مقاله بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی شرکت های کوچک و متوسط

word قابل ویرایش
37 صفحه
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی شرکت های کوچک و متوسط
چکیده
امروزه با افزایش رقابت و تغییرات غیر قابل پیش بینی در عرصه کسب و کار ، سازمان – ها بمنظور کسب مزایای رقابتی در دستیابی به اهداف سازمانی و موفقیت در کسب و کار، باید چابک عمل نمایند. این قابلیت به سازمان ها کمک میکند تا تغییرات غیر قابل پیش بینی را بمنظور دستیابی به موقعیت بهتر در بازار رقابتی و بهبود چرخه زمانی در فعالیت های مدیریتی، کشف کرده و به آن پاسخ دهند.
چابکی عبارتست از مجموعه توانمندیها و شایستگیها که باعث بقا و پیشرفت سازمان در محیط کسب و کار میشود. در این مقاله با توجه به مدل های مفهومی چابکی، پرسشنامه ای طراحی و بمنظور تعیین سطح چابکی شرکت ها، میان شرکت های کوچک و متوسط (SME) توزیع گشته است . پس از دسته بندی شرکت ها در سه سطح چابک ، نیمه چابک و غیر چابک ، نقش فناوری اطلاعات بر چابکی با توجه به پرسشنامه ارسال شده برای مدیران شرکت ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است . یافته های این تحقیق نشان میدهد که فناوری اطلاعات نقش مهمی را در چابک نمودن این شرکت ها ایفا می- کند.
واژگان کلیدی : چابکی، سازمان چابک ، شرکت های کوچک و متوسط ، فناوری اطلاعات

١-مقدمه
سرعت شاید مهم ترین ثروت در هزاره سوم و عصر جدید موسوم به عصر اطلاعات باشد. در این محیط آشفته (نامطمئن و متغیر) که شرکتها و سازمانها در آن مشغول فعالیت هستند و ویژگی اساسی این محیط تغییر و عدم اطمینان می باشد ، یکی از مهمترین فاکتورهای بقا و پیشرفت چابکی آنهاست .
برای کاستن زمان پاسخگویی و بهبود انعطاف پذیری باید شکل کاملا جدیدی از سازمانها بوجود آیند .
سازمانهای مجازی نمونه کاملی از سازمانهای چابک بوده که امروزه با سرعت بالایی در حال شکل گیری هستند. در دنیای امروز رقابت در ابعاد مختلفی مطرح است ، از جمله عوامل موثر در رقابت سرعت تحویل محصول یا ارائه خدمات به مشتری ، افزایش کیفیت محصول یا خدمات و کاهش قیمت محصول می باشد. تولیدکنندگان در سطح دنیا تلاش در عرضه سریع محصول با کیفیت بالا دارند پس باید گامهایی را در جهت چابکی زنجیره عرضه شان بردارند . سازمانها در راستای این هدف باید روی تولید و توزیع سریع اطلاعات متمرکز شوند. هرچه این روند سریعتر باشد، آنها سریعتر پاسخگوی نیاز و تقاضای بازار خواهند بود. سازمانها باید جهت پاسخگویی به مجموعه ای از نیروهای داخلی و خارجی ، خود را به صورت چابک طراحی کنند(١).
این مقاله برای بررسی تاثیر فناوری اطلاعات روی چابکی شرکتهای کوچک و متوسط مراحل زیر را شامل می شود :
•مطالعه و بررسی مفاهیم فناوری اطلاعات ، چابکی ، سازمان چابک و مدل مفهومی چابکی
•بررسی میزان چابکی شرکتهای کوچک و متوسط موردنظر(۵۶ شرکت کوچک و متوسط ) با استفاده از پرسشنامه
•بررسی میزان بکارگیری فناوری اطلاعات توسط شرکتهای کوچک و متوسط موردنظر با استفاده از پرسشنامه
•بررسی نقش فناوری اطلاعات در چابکی شرکتها از طریق آزمونهای آماری
در بخش های بعدی مقاله ابتدا به بیان مفاهیم چابکی، فناوری اطلاعات و بنگاههای کوچک و متوسط پرداخته و پس از بیان مدل های مفهومی مطرح جهت توسعه چابکی به توضیح روش شناختی تحقیق و یافته های حقیق خواهیم پرداخت .
٢- مفهوم چابکی
سازمان چابک ، سازمانی است که در برابر تغییرات محیط کاری انعطاف پذیر باشد، برخی از سازمان ها اکوسیستم – هایی را ایجاد میکنند که فقط در محیط های پایدار ، مؤثرند و با کوچکترین تغییر دچار مشکل میشوند. دو تعریف کلی در رابطه با سازمان چابک به شرح زیرمطرح است (٢):
– یک سازمان چابک ، با اتفاقات و تغییرات ناگهانی، به سادگی از پا درنمیآید.
– یک سازمان چابک ، سریع السیر، سازگار و قدرتمند است و به تغییرات ناگهانی، فرصتهای جدید بازار و نیازمندیهای مشتری عکس العمل سریع نشان میدهد.
چابکی یعنی رهبری قرن آینده که سازمانها نیازمند طراحی مجدد زیرساختار و همچنین فرهنگ سازی مجدد در این زمینه بوده واین خود نیاز به زمان و وقت زیاد و برنامه ای مناسب دارد. سازمان های چابک ، قابلیت پاسخگویی سریع به تقاضای متغیر مشتری را دارا بوده و قادر به کسب منفعت از فرصت های موجود در بازار هستند(٣).سه عامل اساسی باعث ایجاد ، بقا و ارتقای چابکی سازمانها خواهد بود که عبارتند از: آگاهی، انعطاف پذیری و بهره وری(۴).چابکی مجموعه ای است از توانمندیها و شایستگیها که باعث بقاء و پیشرفت سازمان در محیط کسب و کار میشود(۵).
شناخت یک فرصت یا یک تهدید و تصمیم گیری در جهت چگونگی عملکرد در برابر آن ، بیمفهوم خواهد بود، مگر آنکه مدیریت بتواند سرعت و انعطاف پذیری در پاسخگویی به آن داشته باشد. بعضی از پاسخ ها ممکن است نیازمند تغییر منابع و داراییهای سازمان و یا حتی تغییر در فرآیندهای کاری سازمان باشد(۶).
رقبای چابک تغییر را تسریع کرده ، بازارها و مشتریان جدیدی ایجاد میکنند. اگر چه چابکی به شرکت اجازه میدهد تا خیلی سریعتر از گذشته واکنش نشان دهد، لیکن نقطه قوت رقبای چابک در پیش بینی پیش کنشی نیازهای مشتریان و رهبری در ایجاد بازارهای جدید از طریق نوآوری دائم میباشد. چابکی یک پاسخ جامع به محیط رقابتی جدید است که در جهت کاهش تسلط سیستم های ولید انبوه ، شکل گرفته است (٧،٨).

٣- چابکی و فناوری اطلاعات
تعاریف متفاوتی از فناوری اطلاعات (IT)ارائه شده است به عنوان نمونه می توان به تعاریف ذیل اشاره کرد.
– فناوری اطلاعات شاخه ای از فناوری است که با استفاده از سخت افزار،نرم افزار و شبکه افزار، مطالعه و کاربرد داده و پردازش آن را در زمینه های ذخیره سازی، دستکاری، انتقال ، مدیریت ، کنترل و داده آمایی خودکار امکان پذیر میسازد(٩).
– فن آوری اطلاعات شاخه ای از فناوری است که به بررسی و بکارگیری داده و پردازش آن شامل : دریافت و جمع آوری خودکار داده ، تغییرات ( تغییر شکل ) داده ، مدیریت داده ، جابجایی و حرکت داده ، کنترل داده ، نمایش داده ، تبادل داده ، انتقال و دریافت داده اختصاص دارد (١٠ ).
فناوری اطلاعات نقش زیادی در پشتیبانی و حمایت عملکردهای جاری سازمان های معاصر دارد. امروزه چرخه زمانی این عملکردها کوتاه تر شده است . ریسک از دست دادن فرصت که تأثیر منفی روی کسب و کار می گذارد، افزایش یافته است و با افزایش نرخ تغییر در این شرایط ، نقش IT عمیق تر شده است . با این وجود IT به تنهایی هزینه های ثابت را افزایش میدهد اما بدون آن نیز سازمان ها به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی نداشته و بدون داشتن اطلاعات مورد نیاز شرکت ها نمیتوانند به خوبی عمل کرده و از فرصت های رقابتی استفاده کنند.
فناوری اطلاعات در شکل های متفاوتش (اینترنت ، اینترانت ، تجارت الکترونیک ، کسب و کار الکترونیک و غیره ) تسهیل کننده مؤثری است که میتواند مفهوم چابکی را پشتیبانی کند. ازجمله مزایایی که میتوان برای فناوری اطلاعات ذکر کرد، افزایش توان تصمیم گیری، کاهش هزینه ، کاهش چرخه زمانی، افزایش کیفیت و غیره می- باشد(١١).
فناوری اطلاعات می تواند در تدارک اطلاعات مورد نیاز به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک برای نیل به چابکی سازمانها موثر باشد. حقیقت این است که نقش فناوری اطلاعات عمیق تر از آن است که تنها به عنوان یک ابزار مورد توجه قرار گیرد. با این وجود آثار فناوری اطلاعات میتواند به صورت زیر دسته بندی شود :
١. آماده سازی اطلاعات مورد نیاز به منظور شناسایی تغییرات غیرقابل پیش بینی
٢. بهبودکارآیی عملکرد بواسطه تغییر فرایندهای تجاری
٣. تسریع تصمیم گیری بواسطه دسترسی بهتر به اطلاعات
۴. استفاده بهتراز منابع به منظور فروش محصولات یا خدمات مبتنیبر نیازهای تجاری، سلایق مشتری و نوآوری
۵. تسریع فعالیت ها وکاهش چرخه زمانی باملاحظه – همزمان افزایش کیفیت (١٢،۵).
با توجه به مدل توسعه فناوری اطلاعات UNDP و همچنین مطالعه مدل های متعددارزیابی آمادگی الکترونیکی که سه تا از شناخته شده ترین این مدلها شامل CID،APEC و CSPP هستند می توان وجوه ٩ گانه ذیل را برای ارزیابی فناوری اطلاعات درنظر گرفت (١۴,١٣):
الف – زیرساخت فنی – مخابراتی
که میتواند شامل اجزای ارتباطی نظیر: کانال انتقال ،سوئیچ و مدیریت شبکه ،تجهیزات (فرستنده – گیرنده ) و تکنولوژی واسط باشد(١٠).
ب – زیرساخت حقوقی و اخلاقی
که شامل قوانین ، سیاستها و بطور کلی محیط حقوقی لازم برای استفاده صحیح از فناوری اطلاعات است . در این ارتباط می توان به مواردی از قبیل : میزان تبعیت از قانون حق کپی،میزان تبعیت از قانون مالکیت معنوی،میزان تبعیت از قانون ممنوعیت جرائم رایانه ای،میزان تبعیت از قانون تجارت الکترونیکی و قوانین مرتبط ،میزان تبعیت از قانون دولت الکترونیکی،میزان تبعیت از قانون حمایت از مصرف کنندگان الکترونیکی،میزان تبعیت از ضوابط اخلاقی در کاربری خدمات رایانه ای اشاره کرد(١۴،١۵).
ج _ زیرساخت نیروی انسانی و فرهنگ
عوامل فرهنگی ،اجتماعی نظیر سطح سواد و تحصیلات پایه از پیش فرضهای ضروری برای بکارگیری فناوری اطلاعات در یک سازمان است . در این خصوص می توان به موارد ذیل اشاره کرد(١۵):
سطح سواد اطلاعاتی مدیران ( آشنایی با مهارتهای رایانه ای )
سطح سواد مهارتی فناوری اطلاعات کارکنان ( آشنایی با مهارتهای رایانه ای مطابق با الگوی ICDL)
سطح سواد تخصصی فناوری اطلاعات کارکنان (درصد کارکنان دارای مدرک کارشناسی به بالا در رشته های مرتبط با فناوری اطلاعات )
سطح پذیرش عمومی (اعتقاد عمومی) کارکنان و مدیران به استفاده از IT در سازمان (کیفیت جو سازمانی )

د- زیرساخت مدیریت و سیاستهای سازمانی
به حمایت و پشتیبانی مدیریت در بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان و استراتژیهای توسعه فناوری اطلاعات باز میگردد. و می تواند شامل مواردی از قبیل : میزان سرمایه گذاری سازمان در زمینه توسعه فناوری اطلاعات ،میزان تعهد و جدیت سازمان در زمینه توسعه فناوری اطلاعات ،کیفیت استراتژی توسعه فناوری اطلاعات در سازمان ،کیفیت برنامه ها و سیاستهای شفاف برای توسعه فناوری اطلاعات باشد(١۶).

ه _ زیرساخت شبکه
منظور وضعیت زیرساخت شبکه داده سازمان میباشد. این فاکتور توسط شاخصهایی چون میزان دسترسی به اینترنت ، نسبت ISP ها به کل جمعیت و شاخصهایی از این دست سنجیده میشود(١٠).
و_ زیرساخت آمادگی الکترونیکی محیط
این زیرساخت به چگونگی ارتباط الکترونیکی با محیط پیرامونی سازمان به عنوان مثال ارتباط با مشتریان ، تامین کنندگان و شرکا باز می گردد.
ز_ زیرساخت امنیت فناوری اطلاعات
زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری امنیت اطلاعات در سازمان ( شبیه سیستم فایروال ، شبکه VPN، نرم افزارهای ویروس یاب ) و میزان استفاده از مکانیزم های امنیتی در سازمان (مکانیزم احراز هویت ، مکانیزم صحت داده ، مکانیزم محرمانگی، مکانیزم کنترل دسترسی) از جمله مواردی است که در این زیرساخت قرار میگیرد(١٧).
ح _ زیرساخت سیستم های اطلاعاتی
سیستم های اطلاعاتی در موفقیت حرفه ای یک سازمان در سه سطح پشتیبانی عملیات سازمانی، کمک به تصمیم گیریهای مدیریتی ، کمک به تشخیص استراتژیهای رقابتی دارای نقش اساسی هستند. نقش سیستم های اطلاعاتی به مرور زمان به طور قابل ملاحظه ای گسترش پیدا کرده است . بخصوص سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر، در طول زمان تغییر یافته اند و این تغییرات بر نقش کاربران نهایی و مدیران سازمان در سیستم های اطلاعاتی تأثیر بسزایی داشته است (١٧).
ط _ زیرساخت توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات
کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه های متفاوت و گسترده ای می باشد به عنوان نمونه میتوان به مواردی از قبیل : تجارت الکترونیکی (تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده ها شامل متن ، صدا، تصویر مبتنی میباشد و شامل فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات ، تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الکترونیکی میباشد(١٨).)، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)(ارائه خدمت به مشتری مجموعه فعالیت هایی است که در جهت بالا بردن رضایت مشتری انجام میگیرد فناوری اطلاعات ارائه خدمات به مشتری را با خود کار کردن و سرعت بخشیدن به آن بهبود میدهد(١٩).)،آموزش الکترونیکی (E-Learning) (آموزش الکترونیکی، آموزش مبتنی بر فناوری اطلاعات است که گسترده وسیعی از کاربردها، ازجمله آموزش مبتنیبر وب ، آموزش مبتنیبر کامپیوتر و کلاس های مجازی را دربر میگیرد(١۴).) اشاره کرد.

۴- مدل مفهومی چابکی
مدلهای متعددی برای توسعه چابکی در ادبیات ارائه شده است که می توان به مدل شارپ و همکارانش ، مدل ژانگ و شریفی ، مدل یوسف و همکارانش اشاره نمود.
شکل ١ مدل مفهومی پیشنهادی ژانگ و شریفی را برای استقرار چابکی در سازمان های تولیدی نشان میدهد،که شامل سه بخش میباشد(۵). اولین بخش “محرکهای چابکی است که عبارتند از تغییرات .فشارهای محیط تجاری که شرکت را به جستجو برای روش های جدید اجرای کسب و کارش وادار میکند تا بتواند از مزیت های رقابتیاش محافظت نماید. دومین بخش توانمندیهای چابکی میباشد که شامل توانمندیهای اساسی هستند که شرکت نیاز دارد تا به صورت مناسب به تغییرات پاسخ دهد و ازآنها مزیت های رقابتی را کسب کند. توانمندیهای چابکی، توانمندیهایی هستند که یک سازمان چابک باید داشته باشد تا بتواند به طور مناسب به تغییراتی که در محیط تجاریاش رخ میدهد، پاسخ دهد این توانمندیها موجب تحقق موارد ذیل خواهد شد:
پاسخگویی: به شناسایی تغییرات و پاسخ سریع به آنها، به صورت واکنشی یا پیش کنشی و بهره برداری از آنها گفته می شود.
شایستگی: مجموعۀ گسترده ای از تواناییهاست که بهره وری، کارایی و اثربخشی فعالیت ها را درجهت اهداف شرکت فراهم میکند
انعطاف پذیری: توانایی تولید محصولات متفاوت و نیل به اهداف مختلف با استفاده از تسهیلات موجود را گویند .
سرعت : توانایی انجام وظایف در کوتاهترین زمان ممکن را گویند.
ونهایتا سومین بخش فراهم آورنده های چابکی هستند که شامل “ابزار، افراد، نوآوری و تکنولوژی”، می باشد .

شکل ١. مدل ژانگ و شریفی
در پژوهشی که توسط مرجع (١١) انجام گردیده است (شکل ٢)، تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمانها (به مفهوم عام )، از طریق مطالعه ای میدانی و نظرسنجی از خبرگان مورد بررسی واقع شده است که گویای تاثیرات کلی این فناوری بر مولفه های چابکی مدل ژانگ و شریفی می باشد. تحقیق حاضر در پی بررسی این موضوع بر شرکت های کوچک و متوسط (با بهره گیری از روش تحقیق دیگری) می باشد که از طریق مطالعه تاثیراتمولفه های ٩ گانه فناوری اطلاعات انجام می پذیرد.

۵- تعریف بنگاههای کوچک و متوسط (SME )
بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف جهان دارای شباهت های بسیاری هستند اما باوجود این ، نمیتوان تعریف واحد و یکسانی از آنها ارائه داد و هر کشور باتوجه به شرایط خاص خود، تعریفی از این بنگاه – ها ارائه کرده است .
بیشتر این تعاریف براساس معیارهای کمی مانند تعداد کارکنان و میزان گردش مالی١ طرح شده اند. مثلا در ایالات متحده آمریکا، بنگاه هایی را که کمتر از ۵٠٠ نفر پرسنل داشته باشند، شرکت کوچک مینامند. درحالی که در آلمان شرکت هایی را که دارای کمتر از ده نفر پرسنل باشند کوچک و از ده تا ۴٩٩ نفر را شرکت های متوسط محسوب میکنند. میزان گردش مالی شرکت ها نیز معیار دیگری برای طبقه بندی شرکت های کوچک و متوسط در آلمان بشمار میرود. شرکت هایی که گردش مالی آنها تا ٢۵ میلیون یورو در سال باشد، شرکت متوسط و شرکت هایی که گردش مالی آنها حدود ٢۵٠ هزار یورو باشد، شرکت کوچک به حساب میآیند(١۴).
معمولا شرکت ها و بنگاه های کوچک و متوسط از سه ویژگی کیفی برخوردارند :
١- وحدت مالکیت و مدیریت
٢ – مالکیت فردی و خانوادگی
٣ – استقلال از سایر بنگاه ها
باتوجه به آمارهای موجود، کارگاه های صنعتی ایران برحسب اندازه بنگاه به چهار دسته ١٠-۴٩ نفر، ۵٠-٩٩ نفر، ١٠٠-١۴٩ نفر و ١۵٠نفر به بالا تقسیم میشوند که مجموعه کارگاه های صنعتی تا ١۴٩ نفر در زمره بنگاه های کوچک و متوسط در نظر گرفته شده اند(٢٠).
۶- روش شناختی تحقیق
بمنظور ارزیابی وضعیت موجود شرکتهای کوچک و متوسط (SME) در خصوص میزان چابکی و همچنین میزان بکارگیری فناوری اطلاعات ، دو پرسشنامه تنظیم و برای شرکتهای کوچک و متوسط موردنظر ارسال گردید .
در این تحقیق تمرکز اصلی بر پرسشنامه بوده است ، لذا برای تعیین اعتبار یا پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است . پایایی پرسشنامه عبارت است از کسب نتایج یکسان از پرسشنامه در شرایط مختلف . به عبارت دیگر چنانچه یک پرسشنامه در شرایط مختلف ، توزیع شود و نتایج یکسانی را ارائه کند، دارای پایایی بالایی خواهد بود. توضیح این که این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه ها و یا آزمون هایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری میکنند، به کار می رود. چنانچه آلفا ی کرونباخ دارای مقداری بیشتر از ٧٠% باشد، بالابودن پایایی پرسشنامه تأیید میشود.
جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر موردنظر که حداقل دارای یک صفت مشخص باشندونمونه آماری طبق تعریف تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری هستند که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه میباشند. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای کوچک و متوسط ( SME) می باشند. با توجه به محدودیتهای موجود نمونه آماری تحقیق محدود به ۵۶ شرکت کوچک و متوسط در سطح شهر تهران گردید که پرسشنامه تعیین سطح چابکی و پرسشنامه میزان بکارگیری فناوری اطلاعات میان آنهااز طریق پست الکترونیکی یا ارسال دستی، توزیع شد و ٣۶ شرکت به این پرسشنامه ها پاسخ دادند.
۶_١_ ارزیابی چابکی شرکت های کوچک و متوسط
بمنظور پاسخگویی پرسشنامه اول (ارزیابی سطح چابکی شرکت ) مقیاس ١ تا ١٠ در نظر گرفته شد که با توجه به آن پاسخدهنده وضعیت شرکت خود را مشخص می نماید .مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه برابر با ٠,٩۵ گردید که نشاندهنده قابلیت اطمینان بالایی می باشد.

از جمله شاخصهای مورد نظر در این پرسشنامه می توان به موارد ذیل اشاره نمود : توانایی شرکت در ارضای نیاز های بازار، کیفیت قیمت در زمان تحویل محصولات . خدمات ، توانایی شرکت برای معرفی صحیح خود در بازار ، توانایی شرکت در پیش بینی روند چرخه عمر محصولات ، توانایی شرکت در حفظ و بهبود موقعیت خود در میان رقبا در بازارهای محلی ، میزان اثر بخشی هزینه شرکت در مقایسه با رقبا، میزان تحویل سریع و به موقع خدمات . محصولات به مشتریان ، میزان نو آوری های محصولات و خدمات شرکت ، میزان انعطاف پذیری شرکت در تطابق با تنشها و شوک های وارده ، توانایی شرکت در رقابت با محصولات جدید بازار، توانایی شرکت در تولید محصولات متمایز، سرعت پاسخگویی شرکت به تغییرات مورد درخواست مشتریان ، میزان دسترس پذیری اطلاعات درون سازمانی، توانایی شرکت در ارائه سطح بالایی از خدمات قبل و بعد از فروش ، تکنولوژی شرکت در مقایسه با بالاترین سطح تکنولوژی در دسترس ، توانایی شرکت در حفظ موقعیت در برابر تغییرات بین المللی اقتصادی وسیاسی و یا کسب مزیت رقابتی با کمک این تغییرات ، توانایی شرکت در باز مهندسی مجدد فرایند ها ، توانایی شرکت در آموزش نیروی انسانی و توسعه مهارتهای فناوری اطلاعات کارکنان ، توانایی شرکت در نوآوری (محصولات ، خدمات ، طراحی،فرآیند و…) ، توانایی شرکت در حذف فرآیندهای پیچیده و بهینه نمودن آنها، توانایی شرکت در سرعت تصمیم گیری در سطوح مختلف . پس از جمع آوری پرسشنامه های ارسال شده (٣۶پرسشنامه )، با استفاده از میانگین حسابی میزان چابکی شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است . پس از آن شرکت – ها را به سه دسته غیرچابک ، نیمه چابک و چابک دسته – بندی میکنیم . از آنجاییکه این دسته بندی کیفی است (Low, Medium, High)، روش های مختلفی برای سطح بندی کمیت اندازه گیری شده در یک متغیر کیفی وجود دارد که در این تحقیق به منظور تعیین سطح چابکی شرکت های مورد مطالعه از روش تقسیم به فواصل یکنواخت استفاده شد، که فاصله مفروض به صورت زیر میباشد :

-در صورتیکه میانگین امتیاز شرکت کمتر از ۴ باشد،غیرچابک در نظر گرفته میشود.
-در صورتیکه میانگین امتیاز شرکت در دامنه ۴ تا ٧ باشد، نیمه چابک در نظر گرفته میشود.
-در صورتیکه میانگین امتیاز شرکت در دامنه ٧ تا ١٠ باشد، چابک در نظر گرفته میشود.
از میان ٣۶ شرکت تعداد ١٢ مورد غیر چابک ، ١۴ مورد نیمه چابک و ١٠ مورد چابک بوده اند .
۶_٢_ بررسی نقش فناوری اطلاعات در چابکی شرکت ها
در مورد پرسشنامه دوم ( ارزیابی میزان بکارگیری فن آوری اطلاعات ) از مقیاس لیکرت ۵ تایی( خیلی پایین تا خیلی بالا ) استفاده شده است که با توجه به آن پاسخ دهندگان وضعیت هر شاخص را در شرکت خود از لحاظ بکارگیری آن مشخص می کنند.
در این پژوهش از نرم افزار ١٣ SPSS استفاده گردید و آلفای کرونباخ برای پرسشنامه در هر محور بصورت جداگانه محاسبه گردید و در تمام حالات مقدار آن بیشتر از ٠,٨۵ بود. بنابراین پرسشنامه از پایایی مطلوبی برخوردار است (٢١،٢٢).
برای بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان با توجه به تفکیک شرکتهای موردنظر در سه دسته چابک ، نیمه چابک و غیر چابک از آزمون T Test و آنالیز واریانس استفاده شده است .در آنالیز واریانس (-One Way ANOVA) از آزمونهای LSD و Tukey که هر دو از سری آزمونهای Post Hoc می باشند، استفاده گردیده است . پس از هر نوع آنالیز واریانسی چنانچه آنالیز واریانس معنی دار بود (اختلاف معنی داری میان میانگینها وجود داشت ٠,٠۵ =>sig ) درآنصورت از آزمونهای Post Hoc استفاده می شود تا دقیقا تعیین شود که بین میانگین کدامیک از سطوح متغییر ، اختلاف معنی داری وجود دارد . در آزمون LSD با استفاده از T test مقایسات زوجی میان میانگین گروهها انجام می شود و به تفضیل مشخص می شود که بین کدامیک از سطوح متغییر مورد بررسی ، اختلاف وجود دارد .درآزمون Tukey هم که یکی از آزمونهای Post Hoc می باشد از آماره های استاندارد شده جهت مقایسات استفاده می شود(٢٣ ).
برای تحلیل هر یک از محورهای ٩ گانه فناوری اطلاعات آزمون فرض آماری مورد استفاده قرار گرفته است . فرض آماری در این تحقیق به صورت زیر در نظر گرفته شده است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 37 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد