايي ريسک از طريق تجربيات پيشين و بهره گيري از نظرات خبرگان و سوابق پروژه و پس از دسته بندي براساس ...

مقاله تبیین پایداری ساختار کالبدی محلات شهری ( مطالعه موردی : محله ده ونک تهران )

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکيده از گذشته هاي دور محلات مسکوني شهرها، به عنوان سلول هاي حيات شهري داراي نقش اساسي در زندگي ساکنين آنها داشته اند. با توجه به اينکه در گذشته محلات شهري، مکاني براي گردآمدن افراد با ويژگي هاي قومي نژادي، مذهبي ، اقتصادي و اجتماعي و ... مشترک بوده است . مقاله حاضر با هدف تبيين پايداري ساختار کالبدي محله د ...

مقاله مدیریت سیلاب در حوضه های شهری با استفاده از شبیه سازی کامپیوتری ( مطالعه موردی : منطقه 22 تهران )

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده از جمله اهداف مهم شبیه سازي سیلاب در حوضه هاي شهري میتوان به مواردي همچون تحقیق در مورد وقوع رواناب در زیرحوضه هاي مختلف، تعیین زیرحوضه هایی که بیشترین سهم را در تولید دبی اوج هیدروگراف خروجی دارند و همچنین بررسی حرکت رواناب در اجزاي مختلف سیستمهاي زهکشی و بازتاب آن در روشهاي مدیریتی کنترل سیلاب در محد ...