مقاله بررسی تاثیر اقلیم آسایش گردشگری شهر رامسر با استفاده از شاخص PET

word قابل ویرایش
9 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده :
توریسم – صنعت گردشگری روندی است که از دیر زمان با اشکال خاص در جوامع انسانی وجود داشته ،تدریجا طی مراحل تاریخی سیر تکامل خود را تا عصر حاضر پیموده است .توریست به عنوان یک صنعت در آمد زا و از همه مهم تر وسیله ی ارتباط بین ملت ها و اقوام مختلف در جهان و شناخت و آشنایی مردم با همدیگر مورد توجه همه کشور هاست و همچنین آب و هوا از مهمترین عوامل موثر بر تعیین زمان مناسب گردشگری و توسعه صنعت توریسم است .در حقیقت آب و هوا و تنوعات آن به عنوان یک منبع گردشگری مطرح است . از این رو می خواهیم شهر زیبای رامسر را معرفی کنم شهری که در شمال ایران به عنوان عروس شهر های ایران به شمار میرود و قلمرو توریستی بسیاری از هموطنان کشور زیبای ماست وتوریست های خارجی می باشد.شهری که دارای آب و هوایی بسیار عالی ودارای جاذبه های گردشگری بسیاری چون سواحل دریایی کاسپین ،روستا هایی با طبیعت بسیار زیبا می باشد .هدف ما از این پژوهش بررسی اقلیم آسایشی میانگین دمای معادل فیزیولوژیک پیش بینی شده شهر رامسر بر اساس آمار آب و هوایی ایستگاه های سینوپتیک در فاصله زمانی (١٩٨٠-٢٠١٠) است .روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل (PET) به این نتیجه می رسیم که ماه های اکتبر(آبان )ومی(خرداد)بدون تنش سرما و از نظر حساسیت حرارتی راحت ،و ماه های نوامبر(آذر) وآوریل (اردیبهشت ) با تنش سرمای اندک و از نظر حساسیت حرارتی کمی خنک ، و ماه های ژانویه (بهمن ) فوریه (اسفند) مارس (فروردین ) دسامبر (دی) با تنش سرمای متوسط واز نظر حساسیت حرارتی خنک ، ماه های ژوئن (تیر)و سپتامبر(مهر) با تنش گرمای اندک و از نظر حساسیت حرارتی کمی گرم ،و ماه های جولای (مرداد) واگوست (شهریور) با تنش گرمایی متوسط واز نظر حساسیت حرارتی گرم به عنوان ماههای مناسب برای گردشگری می باشد
واژگان کلیدی: گردشگری ،اقلیم آسایش ، رامسر،PET
مقدمه :
عوامل زیادی بر صنعت توریسم اثر گذارند که مهمترین آنها میتوان به شرایط اقلیمی اشاره کرد میتوان گفت علاوه بر عوامل فرهنگی،اجتماعی و سیاسی و عوامل محیط طبیعی نیز نقش مهمی را در توسعه گردشگری و همچنین جذب گردشگر ایفا می کنند (رنجبر ،١٣٨٨).جهانگردی و توسعه فضایی آن در چهار چوب طرح های منطقه ای باید همانند سایر بخش های اقتصادی ،بخشی سازنده در ساخت و ساز آمایش سیمای فضایی، طبیعی تلقی گردد و در توسعه اقتصاد غیر نفتی و در راستایی از پیامد های اقتصادی و مثبت آن برای بهبود و ارتقای سطح زندگی مردم در مناطق مختلف آن بهره گیری شود(میکائیلی،١٣٩٧).در کنار عواملی چون موقعیت جغرافیای، توپوگرافی، چشم انداز،پوشش گیاهی و جانوری،آب و هوا به عنوان یکی از مهمترین منابع پایه محلی در توسعه صنعت گردشگری نقش ایفا می کند.بدین ترتیب می توان گفت که آب و هوا دارای خصیصه یک ثروت عظیم طبیعی است که با تاثیر گذاری بر منابع طبیعی،طول مدت و کیفیت توریسم ،سلامتی گردشگران و حتی تجارت شخصی گردشگران را نیز کنترل می کند(اسکات ،٢٠٠۴:۶).
ذوالفقاری در سال ( ١٣٨۶):تقویم زمانی مناسبی برای گردشگری در تبریز با کمک شاخصهای دمای فیزیولوژی و متوسط نظر سنجی پیش بینی شده ارائه داده است و نتایج آن نشان می دهد دوره آسایش اقلیمی در این شهر بسیار محدود است بطوریکه این دوره فقط به مدت ۴۵ روز اوایل خرداد تا اواسط تیر بطول می انجامد. بساط زاده (١٣٧٨):در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با بررسی زیست اقلیم استان چهار محال بختیاری با استفاده از روش ترجونک بیان می دارد که اکثر ایستگاهای استان در ماه های اردیبهشت ،شهریور،مهر در محدوده آسایش اقلیمی می باشد.
شایان و همکاران (١٣٨٨): در مقاله ای به بررسی شاخص اقلیم گردشگری در جزیره کیش پرداختند و به این نتیجه رسیدند که ماه ژانویه دارای پتانسیل بالایی از لحاظ آسایش اقلیمی می باشد.
گندمکار(١٣٩٠صص ١٠١-١٠٢ ):در پژوهشی به تعیین شاخص اقلیم آسایش گردشگری شهرستان نائیین ماهای آوریل ،می،سپتامبر،اکتبر،نوامبر بهترین ماها برای حضور گردشگر است و شرایط آسایش اقلیمی ایده ال تا عالی است و با استفاده از توانایهای GIS در مکانیابی، تبدیل داده های نقطه ای به پهنه ای و ترکیب نقشه ها می توان شرایط آسایش اقلیمی نقاط را به پهنه تعمیم داد و به جای بحث بر روی یک یا چند ایستگاه از یک پهنه ،مانند شهرستان به حوضه و یا استان صحبت نمود.
گندمکار در سال (١٣٩٠): با استفاده از مدل تی سی آی به برآورد و تحلیل شاخص اقلیم گردشگری در شهرستان سمیرم پرداخت و نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که ماه سپتامبر (شهریور) در این شهرستان بهترین شرایط را برای حضور گردشگران دارد و پس ار آن ماه می(اردیبهشت )قرار دارد و ماه های ژانویه (دی) فوریه (بهمن ) مارس (اسفند)،و دسامبر (آذر) برای حضور گردشگران مناسب نیست .
همتی (١٣٩٢) :درمقاله ای به بررسی اقلیم و آسایش گردشگری شهر شیراز با استفاده از مدل PMV به این نتیجه دست یافته است که آسایش که در ماه اکتبر (آبان )بدون تنش سرما و از نظر حساسیت حرارتی راحت به عنوان بهترین ماه برای گردشگری ماه آوریل (اردیبهشت )با تنش سرمای اندک و حساسیت حرارتی کمی خنک و به تر تیب ماه های نوامبر(آذر)و مارس (فروردین )از نظر تنش سرمایی متوسط و از حساسیت حرارتی خنک ،همچنین ماه می (خرداد) با شرایط تنش گرما اندک و حساسیت حرارتی کمی گرم به عنوان ماه های مناسب برای گردشگری می باشد.
صفایی پور و همکاران (١٣٩٢،ص ٢٠٨): در پژوهشی به شاخصهای زیست اقلیمی موثر بر ارزیابی آسایش انسان (مطالعه موردی :شهر شیراز) پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که در مجموع بهار با شرایط منحصر به فرد آسایش انسانی،بهترین فصل برای انجام فعالیتهای محیطی و گردشگری در شهر شیراز است .
گریگور و همکاران (٢٠٠٢:٨٣): ناراحتی هایی گرمایی انسان را در شهر آتن برای سال های (١٩۶۶-١٩٩۵) با استفاده از روش pmv بررسی کردند،نتایج حاکی از این بود که زمان شروع و پایان فصل عدم آسایش سال به سال بسیار متفاوت است .و آزمایش من کندال که برای پیش بینی روند فصل عدم آسایش به کار رفته بود نشان داد که در طول مطالعات و بررسی های مدت فصل عدم آسایش افزایش یافته و در مقیاس روزانه ناراحتی گرمایی برای انسان در اواخر ماه جولای به ماکزیممی بیش از ۴ تا ۶ ساعت رسیده است .
امانوئل (٢٠٠۴):در مقالهای به عنوان کاربرد آسایش حرارتی در نقاط شهری گرم مرطوب در ناحیه کلان شهر کلمبو در سریلانکا به این مهم پرداخته است او بررسی آسایش حرارتی از شاخص های بیوکلیمایی،کشش نسبی (R.C.I) و شاخص رطوبت حرارتی (T.H.C)استفاده کرده است .
ژانگ پی چی و همکاران (٢٠٠٧): با توجه به گرادیان دما،ارتفاع -نقش دمای حداکثر روزانه با تاخیر ١٢ ساعت در ذوب برف را موثرتر از متوسط دما می دانند.
محدوده مورد مطالعه :
شهر رامسر به عنوان آخرین شهر در غربی ترین قسمت استان مازندران قرار دارد که با وسعت ۶٨٨ کیلومتر مربع می باشد.این شهر بین ٣۶ درجه و٣٢ دقیقه تا ٣۶ درجه و۵٩ دقیقه عرض شمالی و۵٠ درجه و٢٠ دقیقه تا ۵٠ درجه و ۴٧ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ رار گرفته است .
داده ها و روش تحقیق
در این تحقیق که با هدف بررسی تغیرات شرایط اقلیمی آسایشی شهر رامسر صورت گرفته از داده های آماری سینوپتیکی رامسر در یک دوره آماری ۵۴ ساله که از سال (١٩۵۶-٢٠١٠ ) است استفاده شده است .روش ارزیابی با استفاده از شاخص PET که معروف به دما و فیزیولوژیک است .در تعریفی از این شاخص برای سوخت وساز با کار سبک و میزان نارسائی لباس به ترتیب اعداد ٨٠ وات و٠/٩ (CLO)
به طور میانگین در نظر گرفته شده است در جدول ١ ارزش نارسائی پوشاک مختلف آمده است (کریمی،١٣٨٧)
در این مطالعه برای محاسبه PET از مدل بیلان انرژی برای افراد یا همان MEMI استفاده می شود که از طریق روابط ریاضی زیر بدست می آید:

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 9 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد